Τσουκα-Αγωνισες 1821

Τσούκα Αγωνιστές

Ονομαστικός κατάλογος αγωνιστών του 1821  Τσούκας:

Αιτήσεις απονομής, πιστοποιητικά εκδουλεύσεων, χορηγούμενα αριστεία και  σχετική αλληλογραφία

Καταγράφτηκαν 100 αγωνιστές του 1821  κάτοικοι του χωριού Τσιούκα εκ των οποίων:

► 2 τιμήθηκαν με Αργυρό Αριστείο ως αξιωματικοί.

►26  τιμήθηκαν με χάλκινο Αριστείο ως υπαξιωματικοί  και

►72 τιμήθηκαν με σιδερένιο Αριστείο  και κάποιοι από αυτούς δεν έχουν προσδιορισθεί.

Τα παραπάνω αριστεία δεν είναι στατικά και τούτο συμβαίνει, διότι κάποιοι από τους αγωνιστές μπορεί να διαφώνησαν με το είδος του αριστείου ή τον βαθμό που τους κατέταξαν και προσέφυγαν ξανά στις εξεταστικές επιτροπές ή ακόμα  και στα δικαστήρια, προκειμένου να δικαιωθούν

Περισσότερες λεπτομέρειες για τις διαδικασίες απόκτησης των αριστείων→Εδώ

[Παπαγρηγόριος Αναγνώστου Πιθανή καταγωγή από Άγραφα κάτοικος Τσούκα-χάλκινο. 17 10βρίου 1841 υπέβαλε αίτηση απονομής αριστείου και βεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμετοχής στις μάχες στον υπέρ ανεξαρτησίας της πατρίδας αγώνα, διά μέσω του Δήμου Μακρακώμης, προκειμένου αυτά να διαβιβασθούν στις αρμόδιες επιτροπές  για την   έκδοση   του αριστείου εκδουλεύσεών του. Ο Δήμαρχος την επομένη διαβίβασε το σχετικό αίτημα αρμοδίως. Το πιστοποιητικό του  το οποίο υπογράφουν οι: Χριστοφ. Περραιβός και  Β. Μπαλατζός και επικυρώνεται από τον εκτελών χρέη Δημάρχου Λαμίας Θ. Χατζηκωστόπουλο, έχει ως εξής «Πιστοποιούμεν οι υποφαινόμενοι εν καθαρά συνειδήσει ότι ο Παπαγρηγόριος Αναγνώστου κάτοικος Τζούκας,και δημότης του Δήμου Μακρακώμης, άμα εξερράγη ο υπέρ ανεξαρτησίας της Ελλάδος Ιερός Αγών, λαβών τα όπλα εις τας χείρας εκκίνησεν κατά των εχθρών παρευρέθη εις τας εξής μάχας , εις την πολιορκίαν της πόλεως Υπάτης/ νέων Πατρών/  κατά των εντοπίων εχθρών, εις Αίτον, υπό την οδηγίαν του οπλαρχηγού Δήμου Σκαλτζά. εις Αράχωβαν κατά του Κεχαγιάμπεϊ και Μουσταφάμπεϊ, υπό την οδηγίαν του Γ. Δράκου, και εις Άμπλιανην υπό την οδηγίαν μας δείξας εις όλον το διάστημα  στρατιωτικήν υπακουήν του ευπείθειαν εις τους ανωτέρους του… Όθεν γνωρίζοντες εκ του πλησίον ταύτα επαφύομεν  εις αυτόν κατ’ αίτησίν του το παρόν πιστοποιητικόν δια να του χρησιμεύση ανηκόντως. Εν Λαμία 12 10βρίου 1841»  Υπογραφές.  Είναι γραμμένος σε κατάλογο 5/9βρίου /1842 προς τη Διοίκηση Φθιώτιδας και φαίνεται να προτείνεται για σιδερένιο  αριστείο αγώνα. Ενώ με τον ονομαστικό κατάλογο 7406/3-5-1844  του Υπουργείου των Στρατιωτικών προς τον Χριστόδουλο Χατζηπέτρου, για χρήση της διανομής των προταθέντων αριστείων τον έχει ότι τιμήθηκε με χάλκινο. αναφέρεται  με α/α 10 στον ίδιο κατάλογο  με τον Αθ. Ζαφύρη και με  διαμονή Τσούκα.  Αμείβεται με Χάλκινο αριστείο Αριστεία. Ολόκληρο το διαβιβαστικό του καταλόγου έχει ως εξής:

«Αριθ.  7406 Υπουργείον  Στρατιωτικών. Αποστολή Αριστείων.

Προς τον συνταγματάρχην Κύριον Χτοστόδ. Χατζηπέτρου΄

            Σας διευθύνομεν εγκλείστως ονομαστικόν κατάλογον 37 χαλκίνων και 111 σιδηρών το όλον 148 Αριστειούχων συνοδευομένων με τ΄ ανήκοντα αριστεία, ταινίας και διπλώματα  διά να τα διανείμετε εις τα σχετικά άτομα.

 Αθήνα την 3 Μαΐου 1844. Υπογραφή Ι. Π. Ρόδιος Υπουργός Στρατιωτικών» Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 170, Φ. 283]

[Δημήτριος Αργύρης  πιθανή καταγωγή από Άγραφα, κάτοικος Τσιούκα-σιδερένιο. Περιλαμβάνεται με α/α 58 σε ονομαστικό κατάλογο που συνέταξαν: ο οπλαρχηγός –Συνταγματάρχης Χριστόδουλος. Χατζηπέτρου, και ο Δημήτριος Χατζήσκος, στις 21 Ιαν. 1844, Νο 1362 με 288 άτομα, και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Ο κατάλογος αυτός  διαβιβάζεται  προς : «Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της Επικραστείας»  αναφέρουν:   «Οι υπογεγραμμένοι λαμβάνομεν την τιμήν να συστήσωμεν ενώπιον της Βασιλικής ταύτης Γραμματείας τους παρά πόδας της παρούσης σημειούμενους  ανθρώπους του αγώνος , εκ των κατά την επαρχίαν Φθιώτιδος κατοίκων , άξιους δια να λάβωσι και φέρωσι τα εθνόσημα κατά την εφεξής διάκρισιν …..» Οι ευπειθέστατοι  Η ως άνω Γραμματεία στις 31 Μαρτίου 1844 διαβιβάζει δικό της κατάλογο Νο 3466, με 100 σιδερένια αριστεία, συνοδευόμενα με τα αντίστοιχα Διπλώματα  και ταινίες, προς  το Δημήτριο Χατζήσκο , για τη χρήση της διανομής των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Επίσης, ο Δημήτριος Αργύρης, είναι γραμμένος με α/α 11 στον ίδιο κατάλογο Νο 7406/Μάιος 1844, με τον Παπαγρηγόριο Αναγνώστου και με τις ίδιες διαδικασίες τιμήθηκε και αυτός με χάλκινο αριστείο. Υπάρχει πιθανότητα να διαμαρτυρήθηκε με ένσταση για το σιδερένιο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 245, Φ. 272, Φ. 283].   

[Ιωάννης Αργύρης από Τσιούκα-σιδερένιο. Περιλαμβάνεται με α/α 58 σε ονομαστικό κατάλογο που συνέταξαν: ο Χρηστοδ. Χατζηπέτρου, οπλαρχηγός –Συνταγματάρχης, και ο Δημήτριος Χατζίσκος, στις 21 Ιαν. 1844, Νο 1362 με 288 άτομα, και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Ο κατάλογος αυτός  διαβιβάζεται  προς την: «Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της Επικρατείας»  αναφέρουν:  «Οι υπογεγραμμένοι λαμβάνομεν την τιμήν να συστήσωμεν ενώπιον της Βασιλικής ταύτης Γραμματείας τους παρά πόδας της παρούσης σημειούμενους  ανθρώπους του αγώνος , εκ των κατά την επαρχίαν Φθιώτιδος κατοίκων , άξιους δια να λάβωσι και φέρωσι τα εθνόσημα κατά την εφεξής διάκρισιν …..» Οι ευπειθέστατοι  Η ως άνω Γραμματεία στις 10 Μαρτίου 1844 διαβιβάζει δικό της κατάλογο Νο 3466, με 100 σιδερένια αριστεία, συνοδευόμενα με τα αντίστοιχα Διπλώματα  και ταινίες, στο Δημήτριο Χατζίσκο , για τη χρήση της διανομής στους δικαιούχους. Του απονέμεται το προτεινόμενο αριστείο  αγώνα. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 245 και 272]  

[Τριαντάφυλλος  Αργύρης ή Αργυρίου κάτοικος Τσιούκα.-σιδερένιο. Στις 16 10βρίου 1841 υπέβαλε αίτηση απονομής αριστείου και βεβαιωτικό πιστοποιητικό στις μάχες, προς το Δήμο Μακρακώμης, προκειμένου αυτά να διαβιβασθούν αρμοδίως, για την έκδοση του σχετικού του αριστείου. Ο Δήμαρχος αυθημερόν διαβίβασε το σχετικό αίτημα του. Το πιστοποιητικό του,  το οποίο και παραθέτουμε, το υπογράφουν οι Μ. και Ν. Κοντογιάννης και επικυρώνεται από Δημαρχιακό πάρεδρο Σπερχειάδος Ν. φλόρο. Έχει ως εξής:

         «Πιστοποιούμεν οι υποφαινόμενοι ότι ο Κύριος Τριαντάφυλλος Αργύρης κάτοικος Τζούκας  του Δήμου Μακρακώμης υπηρέτησε στρατιωτικώς την πατρίδα υπό την οδηγίαν μας, πραρευρεθείς εις τα εξής  μάχας, εις την της Καλιακούδας κατά του Σκόνδρα πασά, εις την έξοδον του Μεσολογγίου κατά του ιδίου Κιουταχή και εις διαφόρους άλλας μάχας. Κατ’ αίτησίν του εφοδιάζεται με το παρόν  έγγραφον μας δια να τω Χρησιμοποιήση ανηκόντος Εν Αγά 15 10βρίου 1841» Επί του διαβιβαστικού του δήμου αναφέρεται ότι παίρνει σιδερένιο. Είναι γραμμένος στον κατάλογο 14117/5/9βρίου 1842 προς την Διοίκηση Φθιώτιδος μαζί με άλλους αγωνιστές και τον έχει καταχωρημένο στα σιδερένια αριστεία αγώνα.  Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 134] 

Φ 286 [Τριαντάφυλλος Αργυρόπουλος κάτοικος Τσούκα-χάλκινο. Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο με α/α 48, Νο 10554/6 Ιουνίου 1844, τον οποίον υπογράφουν οι   Ευαγγέλης Κοντογιάννης Και ο Γ. Αινιάν με 338 ρουμελιώτες αγωνιστές. Ο κατάλογος διαβιβάζεται προς την «Επί των Στρατιωτικών Γραμματεία της Επικρατείας», με την επισήμανση για  το είδος του αριστείου που δικαιούται να λάβει  ο κάθε  αγωνιστής. Ο υποφαινόμενος συστήνεται να λάβει το χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 286] Σημείωση: Δεν αποκλείεται με τον προηγούμενο αγωνιστή να είναι ένα και το αυτό πρόσωπο να έκανε ένσταση για το σιδερένιο και να κέρδισε το χάλκινο.

[Βασιλογιάννην  κάτοικος Τσούκα-Αργυρό προύχοντας-Δημογέροντας Περιλαμβάνεται μαζί με άλλους  69 αξιωματικούς. της περιοχής. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών, ήτοι:     «Απόφασις  11 Μαρτίου 1844,  Επί προτάσσει της ημετέρας Γραμματείας  των Στρατιωτικών, ευαρεστούμεθα να χορηγήσωμεν  τ’  αργυρά αριστεία εις τα κάτωθεν υποσημειούμενα άτομα άτινα διατελέσαντα ως προύχοντες και δημογέροντες των χωρίων των, εν καιρώ του υπέρ ανεξαρτησίας της πατρίδας πολέμου, έλαβον, ενεργητικόν εις τας μάχας  μέρος επικεφαλής των εγχωρίων των». 13 Μαρτίου 184.  Στις 16 Ιουνίου 1844,  ο( Γ;). Αινιάν  κατάρτισε κατάλογο 70 ατόμων προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών, αναφέροντας τα εξής: «Πιστοποιώ ο υποφαινόμενος ότι τα κάτωθι σημειούμενα ονόματα έχωσι από το καταστατικόν Διάταγμα περί αριστείων προσόντα εις απολαβήν αργυρού αριστείου».  Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ.  229, Φ. 288]

[Αθανάσιος Γεωργοδημήτρης από Τσιούκα-σιδερένιο. Περιλαμβάνεται  σε κατάλογο με α/α 50  της Γραμματείας επί των Στρατιωτικών Νο 3466/10 Μαρτίου 1844, ο οποίος διαβιβάζεται προς τον Δημήτριο Χατζήσκο, χρήση της διανομής των σιδερένιων αριστείων. Παραθέτουμε το διαβιβαστικό έγγραφο. ήτοι: ήτοι: «Αριθ. 3466 Γραμματεία Στρατιωτικών  Αθήνα 10 Μαρτίου 1844.  Προς  Κύριον Δημήτριον Χατζισκον. Σας διευθύνομεν εγκλείστως 100 Αριστεία Σιδερά  μετά ισαρίθμων Διπλωμάτων και ταινιών δια την Διοίκησιν Φθιώτιδος, δια να τα διανείμετε στα σχετικά άτομα. Υπογραφή Ανδρέας Λόντος» Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 272]

[Γρηγόρης Δημόπουλος κάτοικος Τσιούκα/σιδερένιο  Περιλαμβάνεται  σε κατάλογο   της Γραμματείας επί των Στρατιωτικών Νο 3466/10 Μαρτίου 1844, με 100 αγωνιστές, ο οποίος απευθύνεται προς τον Δημήτριο Χατζήσκο, για χρήση της διανομής των σιδερένιων αριστείων στους δικαιούχους. Δείτε το διαβιβαστικό έγγραφο στη μερίδα του αγωνιστή, Αθανάσιο Γεροδημήτρη. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 272]

[Δανιήλ Δημόπουλος, πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο, κάτοικος Τσούκας-σιδερένιο.  Από Αθήνα 16 Μαΐου 1844, ο Χρηστ. Χατζηπέτρου συνέταξε ονομαστικό κατάλογο 9181 Ασπροποταμιτών που διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας, τον οποίο διαβίβασε, στο Υπουργείο των Στρατιωτικών.  Ο Δανιήλ Δημόπουλος, προτείνεται για σιδερένιο. Το δε  Υπουργείο στις 16 Ιουνίου 1844, διαβιβάζει ταυτάριθμο κατάλογο στον αποστολέα, με τα προτεινόμενα αριστεία για χρήση της διανομής, ήτοι:   Αριθ, 9181. Βασίλειον της Ελλάδος   Υπουργείον των Στρατιωτικών

         Προς τον Συνταγματάρχην Κον Χρηστοδ Χατζηπέτρον

Σας διευθύνομεν εσωκλείστως ονομαστικόν κατάλογον 354 αριστειούχων συστηθέντων παρ’ υμών, με τ’ ανήκοντα 134 χάλκινα και 220 σιδηρά αριστεία, Ταινίας και Διπλώματα δια να τα διανείμετε εις τα σχετικά άτομαΑθήνα την 16  Ιουνίου 1844. Ο Υπουργός: Π. Ι . Ρόδιος. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 285, Φ. 286]

[Ιωάννης Ευθυμίου πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο κάτοικος Τσούκας-σιδερένιο.  Από Αθήνα 16 Μαΐου 1844, ο Χριστόδουλος Χατζηπέτρου συνέταξε ονομαστικό κατάλογο 9181 Ασπροποταμιτών που διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας, τον οποίο διαβίβασε, στο Υπουργείο των Στρατιωτικών. προτείνεται για σιδερένιο. Το δε  Υπουργείο στις 16 Ιουνίου 1844, διαβιβάζει ταυτάριθμο κατάλογο στον αποστολέα, με τα προτεινόμενα αριστεία για χρήση της διανομής. Το διαβιβαστικό είναι καταχωρημένο στη μερίδα του αγωνιστή Δανιήλ Δημόπουλου Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 285, Φ. 286]

[Γούλας Ευθυμίου κάτοικος Τσιούκα/σιδερένιο  Περιλαμβάνεται  σε κατάλογο   της Γραμματείας επί των Στρατιωτικών Νο 3466/10 Μαρτίου 1844, με 100 αγωνιστές, ο οποίος απευθύνεται προς τον Δημήτριο Χατζήσκο, για χρήση της διανομής των σιδερένιων αριστείων στους δικαιούχους. Δείτε το διαβιβαστικό έγγραφο στη μερίδα του αγωνιστή, Αθανάσιο Γεροδημήτρη. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 272]

[Αθανάσιος Ζαφύρης  πιθανή καταγωγή από Άγραφα, κάτοικος  Τσιούκα-χάλκινο. Στις 3 Μαΐου 1844 το Υπουργείο των Στρατιωτικών με το υπό αριθμό 7406 έγγραφο, διαβιβάζει προς τον Συνταγματάρχη Χρηστόδ. Χατζηπέτρου κατάλογο αγωνιστών,  οι οποίοι διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας και προτείνεται για χάλκινο αριστείο ήτοι: «Σας διυθύνομεν εσωκλείστως κατάλογον  με 37 χάλκινα και 111 σιδηρά το όλον 148Αριστειούχων συνοδευομένων με τ’ ανήκοντα Αριστεία, ταινίας και Διπλώματα δια να τα διανείμετε εις τα σχετικά άτομα, Υπογραφή Π. Ι, Ρόδιος Τ. Σ». Του απονέμεται το χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 283]

[Δημήτριος Ζαφύρης πιθανή καταγωγή από Άγραφα, κατοικος  Τσιούκα-χάλκινο. Στις 3 Μαΐου 1844 το Υπουργείο των Στρατιωτικών με το υπό αριθμό 7406 έγγραφο, διαβιβάζει προς τον Συνταγματάρχη Χριστόδουλος Χατζηπέτρου κατάλογο αγωνιστών,  οι οποίοι διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας και προτείνεται για χάλκινο αριστείο ήτοι: «Σας διυθύνομεν εσωκλείστως κατάλογον  με 37 χάλκινα και 111 σιδηρά το όλον 148 Αριστειούχων συνοδευομένων με τ’ ανήκοντα Αριστεία, ταινίας και Διπλώματα δια να τα διανείμετε εις τα σχετικά άτομα, Υπογραφή Π. Ι, Ρόδιος Τ. Σ». Του απονέμεται το χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 283]

[Ιωάννης Ζαφείρης  πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο κάτοικος Τσιούκα-χάλκινο.  Από Αθήνα 16 Μαΐου 1844, ο Χριστόδουλος. Χατζηπέτρου συνέταξε ονομαστικό κατάλογο 9181 Ασπροποταμιτών που διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας, τον οποίο διαβίβασε, στο Υπουργείο των Στρατιωτικών. προτείνεται για το χάλκινο αριστείο. Το δε  Υπουργείο στις 16 Ιουνίου 1844, διαβιβάζει ταυτάριθμο κατάλογο στον αποστολέα, με τα προτεινόμενα αριστεία για χρήση της διανομής. Το διαβιβαστικό είναι καταχωρημένο στη μερίδα του αγωνιστή Δανιήλ Δημόπουλου Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 285, Φ. 286]

[Κωνσταντής Ζαφύρης πιθανή καταγωγή  από Ασπροπόταμο, διαμονή Τσιούκα-χάλκινο. Στις 15  10βρίου 1841 υπέβαλε αίτηση απονομής αριστείου και βεβαιωτικό πιστοποιητικό προς το Δήμο Μακρακώμης, προκειμένου αυτά να διαβιβασθούν προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία για την έκδοση του σχετικού του αριστείου. Ο Δήμαρχος αυθημερόν διαβίβασε το σχετικό αίτημα αρμοδίως. Το πιστοποιητικό του  το υπογράφουν οι Μ. και Ν. Κοντογιάννης και επικυρώνεται από Δημαρχιακό πάρεδρο Σπερχειάδος Ν. Φλόρο, περίληψη του οποίου παραθέτουμε: «Πιστοποιούμεν οι υποφαινόμενοι ότι ο Κωνσταντίνος Ζαφείρης εκ Τζούκας του Δήμου Μακρακώμης υπηρέτησεν στρατιωτικώς πατρίδα, υπό τας οδηγίας μας παραβρεθείς εις διαφόρους κατά των εχθρών μάχας, οίον εις αυτήν της Καλιακούδας κατά του Σκόνδρα πασά εις την έξοδον  του Μεσολογγίου και εις άλλας πολλάς. δείξας γενναιότητα….» Είναι γραμμένος με α/α 64 σε κατάλογο Ασπροποταμιτών Νο 9181/5 Ιανουαρίου 1844, με άλλους 354 αγωνιστές. Ο κατάλογος του Φ 286 στάλθηκε στον Συνταγματάρχη Χριστοδ. Χατζηπέτρου, δια τη χρήση της διανομής των αριστείων. Ο Κ. Ζαφύρης, προτάθηκε και έλαβε το χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 134, Φ. 285, Φ. 286]

[Ιωάννης Ζορμπάς  κάτοικος Τσιούκα/σιδερένιο  Περιλαμβάνεται  σε κατάλογο   της Γραμματείας επί των Στρατιωτικών Νο 3466/10 Μαρτίου 1844, με 100 αγωνιστές, ο οποίος απευθύνεται προς τον Δημήτριο Χατζήσκο, για χρήση της διανομής των σιδερένιων αριστείων στους δικαιούχους. Δείτε το διαβιβαστικό έγγραφο στη μερίδα του αγωνιστή,  Αθανάσιο Γεροδημήτρη. Επίσης ο ίδιος βρίσκεται καταχωρημένος στον κατάλογο των 238  Αγραφιωτών μαζί τον Κώστα  και τ Αντώνη Καλοπήτα, τον Ι. Ευθυμίου και Μήτρο Κολόνια για σιδερένιο.  Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 272, Φ. 274]

[Αθανάσιος Θεοχάρης Ζορμπάς  κάτοικος Τσιούκα/σιδερένιο  Περιλαμβάνεται  σε κατάλογο   της Γραμματείας επί των Στρατιωτικών Νο 3466/10 Μαρτίου 1844, με 100 αγωνιστές, ο οποίος απευθύνεται προς τον Δημήτριο Χατζήσκο, για χρήση της διανομής των σιδερένιων αριστείων στους δικαιούχους. Δείτε το διαβιβαστικό έγγραφο στη μερίδα του αγωνιστή, Αθανασιο Γεροδημήτρη. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 272]

[Αθανάσιος Θεοχάρης κάτοικος Τσιούκα-χάλκινο. Είναι γραμμένος με α/α 12 σε κατάλογο, με υπό αριθμό 8397/8 Μαρτίου 1844,  με 490 Ρουμελιώτες  αγωνιστές, από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Ο κατάλογος αυτός συντάχθηκε και υπογράφεται από τον Γ. Αινιάν και Ευάγγελο Κοντογιάννη,  ως πληρεξούσιοι της Υπάτης και προτείνεται να λάβει το Χάλκινο. Ο κατάλογος στις παρατηρήσεις αναφέρει εγκρίνεται και επιστρέφεται για διανομή των προτεινόμενων  αριστείων στους δικαιούχους. Τιμήθηκε με χάλκινο  αριστείο . Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 286] Σημείωση: Δεν αποκλείεται να είναι ένα και το αυτό πρόσωπο με τον προηγούμενο η κάποιος συγγενής.

[Δημήτριος Καραγιαννόπουλος Ζορμπάς  κάτοικος Τσιούκα/σιδερένιο  Περιλαμβάνεται  σε κατάλογο   της Γραμματείας επί των Στρατιωτικών Νο 3466/10 Μαρτίου 1844, με 100 αγωνιστές, ο οποίος απευθύνεται προς τον Δημήτριο Χατζήσκο, για χρήση της διανομής των σιδερένιων αριστείων στους δικαιούχους. Δείτε το διαβιβαστικό έγγραφο στη μερίδα του αγωνιστή, Αθασιο Γεροδημήτρη. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 272]

[Νικόλ Καραπατής κάτοικος Τσιούκα-σιδερένιο.  Στις 15 9βρίου 1841 υπέβαλε αίτηση και πιστοποιητικό προς το Δήμο Μακρακώμης προκειμένου αυτά να διαβιβασθούν προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία για την έκδοση του σχετικού του αριστείου. Ο Δήμαρχος αυθημερόν διαβίβασε το σχετικό αίτημα αρμοδίως. Το πιστοποιητικό του  το υπογράφουν οι: Μ. και Ν. Κοντογιάννης και επικυρώνεται από Δημαρχιακό πάρεδρο Σπερχειάδας ν. φλόρο, περίληψη του οποίου παραθέτουμε: «Πιστοποιούμεν οι υποφαινόμενοι ότι ο Νικόλαος Καραπατής εκ Τζούκας του Δήμου Μακρακώμης υπηρέτησεν στρατιωτικώς την πατρίδα παραβρεθείς εις τας εφεξής κατά των εχθρών μάχας, οίον εις αυτήν της Καλιακούδας κατά του Σκόνδρα πασά, εις την του Κρεμμυδίου κατά του Ιμπρήμ και εις την έξοδον του Μεσολογγίου κατά του Κιουταχή, έδειξεν γενναιότητα και άμεμπτος χαρακτήρα έλληνος….» Στο περιθώριο του διαβιβαστικού του Δημάρχου αναγράφεται ότι, «εστάλη  σιδηρούν»  Επίσης, είναι γραμμένος στον κατάλογο 14117/5/9βρίου 1842 προς την Διοίκηση Φθιώτιδος μαζί με άλλους αγωνιστές και τον έχει καταχωρημένο στα σιδερένια αριστεία αγώνα. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 134]

[Αθανάσιος Καλογηρος, κάτοικος Τσιούκα-σιδερένιο. Περιλαμβάνεται με α/α 97 σε ονομαστικό κατάλογο που συνέταξαν: ο  Χριστόδουλος. Χατζηπέτρου, οπλαρχηγός –Συνταγματάρχης, και ο Δημήτριος Χατζήσκος, στις 21 Ιαν. 1844, Νο 1362 με 288 άτομα, και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Ο κατάλογος αυτός  διαβιβάζεται  προς : «Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της Επικρατείας»  αναφέρουν:   «Οι υπογεγραμμένοι λαμβάνομεν την τιμήν να συστήσωμεν ενώπιον της Βασιλικής ταύτης Γραμματείας τους παρά πόδας της παρούσης σημειούμενους  ανθρώπους του αγώνος , εκ των κατά την επαρχίαν Φθιώτιδος κατοίκων , άξιους δια να λάβωσι και φέρωσι τα εθνόσημα κατά την εφεξής διάκρισιν …..» Οι ευπειθέστατοι»   Επίσης, περιλαμβάνεται  σε κατάλογο   της Γραμματείας επί των Στρατιωτικών Νο 3466/10 Μαρτίου 1844, με 100 αγωνιστές, ο οποίος απευθύνεται προς τον Δημήτριο Χατζήσκο, για χρήση της διανομής των προτεινόμενων σιδερένιων αριστείων στους δικαιούχους. Δείτε το διαβιβαστικό έγγραφο στη μερίδα του αγωνιστή, Αθανάσιο Γεροδημήτρη  Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ.  245, Φ. 272]

[Χρήστος Καλόγηρος κατάγεται από την επαρχία Αγράφων, διαμονή  Τσιούκα-χάλκινο αριστείο.  Στις 3 Μαΐου 1844 το Υπουργείο των Στρατιωτικών με το υπό αριθμό 7406 έγγραφο, διαβιβάζει προς τον Συνταγματάρχη Χρηστόδ. Χατζηπέτρου κατάλογο αγωνιστών καταγωγής από Άγραφα, οι οποίοι διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας ήτοι: «Σας διυθύνομεν εσωκλείστως κατάλογον  με 37 χάλκινα και 111 σιδηρά το όλον 148 Αριστειούχων συνοδευομένων με τ’ ανήκοντα Αριστεία, ταινίας και Διπλώματα δια να τα διανείμετε εις τα σχετικά άτομα, Υπογραφή: Υπουργός των Στρατιωτικών Π. Ι Ρόδιος Π.Ι, Ρόδιος Τ.Σ». Είναι γραμμένος με α/α 18 σε κατάλογο Ασπροποταμιτών του αναφερομένου φακέλου για Χάλκινο αριστείο.  Πηγή: Αρχειομνήμων ΓΑΚ Φ 283]

[Γιαννης Κολοβελώνης από Τσιούκα-σιδερένιο. Περιλαμβάνεται με α/α 39 σε ονομαστικό κατάλογο που συνέταξαν: ο  Χριστόδουλος Χατζηπέτρου, οπλαρχηγός –Συνταγματάρχης, και ο Δημήτριος Χατζήσκος, στις 21 Ιαν. 1844, Νο 1362 με 288 άτομα, και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Ο κατάλογος αυτός  διαβιβάζεται  προς : «Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της Επικραστείας»  αναφέρουν:  «Οι υπογεγραμμένοι λαμβάνομεν την τιμήν να συστήσωμεν ενώπιον της Βασιλικής ταύτης Γραμματείας τους παρά πόδας της παρούσης σημειούμενους  ανθρώπους του αγώνος , εκ των κατά την επαρχίαν Φθιώτιδος κατοίκων , άξιους δια να λάβουσι και φέρουσι τα εθνόσημα κατά την εφεξής διάκρισιν …..» Οι ευπειθέστατοι  Επίσης, περιλαμβάνεται  σε κατάλογο   της Γραμματείας επί των Στρατιωτικών Νο 3466/10 Μαρτίου 1844, με 100 αγωνιστές, ο οποίος απευθύνεται προς τον Δημήτριο Χατζήσκο, για χρήση της διανομής των σιδερένιων αριστείων στους δικαιούχους. Δείτε το διαβιβαστικό έγγραφο στη μερίδα του αγωνιστή, Αθανάσιο Γεροδημήτρη Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ.  245, Φ. 272]

[Γεώργιος Κολοβελώνης από Τσιούκα-σιδερένιο. Σιδερένιο. Περιλαμβάνεται με α/α 63 σε ονομαστικό κατάλογο που συνέταξαν: ο  Χρηστοδ. Χατζηπέτρου, οπλαρχηγός –Συνταγματάρχης, και ο Δημήτριος Χατζίσκος, στις 21 Ιαν. 1844, Νο 1362 με 288 άτομα, και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Ο κατάλογος αυτός  διαβιβάζεται  προς : «Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της Επικρατείας»  αναφέρουν:  «Οι υπογεγραμμένοι λαμβάνομεν την τιμήν να συστήσωμεν ενώπιον της Βασιλικής ταύτης Γραμματείας τους παρά πόδας της παρούσης σημειούμενους  ανθρώπους του αγώνος , εκ των κατά την επαρχίαν Φθιώτιδος κατοίκων , άξιους δια να λάβουσι και φέρουσι τα εθνόσημα κατά την εφεξής διάκρισιν …..» Οι ευπειθέστατοι  Επίσης, περιλαμβάνεται  σε κατάλογο   της Γραμματείας επί των Στρατιωτικών Νο 3466/10 Μαρτίου 1844, με 100 αγωνιστές, ο οποίος απευθύνεται προς τον Δημήτριο Χατζήσκο, για χρήση της διανομής των προτεινόμενων σιδερένιων αριστείων στους δικαιούχους. Δείτε το διαβιβαστικό έγγραφο στη μερίδα του αγωνιστή, Αθανάσιο Γεροδημήτρη  Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ.  245, Φ. 272]

[ Κώστας Κολοβελώνης πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο κάτοικος Τσιούκας-χάλκινο.  Από Αθήνα 16 Μαΐου 1844, ο Χρηστ. Χατζηπέτρου συνέταξε ονομαστικό κατάλογο 9181 Ασπροποταμιτών που διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας, τον οποίο διαβίβασε, στο Υπουργείο των Στρατιωτικών. προτείνεται για το χάλκινο αριστείο. Το δε  Υπουργείο στις 16 Ιουνίου 1844, διαβιβάζει ταυτάριθμο κατάλογο στον αποστολέα, με τα προτεινόμενα αριστεία για χρήση της διανομής. Το διαβιβαστικό είναι καταχωρημένο στη μερίδα του αγωνιστή Δανιήλ Δημόπουλου Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 285, Φ. 286]

[Μαργαρίτης Κολοβελώνης πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο κάτοικος Τσιούκας/σιδερένιο.  Από Αθήνα 16 Μαΐου 1844, ο Χρηστ. Χατζηπέτρου συνέταξε ονομαστικό κατάλογο 9181 Ασπροποταμιτών που διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας, τον οποίο διαβίβασε, στο Υπουργείο των Στρατιωτικών. προτείνεται για το σιδερένιο αριστείο. Το δε  Υπουργείο στις 16 Ιουνίου 1844, διαβιβάζει ταυτάριθμο κατάλογο στον αποστολέα, με τα προτεινόμενα αριστεία για χρήση της διανομής. Το διαβιβαστικό είναι καταχωρημένο στη μερίδα του αγωνιστή Δανιήλ Δημόπουλου Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 285, Φ. 286] Σημείωση: Χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση, ως προς την καταγωγή των: Γιώργο, Γιάννη, Κώστα και Μαργαρίτη Κολοβελώνη

[Δημήτριος Κολόνιας κάτοικος Τσιούκα/σιδερένιο  Περιλαμβάνεται  σε κατάλογο   της Γραμματείας επί των Στρατιωτικών Νο 3466/10 Μαρτίου 1844, με 100 αγωνιστές, ο οποίος απευθύνεται προς τον Δημήτριο Χατζήσκο, για χρήση της διανομής των σιδερένιων αριστείων στους δικαιούχους. Δείτε το διαβιβαστικό έγγραφο στη μερίδα του αγωνιστή, Αθανάσιο Γεροδημήτρη. Είναι επίσης γραμμένος και σε άλλο ονομαστικό κατάλογο, ως Μήτρος Κολόνιας και  τον έχει για σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 272, Φ. 274]

Φ 245[Κώστας  Αναστ  Κολοπίτας. από Τσιούκα-σιδερένιο. Σιδερένιο. Περιλαμβάνεται με α/α 63 σε ονομαστικό κατάλογο που συνέταξαν: ο  Χρηστοδ. Χατζηπέτρου, οπλαρχηγός –Συνταγματάρχης, και ο Δημήτριος Χατζίσκος, στις 21 Ιαν. 1844, Νο 1362 με 288 άτομα, και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Ο κατάλογος αυτός  διαβιβάζεται  προς : «Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της Επικραστείας»  αναφέρουν:  «Οι υπογεγραμμένοι λαμβάνομεν την τιμήν να συστήσωμεν ενώπιον της Βασιλικής ταύτης Γραμματείας τους παρά πόδας της παρούσης σημειούμενους  ανθρώπους του αγώνος , εκ των κατά την επαρχίαν Φθιώτιδος κατοίκων , άξιους δια να λάβωσι και φέρωσι τα εθνόσημα κατά την εφεξής διάκρισιν …..» Οι ευπειθέστατοι  Επίσης, περιλαμβάνεται  σε κατάλογο   της Γραμματείας επί των Στρατιωτικών Νο 3466/10 Μαρτίου 1844, με 100 αγωνιστές, ο οποίος απευθύνεται προς τον Δημήτριο Χατζήσκο, για χρήση της διανομής των προτεινόμενων σιδερένιων αριστείων στους δικαιούχους. Δείτε το διαβιβαστικό έγγραφο στη μερίδα του αγωνιστή, Αθανάσιο Γεροδημήτρη  Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ.  245, Φ. 272]

[Κώστας Κολοπήτας  από Τσούκα-σιδερένιο. Είναι γραμμένος  σε  κατάλογο  μαζί με 275  Ευρυτάνες αγωνιστές με α/α 173 και μαζί με συμπατριώτες του Αντ Καλοπήτα, Ιω. Ζορμπά, Ιω Ευθυμίου και Μήτρο Κολόνια,  προς χρήση της διανομής των  αριστείων. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 274]  

[Αντων.  Κολοπήτας  από Τσούκα-σιδερένιο. Είναι γραμμένος  σε  κατάλογο  μαζί με 275  Ευρυτάνες αγωνιστές, με α/α 174 και μαζί με συμπατριώτες του Κώστα Καλοπήτα, Ιω. Ζορμπά Ιω. Ευθυμίου και Μήτρο Κολόνια,  προς χρήση της διανομής των  αριστείων   . Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 274]

Φ 245 Γιάννος Κουτζικώστας, από Τσιούκα-σιδερένιο. Περιλαμβάνεται με α/α 95 σε ονομαστικό κατάλογο που συνέταξαν: ο  Χρηστοδ. Χατζηπέτρου, οπλαρχηγός –Συνταγματάρχης, και ο Δημήτριος Χατζίσκος, στις 21 Ιαν. 1844, Νο 1362 με 288 άτομα, και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Ο κατάλογος αυτός  διαβιβάζεται  προς : «Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της Επικρατείας»  αναφέρουν:  «Οι υπογεγραμμένοι λαμβάνομεν την τιμήν να συστήσωμεν ενώπιον της Βασιλικής ταύτης Γραμματείας τους παρά πόδας της παρούσης σημειούμενους  ανθρώπους του αγώνος , εκ των κατά την επαρχίαν Φθιώτιδος κατοίκων , άξιους δια να λάβουσι και φέρουσι τα εθνόσημα κατά την εφεξής διάκρισιν …..» Οι ευπειθέστατοι  Επίσης, περιλαμβάνεται  σε κατάλογο   της Γραμματείας επί των Στρατιωτικών Νο 3466/10 Μαρτίου 1844, με 100 αγωνιστές, ο οποίος απευθύνεται προς τον Δημήτριο Χατζήσκο, για χρήση της διανομής των προτεινόμενων σιδερένιων αριστείων στους δικαιούχους. Δείτε το διαβιβαστικό έγγραφο στη μερίδα του αγωνιστή, Αθανάσιο Γεροδημήτρη  Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ.  245, Φ. 272]

[Γρηγόρης Κουτζικώστας κάτοικος Τσιούκα/σιδερένιο  Περιλαμβάνεται  σε κατάλογο   της Γραμματείας επί των Στρατιωτικών Νο 3466/10 Μαρτίου 1844, με 100 αγωνιστές, ο οποίος απευθύνεται προς τον Δημήτριο Χατζήσκο, για χρήση της διανομής των σιδερένιων αριστείων στους δικαιούχους. Δείτε το διαβιβαστικό έγγραφο στη μερίδα του αγωνιστή, Αθανάσιο Γεροδημήτρη. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 272]

[Δημήτρ Κουτζιοκώστας κάτοικος Τσιούκα-σιδερένιο. Περιλαμβάνεται  σε κατάλογο   της Γραμματείας επί των Στρατιωτικών Νο 3466/10 Μαρτίου 1844, με 100 αγωνιστές, ο οποίος απευθύνεται προς τον Δημήτριο Χατζήσκο, για χρήση της διανομής των σιδερένιων αριστείων στους δικαιούχους. Δείτε το διαβιβαστικό έγγραφο στη μερίδα του αγωνιστή, Αθανάσιο Γεροδημήτρη  Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ.  245, Φ. 272]

Φ 272 Κωσταντέλος  Κουντζοκώστας κάτοικος Τσιούκα/σιδερένιο. περιλαμβάνεται  σε κατάλογο   της Γραμματείας επί των Στρατιωτικών Νο 3466/10 Μαρτίου 1844, με 100 αγωνιστές, ο οποίος απευθύνεται προς τον Δημήτριο Χατζήσκο, για χρήση της διανομής των σιδερένιων αριστείων στους δικαιούχους. Δείτε το διαβιβαστικό έγγραφο στη μερίδα του αγωνιστή, Αθανάσιο Γεροδημήτρη  Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 272]

[Νικολαος  Κίτζος  κάτοικος Τσούκα-σιδερένιο. Στις 15 9βρίου 1841 υπέβαλε αίτηση και πιστοποιητικό προς το Δήμο Μακρακώμης προκειμένου αυτά να διαβιβασθούν προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία για την έκδοση του σχετικού του αριστείου. Ο Δήμαρχος  διαβίβασε το σχετικό αίτημα στις 18 9βρίου 1841, αρμοδίως. Το πιστοποιητικό του,  το υπογράφουν οι Μ. και Ν. Κοντογιάννης και επικυρώνεται από Δημαρχιακό πάρεδρο Σπερχειάδος Ν. φλόρο, περίληψη του οποίου παραθέτουμε: «Πιστοποιούμεν οι υποφαινόμενοι ότι ο Κύριος Νικόλαος Κίντζος κάτοικος Τζούκας του Δήμου Μακρακώμης της Φθιώτιδος υπηρέτησε στρατιωτικώς την πατρίδα υπό την οδηγίαν μας, παραυρεθείς εις τας εφεξής κατά των εχθρών μάχας, εις την Καλιακούδα κατά του Σκόνδρα πασά, εις την του Κρεμμυδίου κατά του Ιμπαρΐμ και εις την έξοδον του Μεσολογγίου κατά του Κιουταχή πασά, δείξας γενναιότητα και άμεμπτον έλληνος Χαρακτήρα.

              Κατ’ αίτησίν του εφοδιάζεται με το παρόν έγγραφόν  μας δια να τω χρησιμεύση ανηκόντως» εν Αγά 15 10βρίου 1841 Είναι Γραμμένος σε κατάλογο αριθ. 7 της Διοίκησης Φθιώτιδος μαζί με άλλους 24  αγωνιστές, από διάφορα χωριά με α/α 6 και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. 9βρίου 1842. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 134, Φ.  171]

[Δημήτριος Λιασκώνης πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο κάτοικος Τσιούκας/σιδερένιο.  Από Αθήνα 16 Μαΐου 1844, ο Χριστόδουλος Χατζηπέτρου συνέταξε ονομαστικό κατάλογο 9181 Ασπροποταμιτών που διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας, τον οποίο διαβίβασε, στο Υπουργείο των Στρατιωτικών. προτείνεται για το σιδερένιο αριστείο. Το δε  Υπουργείο στις 16 Ιουνίου 1844, διαβιβάζει ταυτάριθμο 9181 κατάλογο στον αποστολέα, με τα προτεινόμενα αριστεία για χρήση της διανομής. Το διαβιβαστικό είναι καταχωρημένο στη μερίδα του αγωνιστή Δανιήλ Δημόπουλου Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 285, Φ. 286]

[Γιάννος Λουκάς  γέννημα θρέμμα Τσούκας-χάλκινο. . Στις 18 9βρίου 1841 υπέβαλε νέα αίτηση απονομής αριστείου και πιστοποιητικό προς το Δήμο Μακρακώμης προκειμένου αυτά να διαβιβασθούν προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία για την έκδοση του σχετικού του αριστείου. Ο Δήμαρχος αυθημερόν διαβίβασε το σχετικό αίτημα αρμοδίως. Το πιστοποιητικό του  το υπογράφουν οι Μ. και Ν. Κοντογιάννης και επικυρώνεται από Δημαρχιακό πάρεδρο Σπερχειάδος ν. φλόρο, περίληψη του οποίου παραθέτουμε: «Πιστοποιούμεν οι υποφαινόμενοιεν βάσει συνειδήσεως  ότι ο Γιάννης Λουκας της Φθιώτιδος  εκ Τζούκας του Δήμου Μακρακώμης λαβών τα όπλα επί χείρας άμα ο ιερός της πατρίδος αγών εκηρύχθη ηκολούθησεν υπό τας διαταγάς των υποφαινομένων  παρευρεθείς εις τας εξής κατά των εχθρών κρισίμους μαχας, δις  εις εκείνην της Υπάτης κατά των εντοπίων, του Μπράχου Νεπροβίστα και του Δράμαλη, και εις αυτήν  της Καλιακούδας κατά του Σκόνδρα πασά εις την του Κρεμμυδίου κατά του Ιμπραήμ πασά και εις την έξοδον του Μεσολογγίου δείξας γενναιότητα, ένθερμον  και διακαή υπέρ της πατρίδας ζήλον, εκρίνετο ως είς των πρώτων στρατιωτών καθ’ όλον το διάστημα. Κατ’ αίτησίν του  εφοδιάζοντος με το παρόν έγγραφο διά να του χρησιμεύση ανήκοντως. Εν Αγά 15 19βρίου 1841» Στο διαβιβαστικό του Δημάρχου αναγράφεται ότι «εστάλη  σιδερούν με την 15147  διαταγή 10 10βρίου 1843» Είναι Γραμμένος σε κατάλογο αριθ. 7 της Διοίκησης Φθιώτιδος μαζί με άλλους 25  αγωνιστές, από διάφορα χωριά με α/α 6 και για σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 134, Φ. 171]

[Χρήστος Μαργαρίτης κατάγεται από την επαρχία Αγράφων διαμονή  Τσιούκα-χάλκινο. Στις 3 Μαΐου 1844 το Υπουργείο των Στρατιωτικών με το υπό αριθμό 7406 έγγραφο, διαβιβάζει προς τον Συνταγματάρχη Χρηστόδ. Χατζηπέτρου κατάλογο αγωνιστών καταγωγής από Άγραφα, οι οποίοι διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας ήτοι: «Σας διυθύνομεν εσωκλείστως κατάλογον  με 37 χάλκινα και 111 σιδηρά το όλον 148Αριστειούχων συνοδευομένων με τ’ ανήκοντα Αριστεία, ταινίας και Διπλώματα διά να τα διανείμεται εις τα σχετικά άτομα, Υπογραφή: Υπουργός των Στρατιωτικών Π. Ι Ρόδιος Π.Ι, Ρόδιος Τ.Σ». Είναι γραμμένος με α/α 13 σε κατάλογο Αγραφιωτών του αναφερομένου φακέλου.  Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 283]

Φ 286 Ιωάννης Μιτζογιάννης από Τσιούκα-χάλκινο. Είναι γραμμένος με α/α 8 σε κατάλογο, με υπό αριθμό 8397/8 Μαρτίου 1844, με 490 Ρουμελιώτες  αγωνιστές, από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Ο κατάλογος αυτός συντάχθηκε και υπογράφεται από τον Γ. Αινιάνα και Ευάγγελο Κοντογιάννη,  ως πληρεξούσιοι της Υπάτης. Ο κατάλογος στις παρατηρήσεις αναφέρει εγκρίνεται  Διανομή  και σε ιδιαίτερη στήλη το είδος του αριστείου που πρέπει να λάβει έκαστος. αγωνιστής. ο προτεινόμενος φέρεται να λαμβάνει χάλκινο Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 286]  

[Μητζογιάννης από Τσιούκα-χάλκινο. Είναι γραμμένος με α/α 11 σε κατάλογο, με υπό αριθμό 8397/8 Μαρτίου 1844,  με 490 Ρουμελιώτες  αγωνιστές, από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Ο κατάλογος αυτός συντάχθηκε και υπογράφεται από τον Γ. Αινιάνα και Ευάγγελο Κοντογιάννη,  ως πληρεξούσιοι της Υπάτης. Ο κατάλογος στις παρατηρήσεις αναφέρει εγκρίνεται  Διανομή  και σε ιδιαίτερη στήλη το είδος του αριστείου που πρέπει να λάβει έκαστος. αγωνιστής. Ο προτεινόμενος φέρεται να τιμήθηκε χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 286] 

[Κώστας Μπαλάφας από Τσιούκα-σιδερένιο. Περιλαμβάνεται με α/α 48 σε ονομαστικό κατάλογο που συνέταξαν: ο  Χριστόδουλος. Χατζηπέτρου, οπλαρχηγός –Συνταγματάρχης, και ο Δημήτριος  Χατζήσκος, στις 21 Ιαν. 1844, Νο 1362 με 288 άτομα, και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Ο κατάλογος αυτός  διαβιβάζεται  προς την : «Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της Επικρατείας»  αναφέρουν:  «Οι υπογεγραμμένοι λαμβάνομεν την τιμήν να συστήσωμεν ενώπιον της Βασιλικής ταύτης Γραμματείας τους παρά πόδας της παρούσης σημειούμενους  ανθρώπους του αγώνος , εκ των κατά την επαρχίαν Φθιώτιδος κατοίκων , άξιους διά να λάβωσι και φέρωσι τα εθνόσημα κατά την εφεξής διάκρισιν …..» Οι ευπειθέστατοι  Επίσης, περιλαμβάνεται  σε κατάλογο   της Γραμματείας επί των Στρατιωτικών Νο 3466/10 Μαρτίου 1844, με 100 αγωνιστές, ο οποίος απευθύνεται προς τον Δημήτριο Χατζήσκο, για χρήση της διανομής των προτεινόμενων σιδερένιων αριστείων στους δικαιούχους. Δείτε το διαβιβαστικό έγγραφο στη μερίδα του αγωνιστή, Αθανάσιο Γεροδημήτρη  Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ.  245, Φ. 272].  

[Μήτρος  Μπαροσόπουλος κάτοικος Τσιούκα/σιδερένιο  Περιλαμβάνεται  σε κατάλογο   της Γραμματείας επί των Στρατιωτικών Νο 3466/10 Μαρτίου 1844, με 100 αγωνιστές, ο οποίος απευθύνεται προς τον Δημήτριο Χατζήσκο, για χρήση της διανομής των σιδερένιων αριστείων στους δικαιούχους. Δείτε το διαβιβαστικό έγγραφο στη μερίδα του αγωνιστή, Αθανάσιο Γεροδημήτρη. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 272]

[Αθανάσιος Μυλωνάς από Τσιούκα-σιδερένιο. Στις 21 10βρίου 1841, σύμφωνα με το διαβιβαστικό του Δημάρχου Μακρακώμης διαβιβάζεται η αίτηση και το πιστοποιητικό του  υποφαινομένου, προς την Διοίκηση Φθιώτιδος. Το  πιστοποιητικό του δεν βρέθηκε. Η αίτησή του αναφέρει περίπου τα εξής:  «Αγά 18 10βρίου 1841   προς τον Δήμαρχο Μακρακώμη;

         Περί Αριστείο:  Ο υποφαινόμενος κάτοικος τζιούκας του υφ΄ υμάς Δήμου υπηρετήσας την πατρίδα στρατιωτικώς εις τον ιερόν αυτής αγώνα παρευρέθην εις πολλάς κατά των εχθρών μάχας, υπό διαφόρων οπλαρχηγών διατελέσεις. Επειδή δεν έλαβον  μέχρι τούδε το ανήκον μοι εθνόσημον, επισυνάπτω εν τη παρούση μου, πιστοποιητικόν αφορώσας  τας στρατ. εκδουλεύσεις μου και σας παρακαλώ Κε Δήμαρχε ίνα ευαρεστούμενος διαβιβάσετε ταύτην ανηκόντως, συνοδευομένην με όσας εκ της θέσεώς σας παρατηρήσεις και υποσημειούμαι  ευσεβάστως  ο ευπειθείς  ο αιτών

             Αθ. Μυλωνάς»

Είναι γραμμένος σε κατάλογο αγωνιστών προς τη Διοίκηση Φθιώτιδας μαζί  με άλλους 33 αγωνιστές  για  Σιδερένιο αριστείο 21/7βρίου /1843. Ο υποφαινόμενος φαίνεται πως την περίοδο αυτή υπηρετεί ως οροφύλακας, περί την κορυφογραμμή. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 187]  

[Θάνος Νέλας  πιθανόν να κατάγεται από την επαρχία Αγράφων, διαμονή  Τσιούκα-χάλκινο . Στις 3 Μαΐου 1844 το Υπουργείο των Στρατιωτικών με το υπό αριθμό 7406 έγγραφο, διαβιβάζει προς τον Συνταγματάρχη Χρηστόδ. Χατζηπέτρου κατάλογο αγωνιστών καταγωγής από Ασπσπροπόταμο, οι οποίοι διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας ήτοι: «Σας διυθύνομεν εσωκλείστως κατάλογον  με 37 χάλκινα και 111 σιδηρά το όλον 148Αριστειούχων συνοδευομένων με τ’ ανήκοντα Αριστεία, ταινίας και Διπλώματα διά να τα διανείμετε εις τα σχετικά άτομα, Υπογραφή: Υπουργός των Στρατιωτικών Π. Ι Ρόδιος Π .Ι, Ρόδιος Τ.Σ». Είναι γραμμένος με α/α 13 σε κατάλογο Αγραφιωτών του αναφερομένου φακέλου.  Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 283]

[Μήτρος Νίκας, πιθανόν να  κατάγεται από την επαρχία Αγράφων, διαμονή  Τζιούκα-χάλκινο.  Στις 3 Μαΐου 1844 το Υπουργείο των Στρατιωτικών με το υπό αριθμό 7406 έγγραφο, διαβιβάζει προς τον Συνταγματάρχη Χρηστόδ. Χατζηπέτρου κατάλογο αγωνιστών καταγωγής από Άγραφα, οι οποίοι διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας ήτοι: «Σας διυθύνομεν εσωκλείστως κατάλογον  με 37 χάλκινα και 111 σιδηρά το όλον 148 Αριστειούχων συνοδευομένων με τ’ ανήκοντα Αριστεία, ταινίας και Διπλώματα δια να τα διανείμεται εις τα σχετικά άτομα, Υπογραφή: Υπουργός των Στρατιωτικών Π. Ι Ρόδιος Π. Ι, Ρόδιος Τ.Σ». Είναι γραμμένος με α/α 20 σε κατάλογο Αγραφιωτών του αναφερομένου φακέλου.  Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 283]

[Δημήτριος Ντόβας πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο κάτοικος Τσιούκας/σιδερένιο.  Από Αθήνα 16 Μαΐου 1844, ο Χρηστ. Χατζηπέτρου συνέταξε ονομαστικό κατάλογο 9181 Ασπροποταμιτών που διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας, τον οποίο διαβίβασε, στο Υπουργείο των Στρατιωτικών και προτείνεται για το σιδερένιο αριστείο. Το δε  Υπουργείο στις 16 Ιουνίου 1844, διαβιβάζει ταυτάριθμο 9181 κατάλογο στον αποστολέα, με τα προτεινόμενα αριστεία για χρήση της διανομής. Το διαβιβαστικό είναι καταχωρημένο στη μερίδα του αγωνιστή Δανιήλ Δημόπουλου Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 285, Φ. 286]

[Ιωάννης Ξαυρής κάτοικος Τσιούκα-σιδερένιο. Περιλαμβάνεται  σε ονομαστικό κατάλογο που συνέταξαν: ο  Χριστόδ. Χατζηπέτρου, οπλαρχηγός –Συνταγματάρχης, και ο Δημήτριος Χατζήσκος, στις 21 Ιαν. 1844, Νο 1362 με 288 άτομα, και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Ο κατάλογος αυτός  διαβιβάζεται  προς : «Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της Επικραστείας»  αναφέρουν:  «Οι υπογεγραμμένοι λαμβάνομεν την τιμήν να συστήσωμεν ενώπιον της Βασιλικής ταύτης Γραμματείας τους παρά πόδας της παρούσης σημειούμενους  ανθρώπους του αγώνος, εκ των κατά την επαρχίαν Φθιώτιδος κατοίκων , άξιους δια να λάβουσι και φέρουσι τα εθνόσημα κατά την εφεξής διάκρισιν …..» Οι ευπειθέστατοι.  Περιλαμβάνεται  σε κατάλογο   της Γραμματείας επί των Στρατιωτικών Νο 3466/10 Μαρτίου 1844, με 100 αγωνιστές, ο οποίος απευθύνεται προς τον Δημήτριο Χατζήσκο, για χρήση της διανομής των προτεινόμενων σιδερένιων αριστείων στους δικαιούχους. Δείτε το διαβιβαστικό έγγραφο στη μερίδα του αγωνιστή, Αθανάσιο Γεροδημήτρη  Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ.  245, Φ. 272]

[Ιωάννης Παλιούρας κάτοικος Τσιούκα-χάλκινο. Είναι γραμμένος με α/α 9 σε κατάλογο, με υπό αριθμό 8397/8 Μαρτίου 1844,  με 490 Ρουμελιώτες  αγωνιστές, από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Ο κατάλογος αυτός συντάχθηκε και υπογράφεται από τον Γ. Αινιάνα και Ευάγγελο Κοντογιάννη,  ως πληρεξούσιοι της Υπάτης και προτείνεται για χάλκινο αριστείο. Ο κατάλογος στις παρατηρήσεις αναφέρει εγκρίνεται  και επιστρέφει προς τους ίδιους για χρήση της διανομής των προτεινόμενων αριστείων προτεινόμενος φέρεται να τιμήθηκε με το  χάλκινο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 286]

[Παπά Γεώργιος κατάγεται από την επαρχία Αγράφων, διαμονή  Τσιούκα-χάλκινο.  Στις 3 Μαΐου 1844 το Υπουργείο των Στρατιωτικών με το υπό αριθμό 7406 έγγραφο, διαβιβάζει προς τον Συνταγματάρχη Χρηστόδ. Χατζηπέτρου κατάλογο αγωνιστών καταγωγής από Άγραφα, οι οποίοι διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας ήτοι: «Σας διυθύνομεν εσωκλείστως κατάλογον  με 37 χάλκινα και 111 σιδηρά το όλον 148 Αριστειούχων συνοδευομένων με τ’ ανήκοντα Αριστεία, ταινίας και Διπλώματα δια να τα διανείμεται εις τα σχετικά άτομα, Υπογραφή: Υπουργός των Στρατιωτικών Π. Ι Ρόδιος Π.Ι, Ρόδιος Τ. Σ». Είναι γραμμένος με α/α 9 στον παραπάνω αναφερόμενο κατάλογο και λαμβάνει χάλκινο αριστείο.  Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 283]

[Αναγνώστης Παπαγεωργίου κάτοικος Τσιούκα-σιδερένιο. Περιλαμβάνεται  σε ονομαστικό κατάλογο που συνέταξαν: ο  Χριστόδ. Χατζηπέτρου, οπλαρχηγός –Συνταγματάρχης, και ο Δημήτριος Χατζήσκος, στις 21 Ιαν. 1844, Νο 1362 με 288 άτομα, και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Ο κατάλογος αυτός  διαβιβάζεται  προς : «Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της Επικραστείας»  αναφέρουν:  «Οι υπογεγραμμένοι λαμβάνομεν την τιμήν να συστήσωμεν ενώπιον της Βασιλικής ταύτης Γραμματείας τους παρά πόδας της παρούσης σημειούμενους  ανθρώπους του αγώνος, εκ των κατά την επαρχίαν Φθιώτιδος κατοίκων , άξιους δια να λάβωσι και φέρωσι τα εθνόσημα κατά την εφεξής διάκρισιν …..» Οι ευπειθέστατοι.  Περιλαμβάνεται  σε κατάλογο   της Γραμματείας επί των Στρατιωτικών Νο 3466/10 Μαρτίου 1844, με 100 αγωνιστές, ο οποίος απευθύνεται προς τον Δημήτριο Χατζήσκο, για χρήση της διανομής των προτεινόμενων σιδερένιων αριστείων στους δικαιούχους. Δείτε το διαβιβαστικό έγγραφο στη μερίδα του αγωνιστή, Αθανάσιο Γεροδημήτρη  Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ.  245, Φ. 272]

[Κώστας Παπαγεωργίου κάτοικος Τσιούκα-σιδερένιο αριστείο. Είναι γραμμένος σε κατάλογο με 314 Αγραφιώτες αγωνιστές προς την Διοίκηση Ευρυτανίας για διανομή των αριστείων. «22 φευρουαρίου 1844  ο επί των Στρατιωτικών Υπουργός Ανδρέας Λόντος». Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 292

[Νικόλαος Παπά- Γεωργίου κάτοικος Τσιούκα/σιδερένιο  Περιλαμβάνεται  σε κατάλογο   της Γραμματείας επί των Στρατιωτικών Νο 3466/10 Μαρτίου 1844, με 100 αγωνιστές, ο οποίος απευθύνεται προς τον Δημήτριο Χατζήσκο, για χρήση της διανομής των σιδερένιων αριστείων στους δικαιούχους. Δείτε το διαβιβαστικό έγγραφο στη μερίδα του αγωνιστή, Αθανάσιο Γεροδημήτρη. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 272]

[Αθανάσιος Παπαδημόπουλος κάτοικος Τσιούκα/σιδερένιο  Περιλαμβάνεται  σε κατάλογο   της Γραμματείας επί των Στρατιωτικών Νο 3466/10 Μαρτίου 1844, με 100 αγωνιστές, ο οποίος απευθύνεται προς τον Δημήτριο Χατζήσκο, για χρήση της διανομής των σιδερένιων αριστείων στους δικαιούχους. Δείτε το διαβιβαστικό έγγραφο στη μερίδα του αγωνιστή, Αθανάσιο Γεροδημήτρη. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 272]

[Αναγνώστης Παπακώστας κάτοικος Τσιούκα/σιδερένιο  Περιλαμβάνεται  σε κατάλογο   της Γραμματείας επί των Στρατιωτικών Νο 3466/10 Μαρτίου 1844, με 100 αγωνιστές, ο οποίος απευθύνεται προς τον Δημήτριο Χατζήσκο, για χρήση της διανομής των σιδερένιων αριστείων στους δικαιούχους. Δείτε το διαβιβαστικό έγγραφο στη μερίδα του αγωνιστή, Αθανάσιο Γεροδημήτρη. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 272]

[Κώστας Πανουρόπουλος  κάτοικος Τσιούκα/σιδερένιο  Περιλαμβάνεται  σε κατάλογο   της Γραμματείας επί των Στρατιωτικών Νο 3466/10 Μαρτίου 1844, με 100 αγωνιστές, ο οποίος απευθύνεται προς τον Δημήτριο Χατζήσκο, για χρήση της διανομής των σιδερένιων αριστείων στους δικαιούχους. Δείτε το διαβιβαστικό έγγραφο στη μερίδα του αγωνιστή, Αθανάσιο Γεροδημήτρη. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 272]

[Μακρής Πατρώνας από Τσιούκα-σιδερένιο με 314 αγωνιστές κυρίως Αγραφιώτες προς διανομή αριστείων «22 φευρουαρίου 1844» υπογραφή, ο επί των Στρατιωτικών Υπουργός Ανδρέας Λόντος» Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 292]

[Γεώργιος Πλατύς πιθανή καταγωγή από Άγραφα, διαμονή Τσούκα-χάλκινο. Στις 3 Μαΐου 1844 το Υπουργείο των Στρατιωτικών με το υπό αριθμό 7406 έγγραφο, διαβιβάζει προς τον Συνταγματάρχη Χριστόδουλο. Χατζηπέτρου κατάλογο αγωνιστών, οι οποίοι διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας ήτοι: «Σας διυθύνομεν εσωκλείστως κατάλογον  με 37 χάλκινα και 111 σιδηρά το όλον 148 Αριστειούχων συνοδευομένων με τ’ ανήκοντα Αριστεία, ταινίας και Διπλώματα δια να τα διανείμετε εις τα σχετικά άτομα, Υπογραφή: Υπουργός των Στρατιωτικών Π. Ι Ρόδιος Π. Ι, Ρόδιος Τ. Σ». Ο Π. Γ. είναι γραμμένος με α/α 22 στον παραπάνω αναφερόμενο κατάλογο, Αγραφιωτών και παίρνει χάλκινο αριστείο.  Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 283]

[Γρηγόριος Πολύμερος ή Πολυμερόπουλος κάτοικος Τσούκα-σιδερένιο. Στις 18 9βρίου 1841 υπέβαλε ταυτόχρονα δύο αιτήσεις και βεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμετοχής στις μάχες,  προς το Δήμο Μακρακώμης,  προκειμένου αυτά να διαβιβασθούν προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία για την έκδοση του σχετικού του αριστείου. Ο Δήμαρχος αυθημερόν διαβίβασε το σχετικό αίτημα αρμοδίως. Το πιστοποιητικό εκδουλεύσεων του το υπογράφουν οι Μ. και Ν. Κοντογιάννης και επικυρώνεται από Δημαρχιακό πάρεδρο Σπερχειάδος ν. φλόρο, περίληψη του οποίου παραθέτουμε: «Πιστοποιούμεν οι υποφαινόμενοι ότι ο Γριγόρις Πολυμερόπουλος κάτοικος χωρίου Τζούκας του Δήμου Μακρακώμης της Φθιότιδας υπηρέτησε στρατιωτικά εις τον υπέρ ανεξαρτησίας Ιερού αυτής αγώνος από το 1821 μέχρι το 1828 έτος υπό τας διαταγάς των υποφαινομένων παρευρεθείς εις τα κατά των εχθρών μάχας, εις Υπάτην κατά των εντοπίων Οθωμανών του Μπράχου Νεπρεβίστα του Δράμαλη πασά, και εις αυτήν  της Καλιακούδας της Καλιδρομής κατά του Σκόνδρα πασά εις την το Κρεμίδί της Πελοπονίσου κατά του Ιμπραήμ πασά, εις καρβασαρά και εις την έξοδον του μεσολογγίου κατά του Κιουταγή, και άλλας διαφόρους κατά των εχθρών μάχας    κατ’ αίτησί του  εφοδιάζεται με το παρόν πιστοποιητικόν έγγραφον-  διά να του χρησιμεύση όπου ανήκει. Εν Αγά 15 10βρίου 1841» Στο διαβιβαστικό Είναι γραμμένος στον κατάλογο 14117/5/9βρίου 1842 προς την Διοίκηση Φθιώτιδος μαζί με άλλους αγωνιστές και τον έχει καταχωρημένο ότι λαμβάνει σιδερένιο αριστείο αγώνα. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 170]

[Κώστας Πολύμερος Ιωάννου από Βαρυμπόπη;;; σιδερένιο ή Τσιούκα. Περιλαμβάνεται  σε ονομαστικό κατάλογο που συνέταξαν: ο  Χριστόδ. Χατζηπέτρου, οπλαρχηγός –Συνταγματάρχης, και ο Δημήτριος Χατζήσκος, στις 21 Ιαν. 1844, Νο 1362 με 288 άτομα, και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Ο κατάλογος αυτός  διαβιβάζεται  προς : «Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της Επικρατείας»  αναφέρουν:  «Οι υπογεγραμμένοι λαμβάνομεν την τιμήν να συστήσωμεν ενώπιον της Βασιλικής ταύτης Γραμματείας τους παρά πόδας της παρούσης σημειούμενους  ανθρώπους του αγώνος, εκ των κατά την επαρχίαν Φθιώτιδος κατοίκων , άξιους δια να λάβωσι και φέρωσι τα εθνόσημα κατά την εφεξής διάκρισιν …..» Οι ευπειθέστατοι.  Περιλαμβάνεται  σε κατάλογο   της Γραμματείας επί των Στρατιωτικών Νο 3466/10 Μαρτίου 1844, με 100 αγωνιστές, ο οποίος απευθύνεται προς τον Δημήτριο Χατζήσκο, για χρήση της διανομής των προτεινόμενων σιδερένιων αριστείων στους δικαιούχους. Δείτε το διαβιβαστικό έγγραφο στη μερίδα του αγωνιστή, Αθανάσιο Γεροδημήτρη  Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ.  245, Φ. 272]

[Χρηστόδουλος Πολύμερος πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο κάτοικος Τσιούκα-σιδερένιο.. Στις 18 10βρίου 1841 υπέβαλε αίτηση και πιστοποιητικό προς το Δήμο Λαμίας, προκειμένου αυτά να διαβιβασθούν προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία για την έκδοση του σχετικού του αριστείου. Ο Δήμαρχος αυθημερόν διαβίβασε το σχετικό αίτημα αρμοδίως. Το πιστοποιητικό του  το υπογράφουν οι: Χριστοφ. Περραιβός και  Β. Μπαλατζός και επικυρώνεται από τον εκτελώντας χρέη Δημάρχου Θ. Χατζηκωστόπουλο, το οποίο έχει ως εξής: «Πιστοποιούμεν οι υποφαινόμενοι εν καθαρά συνειδήσει ότι ο Χριστόδουλος Πολύμερος κάτοικος Τζούκας του Δήμου Μακρακώμης, άμα εξερράγη ο υπέρ ανεξαρτησίας της Ελλάδος ιερός κατά των εχθρών Αγών, λαβών τα όπλα εις τα χείρας κινήσας κατά των παρευρέθη εις τα εξής μάχας , εις την πολιορκίαν της πόλεως Υπάτης Νέων (Πατρών) κατά των εντοπίων εχθρών, εις Αίτον της Οίτης, υπό την οδηγίαν του οπλαρχηγού Δήμου Σκαλτζά. εις Αράχωβαν κατά του Καεχαγιάμπεϊ και Μουσταφάμπεϊ, υπό την οδηγίαν του Γεωργίου Δράκου, και εις Άμπλιανην υπό την οδηγίαν μας δείξας εις όλο το διάστημα της στρατιωτικήε του υπηρεσίας την ευπείθεια… Όθεν γνωρίζοντες εκ του πλησίον ταύτα επαφύομεν  εις αυτόν κατ’ αίτησίν του το παρόν πιστοποιητικόν δια να του χρησιμεύση ανήκοντως» Υπογραφές. Φέρεται δε γραμμένος σε κατάλογο 9181/5 Ιανουαρίου 1844 με άλλους 354 αγωνιστές. Ο κατάλογος στάλθηκε στον Συνταγματάρχη Χριστόδουλο Χατζηπέτρου προς διανομή των: 134 σιδερένιο  και 320 σιδηρών  αριστείων Ο υποφαινόμενος λαμβάνει σιδερένιο. Είναι γραμμένος και σε κατάλογο Ασπροποταμιτών που διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδα Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 134, Φ.  285, Φ. 286].  

[Κώστας Σιόκης κατάγεται από την επαρχία Αγράφων, διαμονή  Τσιούκα-χάλκινο.  Στις 3 Μαΐου 1844 το Υπουργείο των Στρατιωτικών με το υπό αριθμό 7406 έγγραφο, διαβιβάζει προς τον Συνταγματάρχη Χριστόδουλο Χατζηπέτρου κατάλογο αγωνιστών Αγραφιωτών, οι οποίοι διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας και προτείνεται για χάλκινο, ήτοι: «Σας διυθύνομεν εσωκλείστως κατάλογον  με 37 χάλκινα και 111 σιδηρά το όλον 148Αριστειούχων συνοδευομένων με τ’ ανήκοντα Αριστεία, ταινίας και Διπλώματα δια να τα διανείμετε εις τα σχετικά άτομα, Υπογραφή: Υπουργός των Στρατιωτικών Π. Ι Ρόδιος Π. Ι, Ρόδιος Τ. Σ». Είναι γραμμένος με α/α 20 στον  παραπάνω αναφερόμενο κατάλογο  και τιμήθηκε με το  χάλκινο αριστείο. Το όνομα Κώστας Σιόκης είναι καταχωρημένο και στους αγωνιστές της Γιαννιτσούς, εκτός εάν πρόκειται για συνωνυμία ή συγγενικό πρόσωπο Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ.  283]

[Αθανάσιος Σίμου από Τσούκα-σιδερένιο. Στις 18 10βρίου 1841 υπέβαλε αίτηση και βεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμετοχής στις μάχες,  προς το Δήμο Μακρακώμης, προκειμένου αυτά να διαβιβασθούν προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία για την έκδοση του σχετικού του αριστείου. Ο Δήμαρχος αυθημερόν διαβίβασε το σχετικό αίτημα αρμοδίως. Το πιστοποιητικό του  το υπογράφουν οι Μ. και Ν. Κοντογιάννης και επικυρώνεται από Δημαρχιακό πάρεδρο Σπερχειάδος ν. φλόρο, περίληψη του οποίου παραθέτουμε: «Πιστοποιούμεν οι υποφαινόμενοι ότι ο Αθανάσιος Σίμου  εκ Τσούκας του Δήμου Μακρακώμης υπηρέτησεν στρατιωτικώς πατρίδα υπό τη οδηγίαν μας παραβρεθείς εις εφεξής κατά των εχθρών μάχας,  εις το Κρεμμύδι κατά τοι Ιμπαήμ πασά, εις την έξοδον   του Μεσολογγίου κατά του του Κιουταχή πασσα,   εφοδιάζεται κατ’ αίτησιν του με το παρόν έγγραφόν μας διά να χρησιμεύση ανήκοντως» Στο διαβιβαστικό του Δημάρχου αναγράφεται ότι «εστάλη  σιδερούν ίδε διαταγή 3809/6/Απριλίου 1843» Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 134]

[Δημήτριος Σίμου κάτοικος Τσιούκα-χάλκινο. Είναι γραμμένος με α/α 7 σε κατάλογο, με υπό αριθμό 8397/8 Μαρτίου 1844,  με 490 Ρουμελιώτες  αγωνιστές, από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Ο κατάλογος αυτός συντάχθηκε και υπογράφεται από τον Γ. Αινιάνα και Ευάγγελο Κοντογιάννη,  ως πληρεξούσιοι της Υπάτης και προτείνεται για χάλκινο αριστείο. Ο κατάλογος στις παρατηρήσεις αναφέρει εγκρίνεται και επιστρέφεται για χρήση της διανομής  των προτεινόμενων αριστείων  Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 286]

[Δημήτριος Σκορδάς πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο κάτοικος Τσιούκας/σιδερένιο.  Από Αθήνα 16 Μαΐου 1844, ο Χριστόδουλος. Χατζηπέτρου συνέταξε ονομαστικό κατάλογο 9181 Ασπροποταμιτών που διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας, τον οποίο διαβίβασε, στο Υπουργείο των Στρατιωτικών και προτείνεται για το σιδερένιο αριστείο. Το δε  Υπουργείο στις 16 Ιουνίου 1844, διαβιβάζει ταυτάριθμο 9181 κατάλογο στον αποστολέα, με τα προτεινόμενα αριστεία για χρήση της διανομής. Το διαβιβαστικό είναι καταχωρημένο στη μερίδα του αγωνιστή Δανιήλ Δημόπουλου Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 285, Φ. 286]

[Κώστας Σκούρας πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο κάτοικος Τσιούκας/σιδερένιο.  Από Αθήνα 16 Μαΐου 1844, ο Χριστόδουλος. Χατζηπέτρου συνέταξε ονομαστικό κατάλογο 9181 Ασπροποταμιτών που διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας, τον οποίο διαβίβασε, στο Υπουργείο των Στρατιωτικών και προτείνεται για το σιδερένιο αριστείο. Το δε  Υπουργείο στις 16 Ιουνίου 1844, διαβιβάζει ταυτάριθμο 9181 κατάλογο στον αποστολέα, με τα προτεινόμενα αριστεία για χρήση της διανομής. Το διαβιβαστικό είναι καταχωρημένο στη μερίδα του αγωνιστή Δανιήλ Δημόπουλου Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 285, Φ. 286]

[Κώστας Σκουρόπουλος κάτοικος Τσιούκα-σιδερένιο. Περιλαμβάνεται  σε ονομαστικό κατάλογο που συνέταξαν: ο  Χριστόδ. Χατζηπέτρου, οπλαρχηγός –Συνταγματάρχης, και ο Δημήτριος Χατζήσκος, στις 21 Ιαν. 1844, Νο 1362 με 288 άτομα, και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Ο κατάλογος αυτός  διαβιβάζεται  προς : «Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της Επικραστείας»  αναφέρουν:  «Οι υπογεγραμμένοι λαμβάνομεν την τιμήν να συστήσωμεν ενώπιον της Βασιλικής ταύτης Γραμματείας τους παρά πόδας της παρούσης σημειούμενους  ανθρώπους του αγώνος, εκ των κατά την επαρχίαν Φθιώτιδος κατοίκων , άξιους δια να λάβουσι και φέρουσι τα εθνόσημα κατά την εφεξής διάκρισιν …..» Οι ευπειθέστατοι.  Περιλαμβάνεται  σε κατάλογο   της Γραμματείας επί των Στρατιωτικών Νο 3466/10 Μαρτίου 1844, με 100 αγωνιστές, ο οποίος απευθύνεται προς τον Δημήτριο Χατζήσκο, για χρήση της διανομής των προτεινόμενων σιδερένιων αριστείων στους δικαιούχους. Δείτε το διαβιβαστικό έγγραφο στη μερίδα του αγωνιστή, Αθανάσιο Γεροδημήτρη  Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ.  245, Φ. 272]

[Γεώργιος Σμοκοβίτης πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο κάτοικος Τσιούκας/σιδερένιο.  Από Αθήνα 16 Μαΐου 1844, ο Χριστόδουλος. Χατζηπέτρου συνέταξε ονομαστικό κατάλογο 9181 Ασπροποταμιτών που διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας, τον οποίο διαβίβασε, στο Υπουργείο των Στρατιωτικών και προτείνεται για το σιδερένιο αριστείο. Το δε  Υπουργείο στις 16 Ιουνίου 1844, διαβιβάζει ταυτάριθμο 9181 κατάλογο στον αποστολέα, με τα προτεινόμενα αριστεία για χρήση της διανομής. Το διαβιβαστικό είναι καταχωρημένο στη μερίδα του αγωνιστή Δανιήλ Δημόπουλου Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 285, Φ. 286]

[Κώστας Σμοκοβίτης πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο κάτοικος Τσιούκας/σιδερένιο.  Από Αθήνα 16 Μαΐου 1844, ο Χριστόδουλος. Χατζηπέτρου συνέταξε ονομαστικό κατάλογο 9181 Ασπροποταμιτών που διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας, τον οποίο διαβίβασε, στο Υπουργείο των Στρατιωτικών και προτείνεται για το σιδερένιο αριστείο. Το δε  Υπουργείο στις 16 Ιουνίου 1844, διαβιβάζει ταυτάριθμο 9181 κατάλογο στον αποστολέα, με τα προτεινόμενα αριστεία για χρήση της διανομής. Το διαβιβαστικό είναι καταχωρημένο στη μερίδα του αγωνιστή Δανιήλ Δημόπουλου Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 285, Φ. 286]

[Κώστας Στάικος πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο κάτοικος Τσιούκας/σιδερένιο.  Από Αθήνα 16 Μαΐου 1844, ο Χριστόδουλος. Χατζηπέτρου συνέταξε ονομαστικό κατάλογο 9181 Ασπροποταμιτών που διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας, τον οποίο διαβίβασε, στο Υπουργείο των Στρατιωτικών και προτείνεται για το σιδερένιο αριστείο. Το δε  Υπουργείο στις 16 Ιουνίου 1844, διαβιβάζει ταυτάριθμο 9181 κατάλογο στον αποστολέα, με τα προτεινόμενα αριστεία για χρήση της διανομής. Το διαβιβαστικό είναι καταχωρημένο στη μερίδα του αγωνιστή Δανιήλ Δημόπουλου Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 285, Φ. 286]

[Νικολός Στεφανής κατάγεται από την επαρχία Αγράφων, διαμονή  Τσιούκα-χάλκινο αριστείο.  Στις 3 Μαΐου 1844 το Υπουργείο των Στρατιωτικών με το υπό αριθμό 7406 έγγραφο, διαβιβάζει προς τον Συνταγματάρχη Χριστόδουλο. Χατζηπέτρου κατάλογο αγωνιστών καταγωγής από Ασπσπροπόταμο, οι οποίοι διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας ήτοι:          «Σας διυθύνομεν εσωκλείστως κατάλογον  με 37 χάλκινα και 111 σιδηρά το όλον 148 Αριστειούχων συνοδευομένων με τ’ ανήκοντα Αριστεία, ταινίας και Διπλώματα δια να τα διανείμετε εις τα σχετικά άτομα, Υπογραφή: Υπουργός των Στρατιωτικών Π. Ι Ρόδιος Π. Ι, Ρόδιος Τ. Σ». Είναι γραμμένος με α/α 14 στον παραπάνω αναφερόμενο κατάλογο και λαμβάνει χάλκινο αριστείο..  Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 283] 

[Αλ. Στρωματιάς από Τσιούκα-σιδερένιο αριστείο. Είναι γραμμένος σε κατάλογο με 314 Αγραφιώτες αγωνιστές προς την Διοίκηση Ευρυτανίας για διανομή των αριστείων. «22 φευρουαρίου 1844  ο επί των Στρατιωτικών Υπουργός Ανδρέας Λόντος». Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 292]

[Ανδρίτσος Σω(υ)μόπουλος πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο κάτοικος Τσιούκας/σιδερένιο.  Από Αθήνα 16 Μαΐου 1844, ο Χριστόδουλος. Χατζηπέτρου συνέταξε ονομαστικό κατάλογο 9181 Ασπροποταμιτών που διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας, τον οποίο διαβίβασε, στο Υπουργείο των Στρατιωτικών και προτείνεται για το σιδερένιο αριστείο. Το δε  Υπουργείο στις 16 Ιουνίου 1844, διαβιβάζει ταυτάριθμο 9181 κατάλογο στον αποστολέα, με τα προτεινόμενα αριστεία για χρήση της διανομής. Το διαβιβαστικό είναι καταχωρημένο στη μερίδα του αγωνιστή Δανιήλ Δημόπουλου Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 285, Φ. 286]

[Γιάννης Τζακατούρας κάτοικος Τσιούκα.-χάλκινο. Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο με αριθμό 6836/28/4/1844, ο οποίος διευθύνθηκε από το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο, επί Υπουργίας Π .Ι. Ρόδιου, προς τον Συνταγματάρχη Xριστόδουλο Χατζηπέτρου, με 244 χάλκινα αριστεία, για διανομή στους δικαιούχους, όπως αυτά είχαν προταθεί. Αμέσως παραθέτουμε το διαβιβαστικό έγγραφο. Αριθ. 6836 Υπουργείο Στρατιωτικών  Αθήνα 18 Απριλλίου 1844

Αποστολή Αριστείων  Προς  Συνταγματάρχη Χρηστόδ. Χατζηπέτρου

            Διευθύνομεν εσωκλείστως ονομαστικόν κατάλογον 244 Αριστειούχων συνοδευμένων με τ’ ανήκοντα Αριστεία, ταινίας και Διπλώματα διά να τα διανείμετε εις τα σχετικά άτομα Αθήνα τη Απριλλίου 184. υπογραφή Π. Ι. Ρόδιος. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 282]

[Γεώργιος Τζι(ο)καράκης πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο κάτοικος Τσιούκας/σιδερένιο.  Από Αθήνα 16 Μαΐου 1844, ο Χριστόδουλος. Χατζηπέτρου συνέταξε ονομαστικό κατάλογο 9181 Ασπροποταμιτών που διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας, τον οποίο διαβίβασε, στο Υπουργείο των Στρατιωτικών και προτείνεται για το σιδερένιο αριστείο. Το δε  Υπουργείο στις 16 Ιουνίου 1844, διαβιβάζει ταυτάριθμο 9181 κατάλογο στον αποστολέα, με τα προτεινόμενα αριστεία για χρήση της διανομής. Το διαβιβαστικό είναι καταχωρημένο στη μερίδα του αγωνιστή Δανιήλ Δημόπουλου Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 285, Φ. 286]

[Αναγνώστης Τζιακαρδώνης Πιθανή καταγωγή  από την επαρχία των Αγράφων, διαμονή  Τσιούκα/χάλκινο. Στις 3 Μαΐου 1844 το Υπουργείο των Στρατιωτικών με το υπό αριθμό 7406 έγγραφο, διαβιβάζει προς τον Συνταγματάρχη Χρηστόδουλο Χατζηπέτρου κατάλογο αγωνιστών καταγωγής από Αγράφων, οι οποίοι διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας ήτοι: «Σας διυθύνομεν εσωκλείστως κατάλογον  με 37 χάλκινα και 111 σιδηρά το όλον 148Αριστειούχων συνοδευομένων με τ’ ανήκοντα Αριστεία, ταινίας και Διπλώματα δια να τα διανείμεται εις τα σχετικά άτομα, Υπογραφή: Υπουργός των Στρατιωτικών Π. Ι Ρόδιος Π.Ι, Ρόδιος Τ.Σ». Είναι γραμμένος με α/α 12 στον παραπάνω αναφερόμενο κατάλογο  και λαμβάνει χάλκινο αριστείο.  κάτοικος Τσιούκα-χάλκινο. Είναι γραμμένος με α/α 7 σε κατάλογο, με υπό αριθμό 8397/8 Μαρτίου 1844,  με 490 Ρουμελιώτες  αγωνιστές, από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Ο κατάλογος αυτός συντάχθηκε και υπογράφεται από τον Γ. Αινιάνα και Ευάγγελο Κοντογιάννη,  ως πληρεξούσιοι της Υπάτης. Ο κατάλογος στις παρατηρήσεις αναφέρει εγκρίνεται και επιστρέφεται στους ίδιους  για την επίδοση. Ο προτεινόμενος τιμήθηκε με το χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 283]

[Κώστας Τζιαβίδας πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο κάτοικος Τσιούκας/χάλκινο.  Από Αθήνα 16 Μαΐου 1844, ο Χριστόδουλος. Χατζηπέτρου συνέταξε ονομαστικό κατάλογο 9181 Ασπροποταμιτών που διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας, τον οποίο διαβίβασε, στο Υπουργείο των Στρατιωτικών και προτείνεται για το χάλκινο αριστείο. Το δε  Υπουργείο στις 16 Ιουνίου 1844, διαβιβάζει ταυτάριθμο 9181 κατάλογο στον αποστολέα, με τα προτεινόμενα αριστεία για χρήση της διανομής των προτεινόμενων στους δεικαιούχους. Το διαβιβαστικό είναι καταχωρημένο στη μερίδα του αγωνιστή Δανιήλ Δημόπουλου Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 285, Φ. 286]

[Δημήτριος Τζιμάκης πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο κάτοικος Τσιούκας/σιδερένιο.  Από Αθήνα 16 Μαΐου 1844, ο Χριστόδουλος. Χατζηπέτρου συνέταξε ονομαστικό κατάλογο 9181 Ασπροποταμιτών που διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας, τον οποίο διαβίβασε, στο Υπουργείο των Στρατιωτικών και προτείνεται για το σιδερένιο αριστείο. Το δε  Υπουργείο στις 16 Ιουνίου 1844, διαβιβάζει ταυτάριθμο 9181 κατάλογο στον αποστολέα, με τα προτεινόμενα αριστεία για χρήση της διανομής. Το διαβιβαστικό είναι καταχωρημένο στη μερίδα του αγωνιστή Δανιήλ Δημόπουλου Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 285, Φ. 286]

[Ιωάννης Λουκά ζιούκας πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο κάτοικος Τσιούκας/χάλκινο.  Από Αθήνα 16 Μαΐου 1844, ο Χριστόδουλος. Χατζηπέτρου συνέταξε ονομαστικό κατάλογο 9181 Ασπροποταμιτών που διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας, τον οποίο διαβίβασε, στο Υπουργείο των Στρατιωτικών και προτείνεται για το χάλκινο αριστείο. Το δε  Υπουργείο στις 16 Ιουνίου 1844, διαβιβάζει ταυτάριθμο 9181 κατάλογο στον αποστολέα, με τα προτεινόμενα αριστεία για χρήση της διανομής των προτεινόμενων στους δεικαιούχους. Το διαβιβαστικό είναι καταχωρημένο στη μερίδα του αγωνιστή Δανιήλ Δημόπουλου Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 285, Φ. 286]

[Ι.  Ευθυμίου Τσούκα από Τσούκα, σιδερένιο. Είναι γραμμένος  σε  κατάλογο  μαζί με 275  Ευρυτάνες αγωνιστές με α/α 239,  προς διανομή αριστείων. Πηγή: Αρχειομνήμων ΓΑΚ Φ  274 Αριστεία.

Φ 285 Κώστας Τζιούμας πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο κάτοικος Τσιούκας/σιδερένιο.  Από Αθήνα 16 Μαΐου 1844, ο Χριστόδουλος. Χατζηπέτρου συνέταξε ονομαστικό κατάλογο 9181 Ασπροποταμιτών που διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας, τον οποίο διαβίβασε, στο Υπουργείο των Στρατιωτικών και προτείνεται για το σιδερένιο αριστείο. Το δε  Υπουργείο στις 16 Ιουνίου 1844, διαβιβάζει ταυτάριθμο 9181 κατάλογο στον αποστολέα, με τα προτεινόμενα αριστεία για χρήση της διανομής. Το διαβιβαστικό είναι καταχωρημένο στη μερίδα του αγωνιστή Δανιήλ Δημόπουλου Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 285, Φ. 286]

[Νικόλαος Τζιούμας κάτοικος Τσιούκα-σιδερένιο. Περιλαμβάνεται  σε ονομαστικό κατάλογο που συνέταξαν: ο  Χριστόδ. Χατζηπέτρου, οπλαρχηγός –Συνταγματάρχης, και ο Δημήτριος Χατζήσκος, στις 21 Ιαν. 1844, Νο 1362 με 288 άτομα, και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Ο κατάλογος αυτός  διαβιβάζεται  προς : «Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της Επικραστείας»  αναφέρουν:  «Οι υπογεγραμμένοι λαμβάνομεν την τιμήν να συστήσωμεν ενώπιον της Βασιλικής ταύτης Γραμματείας τους παρά πόδας της παρούσης σημειούμενους  ανθρώπους του αγώνος, εκ των κατά την επαρχίαν Φθιώτιδος κατοίκων , άξιους δια να λάβουσι και φέρουσι τα εθνόσημα κατά την εφεξής διάκρισιν …..» Οι ευπειθέστατοι.  Περιλαμβάνεται  σε κατάλογο   της Γραμματείας επί των Στρατιωτικών Νο 3466/10 Μαρτίου 1844, με 100 αγωνιστές, ο οποίος απευθύνεται προς τον Δημήτριο Χατζήσκο, για χρήση της διανομής των προτεινόμενων σιδερένιων αριστείων στους δικαιούχους. Δείτε το διαβιβαστικό έγγραφο στη μερίδα του αγωνιστή, Αθανάσιο Γεροδημήτρη  Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ.  245, Φ. 272]

[ Νικόλαος Τζιμογιώργος κάτοικος Τσιούκα/σιδερένιο  Περιλαμβάνεται  σε κατάλογο   της Γραμματείας επί των Στρατιωτικών Νο 3466/10 Μαρτίου 1844, με 100 αγωνιστές, ο οποίος απευθύνεται προς τον Δημήτριο Χατζήσκο, για χρήση της διανομής των σιδερένιων αριστείων στους δικαιούχους. Δείτε το διαβιβαστικό έγγραφο στη μερίδα του αγωνιστή, Αθανάσιο Γεροδημήτρη. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 272]

[Νικόλαος Τζιούμου* πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο κάτοικος Τσιούκας/σιδερένιο.  Από Αθήνα 16 Μαΐου 1844, ο Χριστόδουλος. Χατζηπέτρου συνέταξε ονομαστικό κατάλογο 9181 Ασπροποταμιτών που διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας, τον οποίο διαβίβασε, στο Υπουργείο των Στρατιωτικών και προτείνεται για το σιδερένιο αριστείο. Το δε  Υπουργείο στις 16 Ιουνίου 1844, διαβιβάζει ταυτάριθμο 9181 κατάλογο στον αποστολέα, με τα προτεινόμενα αριστεία για χρήση της διανομής. Το διαβιβαστικό είναι καταχωρημένο στη μερίδα του αγωνιστή Δανιήλ Δημόπουλου Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 285, Φ. 286] *Ο υποφαινόμενος θα μπορούσε να είναι ο Νικ. Τζιούμας.

[Γεώργιος Τζίρκας κατάγεται από την επαρχία Αγράφων, διαμονή  Τσιούκα/χάλκινο . Στις 3 Μαΐου 1844 το Υπουργείο των Στρατιωτικών με το υπό αριθμό 7406 έγγραφο, διαβιβάζει προς τον Συνταγματάρχη Χρηστόδ. Χατζηπέτρου κατάλογο αγωνιστών καταγωγής από Άγραφα, οι οποίοι διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας ήτοι: «Σας διυθύνομεν εσωκλείστως κατάλογον  με 37 χάλκινα και 111 σιδηρά το όλον 148 Αριστειούχων συνοδευομένων με τ’ ανήκοντα Αριστεία, ταινίας και Διπλώματα δια να τα διανείμετε εις τα σχετικά άτομα, Υπογραφή: Υπουργός των Στρατιωτικών Π. Ι Ρόδιος Τ. Σ». Ο Ε. Τ. είναι γραμμένος με α/α 15 στον παραπάνω κατάλογο και παίρνει χάλκινο αριστείο.  Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 283]

[Ευθύμιος Τραχανάς κατάγεται από την επαρχία Αγράφων, διαμονή  Τσιούκα/χάλκινο . Στις 3 Μαΐου 1844 το Υπουργείο των Στρατιωτικών με το υπό αριθμό 7406 έγγραφο, διαβιβάζει προς τον Συνταγματάρχη Χρηστόδ. Χατζηπέτρου κατάλογο αγωνιστών καταγωγής από Άγραφα, οι οποίοι διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας ήτοι: «Σας διυθύνομεν εσωκλείστως κατάλογον  με 37 χάλκινα και 111 σιδηρά το όλον 148 Αριστειούχων συνοδευομένων με τ’ ανήκοντα Αριστεία, ταινίας και Διπλώματα δια να τα διανείμετε εις τα σχετικά άτομα, Υπογραφή: Υπουργός των Στρατιωτικών Π. Ι Ρόδιος Τ. Σ». Ο Ε. Τ. είναι γραμμένος με α/α 15 στον παραπάνω κατάλογο και παίρνει χάλκινο αριστείο.  Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 283]  

[Ευθύμιος Τριανταφύλλου,  κάτοικος Τσιούκα-σιδερένιο. Περιλαμβάνεται  σε ονομαστικό κατάλογο που συνέταξαν: ο  Χριστόδ. Χατζηπέτρου, οπλαρχηγός –Συνταγματάρχης, και ο Δημήτριος Χατζήσκος, στις 21 Ιαν. 1844, Νο 1362 με 288 άτομα, και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Ο κατάλογος αυτός  διαβιβάζεται  προς : «Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της Επικρατείας»  αναφέρουν:  «Οι υπογεγραμμένοι λαμβάνομεν την τιμήν να συστήσωμεν ενώπιον της Βασιλικής ταύτης Γραμματείας τους παρά πόδας της παρούσης σημειούμενους  ανθρώπους του αγώνος, εκ των κατά την επαρχίαν Φθιώτιδος κατοίκων , άξιους δια να λάβωσι και φέρωσι τα εθνόσημα κατά την εφεξής διάκρισιν …..» Οι ευπειθέστατοι.  Περιλαμβάνεται  σε κατάλογο   της Γραμματείας επί των Στρατιωτικών Νο 3466/10 Μαρτίου 1844, με 100 αγωνιστές, ο οποίος απευθύνεται προς τον Δημήτριο Χατζήσκο, για χρήση της διανομής των προτεινόμενων σιδερένιων αριστείων στους δικαιούχους. Δείτε το διαβιβαστικό έγγραφο στη μερίδα του αγωνιστή, Αθανάσιο Γεροδημήτρη  Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ.  245, Φ. 272]

[Ιωάννης Τρινταφυλλόπουλος ή Καραγιάννης από Τσιούκα χάλκινο αριστείο. Είναι γραμμένος με α/α 10 σε κατάλογο, με υπό αριθμό 8397/8 Μαρτίου 1844,  με 490 Ρουμελιώτες  αγωνιστές, από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Ο κατάλογος αυτός συντάχθηκε και υπογράφεται από τον Γ. Αινιάνα και Ευάγγελο Κοντογιάννη,  ως πληρεξούσιοι της Υπάτης και προτείνεται για χάλκινο αριστείο. Ο κατάλογος επιστρέφεται στον Ε Κοντογιάννη και στις παρατηρήσεις αναφέρει εγκρίνεται. Ο προτεινόμενος  φέρεται να λαμβάνει το χάλκινο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 286] 

[Τσιμογιάννης  από Τσιούκα σιδερένιο αριστείο. Είναι γραμμένος σε κατάλογο με 314 Αγραφιώτες αγωνιστές προς την Διοίκηση Ευρυτανίας για διανομή των αριστείων. «22 φευρουαρίου 1844  ο επί των Στρατιωτικών Υπουργός Ανδρέας Λόντος».  Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 292]

[Θυμιογούλας Τσουκιώτης από Τσιούκα σιδερένιο αριστείο. Είναι γραμμένος σε κατάλογο με 314 Αγραφιώτες αγωνιστές προς την Διοίκηση Ευρυτανίας για διανομή των αριστείων. «22 φευρουαρίου 1844  ο επί των Στρατιωτικών Υπουργός Ανδρέας Λόντος». Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 292]

[Κώστας Φασιάνης κάτοικος Τσιούκα/σιδερένιο  Περιλαμβάνεται  σε κατάλογο   της Γραμματείας επί των Στρατιωτικών Νο 3466/10 Μαρτίου 1844, με 100 αγωνιστές, ο οποίος απευθύνεται προς τον Δημήτριο Χατζήσκο, για χρήση της διανομής των σιδερένιων αριστείων στους δικαιούχους. Δείτε το διαβιβαστικό έγγραφο στη μερίδα του αγωνιστή, Αθανάσιο Γεροδημήτρη. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 272]

[Γιάννης Χαντζόπουλος κάτοικος Τσιούκα-σιδερένιο. Περιλαμβάνεται  σε ονομαστικό κατάλογο που συνέταξαν: ο  Χριστόδ. Χατζηπέτρου, οπλαρχηγός –Συνταγματάρχης, και ο Δημήτριος Χατζήσκος, στις 21 Ιαν. 1844, Νο 1362 με 288 άτομα, και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Ο κατάλογος αυτός  διαβιβάζεται  προς : «Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της Επικρατείας»  αναφέρουν:  «Οι υπογεγραμμένοι λαμβάνομεν την τιμήν να συστήσωμεν ενώπιον της Βασιλικής ταύτης Γραμματείας τους παρά πόδας της παρούσης σημειούμενους  ανθρώπους του αγώνος, εκ των κατά την επαρχίαν Φθιώτιδος κατοίκων , άξιους δια να λάβωσι και φέρωσι τα εθνόσημα κατά την εφεξής διάκρισιν …..» Οι ευπειθέστατοι.  Περιλαμβάνεται  σε κατάλογο   της Γραμματείας επί των Στρατιωτικών Νο 3466/10 Μαρτίου 1844, με 100 αγωνιστές, ο οποίος απευθύνεται προς τον Δημήτριο Χατζήσκο, για χρήση της διανομής των προτεινόμενων σιδερένιων αριστείων στους δικαιούχους. Δείτε το διαβιβαστικό έγγραφο στη μερίδα του αγωνιστή, Αθανάσιο Γεροδημήτρη.  Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ.  245, Φ. 272]

[Δημήτριος Χριστοδούλου, κάτοικος Τσιούκα Σιδερένιο. Ο Δ. Χ περιλαμβάνεται στους ίδιους καταλόγους με τον προηγούμενο αγωνιστή και είναι καταχωρημένος, στον μεν συντασσόμενο κατάλογο των οπλαρχηγών με α/α 96, στον δε διαβιβαζόμενο κατάλογο της Γραμματείας προς τον Δ. Χατζίσκο, για χρήση της διανομής των αριστείων με α/α 81 και λαμβάνει το προτεινόμενο σιδερένιο Αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 245 Φ. 272]

[Χρηστιάς  κάτοικος Τσιούκα  σιδερένιο αριστείο. Είναι γραμμένος σε κατάλογο με 314 Αγραφιώτες αγωνιστές προς την Διοίκηση Ευρυτανίας για διανομή των αριστείων. «22 Φευρουαρίου 1844  ο επί των Στρατιωτικών Υπουργός Ανδρέας Λόντος».  Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ.  292]

[Γεώργ Ψυχογιός κάτοικος  Τσούκα-σιδερένιο. Είναι γραμμένος σε ονομαστικό κατάλογο, με αριθμό 10554/6 Ιουνίου 1844,  του οπλαρχηγού  Ευαγγέλη Κοντογιάννη με 338 ρουμελιώτες αγωνιστές. Ο κατάλογος στέλνεται προς την «Επί των Στρατιωτικών Γραμματεία της Επικρατείας», με την επισήμανση για  το είδος του αριστείου που δικαιούται να λάβει  ο κάθε  αγωνιστής. Ο υποφαινόμενος συστήνεται να λάβει το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ  286]

 

Για δικά μας λάθη ή παραλήψεις, ζητάμε την επιείκειά σας

Είμαστε στην διάθεσή σας για κάθε διευκρίνηση και αποστολή των σχετικών ψηφιακών

Για να δείτε τον εκλογικό κατάλογο του 1843→Εκλογικά 1843