Βοσκοτόπια-Λιβάδια-Τσελιγκάδες-Καταπατήσεις

       Βοσκοτόπια-Λιβάδια-Τσελιγκάδες-Καταπατήσεις-Δενδροφυτεύσεις

[Από την έρευνα του φακέλου 2842 της  σειράς «Εθνικά Κτήματα» τμήμα Φθιώτιδας, υπάρχουν δύο πίνακες που αφορούν την καταγραφή των  λιβαδιών και βοσκοτόπων. Ο πρώτος πίνακας  συντάχθηκε στην Άμφισσα το 1834, έχει σαν επικεφαλίδα, ως:

«Πίναξ των όσων Ταπίων του παρουσιάσθησαν εις την Βασιλική εφορεία Φθιώτιδος δια χειμερινά και θερινά λειβάδια».

Έχει οκτώ στήλες, ήτοι:

Η πρώτη στήλη αναγράφει  «α/α του λιβαδιού και την Επαρχία».

Η δεύτερη στήλη,  «θέση του κτήματος».

Η τρίτη το «τοπωνύμιο του λιβαδιού».

Η τέταρτη στήλη  «την ποιότητα αυτού».

Η πέμπτη στήλη, «τη χωρητικότητα του σε αιγοπρόβατα».

Η έκτη «το όνομα του ιδιοκτήτου επί τουρκοκρατίας».

Η έβδομη  «το όνομα του Έλληνα  αγοραστή».

Και η όγδοη στήλη «την  ημερομηνία (έτος) αριθ. του τουρκικού «ταπίου».

Σε έναν δεύτερο πίνακα, που συνάχθηκε στη Λαμία στις 8 Μαΐου 1835 του ιδίου παραπάνω φακέλου, η Γιαννιτσού βρίσκεται αυτοτελώς καταχωρημένη με τα σημερινά σχεδόν περίπου σύνορα. Σε αυτόν τον  πίνακα  λιβαδιών, όπως τον ονομάζει η επιτροπή, είναι καταχωρημένα κατά τμήματα, όπως: Υπάτης, Σέλιανης, Τσούκας, Σπερχειάδα κ.α. Περιλαμβάνει πολλά από  τα χωριά ή τοπωνύμια της περιοχής Φθιώτιδας, γνωστά και άγνωστα μέχρι σήμερα. Περιλαμβάνει επίσης το μήκος και πλάτος  του κάθε λιβαδιού όπως θα δούμε, οι  δε αποστάσεις  υπολογίζονταν σε ώρες και λεπτά διαδρομής από το ένα άκρο στο άλλο.

Για τα σύνορα της Γιαννιτσούς των τεσσάρων σημείων αναφέρεται, με ποια χωριά συνορεύει και  τέλος ποια είναι η  χωρητικότητα του σε αιγοπρόβατα.

Στο τμήμα Τσούκας (Μακρακώμης) περιλαμβάνει τα λιβάδια των ορεινών χωριών: Ασβέστου, Γλαβανίτζα και Καλύβια Γιαννιτσούς, Τσούκας, Ροβολιάρι, Λιτόσιλο, Σκόρλια, κ.ά ήτοι:

Περιφέρεια του Ασβέστου. Όρια, Ανατολικά η Μοχλούκα, Μεσημβρινά αρχαίς Μοχλούκα, Δυτικά με Καλύβια Γιαννιτσούς, Αρκτικώς με Καϊτζιώτικο των Αγράφων.  Η έκταση αυτού ¾ της ώρας μήκος  και του πλάτους 1/4  της ώρας.  Χωρητικότης 1000 προβάτων και 1000 αιγών

Ασβέστη, Σκουριές. Του Δήμου Παραχελωϊτών  το ½ οι κάτοικοι με 450 πρόβατα και 350 γίδια.  Οι κάτοικοι με τον Γ.Καραγκούνη  Το υπόλοιπο με Συκά και Ρούζα της Μονής Αγάθωνος με 700 πρόβατα και 450 γίδια.

Το ψηφιακό έγγραφο είναι ένα μικρό μέρος από τα  Μοναστηριακά κτήματα τα οποία θα μας δοθεί ευκαιρία να τα εκθέσουμε σε ξεχωριστό κεφάλαιο

Προκειμένου να καταδείξουμε πόσο σκληρή ήταν η πολιτεία έναντι του αγροτικού και του κτηντρόφικού πληθυσμού  με επαχθέστατους έγγειους Φόρους και με την πανάκριβη ενοικίαση των βοσκιμάτων.

Παραθέτουμε άρθρο της εφημερίδας «Φάρος της Όρθρυος» για τον Ασβέστη στις  5-4-1858/φύλλο 104, το οποίον  γράφει:  «… Εις τον Δήμον Μακρακώμης της Φθιώτιδας πλησίων των Ελληνικών ορίων κείται χωρίον τι Ασβέστη καλούμενον, όπερ εξ ημισείας και εξ αδιαιρέτου ανήκει εις το Δημόσιον και εις την Μονήν Αγάθωνης. Οι κάτοικοι του ειρημένου χωρίου μολονότι κατά διαφόρους καιρούς υπέστησαν τα πάνδεινα ως εκ της θέσεως των, μόλα ταύτα καθ’ ό γνήσιοι Έλληνες και γεννήματα του ειρημένου χωρίου, ουδέποτε εγκατέλειπον την γενέθλιον αυτών Πατρίδα, αλλά ήδη ευρίσκονται εις την αναπόδραστον  ανάγκην να εγκαταλείψωση την ελευθέραν γην της Ελλάδας, τα ιερά και τους τάφους  των γονέων και των φιλτάτων, και να απέλθωσιν εις την Οθωμανικήν επικράτειαν…. και καταλήγει… θέλει φέρει μεγίστην προσβολήν εις το Ελληνικό Έθνος»

Γλαβανίτσα[1] και Καλύβια Γιαννιτσούς. Όρια: Ανατολικώς με Ασβεστιώτικον Δυτικώς με Λειβάδι Τζούκας, Αρκτ ορθογραμμή και Μεσημβρινώς με Πλατύστομο. Η έκταση του είναι ¾ της ώρας μήκος και 30΄πλάτος. Χωρητικότης 300 προβάτων και 1900 αιγών.

Περιφέρεια Τσούκας. Όρια: Ανατ.  Άγιος Βασίλειος, Δυτ. Ροβολιαρίτικον,  Αρκτικώς Λαβανιτζιώτικον, Μεσημ. Ποτάμι. 1½ της ώρας μήκος και 1 ¼ της ώρας  το  πλάτος. Χωρητικότης 500 προβάτων και 1,500 αιγών. Κατά τον ίδιο τρόπο περιγράφει όλα τα ορεινά λιβάδια. Ενώ στην 13η σελίδα στο παράρτημα γράφονται 20 λειβάδια διαφόρων περιοχών που βρίσκονται στη πεδιάδα της Φθιώτιδας, μεταξύ αυτών του Αρχανιού, της  Βαρυμπόπης, της Μάκρυσης, του Πλατύστομου και άλλα.

Οι πίνακες αυτοί, στο τέλος υπογράφονται από τον προεδρεύοντα έπαρχο, τον έφορο Φθιώτιδας τους, αντιπροσώπους των αναφερομένων τμημάτων της επαρχίας Φθιώτιδος, τον πληρεξούσιο αντιπρόσωπο των  βλαχοποιμένων καθώς και από τους αντιπροσώπους  των ποιμένων. Οι πίνακες αυτοί έχουν παραδοθεί στα Γ. Α. Κ Λαμίας[2]

Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία Εθνικά Κτήματα Φ. 2842]

Ένα άλλο έγγραφο των Εθνικών κτημάτων του φακέλου 2848  σταλμένο προς τους οικονομικούς επιτρόπους του κράτους, είναι οδηγίες συντάξεως των πινάκων των θερινών και χειμερινών βοσκημάτων της επικράτειας.

Οι πίνακες αυτοί συντάχθηκαν  με βάση τις οδηγίες.  Περιγράφουν τη θέση του κάθε λιβαδιού, την χωρητικότητα σε αιγοπρόβατα, το όνομα του ποιμένα ή των ποιμένων,  που είναι τοποθετημένοι (ενοικιαστές) στο λιβάδι, τα είδη των ζώων και πόσα  έχει, οι αριθμοί των αποδείξεων της αδείας και του διπλότυπου πληρωμής για αυτό.

Π.χ για το Λιβάδι Γιαννιτσούς,αναφέρει:  του Δήμου Μακρακώμης  1000 πρόβατα και 700 αίγες είναι τοποθετημένοι οι ίδιοι κάτοικοι, δεν αναφέρονται ονόματα.

Πλατύστομο. Όλα τα μαντριά, 3600 πρόβατα και 2600 γίδια, αναφέρεται σε αρκετά ονόματα, όπως: Καρυαμπάς  [Γιαννιτσώτης], Ν. Ρεντίνας,από Ρεντίνα Μάνης Γερογιάννης. Σπαθογιάννης (Γιαννιτσώτης), Καραχρήστος, Μάνης, Τρίχας Τζεβελέκος και Θεοχάρης. Βλέπουμε λοιπόν πως το   Πλατύστομο ως όμορο της Λαβανίτσας-Γιαννιτσούς, όπως και επί τουρκοκρατίας, αναφέρονταν πάντα μαζί.

Γενικά Αρχεία του Κράτους «Εθνικά Κτήματα». ο Φ.1971 του έτους 1835, περιέχει κατάλογο θερινών λειβαδιών της επαρχίας Υπάτης.Ήτοι:

Κατάλογος της χωρητικότητος των θερινών λειβαδίων των κοινοτήτων της επαρχίας Νέαι Πάτραι.

πρόβατα Όνομα Λειβαδιού γίδια
4500 Ζημιανή,Περίλεπτο και Πιτσιωτά 2500
2200 Μαυρίλος 0800
6500 Κάψι και Μερκάδας 2500
5500 Πουγκάκια και Καρβουνοχώρι 2000
3000 Στάγια 1000
3200 Κυριακοχώρι με ψορολίδι και κωστέϊκο 2000
2000 Αργύρια 1000
2500 Κολοκυθιά 1000
4000 Σέλιανη με κούτσοτο και μουστροβο μισό 1500
7500 Χομήριανες δύο 1000
4500 Καστριώτισα  500
7500 Νεοχώρι 2000
5500 Του Μοναστηριού Αγάθωνης 2500
2000 Κατσανιά  500
3000 Αβλή, Αλούμπεη, Ατοναύτης, κοτσίφι, καλόγηρος και Κόρτσα 1000
 600 Κορίτσα  400
3500 Γαρδίκι μα κιχριανής 2000
67500   24200

Εξήκοντα επτά χιλιάδες πεντακόσια πρόβατα και εικοσι τέσσερες χιλίαδες διακοσια τα γίδια.

Προς το πληρεξούσιον Αντιπρόσωπον των βλαχοποιμένων Κοινοτήτων Σαρακατσαναίων Λαμίας, Αταλάντης,Θηβών, και Αττικής Λ. Μιχαήλ Παπασταύρου.

Περί τας πληροφρίας όπου ζητήται να σας δώσω δια τα θερινά λειβάδια της Επαρχίας Νέαι Πάτραι την ιδέαν ήν έχω περί αυτών, ίναι τα θερινά λειβάδια ως περί ου κατάλογος διαλαμβάνει και ενδιαφέρει οίκωθεν,τον οποίον ιδού όπου σας τον έστειλα, περισσότερα άλλα από αυτά δεν γνωρίζω, εν τοσούτω,και αδελφικώς υποσημειούμαι

                                                                          Αδελφός

Την 9ην Μαρτίου 1835 Αθήναις                  Κ.Α. Τζουκαλάς   

Ίσον και απαράλλακτον τω Πρωτοτύπω την 12 Απριλίου 1839 Αθήνας

                                     Ο πληρεξ. Αντιπρόσωπος των τεσσάρων Νέων Κοινοτήτων Βλαχοποιμένων Σαρακατσαναίων Λαμίας, Αταλάντης, Θηβών, και Αττικής   Υπογραφή: Μιχαήλ Παπασταύρου       

Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία Εθνικά Κτήματα Φ. 2848]

Καταπατήσεις-Δενδροφυτεύσεις

Το νεοσύστατο κράτος μετά την επικράτηση  της επανάστασης δεν κατάφερε να χαράξει ένα νέο πλαίσιο αγροτικής πολιτικής και να μοιράσει τη γη στους αγρότες.  Δεν μπόρεσε ή δεν ήθελε να ξεφύγει από το ισχύον δαιδαλώδες Οθωμανικό δίκαιο  στο ιδιοκτησιακό.

Το ίδιο το κράτος, ως ιδιοκτήτης των κτημάτων,διαχειρίσθηκε χωρίς σαφή γνώση του μεγέθους της      έκτασης της περιουσίας του και χωρίς ένα ενιαίο  πρόγραμμα για διανομή της γης στους φυσικούς ιδιοκτήτες της λιμοκτονούσας αγροτιάς.

Άλλωστε για το ελληνικό κράτος ακόμα και σήμερα στο ιδιοκτησιακό έχει αποτύχει και η δημόσια περιουσία παραμένει απροστάτευτη, βορά του κάθε άρπαγα-καταπατητή. Αφού το Κτηματολόγιο και τα «Δασικά» καρικνοβατούν.

Οι αγοραπωλησίες των  κτήματων της περιοχής της Φθιώτιδας (Πατρατζικίου) και η έκθεση σε αποτυχημένες και πανάκριβες  δημοπρασίες  αυτών, όπως ανφερθήκαμε σε άλλο κεφάλαιο, γίνονταν με ασυνήθιστη βραδύτητα.   Ο  χρόνος περνούσε και οι κάτοικοι μη έχοντας άλλο τρόπο αναγκάσθηκαν να καλλιεργούν τα κτήματα χωρίς άδειες και μεταβιβάσεις. Έτσι, η επί των οικονομικών Βασιλική Γραμματεία, όταν αυτό το κατάλαβαν, έστειλε την υπό τον αριθμό 5500/6 Μαρτίου 1840 αυστηρή εγκύκλιο προς τον οικονομικό έφορο Φθιώτιδος διάνα λάβει μέτρα.

Η απάντηση του Διοικητού Π. Λοιδορίκη  και του Βασιλικού επιτρόπου Φθιώτιδος κ. Μήσιου αναφέρει:

Αριθ. πρωτ.333, 552, 912/550           Προς την επί των οικονομικών

επί της υπό αριθ/5500                        Βας. Γραμματεία της επικρατείας

διαταγής της                                      Διεύθυνση πίνακα επί γης φυτειών

Λαμία 26  Ιουλίου 1840

Συμφώνως της απαντωμένης εγκυκλίου της Βασιλικής ταύτης Γραμματείας διευθύνομεν εγκλείστως τον διαταχθέντα πίνακα των αυτεπαγγέλτως παρά διαφόρων γενομένων φυτειών επί Εθνικών Γαιών κατά Φθιώτιδα δια τα περαιτέρω

                             Ευπειθέστατοι

      Ο Διοικητής                  Ο οικονομικός επίτροπος

                                               Φθιώτιδος

  Π. λιδορίκης                           Χ;. Μίσιος

                         Τ. Σ.

Ο συνημμένος πίνακας  έχει ως επικεφαλίδα:.

“Επαρχία Φθιώτιδας

Πίναξ των Νεοφυτευθέντων αμπελώνων Επί Εθνικών Γαιών άνευ αδείας.

Αναφέρεται σε δυο Δήμους, Υπάτης που έχει το χωριό Λάλα με 6 ονόματα χωρικών[3]. Και του Δήμου Μακρακώμης που έχει το χωριό Πλατύστομο με 10 ονόματα χωρικών του χωριού ήτοι:

Χωρίον Πλατύστομον.

Αθανάσιος  Καραμούτσας Γιδάρης 3 στρέμματα και 22/1000 τον αμπελώνα (φυτεύθηκε) το μισό το 1838 και το άλλο μισό το 1839.

Δημήτριος Τσιφούτης  έκταση 947/1000 είδος φυτείας αμπελώνα  εποχή καθ’ ην εφυτεύθη 1839

Τριανταφύλλου Ανδρέα Ντάλα 940/1000 ομοίως ως άνω το 1838

Κατσογιάννης Κολοκύθας 180/1000  ομοίως ως άνω  το  1840

Αθανάσιος Ανδρέα Καραματσούκας 510/1000 ομοίως ως άνω το 1839

Δημητρίου Γεραγά*  699/1000 ομοίως ως άνω το 1839

Αναγνώστης Κολοκύθας  1 στρέμμα και 329/1000 ομοίως ως άνω το 1839

Αθανάσιος Τσικαρδώνης* 576/1000 ομοίως ως  άνω το 1839.

Απόστολος Μπίκος* 2 στρέμματα και 300/1000 ομοίως ως άνω 1838 & 1839. Στις παρατηρήσεις το ήμισυ εφυτεύθη το 1838 και το έτερο το 1839.

Δημήτριος Νταλίου 6 στρέμματα και 640/1000  ομοίως ως άνω το 1838 και το 1839.  Στις παρατηρήσεις το ήμισυ το 1838 και1839 και το έτερο ήμισυ το 1840 Πηγή:Φάκελος 962 «Εθνικά Κτήματα» κεφάλαιο «εκποίηση φθαρτών κτημάτων»

* Οι υπό αστερίσκο σημειούμενοι είναι καταγόμενοι από τη Γιαννιτσού εγκατασταθέντες στο Πλατύστομο μετά την απελευθέρωση. Τον Τσικαρδώνη τον συναντάμε στους Γιαννιτσώτες αγωνιστές και τον Μπίκο στον εκλογικό κατάλογο του χωριού 1843

Αν λάβουμε υπόψη μας ότι η σημερινή  Γιαννιτσού τότε ταυτίζονταν με την Γλαβανίτσα, βλέπουμε, πως από  την επανάσταση ήτοι από το 1829 μέχρι το 1834 τα χωράφια του χωριού ήταν Εθνικά καλλιεργούμενα από τους κατοίκους. Οι ιδιοκτησίες αυτές ανήκαν στο χωριό Π. Γιαννιτσού η οποία  σύμφωνα με τη συνθήκη του Λονδίνου παρέμεινε στο τουρκικό κράτος. Περισσότερα στο κεφάλαιο «Θέση- όρια- εξέλιξη»

Για το ίδιο παραπάνω θέμα, ο Οικονομικός έφορος Φθιώτιδος στις 28 Αυγούστου του 1846  του Φ. 1121 «Εθνικά Κτήματα») ,Διαβιβάζει  προς το Υπουργείο επί των Εσωτερικών δύο ονομαστικους  καταλόγους των Δήμων Υπάτης και Μακρακώμης.

Αριθ.  2011-2012

Επί της υπ’ αριθ. 11452/22/Ιουλ

εγκυκλίου του Υποτργείου                   Προς το επί των οικονομικών

 Εν Λαμία 28 Αυγούστου 1846            Υπουργείον

                     Περί των Εθνικών γαιών γενομένων φυτειών.

                    Επόμενον εις την υπ’ αρίθ.1766/22Αυγούστου/ αναφοράν μου

                    υποβάλλω ευσεβάστως εις το Υπουργείον πίνακα γενομένων                     φυτειών επί Εθνικής γης μέχρι το 1837 και έτερον όμοιον από                     του 1837μέχρι του 1845.

                    Τας πληροφορίας ταύτας επορίσθην από τας Δημοτ. Αρχάς, μη                      υπαρχόντων εις το γραφείον των αναγκαίων βιβλίων ή άλλων                     τινών βοηθητικών μέσων.

                    Εάν δε έλαβον χώραν αι φυτείαι επί Εθνικής γης πριν και κατά                     την επανάστασιν δεν είναι γνωστόν.

                                             Ευπειθέστατος

                                  Ο οικονομικός έφορος Φθιώτιδος

                                       υπογραφή  (Α.Χατσόκλης;;;;)

 

Πίναξ του εντός της επαρχίας Φθιώτιδας γενομένων διαφόρων φυτειών από του τέλους της   επαναστάσεως μέχρι του1837 έτους  

Όνομα και επώνυμο του εμφυτευτού Είδος

φυτείας

Εποχή

εμφύτευσης

 

Έκτασις

γης

Δήμος χωρίον Θέση που εγένοντο αι  φυτείαι
Γεώρ Φράγκος Συκ/ραίαι 1834 3 στρέμματα Υπάτης Μεξιάτες Εντός χωρίου
Δημήτριος Τσιγαρίδας Άμπελος 1834 3στρεμματα Υπάτης Μεξιάτες Καρούταις
Μητσοκώστας Άμπελος 1836 1. στρέμμα « Λάλα Αγ.Βασίλειο
Θεόδ Καρυτσοκώστας » 1836 2.1/2στρεμματ » » »      «
Δημητριος Ευθυμίου Άμπελος 1835 1,500 στρεμμ « « «
Γεωργουλάκος Άμπελος 1836 2 στρεμμ « « «
Αθαν. Τσιμπερδώνης Άμπελος 1835 2, 500 στρεμμ « « «
Νικόλ.Γκουγκούνης Άμπελος 1837 0, 500 μέτρα « « «
Αθ. Παρλαβάντζασ Άμπελος 1837 1 στρέμμα « « «
Διάφοροι κάτοικοι Συκ/μωραίαι 1833-1837   « « Εντός χωρίου
Γ Τραχανάς    » 1833-37 1 στρέμμα Μακρακώμης Βαρμπόπη Κεραμαριό
Νικόλ. Κολοκυθάς            » Μέχρι το1837 1 στρέμμμα » » »
Γεώργιος Λύτρας             » » 1  στρέμμα » » »
Αθανάσιος Λιάκης                  » » 1  στρέμμα » » »
Δημητ.  Φρούσιας                » » 1,1/2 στρέμμα » » »
Γεώργιος Κλούρας                 » » 1,1/2  στρέμμα » » »
Αθα. Καραματσούνης          » » 2,1/2 στρέμ/τα » » »
Ευθύμιος Τραχανάς     » » 2  στρέμ/τα » » »
Γεωρ. Σκούρας » » 1 στρέμμα » » »
Δημήτριος Βές » » ½ στρέμμα » » »
Τριανταφ. Ντάλης « « 2 στρέμματα « « «
Ιωάννης Γεραγάς « « 2,500 στρεμμ. « « «
Νάκος Βές « « 0, 500 μέτρα « « «
Ιωάννης Τσιφούτης » » 1στρέμμα » » »
Γε.ωργιος Ζαζάς » » 1 στρέμμα » » »
Νικ.Αθανασίου » » 11/2 στρέμμα » » »
Γεώργ. Κακόγιαννος » » 1 στρέμμα » » »
Καστ. Νικόγιαννος » » 3½ στρέμ/τα » » »
Δήμος Ντελής » » ½ στρέμμα » » »
Αθαν. Τσικαρδώνης Άμπελος Μέχρι το 1837 ½ στρέμμα Μακρακώμης Βαρμπόπη Κεραμαριό
Απόστ. Μπίκος » » 1.1/2 στρέμμα » » »
Κώστας. Μυλωνάς » » 2.1/2 στρεμματα » » »
Ιω, Παπανικολάου » » 1.1/2 στρέμμα » » »

  Εν Λαμία τη 28 Αυγούστου 1846

                                                              Ο Οικονομικός έφορος Φθιώτιδος

 

Πίναξ των κατά την επαρχία Φθιώτιδας γενομένων φυτειών επί εθνικής γης

Από του έτους 1837 έως του 1845

Όνομα και επώνυμο του εμφυτευτού Είδος

φυτείας

Εποχή καθ’ ην εγένετο Έκταση στρέμματα Δήμος χωρίον Θέσεις εις άς κείνται
Θεόδ Κυργιαννής   Άμπελος Από1837-1845 1στρέμμα Μακρακώμη Βαρμπόπη Κεραμαριό
Λαμπρος Ρεπανάς Άμπελος Από1837-1845 1στρέμμα Μακρακώμη    
Κώστας Χαμχούγιας Άμπελος Από1837-1845 500 μέτρα Μακρακώμη    
Γεώργιος Μυλωνάς Άμπελος Από1837-1845 1 στρέμμα Μακρακώμη    
Κώστας Ζουμερός Άμπελος Από1837-1845 1 στρέμμα Μακρακώμη    
Αναγνω.Πανόπουλος Άμπελος Από1837-1845 1στρέμμα Μακρακώμη    
Γεώργιος Τίρκας Άμπελος Από1837-1845 500 μέτρα Μακρακώμη    
Γεώργιος Πρεμέτης* Άμπελος Από1837-1845 1 στρέμμα Μακρακώμη    
Δημήτριος Πατρώνης* Άμπελος Από1837-1845 500 μέτρα Μακρακώμη    
Δημήτρ. Καριαμπάς* Άμπελος Από1837-1845 1 στρέμμα Μακρακώμη    
Ιωάννης Σκοτίδας   Από1837-1845 1,1/2 στρέμμα Μακρακώμη    
Αναγν. Κουτσολέλος*   Από1837-1845 2 στρέμματ Μακρακώμη    
Ζαχαρογιάννης*   Από1837-1845 500 μέτρα Μακρακώμη    
Ιωάννης Γεμενής*   Από1837-1845 1 στρέμμα Μακρακώμη    
Γεώργιος Τσούκας Άμπελος Από1837-1845 1 στρέμμα Μακρακώμη Βαρμπόπη Κεραμαριό
Απόστ. Μπίκος* Άμπελος Από1837-1845 1 στρέμμα Μακρακώμη Βαρμπόπη Κεραμαριό
Ιωάννης Μπικογιάννης* » Από1837-1845 500 μέτρα Μακρακώμη Βαρμπόπη Κεραμαριό
Νάκος Τσιφούτης » Από1837-1845 500 μέτρα Μακρακώμη Βαρμπόπη Κεραμαριό

Εν Λαμία την 28 Αυγούστού 1846

Ο  Οικονομικός Έφορος Φθιώτοδος

Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία Εθνικά Κτήματα Φ. 1121]

************

1486 ελ. 20 Φεβρ 1860

Εν Λαμία 20 Φεβρ. 1860

   Ο λοχαγός του Μηχανιού Δ. Βρατσάνος

προς την Διεύθυνσιν του Μηχανικού

 Φθιώτιδος- Φωκίδος Εντύθα  

Υποβολή ημερολογίων                 

   Υποβάλλομεν ευπειθώς εις διπλούν τα ημερολόγια μας, διά την ενεργηθήσαν οροθέτησιν των καταπατουμένων γαιών παρά του Καλαμάρα Τσουκαλά, εις το χωρίον Βαρυμπόπη και Πλατύστομον δυνάμη της υπ’ αριθ 1283 διαταγής της Διεύθυνσης.

Παρακαλούμεν δε την διεύθυνσιν όπως ευαρεστούμενη διαβιβάση αυτήν εις το επί των Εσωτερικών Υπουργείον δια τα περαιτέρω.

          Δ  Βρατσάνος

 

Εις το αριστερό τμήμα του εγγράφου υπάρχουν οι εξής σημειώσεις

Αριθ.1486

Λαμία τη 23 1οβρίου 1860

Η Διεύθυνσις των Μηχανικών Φθιώτιδος και φωκίδος

 Προς το Υπουργείο Οικονομικών

       εις    Αθήνας

Υποβάλλοντες ευσεβάστως την προκειμένην

του υφ’ ημάς υπολοχαγού μετά των συνημμένων

ημερολογίων και λοιπών σχετικών, αναφέρομεν ότι

η εργασία εξετελέσθη, ως  υπ’ αριθ. 1487, αναφοράν

υμίν διαλαμβάνει.

Το Σ. Υπουργίον ίνα ευαρεστηθή τα περαιτέρω

Προσθέτομεν δε ότι σύμφωνα με το από 13  9βρίου ε.ε

υπ’ αριθ. 3785 έγγραφον της εφορίας Φθιώτιδος υπεβλήθη

διά της από 23 9βρίου Γ. ε υπ’ αριθ. 1487αναφοράς

εις το Υπουργείον τούτο,  η εν λόγω εργασία εξετελέσθη

επί παρουσία του αναπληρούντος την οικονομικήν εφορίαν

Υπαλλήλου.

      Π. Έξαρχος Λοχαγός

 Εξελεγχομένων των εσωκλείστων καταστάσεων

αποζημιώσεως, διευθύνεται  εις  το Αον  διά την πληρωμήν του Γεωμέτρου

 12 Δεκεμβρίου 1860

εκ του Γεωμ. Γραφείον

[Πηγή: Γ. Α. Κ .-Κεντρική Υπηρεσία Εθνικά Κτήματα Φ. 981]

[1]Δική μας η επισήμανση