Βασιλικα Εκλογικα 1843

Εκλογικά συμβάντα το 1843 στα Βασιλικά Υπάτης

Διοικητικές και πληθυσμιακές μεταβολές

Προεπαναστατικός οικισμός, γνωστός και από την ομώνυμη μάχη των Βασιλικών τον Αύγουστο του 1821. “Το χωριό Βασιλικά της Υπάτης Φθιώτιδας, ο Πούκεβίλ τα τοποθετεί στα “Βλαχοχώρια” του κτηματολογίου του Πατρατζίκ με 15 σπίτια. Από το 1836 ήταν συνοικισμός της Υπάτης. Το 1912 αποτέλεσε ίδια Κοινότητα με συνοικισμό την Λαδικού. Από το 1927 Δ.Δ.Δ της Υπάτης, την 10ετία του  2000 με 313 κατοίκους[1]”.Το 1836 στην ανεπίσημη απογραφή  που έγινε τότε από Γάλλους, είχε 22 κατοίκους με 6 οικογένειες. Με τη νέα  Διοικητική διαίρεση της χώρας “Καλλικράτης” Δ.Δ.Δ. Λαμίας

Εκλογικές Αρχειακές εγγραφές εισήγηση

Το 1843, με την προκήρυξη των συνταγματικών εκλογών, σύμφωνα με τα μεταφρασμένα ψηφιακά πρακτικά, οι οικογενειάρχες  φαίνεται να υπερβαίνουν τους 20, οι οποίοι στις 15 του μηνός Οκτωβρίου του ιδίου έτους, συγκεντρώθηκαν στην εκκλησία του χωριού τους “Άγιος Αθανάσιος” με παπά τον Παπαθάνου Οικονόμου για να τελέσει τη λειτουργία, να ετοιμάσει των κατάλογο των εκλογέων- οικογενειαρχών, να τους ορκίσει ενώπιον του Ιερού Βήματος και να προσυπογράψει τα πρακτικά της συνάθροισης, μαζί με τον Δημαρχιακό  πάρεδρο προεδρεύοντα, Ανδρέα Ξηρομερίτη.

Σύμφωνα με το παρακάτω πρακτικό  1 μετά την ψηφοφορία, οι 15 συγκεντρωθέντες, φαίνεται να εκλέγουν, ως  εκλογέα τους τον Γεώρ. Καφρομάνη.

Ενώ η ομάδα από 16 κατοίκους που είχε προηγηθεί της πρώτης αναφερομένης συγκέντρωσης , η οποία έκανε την συνάθροισή της, 28 Σεπτεμβρίου του 1843 στην ίδια εκκλησία του χωριού, και  με ιερέα του  χωριού τους Δημήτρη Τριαντάφυλλο.  Eπειδή το χωριό δεν διέθετε παρεδρο για να πρoεδρεύσει της συνέλευσης, προσκάλεσαν τον Κ. Ζαχαρόπουλο, από το Λιάσκοβο.

Από την παρούσα συγκέντρωση, πρακτικό 2,  εκλογέας του χωριού εξελέγη, ο Βασιλ. Αλ. Μυλωνάς  ο οποίος στα Πρακτικά της Τοπικής Επαρχιακής Συνέλευσης[2],

 φέρεται γραμμένος στην ομάδα του Γ. Αινιάνα, Ευαγ. Κοντογιάννη. Ο δε Γ. Καφραμάνης[3] είναι γραμμένος στα πρακτικά της  ομάδας Δ. Χατζίσκου, Χρηστ. Ζωγραφίδη

Λεπτομέρειες στα αμέσως παρατιθέμενα ψηφιακά πρακτικά

Πρακτικό 1/ 1846706

“24/Σήμερον την 15ην του μηνός 8βρίου ημέραν παρασκευήν ώραν 10 Π.Μ. συνελθόντες οι υποφαινόμενοι κάτοικοι του χωρίου Βασιλεικά του Δήμου υπάτης διά να εκλέξουμε τον εκλογέα του χωριού μας παρόντος του Ιερέως Παπαθάνου Οικονόμου και του προεδρεύοντος αυτήν Δημαρχιακού παρέδρου ανδρέα Ξηρομερίτου εις την εν τω χωρίω κειμένην εκκλησίαν του Αγίου Αθανασίου τους οποίους επροσκαλέσαμεν ως μή έχοντες ενταύθα παρεδρον μήτε ιερέα, ο Ιερέας Παπαθάνος Οικονόμου ανέγνωσεν μεγαλοφώνως α΄ την από 7 Σεπτεμβρίου 1843 προκηρυξιν του υπουργικού Συμβουλίου προς τους έλληνας β΄ την υπό την αυτήν ημερομηνίαν εγκύκλιον του ιδίου προς τους κατά την επικράτειαν Διοικητάς, γ΄ το από 4 μαρτίου 1829 υπ’ αριθ 10049 ΚΓ΄ ψήφισμα. Δ΄ τας υπό την αυτήν ημερομηνίαν υπ’ αριθ.10050 οδηγίας του ποτέ Κυβερνήτου της ελλάδος και ε΄τον από 9 Νοεμβρίου 1822 υπό αριθ. 17 Νόμον περί εκλογής παραστατών.

          Μετά ταύτα ο ούτος Ιερεύς κατέστρωσεν τον κατάλογον των παρόντων και εχόντων δικαίωμα ψήφου πολιτών. Ο κατάλογος ανεγνώσθη μεγαλοφώνως και επικυρώθη τη συγκαταθέσει των συνελθόντων ως εξής

   1.Γεώργιος Καφρομάνης

2.Ιωάννης Καφρομάνης

 3 Αθαν. Κορδα(ο)γιάνης

 1. Αθ. Νιάκης;;;
 2. Κατζομάρας
 3. Τριαντάφυλλος μελέτης
 4. Δ, Τριανταφυλλόπουλος
 5. Βαγγέλης Βασταούρης
 6. Δημάκης

10.Νάκος

 1. γληγόρης μερκάδας
 2. Βαΐτζης
 3. Κώστας Βαΐτζης
 4. Στέργιος Καραγγούνης
 5. Δήμος Καφρομάνης

    ‘Ολοι οι πολίται έχοντες δικαίωμα ψήφου 15 οίτινες και έμειναν μόνοι εις την εκκλησίαν μετά του προεδρεύοντος την συνάθροισιν Παρέδρου και του Ιερέως Παπαθάνου Οικονόμου μετά ταύτα επερουσιάσθη εν τω μέσω ο Ιερεύς κρατών εις τας χείρας το ευαγγέλιον και μεγαλοφώνος ανέγνωσε τον εις τον αριθμόν 5 αναφερομένου όρκου των (μια δυσανάγνωστη λήξη) του ποτέ Κυβαρνίτου της Ελλάδος των οποίων επανέλαβον  όλοι οι παρευρεθέντες πολιται υψόνοντες την δεξιάν χείρα ακολούθως εκλέχθησαν πέντε εκ των γερωντοτέρων μελών της συναθροίσεως. Οι Κύριοι Γ. Καφρομάνης, Ιωλαννης Καφρομάνης, Αθ. Κόρδας, Βαΐτζης, οίτινες επί παρουσία του προεδρεύοντος την συνάθροισιν κατέστρωσαν τον κατάλογον  των υποψηφίων εκλογέων Ανάλογος των κατοίκων του χωρίου τούτου των  οποίων  ο αριθ. Αναβαίνει 20 κατεγράφησαν δε τετραπλάσιον αριθ. Ονομάτων οι Κύριοι Γ. Καφρομάνης, Ιωάννης Καφρομάνης, Γληγόρης μερκάδας, Αθ. Κόρδας (Κορδαγιάννης)

    Οίτινες εψηφοφορηθησαν ο εις μετά των άλλων και έλαβον ψήφους ως ακολούθως.

                    Ο μεν Κύριος Γ. Καφρομάνης ψήφους άσπρους           15

                    Ο Ιωάννης Καφρομάνης ψήφους                               10

                    Ο Γληγόρης μερκάδας                                               14

                    Ο Αθανάσιος κόρδας                                                   5

Ούτως ο Κύριος Γεωρ Καφρομάνης εξελέχθη ως εκλογεύς του χωρίου μας διά αριθμόν ψήφων 15

Ο Ιερεύς                            Ο πάρεδορος            Τα καταστρωσαντα του καταλόγου

Παπαθάνος Οικονόμου      Α, Ξυρομερίτης        των υποψηφίων  μέλη

                                                                      Γεωρ. Καφραμάνης

                                                                      Γιάννης Καφραμάνης

                                                                      Αθ, Κορδαγιάννης Κατζιμπρας

                                                                      Βαΐτζης ως αγράμματος υπογραφει

                                                                      ο Ιερεύς

Ο τι ακριβές αντιγραφον

Εν Υπάτη τη 16 8βρίου 1843

Τ .Σ Ο Δήμαρχος Υπάτης

Πέτρος Χ”πέτρος”

Πρακτικό  2/               1846774

“Σήμερον την εικοστήν έκτην του μηνός 7μβρίου του χιλιοστού οκτακοσιοστού τεσσαρακοστού τρίτου έτους, ημέραν τρίτην, ο υποφαινόμενος  Ιερεύς Παπαδημήτρης εφημέριος  του χωρίου Βασιλικών προσκαλούμενος όμως παρά των κατοίκων του χωριου Βασιλικά διά να παρευρεθώ  εις την ψηφοφορίαν των εκλεκτόρων του χωρίου τούτου, παραλαβών και τον πάρεδρον,  και μετέβημεν εις την εκκλησίαν του αγίου Αθανασίου, όπου συνελθόντων όλων των κατοίκων συνέταξον κατάλογον των εχόντων δικαίωμα ψήφου οίτινες είναι οι ακόλουθοι.

“1. Τριαντάφυλλος μελίτης

 1. δημήτριος μελίτης
 2. Βαγγέλης Βασταούρας
 3. Αναστλασιος σκορλιώτης
 4. βαΐτζης
 5. Γιάννης Βούργαρις
 6. Κώστας Βαΐτζης
 7. Κώστας Αναστασίου
 8. Ηλίας  δημητρίου
 9. Δημήτριος μωραβίτζιας ;;
 10. θανάσης φαλίδας (Φιλιότας;;;)
 11. Γιάννος Καφρομάνης
 12. στέργιος Καραγκούνης
 13. θανάσης νικος
 14. Καραγιάννης βασταούρας
 15. Κώστας Παναγιοτόπυλος

και ευρέθησαν όλοι τον αριθμόν 16, δέκα έξη, επομένως προέβην εις τας εργασίας της εκλογής και κατά την ένε του υπ’ αρίθ. 10049 ΚΓ΄ψηφίσματος και του υπ’ αριθ. 10050 οδηγιών του Κηβερνήτου της ελλάδος, εδόθη όρκος και μετά τον όρκον διορίσθη επιτροπή εκ των Γεροντοτέρων, οι Κύριοι οι Δημήτριος μωραβίτζιας. Βαΐτζης Γεωργίου, θανάσης φαλιαδας, Αναστάσιος σκορλιότης και Τριαντάφυλλος μελέ(ί)της. Η πενταμελής επιτροπή των υπερήλικων , πρότεινε  για υποψήφιους εκλέκτορες τους: “1. Βασίλειος Αλ. Μυλωνάς, 2.  Καραγιάννης βασταούρας, 3. Ηλίας δημητρίου, 4. Γιάννης Καφρομάνης.

Τούτων γενομένης της ψηφοφορίας

έλαβεν Βασίλειος Ηλ. Μυλωνάς έλαβεν ψήφους υπέρ λευκούς δέκαεξη αρθ. 16 κατά ουδένα.

Εψηφοφορίθει ο Γιάννης βασταούρας και έλαβεν ψήφους υπέρ λευκούς ένδεκα αριθ. 11 κατάμ πέντε αριθ 5

εψηφοφορίθει ο Ηλίας δημητρίου, και έλαβεν ψήφους υπέρ λευκούς  δ’ωδεκα αριθ.12, και κατά  4.

εψηφοφορίθει ο Γιάννης Καφραμάνης, και έλαβεν ψήφους υπέρ λευκούς ένδεκα αριθ.11, κατά πέντε. Και ούτος ο μεν Βασίλειος Αλ. Μυλωνάς λαβών τους πλιοτέρους ψήφους δεκαέξη εξελέχθη εκλέκτωρ του χωρίου  Βασιλίκά.

    Εις βεβαίωσιν τούτου συνετάχθη η παρούσα έκθεσις ήτις υπεγράφει παρ΄εμού, παρών του παρέδρου, και της επιτροπής των γεροντοτέρων.

Ο Ιερεύς                           ο Πάρεδρος               Η επιτροπή

Δημήτρης Τριανταφύλλου,   Κ. Ζαχαρόπουλος   Δημήτρης μωραβιτζιας

                                                                      Βαΐτζης Γεωργίου

                                                                      θανάσης φιλιότης

                                                                      θανάση σκορλιοτης

                                                                      Τριανταφ μελίτης

Την άνωθεν επιτροπή ως αγράμματη και αντί τούτων τη υπογράφω εγώ ο Βαγγέλης βασταούρης

γίνεται μνεία ότι η ανωτέρω επιτροπή ως αγράμματος υπογραφησαν παρά του βαγγέλη  βασταούρα και προς βεβαίωσιν τούτου υπογράφονται ο Ιερεύς και ο πάρεδρος

Ο Ιερεύς                                     ο Πάρεδρος

Δημήτριος Τριανταφύλλου            Κ. Ζαχαρόπουλος

    Ισον απαράλακτον τω πρωτοτύπω     

          Εν Υπάτη την 29 7βρίου 1843                                                       

                    ο Πάρεδρος

                    Κ. Ζαχαρόπουλος

Προς τον Κύριον Βασίλειον Αλ. Μυλωνάν

Επειδή εκλέχθητε εκλογεύς του χωρίου Βασιλικών

Σας διευθύνω το παρόν αντίγραφον διά να σας χρησιμεύση όπου ανήκει

Εν Υπάτη την 30 7βρίου 1843

Ο Πάρεδρος

Κ. Ζαχαρόπουλος

Έγινε προσπάθεια να τηρηθεί το ύφος, η σύνταξη και η ορθογραφία κατά την μετάφραση των  ψηφιακών  εγγράφων, τα οποία είναι στη διάθεση του αιτούντα

Ζητάμε την κατανόησή σας για τυχόν λάθη  και παραλήψεις μας. Σε πολλά ονόματα υπάρχουν ερωτηματικά, πιθανόν να μην αποδίδονται σωστά.

►Επικοινωνήστε μαζί μας για κάθε σχόλιο, παρατήρηση και διόρθωση για να γίνουμε καλύτεροι.

Σύντομα θα λάβετε  απάντησή

[1]  Πηγή:Γ. Δημητρίου, “Πόλεις κωμοπόλεις, χωριά και οικισμοί  στη Φθιώτιδα”,  (13ος -20ος αι.)  “Φθιωτικά Χρονικά 2006” Λαμία)

[2]Σύμφωνα με τα πρακτικά της Βουλής, στην Εθνική  Γενική Συνέλευση, ως  πληρεξούσιοι της επαρχίας Ν. Πατρών μετείχαν: Ευαγ. Κοντογιάννης και Γ. Αινιάν

[3]Ο τότε εκλογικός Νόμος ο οποίος ψηφίστηκε επί Καποδίστρια, ο αριθμός των  30 κατοίκων στο χωριό αντιστοιχούσε σε ένα εκλογέα.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.