Χωμιριανη εκλογικά 1843

Εκλογικά συμβάντα στο χωριό Χωμίριανη του Δήμου Καλλιέων το 1843

Χωμίριανη, υπήρχαν δυο συνοικισμοί Πέρα και Εδώθε. σήμερα Ανατολή και Δάφνη1.

Στο χωριό Χομήριανή ή Χομιριανη Ανατολή, του παραπάνω αναφερομένου Δήμου, κατά την διάρκεια των εκλογικών διαδικασιών to 1843, προκειμένου να εκλεγεί ο εκλέκτορας του, από την έρευνά μας, βρέθηκε να υπάρχουν δυο ψηφιακά έγγραφα-πρακτικά εκλογής αντιπροσώπου-εκλέκτορα και μια ένσταση, τα οποία και παραθέτουμε αμέσως μετά.

Περίληψη

Οι εκλέκτορες σύμφωνα με τον εκλογικό Νομο του 1829, του πρώτου Κυβερνήτη Ι. Καποδίστρια, θα μετείχαν στην τοπική-επαρχιακή συνέλευση για την εκλογή πληρεξουσίου της επαρχίας Φθιώτιδος. Ο πληρεξούσιος με τη σειρά του θα μετείχε στη Γ. Εθνική Συνέλευση για σύνταξη του παραχωρηθέντος συντάγματος από τον Όθωνα.

Την υποψηφιότητα στην Φθιώτιδα την διεκδίκησαν δυο αντίπαλες ομάδες: Γ. Αινιάννα, Ευαγγ. Μ. Κοντογιάννη και Δ. Χατζίσκος, Χρητόδ. Ζωγραφίδης. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να καταστρατηγείται ο νόμος και πολλά από τα υπάρχοντα πρακτικά να μην είναι νόμιμα.

Στο χωριό αυτό, στο πρώτο ψηφιακό πρακτικό καθαρογραμμένο φέρεται να μετείχαν 19 πολίτες-οικογενειάρχες που είχαν δικαίωμα ψήφου με προεδρεύοντα πάρεδρο του ιδίου χωριού, τον Ιω. Πιπιρίγκο και εξέλεξαν ως αντιπρόσωπό τους, τον Αθανάσιο Σκαρμούτσο. Ενώ στο δεύτερο πρακτικό ή μάλλον πληρεξούσιο το οποίο υπογράφουν 17 άτομα, αναθέτουν στον Γεώργιο Δροσογιαννόπουλο (υιός του Δροσογιάννη ) και αν αυτός κωλύεται να μεταβεί στην Υπάτη ο Αποστ. Κ. Μπουρδούνης. Από την έρευνα στα Πρακτικά της εκλογικής διαδικασίας της Τοπικής Επαρχιακής Συνέλευσης που έλαβε χώρα στην Υπάτη, οι παραπάνω αναφερόμενοι εκλεγέντες του χωριού εντάχθηκαν στην εκλογική διαδικασία η οποία εξέλεξε ως πληρεξούσιο της επαρχίας Φθιώτιδος τον Γ. Αινιάνα και Ευγγ Κοντογιάννη, ήτοι:ό μεν Θ. Σκαρμούτσος από την Εδώθε Χομίριανη και ο Γ. Δροσογιάννης από την Πέρα Χομίριανη. Ενώ στην εκλογική διαδικασία της επαρχιακής-Τοπικής συνέλευσις, ήτοι στην ομάδα Δ. Χατζίσκου Χρηστοδ. Ζωγραφίδου, φέρεται να μετέχει ο Αναγν. Κορομπίλης και για τον οποίο γίνεται πολύς λόγος στην παρακάτω δημοσιευμένη ένσταση των κατοίκων προς τους εκλεγέντας πληρεξουσίους

 Πρακτικό εκλογικής διαδικασίας Εδώθε Χομίριανης

Αρχειακές εγγραφές

Σήμερον την τριακοστήν του μηνός 7βρίου του έτους 1843 τρίτου έτους, οι εν τω χωρίω χομήργιαννης του Δήμου Καλλίαίων της Φθιώτιδος, εις την εκκλησίαν άγιος Νικόλαος περί την ώραν 1ην Π.Μ.και επί παρουσία του παρέδρου Ιωάννου Πιπιρίγκου προεδρεύοντος, και του Ιερέως Παπακωνσταντή, για να εκλεξωσι τους εκλογείς τους, κατά τας διατάξεις του από 4 Μαρτίου 1829 ΚΓ΄ ψηφίσματος και υπό την αυτήν ημερομηνίαν υπ’ αρίθ.10050 οδηγιών του ποτέ κυβερνήτου της Ελλάδος, και συμφώνως με την από 17 7βρίου υπ’ αριθ 4966 διαταγήν του Διοικητού Φθιώτιδος, προέβησαν εις τας ακλούθως εργασίας. Ο ιερουργήσας ιερεύς ανέγνωσεν μεγαλοφώνως.

Αον) την από 7 7βρίου 1843 προκήρυξιν του υπουργικού Συμβουλίου προς τους έλληνας.

2ον την υπό την αυτήν ημερομηνίαν εγκύκλιον του ιδίου προς τους κατά την επικράτειαν Διοικητάς. 3oν. το από 4 Μαρτίου 1829 υπ’ 10049 ΚΓ΄ψηφίσματος . 40ν. Τας υπό την αυτήν ημερομηνίαν και υπ΄΄ αρίθ. 10050 του πότε Κυβερνήτου της Ελάδος και 5ον. Τον από την 7ην Νοεμβρίου1822 υπ’ αρίθ. 17 Νόμον περί εκλογής nπαραστατών.
Μετά ταύτα ο αυτός ιερεύς κατέστρωσε κατάλογον των παρόντων και εχόντων δικαίωμα ψήφου πολιτών, ο κατάλογος ανεγνώσθη μεγαλοφώνως και επικυρώθη τη συγκαταθεσει των συνελθόντων ως εξής.

α/α

Όνομα επώνυμο

Ηλικία

πατρίς

1

Ιωάννης Πιπιρίγκος

45

Χομήργιανη

2

Θανάσης Σκαρμούτζος

50

3

Δήμος Αθ. Σκαρμούτζος

25

4

Ιωάννης Μωρά(ού)της;;;

35

5

Νικόλαος Μωρά(ού)της;;

25

6

Γεώργιος Σιούτας

28

7

Γεωργούσης τζαντήλας

50

8

Θανάσης Σαββατλής

35

9

Γιάννος Κουτζόβουλος

50

10

Δήμος Ιωάν Κουτζόβουλου

26

11

Βασίλης Κουτζόβουλου

48

12

Βαγγέλης Ρίγας

60

13

Παναγιώτης Βαγγ. Ρίγα

35

14

Αναστάσης Βαγγ. Ρίγα

26

15

Κυργιαζής Ρίγα;

55

16

Γεώργιος Μακρής

45

17

Αντωνοδήμος

40

18

Καραγεώργος

35

19

Κώστας Κλεφτάρας

30

Όλοι οι πολίτες έχοντες δικαίωμα ψήφου οίτινες και έμειναν μόνοι εις την εκκλησίαν μεςτά του παρέδρου και του ιερέως, μετά ταύτα επαρουσιάθη εν τω μέσω ο ιερεύς κρατών εις τας χείρας το ευαγγέλιον και μη γινωσκοντων των γεροντωτέρων γράμματα, ο ιερεύς ανέγνωσεν μεγαλοφώνως τον ακόλουθον όρκον.

ορκίζομαι εν ονόματι της αγίας και αδιαιρέτου τριάδος ενώπιον του θυσιαστηρίου τούτου της αληθείας να μην δόσω την ψήφον μου ούτε διά φιλίαν, ούτε διά μίσος, ούτε διά φόβον, ούτε διά ελπίδαν προσωπικού κέρδους, αλλά κατά την συνείδησίν μου και χωρίς καμμίαν προσωποληψίαν” τον όρκον τούτον επανέλαβον, όλοι οι πολίταις υψόνοντας την δεξιάν χείραν,ακολούθως εκλέχθησαν πέντε εκ των γεροντωτέρων μελών της συναροίσεως, οι Κ. Κοι. Καραγεώργος αντωνόπουλος, Κυργιαζής ρίγας,Κώστας Κλεφτάρας, Γ. Μακρής, και Ιωάννης Κουτζόβουλός.Οίτινες επί παρουσία του προεδρεύοντας παρέδρου κατέστρωσαν τον κατάλογον των υποψηφίων εκλογέων και επειδή δεοι εν τω χωρίω τούτω οικογένειαι δεν υπερβαίνουν των είκοσι οικογενειών, ο Κατάλογος πρέπει να έχει αριθμόν ονομάτων τετραπλάσιον των εκλογέων καταγράφησαν ονόματα τα οποία είναι τα εξής. Θανάσης Σκαρμούτζος, Ιωαννης Πιπιρίγκος, Βαγγέλης Ρίγαςκαι Γεωργούσης τζαντήλας.

Ονομασθέντος του καταλόγου εψηφοφορήθηέκαστον όνομα ιδιαιτέρως παρά των σημειωμένων εις τον κατάλογον από τον αρθ. 1-19 ανδρών το έν μετά το άλλο και έλαβον ψήφους ως ακολούθως.

Ο Κος Αθ. Σκαρμούτζος λευκούς 18 μελανούς 1

Ο Κος Ιωάννης Πιπιρίγκος λευκούς 8 μελανούς 10

Ο Κος Βαγγέλης ρίγας λευκούς 6 μελανούς 12

Ο Κος Γ. Τζαντήλας λευκούς 7 μελαανούς 11

Ούτος Ο Κος Αθ. Σκαρμούτζος εκηρύχθη ο νόμιμος εκλογεύς.

Προς πίστιν τούτου κατεστρώθη η παρούσα πράξις φέρουσα τας υπογρφάςτου ιερέως, και του προεδρεύοντος παρέδρου.

Tο πρωτότυπον της παρούσης πράξεως θέλει κατατεθή εις τα αρχεία της Δημαρχίας Καλλιαίων, αντίγραφον δε επικυρωμένον παρά του Δημάρχου και εσφραφισμένον με την σφραγίδα της Δημαρχίας θέλει δοθή εις έκαστον των εκλογέων διά να απόδείξη δι’ αυτού τα όποια έχει δικαιώματα ως εκλογεύςκαι γενή δυνάμει αυτού παραδεκτός εις τη εν Υπάτη συνάθροισιν των εκλογέων διά την εκλογήν των πληρεξουσίων Νέων Πατρών.

Τα καταστρώσαντα τον κατάλογον

των υποψηφίων

Γεώργιος Μακρύς

Κώστας Κλεφταράς ως αγράμματος Αθ. Σαββανλης

Καραγεώργος Αντωνόπουλος ως αγράμματος Δήμος Αθ. Σκαρμούτζος

Ιωάννης Κουτζόβουλος ως αγράμματος Γ. Μακρύς

Κυριαζή; ρίγας ως αγράμματος Ν Μωραιτης

Ο ιερεύς ο προεδρεύων πάρεδρος

Παπακωσταντής Ι ωάννης Πιπιρίγκος

Ό τι ακριβές αντίγραφο

Εν Νεοχώρι την 8βρίου 1843

Τ. Σ. Ο Δήμαρχος Καλλιαίων

Κατζιόγιαννος Παπαναγιότου”

Για να δείτε το ψηφιακό πατήστε το link ⇒Εδώ

Εξουσιοδότηση των κατοίκων της Πέρα Xομίριανης

Σήμερον την 2αν του μηνός8βρίου του χιλιοστού οκτακοσιοστού τεσσαρακοστού τρίτου έτους, ημέραν Σάββατον ώραν 10ην Π.Μ. εν Χομήργιανη Δρτοσογιάνη οι υποφαινόμενοι κάτοικοι του αυτού χωρίου, συνήλθομενεν τη εκκλησία του αυτού χωριού, άγιος απόστολος και συσκεφθέντες περί τη εκλογής περί της εκλογής του εκλεξίμου του χωρίου μας όστις θέλει μεταβή εις την επί την Υπάτην επαρχισκήν συνέλευσιν. Εξελέξαμεν άπαντες ομοφώνως ως τοιούτον τον Κον Γ. Δροσογιάννόπουλον, εάν δ’ ούτος ήθελεν λείψη και δεν μεταβή εις την Υπάτην, έχει το δικαίωμα απόντος του ανωτέρου να παρασταθή ο αποστόλης Κ. Μπουρδούσ(ν)ης. Όθεν εσυντάχθη το παρόν πληρεξούσιον έγγραφον, το οποίον αναγνώσθέν ευκρινώς υπεγράφη παρ’ απάντων. Αντίγραφον του παρόντος πληρεξουσίου να δοθή εις τον ανωτέρω Γ. Δροσογιαννόπουλον, με το οποίον να γίνη δεκτός εις την ως είρηται επαρχιακήν συνέλευσιν, φέρον τας υπογραφάς απάντων.

Ο πάρεδρος ο ιερεύς

γιάννηςΠιπιρίγγος Παπακωσταντής

Οι κάτοικοι

Γεώγιος Πλατύς

Αποστόλης Κ. Μπουρδούνης

Κώστας κουσικουρης;;

Ν. Αμπλιανίτης, και ως αγράμματος

Γιάννης Δροσογιάννης

Μιχώγιαννης

Καραγεώργος Θανασούλης και ως αγράμματος Δημοχρήστος

Δήμος ανδριτζόπουλος και ως αγραμματος Θανάσης Σκαρμούτζος

Γεωργάκης πολυζώπουλος και ως αγράμματος θανάσης Σκαρμούτζος

Καραγιάννης φέρτηςκαι ως αγράμματος υπογράφω εγώ γαμβρός του θεοχάρης

Δρόσος Κουστογιάννηςκαι ως αγράμματος υπογράφω εγώ

Αποστόλης Μιχόπουλος και ως αγράμματος υπογράφω εγώ

Παναγιότης Στανματόπουλος και ως αγράμματος υπογράφω θεοχάρης

Αναστάσης Σταματόπουλος και ως αγράμματος υπογράφω θεοχάρης

Κώστας Πολυζόπουλος και ως αγράμματος υπογράφω εγώ θεοχάρης

Γερ απαστόλης Μπουρδούνης και ως αγράμματος υπογράφω εγώ Θεοχάρης

Παναγ. Κακιός αγράμματος υπογράφω εγώ Θεοχάρης

Κώστας Πλατύς αγράμματος υπογράφω εγώ θεοχάρης

Ό, τι ακριβές αντίγραφον

Εν Νεοχώρι την 3ην 8βρίου 1843

Ο Δήμαρχος Καλλιαίων

Τ. Σ. Κατζιόγιαννος Παπαναγιότου

*

Επιστολή Κατοίκων Χομήριανης προς την Γενική Συνέλευση εκλογής Πληρεξουσίων 1846349-351

Εν Χομήργιαννη του Δήμου Καλλιαίων

την 2ο 8βρίου 1843 Προς τους πληρεξουσίους της Επαρχίας Νέων Πατρών

δια την Εθνικήν Συνέλευσιν

Επειδή υ εκλογή των πληρεξουσίων της επαρχίας Ν. Πατρών ενεργούμενη εις την Υπάτην την δεκάτην εβδόμην τ, μ και έτος ενεργήθη δυτώς, η μεν μία διεύνθη από τον Δήμαρχον της Υπάτης Πέτρο Χατζηπέτρουπροεδρεύοντος του Δημητρίου Χατζίσκου, και ετέρα υπό του Παρέδρου της Υπάτης Κ. Ζαχαρόπουλου, προεδρεύοντος του του Κου Χρηστοδούλου Αινιάννα, και εις μέν την παρά του Δημάρχου διυθυνομένη ξελέχθησαν ως πληρεξούσιοι ο Κος Δημήτριος Χατζίσκος και Χρηστόδουλος Ζωγραφίδης, εις δε την παρά του παρέδρου ο Γεώργιος Αινιάν, Ευάγγελης Μ Κοντογιάννης, Παμψηφί συμπληροματικός ο Δημάκης Ιερομνήμων, Ως επιλεχθείς διά νομίμου εκλογής εκλέκτωρ του χωριού μας ο Κ . Αθ. Σκαρμούτζος, έλαβεν μέρος και εψηφοφορησεν εις την παρά του παρέδρου ενεργουμέμην εκλογήν και υπέρ της εκλογής των μνημονευθέντων Γεωργίου Αινiάννα, Ευαγγέλη Μ. Κοντογιάννη και Δημάκη Ιερομνήμονα, αλλ’ επειδή πληροφορούμεθα ότι κάποιος Αναγνώστης Κορομπήλης συγχωριανός μας, επαρουσιάσθη και έλαβε μέρος ως εκλέκτωρ του χωριού μας εν Υπάτη και ψευδώς, εις την παρά του Δημάρχου Υπάτης ενεργουμένην, και υπέρ των Κ.Κ. Δημητρίου Χατζίσκου, και Χρηστοδούλου Ζωγραφίδου, ενώ δεν εξελέχθη τοιούτος, ούτε ο πάρεδρος του χωρίου μας Ιωάννης Πιπιρίγκος, ούτε ο ιερεύς γνωρίζουν, αν έκαμεν καμμίαν μυστικήν εκλογήν. ο Κ. Αναγνώστης Κορομπήλης ή ενήργησεν πλαστήν εκλογήν.Διά ταύτα επιθυμούντες εξ ενός να προλάβομεν τοιαύτας φρυκτάς αθέμιτους σκευορίας, αφ ετέρου διά να μην λάβη χώρανμία τοιαύτη παρανομία πληρεξιουσιότης του Δημητρίου Χατζίσκου και του ετερουτου Ζωγραφίδου,ως ψηφοφορήθείσαν παρά του μνημονευθέντος συγχωριανού μας Αναγνώστου Κορομπήλη ανθρώπου μη χειρουμένου το δικαίωμα του εκλέκτωρος και μη εκλεγμένου τοιούτου.

Διά ταύτα προστρέχοντες ενώπιον υμών Κ.Κ Παρακαλούμεν θερμώς να διαβιβασετε την παρούσαν μας ενώπιον ούτινων ανηκει προς καταστροφήν τοιούτων αθεμήτων πράξεων του συγχωριανού μας Αναγνώστου Κορομπήλη, ενισχυομένου παρά του μνημονευθέντος Χατζίσκου και συντροφίας, οίτινες διά μόνον των τοιούτων μέσων επερίμεναν να επιτύχωσι την θέσιν του πληρεξουσίου.

Οι ευπειθέστατοι κάτοικοι του χωρίου Χομήργιαννης του Δήμου Καλλιαίων της επαρχίας Νέων Πατρών. Ακολουθούν 20 υπογραφές

Ο πάρεδρος του χωρίου Χομήργιαννης Σκαρμούτζος του Δήμου Καλλιαίων της επαρχίας Νέων Πατρών

Πιστοποιεί ότι Αι ως άνωθεν είκοσι υπογραφαί των συγχωριανών μου υπάρχουν γνήσιαι και των ενδιαλαμβανόμενα εν τη παρούση αναφοράν γνήσια και αληθή. Αυθημερών¨Πυπιρίγγος

Ο πάρεδρος

Ιωάννης Πεπερήγγος

Βασίλειον της Ελλάδος

Το Δημαρχείον Καλιαίων πιστοποιεί ό,τι η ανωτέρω υπογραφή του Ιω¨¨Πυπιρίγγο Παρέδρου

του χωρίου Χωμήριαννης του υπό την Διεύθυνσιν μου Δήμου και τα

ενδιαλαμβανόμενα γνήσια και αληθή

Τ. Σ. Ο Δήμαρχος

Κατζιόγιαννος Παπαναγιότου

Για να δείτε το ψηφιακό έγγραφο ⇒ Εδώ

1 Σύμφωνα με το Γιώργο Δημητρίου: στα “Φθιωτικά Χρονικά” 2006, γράφει: Ανατολή Φθιώτιδος (Χομίριανη Πέρα) Μετονομασία Διάταγμα 29.8 1912 ΦΕΚ261/1912, αλλά και στις 9.9. 1927 με Διάταγμα περί μετονομασίας των χωριών ΦΕΚ 206/1927. Ο Πούκεβίλ την καταγράφει στο κτηματολόγιο του Πάτρατζικ ως “Κομίριανες (δύο συνοικίες)”. Το 1836 ανήκε στον Δήμο Καλλιέων ως “Πέτρα Χαρμογιανη”. Αλλά σύμφωνα με τα μεταφραζόμενα ψηφιακά πρακτικά και την σχετική αλληλογραφία κατά την διάρκεια των εκλογικών διαδικασιών και το 1843 ανήκε στο Δήμο Καλλιέων.