Συμβολαιο αγορας Εθνικων κτηματων

Συμφωνητικό  πώλησης αγοράς των Οθωμανικών κτημάτων της αριστερής όχθης του  Σπερχειού

Τ ο παρόν είναι αποτέλεσμα της ανάθεσης προς τον Δ.Α. Μαραΐτη από την Ελληνική Κυβέρνηση για την αγορά των παραπάνω αναφερομένων κτημάτων.

Α. Ο κύριος Δημήτριος Μωραϊτης διορισμένος εκπρόσωπος εκ μέρους των επί των εξωτερικών  και του Βασιλικού Οίκου και επί των οικονομικών γραμματείας, αφ’ ενός μέρους και οι πρόκριτοι και αντιπρόσωποι των εν τη επαρχία του Πατρατζικίου Οθωμανοί, Σαλίχ μπέης, Νουμαν αγάς, Μεχρούτ ρουζάρι αγά ζάδες, Μουσταφά αγάς, Χασάν Αγόπουλος, Σαλίχ μπέης, Απτί εφένδη ζάδες, Αστιν μπέγης, αγαήμπεης, Σουλεϊμάν μπέγης ζάδες, Μεχμέτ μπέγης του αχμέτ μπέγης και Νουμέν αγά, Αχμέτ αγάς ζάδες αφ’ ετέρου συμφώνησαν τα ακόλουθα:

Α΄ Οι προσημειωθέντες πρόκριτοι και αντιπρόσωποι των εν τη επαρχία Πατρατζικίου Οθωμανοί γνωρίζοντες ως εξέθεσαν και εις την από 15 παύσαντος Σεπτεμβρίου αναφοράς   των προς αμφοτέρας τας  και προμνημοευθείσας Γραμματείας της επικρατείας, ότι όλα τα ζυγοστάσια, λειβάδια  και παντός άλλου είδος Οθωμανικά κτήματα τα κείμενα της δεξιάς όχθης του Σπερχειού ποταμού Αλαμάνας και μέχρι τούδε διαφιλονικούμενα ανήκουσιν εις την ελληνικήν κυβέρνησιν με όλον το δικαίωμα της κυριότητος και πάσα απαίτησις αποζημιώσεως εκ μέρους κυρίων δεν είχεν το τόπον της δια Άγιον Σώστην, αγά, Παλαιοβράχα, Καστρί, Βίτολη, Καστανιά.

Β΄ Οι αυτοί προσημειωθέντες Ταλίλ μπέγης, Νουμάν Αγά ζάδες, Τορχάν Αγάς, Μουσταφά Αγάς, Ταλίλ μπέγης, Αστι εφένδη ζάδες, Άστιν μπέγης, Μεχμέτ μπέγης, και Νουμέν Αγάς πωλούσι και παραχωρούσιν εις την ελληνικήν Κυβέρνησιν, παν το οποίον, είτε αυτοί οι ίδιοι, είτε οι παρ΄αυτών αντιπροσωπευόμενοι Οθωμανοί, είχον δικαίωμα κυριότητος ή κατοχής επί των ακολούθων κτημάτων των κειμέμων εις την αριστεράν όχθην του Σπερχειού ποταμού, Παλιούρι, Αρχάνι, Μάκρεση, Γδαρμένη  ράχη, Πλατύστομο με τα λειβάδια των, τα δάση των, και με ότι εμπεριέχονται εις αυτά τα χωριά, και τα λειβάδια Στύρφακα και (Σπαντζούρα) με τας ακολούθως συμφωνίας.

1ον  Δι’ έκαστον των προσημειωθέντων κτημάτων θέλει γίνη χωριστόν πωλητήριον με όλας τας αναγκαίας νομίμους διατυπώσεις και θέλη γραφή εις διπλούν. Το πωλούμενον θέλει περιέχη ακριβίν περιγραφήν του πωλουμένου κτήματος δηλ. την σημείωσιν των οικιών, οικοπέδων, αλωνίων, αμπελώνων, καρπίμων δένδρων και παντός άλλου εν πλήρει δικαιώματι κυριότητος κληρονομικής πωλουμένης εκτάσεως, την έκθεσιν της εκτάσεως της γής, τα ζευγάρια και εί δυνατόν εις στρέμματα, τα όρια τα περιλαμβάνοντα αυτήν, τα σημεία, τα κυριώτερα των περιεχομένων εντός των ορίων, είτε δάσος είναι, είτε λειβάδια κλπ των επί των οποίων το δικαίωμα κατοχής παραχωρείται.

2ον  Ο πωλητής, αποδεικνύον ταπίον νόμιμον και αληθή, κύριον το πωλούμενον ή παραχωρούμενον κτήματος, θέλει παραδίδει όλα τα επί χείρας του έγγραφα της κυριότητος ή κατοχής. εις έλλειψιν μέρους τοιούτων εγγράφων συμβάσαν είτε εις παραλαβούσαν ανωμαλιών είτε εξ οποιασδήποτε άλλης αιτίας, θέλει γίνεται πρωτόκολλον υπογεγραμμένο από τας ανήκουσας αρχάς και μαρτυρημένον από τους κατοίκους και γείτονες του κτήματος.

3ον  Τα τοιούτα πωλητήρια υπογεγραμμένα από τους πωλητάς και από τους επί της αγοράς επίτροπον των δύο γραμματειών, θέλουν πεμφθώσιν εις αυτάς δια να καθυποβληθώσιν εις τον Βασιλικόν επίτροπον, με τον οποίον θέλει εξωφληθη αμέσως η τιμή της αγοράς ολόκληρης.

Γ΄ Η τιμή όλων των προσημειωθέντων πωλουμένων ή παραχωρουμένων κτημάτων, προσυμφωνηθείσα ήδη εις διακοσίας τριάκοντα επτά χιλιάδες αριθ/ 237,000 τουρκικά γρόσια, θέλει σημειωθή εις έκαστον των πωλητηρίων εις ανάλογον ποσότητα των ελληνικών δραχμών, λογιζομένων εκάστην δραχμήν προς γρόσι 3 και 15 παράδες τουρκικούς, ώστε το όλον των γροσίων 237.000 θέλει φέρει δραχμάς 70.222 εκ της ποσότητας ταύτης, όσον μέρος ήθελε δοθή εις αυτούς εις τουρκικά εικοσάγροσα, θέλει λογισθή έκαστον εικοσάγροσον προς γρόσα είκοσι κατά την τρέχουσα αυτού τιμήν εκτός της επικράτειας.

Δ΄ Επειδή από της σήμερον δυνάμει του παρόντος συμφωνητικού, η  πώλησις και παραχώρησις των προημειωθέντων κτημάτων, εκ μέρους των εχόντων το δικαίωμα της ιδιοκτησίας ή της κατοχής Οθωμανών εις την ελληνικήν Κυβέρνησιν, λογίζεται και μένει μόνον η εκπλήρωση των προσημειωθέντων τύπων την οποίαν θέλει παρακολουθήση και η τελειωτική εξόφλησις της τιμής της αγοράς.

Η ελληνική κυβέρνησις θέλει δώση ενταύθα εις τους προσημειωθέντας πωλητάς και παραχωρητάς δραχμάς δώδεκα χιλιάδας διακοσίας είκοσι δύο αριθ 12.222 αι οποίαι φέρουν γρόσια 41,249, θέλει δε διτάξη τον Βασιλικόν έφορον της Φθιώτιδος να παραλάβη και διαθέση τα ρηθέντα κτήματα ως δημόσια.

Προς ένδειξιν πίστις της συμφωνίας εγένετο το παρόν έγγραφον.

      Εν Ναυπλείω τη 12 Οκτωβρίου 1833

 Ακολουθούν οι υπογραφές των συμβαλλομένων

Εγκρίνεται Ναύπλειο 12 Οκτωβρίου 1833

Γραμματέας της επικράτειας             ο επί των οικονομικών Γραμματέας

Σ. Τρικούπης                                       Α Μαυροκορδάτος

                             Ακριβές αντίγραφο

                             Ν. Δραγούμης

Πηγή: Γ. Α, Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Εθνικά Κτήματα» Φ. 959

Για την απόδοση της αντιγραφής του ψηφιακού εγγράφου

Θωμάς  Ζέρβας/lavanitsa.gr

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.