Τσουκα Εκλογικα συμβαντα1843

Εκλογικά χωριού Τσιούκας του Δήμου Μακρακώμης κατά το 1843 

Παραθέτουμε τα πρακτικά1 του χωριού Τσιούκας καθαρογραμμένα για την διευκόλυνση των αναγνωστών μας.

Περίληψη

Οι κάτοικοι του Χωριού Τσιούκα, προκειμένου να εκλέξουν τους εκλογείς του χωριού τους το 1843 για την εκλογή των πληρεξουσίων. Στις 29 του μηνός Σεπτεμβρίου του 1843 συγκεντρώθηκαν στην εκκλησία του χωριού, “Άγιος Γεώργιος’ τότε για να ορκιστούν ενώπιον του ιερού θυσιαστηρίου, του Ευαγγελίου και του παπά, σύμωνα με τον Νόμο, ο οποίος ψηφίστηκε επί Κυβερνήτη Ι. Καποδίστρια.

Η συνάθροιση έγινε υπό την προεδρία του παρέδρου του χωριού Α.Κ. Ζαφύρη και τον παπά του ιδίου χωριού Γρηγόριον Αναγνώστου.

Με βάση τον αριθμό των εκλογέων 60 που είχαν δικαίωμα ψήφου, εξέλεξαν δύο εκλογείς, παραστάτες: Ιωάννην Ζαφύρην, Δημητριον Αργύρην , αυτοί με τη σειρά τους θα μετείχαν στην επαρχιακή τοπική Συνέλευση για την εκλογή των πληρεξουσίων οι οποίοι θα μετείχαν στην Εθνική Γενική Συνέλευση για την σύνταξη του παραχωρηθέντος συντάγματος από τον Όθωνα, ύστερα από τον αποκλεισμό των ανακτόρων της 3ης Σεπτέμβρη 18432

Την πληρεξουσιότητα στη Φθιώτιδα διεκδίκησαν δυο ομάδες του: Ε. Κοντογιάννη, Γ Αινιάννα και Δ. Χατζίσκου, Χ. Ζωγραφίδης. Στην επαρχιακή Τοπική Συνέλευση που έγινε στη Υπάτη, οι παραπάνω αναφερόμενοι εκλογείς του χωρίου, πήραν μέρος στην ομάδα των Χατζίσκου-Ζωγραφίδη

Αρχειακά ψηφιακά έγγραφα

Πρακτικά δια την εκλογήν των εκλογέων του χωρίου Τσιούκας

Σήμερον την εικοστήν εννάτην Σεπτεμβρίου του 1843, εν τω χωρίω τσιούκας του Δήμου Μακρακώμης της επαρχίας νέων Πατρών, ημέραν Τετάρτην ώραν Μ.Μ συνελθόντες οι εν τω χωρίω τούτω κάτοικοι εις την εκκλησίαν του χωρίου τούτου “άγιος Γεώργιος”, επί παρουσία του Προεδρεύοντος Παρέδρου Αθ. Κ. Ζαφύρη, και του ιερέως Γρηγορίου αναγνώστου, διά να εκλεξωσιν τους εκλογείς των, κατά τας διατάξεις του από 4 Μαρτίου 1829 ΚΓ΄ ψηφίσματος, και τον υπό την αυτήν ημερομηνίαν υπαρίθ.10050 οδηγιών του ποτέ Κυβερνήτου της ελλάδος ,και συμφώνως με την επί τούτω διακήρυξη του Διοικητού Φθιώτιδος προέβησαν εις τας ακολούθως εργασίας.

Ο ιερουργών ιερεύς ανέγνωσεν μεγαλοφώνως

Α. Την από την από 7 7βρίου 1843, προκήρυξιν του Υπουργικού Συμβουλίου προς τους έλληνας.

Βον την υπό την αυτήν ημερομηνίαν εγκύκλιον του ιδίου προς τους κατά την επικράτειαν Διοικητάς

Γ. τας από 4 Μαρτίου 1829 υπαρίθ. 10050 οδηγίας του ποτέ Κυβερνήτου της ελλάδος

Δ. το υπό την αυτήν ημερομηνίαν υπαρίθ. 10049 ΚΓ΄ ψηφίσματος’

Ε. του από 9 Νοεμβρίου 1822 υπαρίθ. 17 περί Παραστατών Νόμου.

Μετά ταύτα ο αυτός Ιερεύς κατέστρωσεν τον κατάλογον των παρόντων των εχόντων δικαίωμα ψήφου πολιτών, ο κατάλογος ούτος ανεγνώσθη μεγαλοφώνως και επικυρώθη τη συγκαταθέσει των συνελθόντων ως εξής

Όνομα και επώνυμο Όνομα επώνυμο

1. Χρήστος Καλόγηρος                  31. Ιω Τσιακατούρας

2. Δημ. Μπρούζης                         32. Ιω Κολοβελόνης

3. Κώστας Μπρούζης                   33. Κ. Κολοβελόνης

4. Ιω Τριαντάφυλλος                   34. Ιω Κολοβελόνης

5. Ευθυμιος Τριαντάφυλλος        35. Αθ. Θεοχάρης

6. Δημ. Μπλουγούρας                36. Παπαγεώργιος

7. Κώστας Ζαφύρης                   37. Αναστ Πλίάγκος

8. Αθ, Ζαφύρης                         38. Αντώνιος Κολοπήτας

9. Γεώρ. Ευθυμίου                     39. Ιωάν. Χαντζής

10. ιω Ευθυμίου                        40. Ιωάν Αϋφαντής

11. Δημ. Ζαφύρης                     41. Ν. Πα”γεωργίου

12. Δημ. Ντόβας                       42. Αναγ. Πα”γεωργίου

13. Τριανταφυλλος Αργύρης   43. Κ. Τσιούμος

14. Νικόλαος Κίτζος                44. Ν. τζιούμος

15. Γ, Κητζος                         45. Γ. τζιούμος

16. Αθ. Καλόγηρος                46. Πα”γρηγόριος

17. Δημ. Αργύρης                  47. Κ. Πα”γρηγόριος

18. Ιω Αργύρης                     48. Δανιήλης Δήμου

19. Κ.Μπαλάφης                   49. Ιω. Ζαφύρης

20. Αποστόλης θεοδωρής    50. Γρηγ Κουτζοκώστας

21. Αθ. Χολέβας                   51. Κωνσταντέλος

22. Ν. Καραπατής                52. Δημ, Παρουσούπουλος

23. Αθ. Σίμος                       53. Δημ. Παρούσης

24. Κώστας Κολοπήτας       54. Γεωργοδημητρόπουλος

25. Ιω. Ζορμπάς                 55. Δημ. Κουλιώνιας

26. Γεώρ. Πολύμερος          56. Κώστας Πολύμερος

27. Γ. Παχύς                         57. Δημ. Σκουρδής

28. Δήμος Χρηστόδουλος   58. Ιω. Σκουρδής

29. Δημ. Καραγιάννης        59. Γρηγόριος Πολύμερος

30. Κ. Φασιάνης                60. Γ. Αργύρης

Οι ανωτέρω ούτοι πολίται έχοντες δικαίωμα ψήφου, οίτινες και έμειναν μόνοι εις την εκκλησίαν μετά του παρέδρου και του ιερέως.

Μετά ταύτα παρουσιασθείς εν τω μέσω ο Ιερεύς κρατών εις χείρας του το ευαγγέλιον και εις εκ των γεροντοτέρων Χ. Καλόγηρος ανέγνωσε μεγαλοφώνως τον ακόλουθον όρκον “εν ονόματι της Παναγίας και αδιαιρέτου Τριάδος ορκίζομαι ενώπιον του θυσιαστηρίου της αληθείας να μην δώσω την ψήφον μου ούτε δια φιλίαν, ούτε δια μίσος, ούτε δια φόβον. Ούτε δι’ ελπιδαν προσωπικού κέρδους, αλλά κατά την συνείδησιν μου και χωρίς καμίαν προσωποληψίαν” τον όρκον τούτον επανέλαβον όλοι οι πολίτες υψώνοντας την δεξιάν χείραν.

Ακολούθως εκλέχθησαν πέντε εκ των γεροντοτέρων μελών της συναθροίσεως, οι Κ.Κ Δημητριος Αργύρης, Ιω. Κολοβελωνης, Αθαν. Θεοχάρης, Ν. Καραπατής, και Γ. Πολύμερος, οίτινες

επί παρουσία του προεδρεύοντος παρέδρου κατέστρωσαν τον κατάλογον των υποψηφίων εκλογέων, επειδή δε οι εν τω χωρίω τούτω παρόντες οικογενειάρχαι αριθμούν εις 60, ως ο κατάλογος ομοίως να περιέχει αριθμόν ονομάτων τετραπλάσιον των εκλογέων, κατεγράφησαν ούτω ονόματα των εξής Κυρίων Ιω Παπά, Ιω. Ζαφύρης, Αναγν. Πα¨γεωργίου, Ν Καραπατής, Ιω. Κολοβελώνης, Δημητ. Αργύρης, Δημ. Κολόνιας,και Ιω. Ευθυμίου3, Αναγνωσθέντος του καταλόγου εψηφοφορήθη έκαστον όνομα ιδιαιτέρως τον εν μετά το άλλο και έλαβον ψήφους ως ακολούθως.

Ο Ιωάν. Παπάς ψήφους λευκούς 31 μελανούς 29

Ο Ιωάν. Ζαφύρης ψήφους λευκούς 36 μελανούς 24

Ο Αναγν. Παπαγεωργίου ψήφους λευκούς 33 μελανούς 27

Ο Ν. Καραπατής ψήφου λευκούς 24 μελανούς 32

Ο Ιω. Κολοβελώνης ψήφους λευκούς 25 μελανούς 35.

Ο Δημήτ Αργύρης ψήφους λευκούς 34 μελανούς 26

Ο Δημ. Κολόνιας ψήφους λευκούς 33 μελανούς 27

Ο Ιω. Ευθυμίου ψήφους λευκούς 32 μελανούς 28

Εκ του ανωτέρω αποτελέσματος εκηρύχθησαν νόμιμοι εκλογείς οι Κ. Κ. Ιω Ζαφύρης και Δημητ. Αργύρης του χωρίου Τζιούκας λαβόντες τους περισσοτέρους ψήφους.

Προς βεβαίωσιν όθεν τούτων κατεστρώθη η παρούσα πράξις φέρουσα τας υπογραφάς του προεδρεύοντος παρέδρου και του Ιερέως, ως και των πέντε γερονττέρων μελών των κατεστρωσάντων τον κατάλογο των υποψηφίων, το πρωτότυπον της πράξεως ταύτης θέλει κατατεθή εις τα αρχεία της Δημαρχίας Μακρακώμης, αντίγραφον δε επικυρωμένον με την σφραγίδα της Δημαρχίας θέλει δωθή εις τους δύο εκλογείς Τζιούκας Ιωάννην Ζαφύρην και Δημητριον Αργύρην, διά να αποδείξουν δι’ αυτού τα οποία έχουν δικαιώματα οι εκλογείς, και γίνουν δεκτοί δυνάμει αυτού εις την συνάθροισιν των εκλογέων της επαρχίας Ν. πατρών διά την εκλογήν των πληρεξουσίων των.

      Τπέντε μέλη                          ο ιερεύς             Ο προεδρεύων Πάρεδρος

Γιάννης κλοβελωνης         Αναγν. Παπαγρηγόρης        Αθ. Κ. Ζαφύρης

Γιάννης Πολύμερος ως

αγράμματος  ο Ιω Κολοβελώνης

Διά τον Δημ. Αργύρην ως αγράμματος

ο Κ Δ. Αργύρης και αυτός σαυροποιεί

Δια τον Αθ. Θεοχάρη ως αγράμματος του οποίου

υπογράφω εγώ ο Παπαγρηγόρης και ούτος

σταυροποιεί.

Ο τι ακκριβής η αντιγραφή

Βαρυμπόπη την 13 8βρίου 1843

Ο Δήμαρχος Μακρακώμης

Τ. Σ, Κ.Α. Τζουκαλάς”

Έγινε προσπάθεια να τηρηθεί το ύφος, η σύνταξη και η ορθογραφία του πρωτοτύπου ψηφιακού εγγράφου.

Για δικά μας λάθη ή παραλήψεις, ζητάμε την επιείκειά σας

Είμαστε στην διάθεσή σας για κάθε διευκρίνηση και αποστολή των σχετικών ψηφιακών

1Πηγή: Κεντρική Υπηρεσία Γ.Α.Κ “Εκλογικά Λαδά Φ 47”/

2Υπό τον Δ. Καλλέργη,τον στρατό και το λαό με καθολικό αίτημα το σύνταγμα

3Δική μας η υπογράμμιση