Υπατη Αγωνιστες

Αγωνιστές του 1821 της πόλης Υπάτη

Ονομαστικός και αλφαβητικός  κατάλογος Αγωνιστών Υπάτης

Μέχρι στιγμής καταγράφτηκαν ονόματα αγωνιστών της πόλης Υπάτης 358 εκ των οποίων:

   40 τιμήθηκαν με Αργυρό αριστείου είτε ως Δημογέροντες, είτε ως αξιωματικοί

102 τιμήθηκαν με το χάλκινο αριστείο, ως υπαξιωματικοί και

216 τιμήθηκαν με το σιδερένιο αριστείο, ως  απλοί στρατιώτες.  Κάποιοι από αυτούς  δεν χαρακτηρίστηκαν διότι δεν περιλαμβάνονται στους στρατιωτικούς καταλόγους. Τα ονόματά τους επιλέχθηκαν από τα Αρχειακά έγγραφα όπου υπάρχουν, οι  αιτήσεις και τα πιστοποιητικά εκδουλεύσεων τους.  

Ο ονομαστικός κατάλογος Αγωνιστών που ακολουθεί περιλαμβάνει: Αιτήσεις απονομής αριστείων, βεβαιωτικά  πιστοποιητικά συμμετοχής ή εκδουλεύσεων, τιμητικά αριστεία ή εθνόσημα, βαθμολογίες, ονόματα οπλαρχηγών, μάχες-τοπωνύμια που πολέμησαν με ποιους και εναντίον ποιων ή ονόματα οπλαρχηγών κατά αξιωματούχων Οθωμανών κ. ά. Τα ονόματα έχουν καταχωρηθεί από τους στρατιωτικούς καταλόγους των Γενικών Αρχείων του Κράτους, τόμος “Αριστεία.”  Κάποια από τα ονόματα υπάρχει πιθανότητα να μην ανήκουν στην Υπάτη, αλλά στα διάφορα χωριά της Επαρχίας  Πατρατζικίου διότι δεν αναγράφεται τόπος καταγωγής.

Για τις διαδικασίες χορήγησης των αριστείων, δείτε⇒Εδώ[…..]

Κατάλογος ονομάτων αγωνιστών

Αγγελη ή Αγγέλου;; Αθανάσιος του Γ. κάτοικος Υπάτη. Από την Υπάτη στις 13 Ιανουαρίου του 1844, συμμετείχε σε ομαδική αίτηση απονομής αριστείου, μαζί με άλλους 30 συμπατριώτες του, η οποία έχει ως εξής: «Υπάτη την 13 Ιανουαρίου 1844,

Αίτηση περί Αριστείων

Προς την επί των Στρατιωτικών Β, Γραμματεία της Επικρατείας.

Οι υποφαινόμενοι είμεθα κάτοικοι υπάτης της Φθιώτιδος υπηρετήσαμεν την πατρίδα στρατιωτικώς απ’ αρχής του Ιερού αυτής αγώνος μέχρι τέλους. Τα πιστοποιητικά των εκδουλεύσεων μας διευθύναμεν Ιεραρχικώς και εν καιρώ αρμοδίως, αλλά μέχρι σήμερον στερούμεθα και αυτού του εθνοσήμου. Διά ταύτα πάντα επισυνάπτομεν και αύθις πιστοποιητικά των εκδουλεύσεων μας υπογεγραμμένα παρά των οπλαρχηγών του Αγώνος Μ. Κοντογιάννη Συνταγματάρχου και Ν. Κοντογιάννη αντίσυνταγματάρχου. Παρακαλούμεν θερμώς την Σ. Γραμματείαν, όπως ευαρεστηθή και διατάξη την έκδοσιν των αριστείων μας διά να μην μείνομεν μόνοι ημείς αδικημένοι μεταξύ τοσούτων  συναδέλφων και συναγωνιστών μας Ελλήνων.

Πεποισμένοι  ότι θέλομε ν εισακουσθή, υποσημειούμεθα με Σέβας

Οι ευπειθέστατοι» (ακολουθούν τα 30 ονόματα)

Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ 245]

[Αγγέλου Κώστας του Γεωργίου  Καραδήμας, κάτοικος Υπάτη/σιδερένιο. Στις 13 Ιανουαρίου 1844, συμμετείχε στην επαναληπτική και ομαδική αίτηση, 30 συμπατριωτών του, καθώς και στην υποβολή ατομικού βεβαιωτικού πιστοποιητικού στις μάχες, αιτούμενος την έκδοση του αριστείου του, χάρις των εκδουλεύσεων του προς την πατρίδα. Η αίτηση καθαρογραμμένη, είναι καταχωρημένη στη μερίδα του αγωνιστή, Αθ. Αγγέλη.   Είναι καταχωρημένος με α/α 54 στον 6ο  κατά σειρά  ονομαστικό κατάλογο αγωνιστών, Νο  3466/10/3/1844 του Υπουργείου των στρατιωτικών, ο οποίος  διευθύνθηκε επί υπουργίας Ανδρέα Λόντου προς Δ. Χατζίσκο, για χρήση της διανομής των σιδερένιων αριστείων, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα Διπλώματα σε 100 άτομα. Πιθανόν να προτάθηκε από τον ίδιον Δ. Χατζήσκο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία “Αριστεία” Φ. 272]  

Αγγέλου Τόλιος Κατάγονταν από τον Ασπροπόταμο

[Αγγελοκυργιαζής  κάτοικος Υπάτη/σιδερένιο. Είναι καταχωρημένος με α/α 55 στον 6ο κατά σειρά  ονομαστικό κατάλογο αγωνιστών, Νο 3466/10/3/1844 του Υπουργείου των στρατιωτικών, ο οποίος  διευθύνθηκε επί υπουργίας Ανδρέα Λόντου προς Δ. Χατζήσκο, για χρήση της διανομής των σιδερένιων αριστείων, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα Διπλώματα σε 100 άτομα. Πιθανόν να προτάθηκε από τον ίδιον Δ. Χατζήσκο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία “Αριστεία” Φ. 272]

[Αγοροκώστας κάτοικος Υπάτη/ σιδερένιο. Στις 21-1-1843, ο Χριστόδουλος Χατζηπέτρου και Δ, Χατζήσκος, διαβίβασαν προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της Επικρατείας ονομαστικό κατάλογο «…. ατόμων του Αγώνος εις την κατά την επαρχίαν Φθιώτιδος κατοίκων πλέον άξιοι διά να λάβωσι και φέρωσι κατά την εφεξής διάκρισιν…» :25 για αργυρά, 20 χάλκινα και 243 σιδερένια. Ο  υποφαινόμενος με α/α 142 στον κατάλογο, προτάθηκε για το σιδερένιο   αριστείο. Ενώ τον συναντάμε καταχωρημένο με α/α 30 σε ονομαστικό κατάλογο αγωνιστών, Νο 3466/10-3-1844 του Υπουργείου των στρατιωτικών, επί υπουργίας Ανδρέα Λόντου, ο οποίος διευθύνεται προς Δ. Χατζίσκο, για χρήση της διανομής των προτεινόμενων σιδερένιων αριστείων, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα Διπλώματα.  Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ 245, Φ. 272] 

[Αγοροκώστας Κώστας κάτοικος Υπάτη. Κατέθεσε ατομική επαναληπτική αίτηση, απονομής αριστείου, δια μέσου  του Δήμο Υπάτης, καθώς και υποβολή ατομικού βεβαιωτικού πιστοποιητικού συμμετοχής  στις μάχες. Με την παράκληση αυτά να διευθυνθούν προς την επί των Στρατιωτικών Γραμματεία της Επικρατείας, για την έκδοση του αριστείου του, χάριν των εκδουλεύσεων του προς την πατρίδα.    Το δε  πιστοποιητικό του, αναφέρει: «Δια του παρόντος, πιστοποιούμεν οι υποφαινόμενοι, ότι, ο Κώστας Αγοροκώστας κάτοικος Υπάτης[…] έλαβε μέρος στις μάχες, εις τας δύο προσβολάς της Υπάτης εις την οποίο επληγώθη εις τον αριστερό βραχίονα της ωμοπλάτης, όπου μέχρι σήμερον φαίνεται η πληγή, εις την Καλιακούδα, εις την Σέλιανη, εις την Αράχοβα και Μεραφέντη και εις την εκστρατεία υπό τον αείμνηστο Καραϊσκάκη εις Αθήνας. Εν Αγά 8 Ιανουαρίου 1844. Υπογράφεται από τους οπλαρχηγούς, Μ. και Ν. Κοντογιάννη και επικυρώνεται από το Δήμαρχο Σπερχειάδος, Γ. Ζουλούμη. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 245]

[Αγορόπουλος  Κ. κάτοικος Υπάτης/σιδερένιο. Αναφέρεται με α/α 267  στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8-3-1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών, με σημείωση επί του καταλόγου «εγκρίνεται», και επέστρεψε  τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης των προτεινόμενων αριστείων. Ο υποφαινόμενος προτάθηκε και τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 286]

[Αδάμης Στέργιος πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο, κάτοικος Υπάτη

[Αθανασίου Δημήτριος  κάτοικος Υπάτη/σιδερένιο. Είναι καταχωρημένος με α/α 57 στον 6ο κατά σειρά  ονομαστικό κατάλογο αγωνιστών, Νο 3466/10/3/1844 του Υπουργείου των στρατιωτικών, ο οποίος  διευθύνθηκε επί υπουργίας Ανδρέα Λόντου προς Δ. Χατζίσκο, για χρήση της διανομής των σιδερένιων αριστείων, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα Διπλώματα σε 100 άτομα. Πιθανόν να προτάθηκε από τον ίδιον Δ. Χατζήσκο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία “Αριστεία” Φ. 272]

[Αθανασίου Δρόσος κάτοικος Υπάτη/χάλκινο. Κατέθεσε αίτηση απονομής αριστείου, καθώς και βεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμετοχής στις μάχες, στον υπέρ ανεξαρτησίας της πατρίδας αγώνα. Περιλαμβάνεται με α/α 394 σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για χάλκινο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου εγκρίνει και  διεύθυνε με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ 286]

 [Αθανασίου Νικόλαος κάτοικος Υπάτη/ σιδερένιο. Στις 21-1-1843, ο Χριστόδουλος Χατζηπέτρου και Δ, Χατζήσκος, διαβίβασαν προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της Επικρατείας ονομαστικό κατάλογο «…. ατόμων του Αγώνος εις την κατά την επαρχίαν Φθιώτιδος κατοίκων πλέον άξιοι διά να λάβωσι και φέρωσι κατά την εφεξής διάκρισιν…» :25 για αργυρά, 20 χάλκινα και 243 σιδερένια. Ο  υποφαινόμενος με α/α 143 στον κατάλογο, προτάθηκε για το σιδερένιο   Αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. “Αριστεία” Φ 245].

[Αθανασίου Νίκος κάτοικος Υπάτη/ σιδερένιο. ( Ο κατάλογος του Φ. 286 τον έχει ως κάτοικο Δoμνίστας) Περιλαμβάνεται με α/α 214 σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου, εγκρίνει και διαβίβασε με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον ονομαστικό κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία, για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ. 286]

[Αθανασίου Κωνστντίνος πιθανή καταγωγή Θεσσαλία κάτοικος Υπάτης/χάλκινο. Είναι καταχωρημένος με α/α 85 σε  ονομαστικό κατάλογο  Νο 8045/30 Απριλίου 1844, ο οποίος αναφέρει: «Κατάλογος 205 Θεσσαλών Ελλήνων διαμενόντων εις διάφορες επαρχίες της Φθιώτιδος, εχόντων δικαίωμα Αριστείου. Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 284]

[Αθανασίου Τριαντάφυλλος πιθανή καταγωγή Θεσσαλία κάτοικος Υπάτη/χάλκινο. Είναι καταχωρημένος με α/α 86 σε  ονομαστικό κατάλογο  Νο 8045/30-4-1844, ο οποίος αναφέρει: «  Κατάλογος 205 Θεσσαλών Ελλήνων διαμενόντων εις διάφορες επαρχίες της Φθιώτιδος, εχόντων δικαίωμα Αριστείου. τιμήθηκε με χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 284]

[Αινιάν Ζαχαρία. Δημήτριον κάτοικος Υπάτης /Αργυρό, κατάγεται από το Μαυρίλο «προύχων-Δημογέρων». Βρίσκεται καταχωρημένος με α/α 42 σε κατάλογο του Υπουργείου των Στρατιωτικών μαζί με άλλα 42 άτομα ως προύχοντες -Δημογέροντες από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας τιμήθηκαν με αργυρό αριστείο. Ήτοι: «Επί τη προτάσσει της  ημετέρας επί  των Στρατιωτικών Γραμματείας της επικρατείας  ευαρεστούμεθα  να χορηγήσωμεν τ’ αργυρά αριστεία εις τα κάτωθι σημειούμενα άτομα, άτινα διατελέσαντα ως προύχοντες  και Δημογέροντες των χωρίων των εν καιρώ του υπέρ ανεξαρτησίας της Πατρίδος πόλεμον, έλαβον ενερργητικόν εις τας μάχας μέρος ως επικεφαλής των εγχωρίων των .   εις τ’ αρχεία Αθήνα την 31 Αυγούστου 1844»  Πηγή Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 276, Φ. 281]

[Αινιάν Ζαχαρία Χριστόδουλος Γεννήθηκε στο Μαυρίλο το 1794 κάτοικος Υπάτη/Αργυρό. Το 1843 μετείχε στις εκλογικές διαδικασίες για την εκλογή Πληρεξουσίων της επαρχίας Φθιώτιδος]

[Αλατογιάννης Πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο, κάτοικος Υπάτη/χάλκινο.. Περιλαμβάνεται με α/α 2 σε ονομαστικό κατάλογο 354  Ασπροποταμητών αγωνιστών, Νο 9181/ Αθήνα 16/5/1844. Πιθανόν  συντάχθηκε από τον Συνταγματάρχη Χρηστόδουλου Χατζηπέτρου, επίσης Ασπροποταμήτη, και προτάθηκε για χάλκινο αριστείο. Διαβιβάσθηκε προς το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο για έγκριση. Το Υπουργείο, την 1η  Ιουνίου 1844, εγκρίνει και διαβιβάζει ταυτάριθμο κατάλογο, με τους 354 προτεινόμενους αγωνιστές για χρήση της διανομής των αριστείων, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα διπλώματα. Τιμήθηκε με το προτεινόμενο χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 285 και Φ. 286] /1253850

[Αλατογιάννης Αθανάσιος κάτοικος Υπάτη/χάλκινο. Πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο. Περιλαμβάνεται με α/α 3 σε ονομαστικό κατάλογο, Νο 9181/ Αθήνα 16/5/1844, με 354  Ασπροποταμήτες αγωνιστές.  Πιθανολογείται να  συντάχθηκε από τον Συνταγ Χρηστ Χατζηπέτρου, επίσης Ασπροποταμήτη, και διαβιβάσθηκε προς το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο για έγκριση. Το Υπουργείο, την 1η  Ιουνίου 1844 εγκρίνει, και διαβιβάζει ταυτάριθμο κατάλογο, με τους 354 προτεινόμενους αγωνιστές για χρήση της διανομής των αριστείων στους δικαιούχους, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα διπλώματα. Τιμήθηκε με το προτεινόμενο χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 285 και Φ. 286]

[Αλατογιάννης Γεώργιος κάτοικος Υπάτη/σιδερένιο. Πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο. Περιλαμβάνεται με α/α 217 σε ονομαστικό κατάλογο, Νο 9181/ Αθήνα 16/5/1844, με 354  Ασπροποταμήτες αγωνιστές.  Πιθανολογείται να  συντάχθηκε από τον Συνταγ Χρηστ Χατζηπέτρου, επίσης Ασπροποταμήτη, και διαβιβάσθηκε προς το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο για έγκριση. Το Υπουργείο, την 1η  Ιουνίου 1844 εγκρίνει, και διαβιβάζει ταυτάριθμο κατάλογο, με τους 354 προτεινόμενους αγωνιστές για χρήση της διανομής των αριστείων στους δικαιούχους, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα διπλώματα. Τιμήθηκε με το προτεινόμενο σιδερένιο  αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 285 και Φ. 286]

[Αλβανιτογιάννης Γιαννάκης  κάτοικος Υπάτη/χάλκινο. Στις 8 Μαρίου 1844, οι οπλαρχηγοί Γ. Δυοβουνιώτης, Νάκος Πανοριάς και Δ Χατζίσκος, κατάρτισαν ονομαστικό κατάλογο αγωνιστών-προκρίτων, με αριθμό 606 και τον διεύθυναν  προς την επί των Στρατιωτικών Γραμματεία της Επικρατείας. Ο προαναφερόμενος αγωνιστής περιλαμβάνεται, με α/α/ στον κατάλογο 11 και προτάθηκε για το χάλκινο αριστείο. Τα εισηγητικό σημείωμα έχει ως εξης: « Οι υποφαινόμενοι λαμβανομεν την τιμήν να συστήσωμεν δια της παρούσης μας αναφοράς ενώπιον της Βασιλικής ταύτης Γραμματείας του παρά πόδας σημειούμενους πρόκριτους διαφόρων χωρίων της επαρχίας Φθιώτιδος, οίτινες έλαβον μέρος εις τον υπέρ ελευθερίας αγώνα, υπέφεραν και εθυσίσαν, κατά συνέπειαν χαίροντες το δικαίωμα να αξιωθώσιν  και ούτοι το Αργυρούν αριστείον, ύστερον, αφού κατώτεροί των περί ού ολόγος κατόρθωσαν να το λάβωσι και φορώσι.» Ο ίδιος, ως Αλβανιτόπουλος Γιάννης, περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο με αριθμό 6836/28/4/1844, ο οποίος διευθύνθηκε από το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο, επί Υπουργίας Π .Ι. Ρόδιου, προς τον Συνταγματάρχη Xρηστόδουλου Χατζηπέτρου, με 244 χάλκινα αριστεία για διανομή στον δικαιούχο το χάλκινο, όπως αυτό είχε προταθεί. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 230, Φ. 282]   .

[Αλεξίου Αντων. κάτοικος Υπάτη/ σιδερένιο. Περιλαμβάνεται με α/α 195 σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου διαβίβασε με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ 286]

[Αλεξίου Γεώργ. κάτοικος Υπάτη/ σιδερένιο. Περιλαμβάνεται με α/α 196 σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου διαβίβασε με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ 286]

[Αλεξίου Τριαντάφυλλος κάτοικος Υπάτη/σιδερένιο. Πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο. Περιλαμβάνεται με α/α 220 σε ονομαστικό κατάλογο, Νο 9181/ Αθήνα 16/5/1844, με 354  Ασπροποταμήτες αγωνιστές.  Πιθανολογείται ότι να συντάχθηκε από τον Συνταγ Χρηστ Χατζηπέτρου, επίσης Ασπροποταμήτη, και διαβιβάσθηκε προς το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο για έγκριση. Το Υπουργείο, την 1η  Ιουνίου 1844 εγκρίνει, και διαβιβάζει ταυτάριθμο κατάλογο, με τους 354 προτεινόμενους αγωνιστές για χρήση της διανομής των αριστείων στους δικαιούχους, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα διπλώματα. Τιμήθηκε με το προτεινόμενο σιδερένιο  αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 285 και Φ. 286]

[Αλεξόπουλο Ηλία κάτοικος Υπάτη/σιδερένιο. Πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο. Περιλαμβάνεται με α/α 221 σε ονομαστικό κατάλογο, Νο 9181/ Αθήνα 16/5/1844, με 354  Ασπροποταμήτες αγωνιστές.  Πιθανολογείται να  συντάχθηκε από τον Συνταγματάρχη Χριστόδουλο Χατζηπέτρου, επίσης Ασπροποταμήτη, και διαβιβάσθηκε προς το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο για έγκριση. Το Υπουργείο, την 1η  Ιουνίου 1844 εγκρίνει, και διαβιβάζει ταυτάριθμο κατάλογο, με τους 354 προτεινόμενους αγωνιστές για χρήση της διανομής των αριστείων στους δικαιούχους, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα διπλώματα. Τιμήθηκε με το προτεινόμενο σιδερένιο  αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 285 και Φ. 286]

[Ανάγνου ή Αναγνόπουλο Δημήτριον   κάτοικος Υπάτη/Αργυρό, Από Κάψη «προύχων-Δημογέρων». Βρίσκεται καταχωρημένος με α/α 31 σε κατάλογο του Υπουργείου των Στρατιωτικών μαζί με άλλα 42 άτομα προύχοντες -Δημογέροντες από διάφορα χωριά και: «Επί τη προτάσσει της  ημετέρας επί την των Στρατιωτικών Γραμματείας της επικρατείας  ευαρεστούμεθα  να χορηγήσωμεν τ’ αργυρά αριστεία εις τα κάτωθι σημειούμενα άτομα, άτινα διατελέσαντα ως προύχοντες  και Δημογέροντες των χωρίων των εν καιρώ του υπέρ ανεξαρτησίας της Πατρίδος πολέμον, έλαβον ενερργητικόν εις α μάχας μέρος ως επικεφαλής  των εγχωρίων των .   εις τ’ αρχεία Αθήνα την 31 Αυγούστου 1844» Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 276, Φ. 281]

[Αναγγνωστόπουλος Δημήτριος κατάγεται από το Κάψη, κάτοικος Υπάτη. Στις 10 Μαΐου 1839 κατέθεσε αίτηση απονομής Αριστείου προς το Δημαρχείο Υπάτης, προκειμένου να διαβιβασθεί διά της αρμόδιας οδού, προς τις εξεταστικές επιτροπές αριστείων. Ήτοι: Αριθ. Πρωτ. 402/10-5-1839, Συμφώνως με την έννοιαν της υπό αριθμόν 204 δηλοποιήσεως της επί των Στρατιωτικών Β: Γραμματείς της Επικρατείας, αναφέρω ο υποφαινόμενος Δημήτριος Αναγνωστόπουλος ετών 44 εκ του χωρίου κάψι του Δήμου Τυμφρηστού της Επαρχίας Φθιώτιδος και δημότης του Δήμου Υπάτης της επαρχίας ταύτης, Παλαιό του Αγώνος Στρατιωτικός έχον βαθμόν λοχαγού, τα διπλώματά μου από (δυσανάγνωστη μια λέξη) και λοιπούς οπλαρχηγούς  έδωσα εγκαίρως εις την εν Ναυπλίω Στρατιωτικήν  επιτροπήν, ως Αξιωματικός, τα διπλώματά μου  και λοιπά πιστοποιητικά διαφόρων οπλαρχηγών περί των εκδουλεύσεών μου έγγραφα, καθώς και εις την επί του Κ, Τζιόρτζην προεδρευομένην Στρατιωτικήν Επιτροπήν΄ αλλ’ επειδή δεν μοι εδώθει το οποίον μοι ανήκει αργυρούν Αριστειον διά τούτο Γραμματεύ το Δημαρχείον Τούτο να διευθύνη την παρούσαν  προς την Β: Διοίκησιν Φθιώτιδος όπως ενεργήση τα περαιτέρω της διαληφθείσης υπό αριθ. 204 δηλοποιήσεως διαλαμβανόμενων.

Ο ευπειθέστατος  δημήτριος αναγνωστόπουλος

Το Δημαρχείο με το υπό αριθ. 402/346 πρωτ. Έγγραφό  του αυθημερόν διαβιβάζει τα σχετικά πιστοποιητικά του Υποφαινομένου, προς τη Διοίκηση Φθιώτιδος, για τα περαιτέρω. Το Υπουργείο, επί του σχετικού εγγράφου σημειώνει: «Εκ του Αρχείου του αναφερομένου το αριστείον εστάλη εις την Διοίκησιν Φθιώτιδος, διά του υπό αριθ.6630 Αθήνα 15/10βρίου 1839» ακολουθούν οι υπογραφές. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 71] Σημείωση: Ο υποφαινόμενος δεν αποκλείεται να είναι ο ίδιος με τον Ανάγνου Δημήτριο

[Αναγνώστου Ιωάννης κάτοικος Υπάτη/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται με α/α 377 σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου εγκρίνει και διεύθυνε με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ 286]

Αναγνωστόπουλος Γιαννάκης κάτοικος Υπάτη  Φθιώτιδας. Δεν αποκλείεται να είναι ο προηγούμενος αγωνιστής Αναγνώστου Ιωάννης Στις 13 Ιανουαρίου 1844, συμμετείχε στην επαναληπτική και ομαδική αίτηση, 30 συμπατριωτών του, καθώς και στην υποβολή ατομικού βεβαιωτικού πιστοποιητικού στις μάχες, αιτούμενος την έκδοση του αριστείου του, χάρις των εκδουλεύσεων του προς την πατρίδα. Η αίτηση καθαρογραμμένη, είναι καταχωρημένη στη μερίδα του αγωνιστή, Αθ. Αγγελη.   Το δε πιστοποιητικό του μεταξύ άλλων αναφέρει: «…. Υπηρέτησε την πατρίδα στρατιωτικός υπέρ ελευθερίας αυτής αγώνος μέχρι τέλους, υπό την οδηγίαν ημών και άλλων οπλαρχηγών του αγώνος. Παραβρέθηκε  στις μάχες: Υπάτης δύο φορές,  Αετού,  Γιαννιτσούς,  Καλιακούδας, Άμπλιανης και αλλαχού….»Υπογράφεται από τους Μ και Ν Κοντογιάννη και επικυρώνεται, για το γνήσιο της υπογραφής αυτών από το Δήμαρχο Σπερχειάδος  Γ. Ζουλούμη Εν Αγά του Δήμου Σπερχειάδος 7 Ιανουαρίου 1844. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 254] 

[Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος  κάτοικος Υπάτη/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται με α/α 16  σε ονομαστικό κατάλογο Νο 18266/30/9βρίου 1843, του Υπουργείου των Στρατιωτικών, προς Διοίκηση Φθιώτιδος με 46 αριστειούχους σιδερένιων αριστείων, συνοδευόμενα με τα διπλώματα και τις ταινίες, για  χρήση της Διανομής  στους δικαιούχους. . Πηγή: Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 134]

[Αναγνώστου Κωνσταντίνος κάτοικος Υπάτη/σιδερένιο. Τα 1837 φέρεται να υπηρετεί  στο 3ο τάγμα της Οροφυλακής , ως στρατιώτης και έλαβε το σιδερένιο  αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 163

[Αναγνώστου Κωνσταντίνος  Υπάτη/σιδερένιο. Φαίνεται με α/α 31 ως στρατιώτης  του 1ου τάγματος της Οροφυλακής, μαζί με άλλους 56 αγωνιστές  στο Αρχηγείου της Διοίκησης Ευρυτανίας και του απονέμεται το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 163]

[Αναγνώστου Κωνσταντίνος  κάτοικος Υπάτη/ χάλκινο. Στις 8 Μαρίου 1844, οι οπλαρχηγοί Γ. Δυοβουνιώτης, Νάκος Πανοριάς και Δ Χατζίσκος, με τον υπό αριθμό Νο 606 ονομαστικό κατάλογο αγωνιστών-προκρίτων- προς την επί των Στρατιωτικών Γραμματεία της Επικρατείας, πρότειναν για τον προαναφερόμενο το χάλκινο αριστείο, αφού μέχρι σήμερα δεν αξιώθηκε να το λάβει  όπως αναφέρουν. Όμως ο ίδιος, ως Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος, περιλαμβάνεται με α/α 11 σε ονομαστικό κατάλογο με αριθμό 6836/28/4/1844, ο οποίος διευθύνθηκε από το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο, επί Υπουργίας Π .Ι. Ρόδιου, προς τον Συνταγματάρχη Xριστόδουλο  Χατζηπέτρου, με 244 χάλκινα αριστεία για διανομή στους δικαιούχους, όπως αυτά είχαν προταθεί. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 230, Φ. 282]

[Αναγνώστης Κωνστ κάτοικος Υπάτη/χάλκινο. Περιλαμβάνεται, με α/α 10, σε ονομαστικό κατάλογο 1806/21-2-1844,   με 81 αγωνιστές, ο οποίος διαβιβάστηκε από  τη Διοίκηση Φθιώτιδος  προς τον λοχαγό Ι. Φραγγίστα για χρήση της διανομής των αριστείων στους δικαιούχους, από διάφορα χωριά  Ευρυτανίας και Φθιώτιδας. Τιμήθηκε με χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. “Αριστεία” Φ 251].

[Αναμισάκης Κωνσταντίνος πιθανή καταγωγή Θεσσαλία, κάτοικος Υπάτη/Αργυρό. Είναι καταχωρημένος με α/α 28 σε  ονομαστικό κατάλογο  Νο 8045/10-5-1844,  ο οποίος αναφέρει: «Κατάλογος 36 Θεσσαλών Ελλήνων διαμενόντων εις διάφορες επαρχίες της Φθιώτιδος, εχόντων δικαίωμα αργυρού αριστείου. Προτάθηκε και τιμήθηκε με Αργυρό αριστείο. Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 284]

[Αναστασίου Δημήτριος πιθανή καταγωγή, από τα υπόδουλα Άγραφα, κάτοικος Υπάτη/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται με α/α 73 σε ονομαστικό κατάλογο Αγραφιωτών «της δεδουλουμένης επαρχίας Αγράφων» Νο 4678/16-12-1843, οι οποίοι διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Συντάχθηκε και υπογράφεται από τους οπλαρχηγούς: Ν. Σταματελόπουλο, Γ. Δυοβουνιώτη, Διαμαντή Ολύμπιου, Νάκου Πανουριά, Δ. Σκυλοδήμο κ.ά. Ο κατάλογος διευθύνθηκε προς την επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της Επικρατείας και προτείνεται να τιμηθεί με σιδερένιο αριστείο.  Το Υπουργείο των Στρατιωτικών, στις 7-5-1844 τον περιλαμβάνει, με α/α 70, σε ονομαστικό κατάλογο Νο 7079/2 Μαΐου 1844, ο οποίος απευθύνεται προς τη Διοίκηση Φθιώτιδος με 208 ονόματα αγωνιστών για χρήση της διανομής των προτεινόμενων αριστείων σε Αγραφιώτες αγωνιστές, που διαμένουν σε διάφορες επαρχίες της Φθιώτιδας.  Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 277, Φ.  283]

[Ανούσας Φώτιος (Με επιφύλαξη το επώνυμο) κάτοικος Υπάτη//σιδερένιο. Περιλαμβάνεται με α/α 404 σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη Νο. 8397/13-4-1844, προς το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου εγκρίνει και διεύθυνε με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ 286]

[Αντριακόπουλος;; Γρηγόρης κάτοικος Υπάτη/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται, με α/α 212, σε ονομαστικό κατάλογο 1772/24-2-1844, ο οποίος διαβιβάστηκε προς τον οπλαρχηγό Ε. Κοντογιάννη, για χρήση της Διανομής 244 σιδερένιων αριστείων στους δικαιούχους από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. “Αριστεία” Φ 250].

[Αντωνόπουλος Αγγελής Ι. κάτοικος Υπάτη/χάλκινο. Περιλαμβάνεταιμε α/α 402 σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για χάλκινο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου εγκρίνει και διεύθυνε με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ 286]

 [Αποκορίτης Αναγνώστης κάτοικος Υπάτη/χάλκινο. Αναφέρεται με α/α 269  στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8-3-1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών, με σημείωση επί του καταλόγου «εγκρίνεται», και επέστρεψε  τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης των προτεινόμενων αριστείων. Ο υποφαινόμενος προτάθηκε και τιμήθηκε με το χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 286]

[Αποκορίτης Αναγνώστης του Δημητρίου κάτοικος της πόλεως Υπάτης Φθιώτιδας. Στις 13 Ιανουαρίου 1844, συμμετείχε στην επαναληπτική και ομαδική αίτηση, 30 συμπατριωτών του, καθώς και στην υποβολή ατομικού βεβαιωτικού πιστοποιητικού στις μάχες, αιτούμενος την έκδοση του αριστείου του, χάρις των εκδουλεύσεων του προς την πατρίδα. Η αίτηση καθαρογραμμένη, είναι καταχωρημένη στη μερίδα του αγωνιστή, Αθ. Αγγελη. Το δε πιστοποιητικό του μεταξύ άλλων αναφέρει:   «Πιστοποιούμεν οι υποφαινόμενοι[…..] Υπηρέτησε την πατρίδα στρατιωτικός υπέρ ελευθερίας αυτής αγώνος απ’ αρχής μέχρι τέλους. Διετέλεσε υπό την οδηγία ημών και άλλων οπλαρχηγών του αγώνος. Παραβρέθηκε στις μάχες: Υπάτης δύο φορές,  Αετού,  Γιαννιτσούς,  Καλιακούδας. έξοδο του Μεσολογγίου [….]. Υπογράφεται από τους Μ. και Ν. Κοντογιάννη και επικυρώνεται για το γνήσιο της υπογραφής αυτών από το Δήμαρχο Σπερχειάδος  Γ. Ζουλούμη  Εν Αγά του Δήμου Σπερχειάδος 7 Ιανουαρίου 1844.  Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 254] 

[Αποκορίτης Αθανάσιος τουΓεωργίου κάτοικος Υπάτη/χάλκινο. Στις 13 Ιανουαρίου 1844, συμμετείχε στην επαναληπτική και ομαδική αίτηση, 30 συμπατριωτών του, καθώς και στην υποβολή ατομικού βεβαιωτικού πιστοποιητικού στις μάχες, αιτούμενος την έκδοση του αριστείου του, χάρις των εκδουλεύσεων του προς την πατρίδα. Η αίτηση καθαρογραμμένη, είναι καταχωρημένη στη μερίδα του αγωνιστή, Αθ. Αγγελη.   Αναφέρεται με α/α 270 στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8-3-1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών, με σημείωση επί του καταλόγου «εγκρίνεται», και επέστρεψε  τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης των προτεινόμενων αριστείων. Ο υποφαινόμενος προτάθηκε και τιμήθηκε με το χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 286]

[Αποστολάκης Γιαννακός πιθανή καταγωγή Θεσσαλία κάτοικος Υπάτη/χάλκινο. Είναι καταχωρημένος με α/α 77 σε  ονομαστικό κατάλογο  Νο 8045/30 Απριλίου 1844, ο οποίος αναφέρει: «Κατάλογος 205 Θεσσαλών Ελλήνων διαμενόντων εις διάφορες επαρχίες της Φθιώτιδος, εχόντων δικαίωμα Αριστείου. Τιμήθηκε με χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 284]

[Αρβανιτόπουλος Γεώργιος Πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο κάτοικος Υπάτη/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται με α/α 219 σε ονομαστικό κατάλογο, Νο 9181/ Αθήνα 16/5/1844, με 354  Ασπροποταμήτες αγωνιστές.  Συντάχθηκε από τον επίσης Ασπροποταμίτη, Συνταγματάρχη Χρηστ. Χατζηπέτρου, και διαβιβάσθηκε προς το «επί των Στρατιωτικών Υπουργείο» για έγκριση. Το Υπουργείο, την 1η Ιουνίου 1844, εγκρίνει και διαβιβάζει ταυτάριθμο κατάλογο, με τους 354 προτεινόμενους αγωνιστές για χρήση της διανομής των αριστείων, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα διπλώματα. Τιμήθηκε με το προτεινόμενο σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 285, Φ. 286]

[Αρβανιτης Μήτσιος  Γεωργίου κάτοικος Υπάτη/χάλκινο. Περιλαμβάνεται με α/α 32 σε ονομαστικό κατάλογο  στις 23-11-1843 τον οποίο συνέταξαν οι  των οπλαρχηγοί: Χ, Περραιβό, Χριστόδουλο  Χατζηπέτρου, Γ. Δυοβουνιώτη, προς τη Βασιλική. Γραμματεία των Στρατιωτικών και τον πρότειναν να τιμηθεί με  το χάλκινο   αριστείο. Η εισήγησή τους, έχει ως εξής: «Οι υποφαινόμενοι λαμβάνομεν την τιμήν συστήσωμεν  ενώπιον της Β./ ταύτης Γραμματείας τους παραπόδας σημειούμενους αξιωματικούς και μη, κατοίκους διαφόρων χωριών της Φθιώτιδος, οι οποίοι εισίν μέχρι τούδε  παραγκωνισμένοι χωρίς να λάβωσι τα ανήκοντα Εθνόσημα, μ’ όλον  που άπαντες ούτοι διεύθυναν προ χρόνων τα πιστοποιητικά των και ως εκ της πολυκαιρίας φαίνεται δεν ελήφθησαν  αλλά και μη εις τας  Τοπικάς Αρχάς, και άλλα αλλαχού.

            Ως εκ τούτω γνωρίζοντες οι υποφαινόμενοι, εκ του πλησίον τους περί ου ο λόγος ως χαίροντες τα προσόντα των αριστείων, να δωθώσι τα Εθνόσημα ως εφεξής.»Ακολοθθεί ο κατάλογος ονομάτων τον οποίο παραλείπεται. Πηγή: Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 196] 

[Αργύρην Νικόλαον  κάτοικος Υπάτη/Αργυρό. Αναφέρεται με α/α 12 με άλλα 70 άτομα-Αξιωματικούς από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας και το Υπουργείο των Στρατιωτικών με το παρακάτω Βασιλικό Διάταγμα αναφέρει: «Υπουργείο των επί των Στρατιωτικών.

Περί χορηγήσεως αργυρού Αριστείου σε 70 άτομα. Απόφασις 16/ Ιουνίου 1844

«Επί τη προτάσει του Ημετέρου Υπουργού των Στρατιωτικών αποφασίσαμεν και διατάττομεν τα εξής:

Αον ευαρεστούμεθα να χορηγήσωμεν το Αργυρούν αριστείον εις τα κάτωθι σημειούμενα άτομα, άτινα εκπληρώσαντα καθήκοντα αξιωματικού έλαβον μέρος ενεργητικόν εις τα μάχας του υπέρ ανεξαρτησίας της Πατρίδος πόλέμου.

            Βον εις τον Ημέτερον Υπουργόν των Στρατιωτικών ανατίθεται η εκτέλεσις του  παρόντος Διατάγματος» Αθήνα 22 Μαΐου 1844. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 220].

[Ασημακόπουλον Γρηγόριον κάτοικος Υπάτη/Αργυρό. Βρίσκεται με α/α 25 στο ίδιο Διάταγμα με τον προηγούμενο αξιωματικό και το: «Υπουργείο των επί των Στρατιωτικών.

Περί χορηγήσεως αργυρού Αριστείου σε 70 άτομα. Απόφασις 16/ Ιουνίου 1844

«Επί τη προτάσει του Ημετέρου Υπουργού των Στρατιωτικών αποφασίσαμεν και διατάττο μεν τα εξής:

Αον ευαρεστούμεθα να χορηγήσωμεν το Αργυρούν αριστείον εις τα κάτωθι σημειούμενα άτομα, άτινα εκπληρώσαντα καθήκοντα αξιωματικού έλαβον μέρος ενεργητικόν εις τα μάχας του υπέρ ανεξαρτησίας της Πατρίδος πόλέμου.

            Βον εις τον Ημέτερον Υπουργόν των Στρατιωτικών ανατίθεται η εκτέλεσις του  παρόντος Διατάγματος» Αθήνα 22 Μαΐου 1844. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 220].

[Ασημακόπουλον Νικόλαον  κάτοικος Υπάτη/Αργυρό, Εκαντόνταρχος, προύχοντας Δημογέροντας. Ακολούθησε τους Κοντογιανναίους σε  πολλές μάχες: Υπάτη. Καλιακούδα, , έξω από το Μεσολόγγι Καρβασαρά, Ρήγανη κ. .α .Περιλαμβάνεται με α/α 27 σε ονομαστικό κατάλογο με άλλους 42 αξιωματούχους προύχοντες-Δημογέροντες, από διάφορα χωριά, οι οποίοι τιμήθηκαν με το Αργυρό Αριστείο. Ήτοι: «Γραμματεία Στρατιωτικών. Απόφασις/13 Μαρτίου

            Επί τη προτάσσει της Ημετέρας  επί των Στρατιωτικών Γραμματεία, ευαρεστούμεθα να χορηγήσωμεν  τ’ αργυρά αριστεία εις τα κάτωθι σημειούμενα άτομα, άτινα διατελέσαντα ως προύχοντες και δημογέροντες των χωρίων των  εν καιρώ του υπέρ ανεξαρτησίας της πατρίδος πολέμου. Έλαβον ενεργητικόν εις τας μάχας μέρος  επί κεφαλής των εγχωρίων των. Αθήνα τη 13 Μαρτίου 1844. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία “Αριστεία” Φ. 281]

[Αϋφαντής Αναγν. κάτοικος Υπάτη/ σιδερένιο. Περιλαμβάνεται με α/α 205 σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου, εγκρίνει και  διαβίβασε με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ 286]

[Αϋφαντής Κώστας.(Υφαντής)  κάτοικος Υπάτη/ σιδερένιο. Περιλαμβάνεται με α/α 204 σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π.  Ι. Ρόδιου εγκρίνει και διαβίβασε με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ 286]

[Αχτίδης Γεώργιος  κάτοικος Υπάτη/χάλκινο. Στις 21-1-1843, ο Χρηστοδουλος Χατζηπέτρου και Δ, Χατζήσκος, διαβίβασαν προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της Επικρατείας ονομαστικό κατάλογο 1302«…. ατόμων του Αγώνος εις την κατά την επαρχίαν Φθιώτιδος κατοίκων πλέον άξιοι διά να λάβωσι και φέρωσι κατά την εφεξής διάκρισιν…» :25 για αργυρά, 20 χάλκινα και 243 σιδερένια. Ο  προτεινόμενος με α/α 35 στον κατάλογο,  προτάθηκε για το χάλκινο αριστείο. Ενώ στις 28-4-1844, περιλαμβάνεται με α/α 25 σε ονομαστικό κατάλογο με αριθμό 6836, ο οποίος διευθύνθηκε από το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο, επί Υπουργίας Π .Ι. Ρόδιου, προς τον Συνταγματάρχη Xρηστόδουλο Χατζηπέτρου, με 244 χάλκινα αριστεία για διανομή στους δικαιούχους, όπως αυτά είχαν προταθεί. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. “Αριστεία” Φ 245, Φ. 282]

[Αχτίδης Δημήτριος  κάτοικος Υπάτη/ σιδερένιο. Στις 21-1-1843, ο Χρηστοδουλος Χατζηπέτρου και Δ, Χατζήσκος, διαβίβασαν προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της Επικρατείας ονομαστικό κατάλογο «…. ατόμων του Αγώνος εις την κατά την επαρχίαν Φθιώτιδος κατοίκων πλέον άξιοι διά να λάβωσι και φέρωσι κατά την εφεξής διάκρισιν…» :25 για αργυρά, 20 χάλκινα και 243 σιδερένια. Ο  υποφαινόμενος με α/α 120 στον κατάλογο, προτάθηκε για το σιδερένιο   αριστείο. Ενώ τον συναντάμε καταχωρημένο με α/α 8 σε ονομαστικό κατάλογο αγωνιστών, Νο 3466/10-3-1844 του Υπουργείου των στρατιωτικών, επί υπουργίας Ανδρέα Λόντου, ο οποίος διευθύνεται προς Δ. Χατζίσκο, για χρήση της διανομής των προτεινόμενων σιδερένιων αριστείων, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα Διπλώματα.  Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ 245, Φ. 272]   

[Αυγερόπουλος Κώστας κάτοικος Υπάτη/σιδερένιο.  Ο ονομαστικός κατάλογος με αριθμό 6836/28/4/1844, διευθύνθηκε από το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο, επί υπουργίας Π .Ι. Ρόδιου, προς τον Συνταγματάρχη Xριστόδουλο Χατζηπέτρου, με 234 σιδερένια αριστεία για διανομή στους δικαιούχους, όπως αυτά είχαν προταθεί. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 282/62]

[Βαγγέλης Βασίλης  κάτοικος Υπάτη. Υπέβαλε αίτηση απονομής αριστείου και Πιστοποιητικό βεβαιωτικό συμμετοχής στις μάχες, του υπέρ ανεξαρτησίας της πατρίδας αγώνα. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 249]

[Βάγιας Μήτρος Πιθανή καταγωγή από Σούλι κάτοικος Υπάτη/χάλκινο. Αναφέρεται με α/α 270  στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8-3-1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών, με σημείωση επί του καταλόγου «εγκρίνεται», και επέστρεψε  τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης των προτεινόμενων αριστείων. Ο υποφαινόμενος προτάθηκε και τιμήθηκε με το χάλκινο αριστείο. Όμως, με απόφαση η εξεταστική επιτροπή τον κατέταξε ως αξιωματικό Α. Μ 591 και τελικά τιμήθηκε με το αργυρό αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία». Φ. 286]

[Βάϊας Ευθύμιος κάτοικος Υπάτης/χάλκινο. Το ίδιο με τον προηγούμενο αγωνιστή, πιθανόν αδέλφια, αναφέρεται με α/α 271  στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8-3-1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών, με σημείωση επί του καταλόγου, «εγκρίνεται»,  επέστρεψε  τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης των προτεινόμενων αριστείων. Ο υποφαινόμενος προτάθηκε και τιμήθηκε με το χάλκινο αριστείο.   Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία». Φ. 286]

[Βασιλείου Κώστας κάτοικος Υπάτη. Στις 13 Ιανουαρίου 1844, συμμετείχε στην επαναληπτική και ομαδική αίτηση, 30 συμπατριωτών του, καθώς και στην υποβολή ατομικού βεβαιωτικού πιστοποιητικού στις μάχες, αιτούμενος την έκδοση του αριστείου του, χάρις των εκδουλεύσεων του προς την πατρίδα. Η αίτηση καθαρογραμμένη, είναι καταχωρημένη στη μερίδα του αγωνιστή, Αθ. Αγγέλη. Υπάρχει και το πιστοποιητικό του.  Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 245]

[Βλάχον Δημήτριον  κάτοικος Υπάτη/Αργυρό. Έλαβε μέρος στην επανάσταση από την αρχή μέχρι τέλους , υπό την οδηγία των οπλαρχηγών: Σκαλτσοδήμου,  Γ.  Δυιβουνιώτη, Χριστόσουλο Χατζηπέτρου, Τζαμάλα, συμμετείχε στις μάχες: Αετό. Πέντε Όρνια, Δίστομο. Αράχοβα κ. ά. Είναι καταχωρημένος με α/α 69 μαζί με άλλα 70 άτομα-αξιωματικούς, του Υπουργείου των Στρατιωτικών και με το παρακάτω Διάταγμα: «Απόφασις 16/ Ιουνίου 1844«Περί χορηγήσεως αργυρού Αριστείου σε 70 άτομα.    

«Επί τη προτάσει του Ημετέρου Υπουργού των Στρατιωτικών αποφασίσαμεν και διατάττομεν τα εξής:  «Επί τη προτάσει του Ημετέρου Υπουργού των Στρατιωτικών αποφασίσαμεν και διατάττομεν τα εξής:

Αον ευαρεστούμεθα να χορηγήσωμεν το Αργυρούν αριστείον εις τα κάτωθι σημειούμενα άτομα, άτινα εκπληρώσαντα καθήκοντα αξιωματικού έλαβον μέρος ενεργητικόν εις τα μάχας του υπέρ ανεξαρτησίας της Πατρίδος πoλέμου.

            Βον εις τον Ημέτερον Υπουργόν των Στρατιωτικών ανατίθεται η εκτέλεσις του  παρόντος Διατάγματος» Αθήνα 22 Μαΐου 1844. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 220]

[Βλάχος Ιω. Δ. κάτοικος Υπάτη/χάλκινο. Περιλαμβάνεται με α/α 400 σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για χάλκινο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π.  Ι. Ρόδιου, εγκρίνει και  διεύθυνε με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ 286]

[Βλυσένιο Βασίλη κάτοικος Υπάτη/σιδερένιο. Πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο. Περιλαμβάνεται με α/α 216 σε ονομαστικό κατάλογο, Νο 9181/ Αθήνα 16/5/1844, με 354  Ασπροποταμήτες αγωνιστές.  Πιθανολογείται να  συντάχθηκε από τον Συνταγ Χρηστ Χατζηπέτρου, επίσης Ασπροποταμήτη, και διαβιβάσθηκε προς το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο για έγκριση. Το Υπουργείο, την 1η  Ιουνίου 1844 εγκρίνει, και διαβιβάζει ταυτάριθμο κατάλογο, με τους 354 προτεινόμενους αγωνιστές για χρήση της διανομής των αριστείων στους δικαιούχους, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα διπλώματα. Τιμήθηκε με το προτεινόμενο σιδερένιο  αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 285 και Φ. 286]

[Βόλος Ιωάννης κάτοικος Υπάτη/ σιδερένιο. Στις 21-1-1843, ο Χρηστοδουλος Χατζηπέτρου και Δ, Χατζήσκος, διαβίβασαν προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της Επικρατείας ονομαστικό κατάλογο «…. ατόμων του Αγώνος εις την κατά την επαρχίαν Φθιώτιδος κατοίκων πλέον άξιοι διά να λάβωσι και φέρωσι κατά την εφεξής διάκρισιν…» :25 για αργυρά, 20 χάλκινα και 243 σιδερένια. Ο  υποφαινόμενος με α/α 139 στον κατάλογο, προτάθηκε για το σιδερένιο   αριστείο. Ενώ τον συναντάμε καταχωρημένο με α/α 27 σε ονομαστικό κατάλογο αγωνιστών, Νο 3466/10-3-1844 του Υπουργείου των στρατιωτικών, επί υπουργίας Ανδρέα Λόντου, ο οποίος διευθύνεται προς Δ. Χατζίσκο, για χρήση της διανομής των προτεινόμενων σιδερένιων αριστείων, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα Διπλώματα.  Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ 245, Φ. 272]

[Βορδόπουλος Κωνσταντίνος κάτοικος Υπάτη/χάλκινο. Περιλαμβάνεται με α/α 230 σε ονομαστικό κατάλογο με αριθμό 6836/28/4/1844, ο οπίος διευθύνθηκε από το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο, επί Υπουργίας Π .Ι. Ρόδιου, προς τον Συνταγματάρχη Χριστόδουλου Χατζηπέτρου, με 244 χάλκινα αριστεία για διανομή στους δικαιούχους, όπως αυτά είχαν προταθεί. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 282]

[Βούλγαρη Τιμέλκο τον αναφέρει ως κάτοικο Υπάτη/Αργυρό 1250414 Έλαβε μέρος στην επανάσταση από την αρχή ως το τέλος. Ήταν επικεφαλής  30 ατόμων. Συμμετείχε στις μάχες:  «… εις την πολιορκίαν του Μεσολογγίου με τον Χριστόδουλο Χατζηπέτρου, εις το Νεόκαστρο, Αράχοβα και στη εκστρατεία της  Αθήνας με τον αείμνηστο Καραϊσκάκη..» Βρίσκεται καταχωρημένος με α/α 3 σε κατάλογο με προύχοντες και Δημογέροντες του Υπουργείου των Στρατιωτικών και τους χορηγείται το Αργυρό αριστείο ύστερα από πρόταση, ήτοι:  «Επί τη προτάσσει της  ημετέρας επί την των Στρατιωτικών Γραμματείας της επικρατείας  ευαρεστούμεθα  να χορηγήσωμεν τ’ αργυρά αριστεία εις τα κάτωθι σημειούμενα άτομα, άτινα διατελέσαντα ως προύχοντες  και Δημογέροντες των χωρίων των εν καιρώ του υπέρ ανεξαρτησίας της Πατρίδος πολέμον, έλαβον ενερργητικόν εις α μάχας μέρος ως επικεφαλής των εγχωρίων των  Αθήνα 15 Μαρτίου 1844»  Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία». 276]  

[Βράντος Ιωάννης κάτοικος Υπάτη/ σιδερένιο. .( Ο κατάλογος με τον οποίο προτάθηκε,  τον έχει ως κάτοικο Δμνίστας) Περιλαμβάνεται με α/α 212 σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου, εγκρίνει και  διαβίβασε με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ 286]

[Γάκης Κώ(ν)σταςπιθανή καταγωγή, από τα υπόδουλα Άγραφα, κάτοικος Υπάτη/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο 81 Αγραφιωτών «της δεδουλουμένης επαρχίας Αγράφων» Νο 4678/16-12-1843, οι οποίοι διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Συντάχθηκε και υπογράφεται από τους οπλαρχηγούς: Ν. Σταματελόπουλο, Γ. Δυοβουνιώτη, Διαμαντή Ολύμπιου, Νάκου Πανουριά, Δ. Σκυλοδήμο κ.ά. Ο κατάλογος διευθύνθηκε προς την επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της Επικρατείας και προτείνεται να τιμηθεί με σιδερένιο αριστείο . Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 277]

Γαλανάκης Πέτρος του Ν. κάτοικος Υπάτη. Κατέθεσε αίτηση επαναληπτική απονομής αριστείου, δια μέσου του Δήμου Υπάτης, καθώς και βεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμετοχής στις μάχες, προκειμένου αυτά να διαβιβασθούν, προς την επί των Στρατιωτικών Γραμματεία της Επικρατείας, για την έκδοση του αριστείου του. Το δε πιστοποιητικό του, υπογράφεται από τους Μ. και Ν. Κοντογίαννη και επικυρώνεται από τον Δήμαρχο Καλλιαίων Κατζόγιαννο Παπαναγιώτου. Μεταξύ άλλων αναφέρει: «Πιστοποιούμεν, ότι ο Κ: Πέτρος Ν. Γαλανάκης κάτοικος Υπάτης […]Υπηρέτησε την πατρίδα υπό τας διαταγάς ημών και άλλων οπλαρχηγών, παραυρεθείς εις τας μάχας, εις Καλιακούδαν Καρπενησίου, εις Οξειάν λοιδορικίου, εις Αετόν,  εις Κρεμίδι Πελοποννήσου και αλλαχού […] Εν Αγά 12 Ιανουαρίου 1844» Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία». 245]  

Γαρδίκης Κωνσταντίνος  Ανθυπολοχαγός, Πιθανή καταγωγή από Γαρδίκι κάτοικος Υπάτης/Αργυρό. Πήρε μέρος στην επανάσταση από την αρχή μέχρι τέλους. Ακολούθησε τους οπλαρχηγούς: Σαφάκα. Ν. και Σ. Κοντογιάννη, Κ. Μπότσαρη και Ι Γκούρα. Συμμετείχε στις μάχες: εις την πολιορκίαν του Μεσολογγίου, εις την Αθήνα και πολλές άλλες…» Στις 21-1-1843, ο Χριστόδουλος Χατζηπέτρου και Δ, Χατζήσκος, διαβίβασαν προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της Επικρατείας ονομαστικό κατάλογο Νο 1302«[…. ]ατόμων του Αγώνος εις την κατά την επαρχίαν Φθιώτιδος κατοίκων πλέον άξιοι διά να λάβωσι και φέρωσι κατά την εφεξής διάκρισιν[ …}» :25 για αργυρά, 20 χάλκινα και 243 σιδερένια. Ο Κ. Γ. προτάθηκε για το Αργυρό αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. “Αριστεία” Φ 245] Το ίδιο όνομα είναι και στο Γαρδίκι με το ίδιο αριστείο και βαθμό.

[Γεωργίου Αθαν. κάτοικος Υπάτη/ σιδερένιο. Περιλαμβάνεται με α/α 207 σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π.  Ι. Ρόδιου, εγκρίνει και διαβίβασε με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ 286]

[Γεωργίου Ευθύμιος. κάτοικος Υπάτη/ σιδερένιο. Περιλαμβάνεταιμε α/α 208  σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου, εγκρίνει και διαβίβασε με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ 286]

[Γεωργίου Δημήτριος πιθανή καταγωγή, από τα υπόδουλα Άγραφα, κάτοικος Υπάτη/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται με α/α 77 σε ονομαστικό κατάλογο Αγραφιωτών «της δεδουλουμένης επαρχίας Αγράφων» Νο 4678/16-12-1843, οι οποίοι διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Συντάχθηκε και υπογράφεται από τους οπλαρχηγούς: Ν. Σταματελόπουλο, Γ. Δυοβουνιώτη, Διαμαντή Ολύμπιου, Νάκου Πανουριά, Δ. Σκυλοδήμο κ.ά. Ο κατάλογος διευθύνθηκε προς την επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της Επικρατείας και προτείνεται να τιμηθεί με σιδερένιο αριστείο.  Το Υπουργείο των Στρατιωτικών στις 7-5-1844 τον περιλαμβάνει, με α/α 74, σε ονομαστικό κατάλογο Νο 7079/2 Μαΐου 1844, ο οποίος απευθύνεται προς τη Διοίκηση Φθιώτιδος με 208 ονόματα αγωνιστών για χρήση της διανομής των προτεινόμενων αριστείων σε Αγραφιώτες αγωνιστές, που διαμένουν σε διάφορες επαρχίες της Φθιώτιδας.  Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 277, Φ.  283]

[Γεωργίου Δημητρέλης πιθανή καταγωγή, από τα υπόδουλα Άγραφα, κάτοικος Υπάτη/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται με α/α 78 σε ονομαστικό κατάλογο Αγραφιωτών «της δεδουλουμένης επαρχίας Αγράφων» Νο 4678/16-12-1843, οι οποίοι διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Συντάχθηκε και υπογράφεται από τους οπλαρχηγούς: Ν. Σταματελόπουλο, Γ. Δυοβουνιώτη, Διαμαντή Ολύμπιου, Νάκου Πανουριά, Δ. Σκυλοδήμο κ.ά. Ο κατάλογος διευθύνθηκε προς την επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της Επικρατείας και προτείνεται να τιμηθεί με σιδερένιο αριστείο.  Είναι στον ίδιο κατάλογο με τον Δημήτριο Γεωργίου, πιθανόν να είναι το ίδιο πρόσωπο ή είναι Δημητρέλης Γ. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 277]

[Γεωργίου Γιάννης κάτοικος Υπάτη/σιδερένιο. Πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο. Περιλαμβάνεται με α/α 210 σε ονομαστικό κατάλογο, Νο 9181/ Αθήνα 16/5/1844, με 354  Ασπροποταμήτες αγωνιστές.  Πιθανολογείται να  συντάχθηκε από τον Συνταγ Χρηστ Χατζηπέτρου, επίσης Ασπροποταμήτη, και διαβιβάσθηκε προς το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο για έγκριση. Το Υπουργείο, την 1η  Ιουνίου 1844, εγκρίνει και διαβιβάζει ταυτάριθμο κατάλογο, με τους 354 προτεινόμενους αγωνιστές για χρήση της διανομής των αριστείων στους δικαιούχους συνοδευόμενα, με τις ταινίες και τα διπλώματα. Τιμήθηκε με το προτεινόμενο σιδερένιο  αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 285 και Φ. 286]

[Γεωργίου Παντελής  το αναφέρει ως κάτοικο Υπάτη/Αργυρό «προύχων-Δημογέρων» 1250414 Βρίσκεται καταχωρημένος με α/α 4 σε κατάλογο με προύχοντες και Δημογέροντες του Υπουργείου των Στρατιωτικών και τους χορηγείται το Αργυρό αριστείο ύστερα από πρόταση, ήτοι:  «Επί τη προτάσσει της  ημετέρας επί την των Στρατιωτικών Γραμματείας της επικρατείας  ευαρεστούμεθα  να χορηγήσωμεν τ’ αργυρά αριστεία εις τα κάτωθι σημειούμενα άτομα, άτινα διατελέσαντα ως προύχοντες  και Δημογέροντες των χωρίων των εν καιρώ του υπέρ ανεξαρτησίας της Πατρίδος πόλεμον, έλαβον ενερργητικόν εις τας μάχας μέρος ως επι  κεφαλής των εγχωρίων των  Αθήνα 15 Μαρτίου 1844» Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 276]

[Γεωργίου Πάντος[1] κάτοικος Υπάτη/ σιδερένιο. Στις 21-1-1843, ο Χρηστοδουλος Χατζηπέτρου και Δ, Χατζήσκος, διαβίβασαν προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της Επικρατείας ονομαστικό κατάλογο «…. ατόμων του Αγώνος εις την κατά την επαρχίαν Φθιώτιδος κατοίκων πλέον άξιοι διά να λάβωσι και φέρωσι κατά την εφεξής διάκρισιν…» :25 για αργυρά, 20 χάλκινα και 243 σιδερένια. Ο  υποφαινόμενος με α/α 140 στον κατάλογο, προτάθηκε για το σιδερένιο   αριστείο. Ενώ τον συναντάμε καταχωρημένο με α/α 28 σε ονομαστικό κατάλογο αγωνιστών, Νο 3466/10-3-1844 του Υπουργείου των στρατιωτικών, επί υπουργίας Ανδρέα Λόντου, ο οποίος διευθύνεται προς Δ. Χατζίσκο, για χρήση της διανομής των προτεινόμενων σιδερένιων αριστείων, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα Διπλώματα.  Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ 245, Φ. 272]

[Γεωργοσόπουλος Νικόλαος πιθανή καταγωγή Θεσσαλία κάτοικος Υπάτης/χάλκινο. Είναι καταχωρημένος με α/α 81 σε  ονομαστικό κατάλογο  Νο 8045/30-4-1844,ο οποίος αναφέρει: «Κατάλογος 205 Θεσσαλών Ελλήνων διαμενόντων εις διάφορες επαρχίες της Φθιώτιδος, εχόντων δικαίωμα Αριστείου. Τιμήθηκε με χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 284]

[Γεωργουσόπουλος Σπύρος κάτοικος Υπάτη/χάλκινο. Κατέθεσε ατομική επαναληπτική αίτηση, απονομής αριστείου, δια μέσου  του Δήμο Υπάτης, καθώς και υποβολή ατομικού βεβαιωτικού πιστοποιητικού συμμετοχής  στις μάχες. Με την παράκληση αυτά να διευθυνθούν προς την επί των Στρατιωτικών Γραμματεία της Επικρατείας, για την έκδοση του αριστείου του, χάριν των εκδουλεύσεων του προς την πατρίδα.    Το δε  πιστοποιητικό του, αναφέρει: «Δια του παρόντος, πιστοποιούμεν οι υποφαινόμενοι, ότι, ο Σπύρος Γεωργουσόπουλος κάτοικος Υπάτης[…] έλαβε μέρος στις μάχες, εις τας δύο προσβολάς της Υπάτης εις  Αετόν, εις Κρεμίδι Νεοκάστρου, εις  την Οξειάν του Λοιδορικίου, και εις την πολιορκίαν του Μεσολογγίου και αλλαχού[…]   Εν Αγά 8 Ιανουαρίου 1844. Υπογράφεται από τους οπλαρχηγούς, Μ. και Ν. Κοντογιάννη και επικυρώνεται από το Δήμαρχο Καλλιαίων, Κατσόγιαννο Παπαναγιώτου. Αναφέρεται με α/α 273  στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8-3-1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών, με σημείωση επί του καταλόγου «εγκρίνεται», και επέστρεψε  τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης των προτεινόμενων αριστείων. Ο υποφαινόμενος προτάθηκε και τιμήθηκε με το χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία». Φ. 245, Φ. 286]

[Γεωργουσόπουλος Χαράλαμπος κάτοικος Υπάτη/χάλκινο. Αναφέρεται με α/α 274  στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8-3-1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών, με σημείωση επί του καταλόγου «εγκρίνεται», και επέστρεψε  τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης των προτεινόμενων αριστείων. Ο υποφαινόμενος προτάθηκε και τιμήθηκε με το χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία». Φ. 286]

[Γούβας Αποστόλης κάτοικος Υπάτη/χάλκινο. Περιλαμβάνεται με α/α 232 σε ονομαστικό κατάλογο με αριθμό 6836/28/4/1844, διευθύνθηκε από το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο, επί Υπουργίας Π .Ι. Ρόδιου, προς τον Συνταγματάρχη Χριστόδουλου Χατζηπέτρου, με 244 χάλκινα αριστεία για διανομή στους δικαιούχους, όπως αυτά είχαν προταθεί. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 282]

Φ. 169/18 Γούλας Γεώργιος  από Ασπροπόταμο κάτοικος Υπάτη/σιδερένιο/ Αργυρό., μαζί με 20 αγωνιστές, σε ονομαστικό κατάλογο Νο 6/7βρίου 1843, της Διοίκησης Φθιώτιδος και φαίνεται να λαμβάνει το σιδερένιο αριστείο. Αλλά, ο  Γεωργίου Γούλας  ή Γούλας Γεώργιος, με πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο και κάτοικος Υπάτης. Σύμφωνα με τα παρακάτω, δεν αποκλείεται να έκανε προσφυγή για το σιδερένιο αριστείο και να  δικαιώθηκε. Στις 15-3-1844, είναι καταχωρημένος με α/α 1 σε κατάλογο, με προύχοντες και Δημογέροντες, από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας και το  Υπουργείο των Στρατιωτικών, τον  τιμά με το Αργυρό αριστείο, ύστερα από πρόταση επί των Στρατιωτικών Γραμματείας, ήτοι :   «Επί τη προτάσσει της  ημετέρας επί την των Στρατιωτικών Γραμματείας της Επικρατείας  ευαρεστούμεθα  να χορηγήσωμεν τ’ αργυρά αριστεία εις τα κάτωθι σημειούμενα άτομα, άτινα διατελέσαντα ως προύχοντες  και Δημογέροντες των χωρίων των εν καιρώ του υπέρ ανεξαρτησίας της Πατρίδος πολέμον, έλαβον ενερργητικόν εις α μάχας μέρος ως επικεφαλής  των εγχωρίων των. Αθήνα 15 Μαρτίου 1844» Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 163, Φ 169, Φ. 276, Φ. 280] 

[Κώνστα Γούλη(α)ς ή Γούλας Κώνστας πιθανή καταγωγή, από τα υπόδουλα Άγραφα, κάτοικος Υπάτη/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται με α/α 72 σε ονομαστικό κατάλογο 212 Αγραφιωτών «της δεδουλουμένης επαρχίας Αγράφων» Νο 4678/16-12-1843, οι οποίοι διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Συντάχθηκε και υπογράφεται από τους οπλαρχηγούς: Ν. Σταματελόπουλο, Γ. Δυοβουνιώτη, Διαμαντή Ολύμπιου, Νάκου Πανουριά, Δ. Σκυλοδήμο κ.ά. Ο κατάλογος διευθύνθηκε προς την επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της Επικρατείας και προτείνεται να τιμηθεί με σιδερένιο αριστείο.  Το Υπουργείο των Στρατιωτικών, στις 7-5-1844 τον περιλαμβάνει, με α/α 69, σε ονομαστικό κατάλογο Νο 7079/, ο οποίος απευθύνεται προς τη Διοίκηση Φθιώτιδος με 208 ονόματα αγωνιστών για χρήση της διανομής των προτεινόμενων αριστείων σε Αγραφιώτες αγωνιστές, που διαμένουν σε διάφορες επαρχίες της Φθιώτιδας.  Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 277, Φ.  283]

[Γκόγκας Βασίλειος κάτοικος Υπάτη/ σιδερένιο. Στις 21-1-1843, ο Χριστόδουλος Χατζηπέτρου και Δ, Χατζήσκος, διαβίβασαν προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της Επικρατείας ονομαστικό κατάλογο «…. ατόμων του Αγώνος εις την κατά την επαρχίαν Φθιώτιδος κατοίκων πλέον άξιοι διά να λάβωσι και φέρωσι κατά την εφεξής διάκρισιν…» :25 για αργυρά, 20 χάλκινα και 243 σιδερένια. Ο  υποφαινόμενος με α/α 131 στον κατάλογο, προτάθηκε για το σιδερένιο   αριστείο. Ενώ τον συναντάμε καταχωρημένο με α/α 18 σε ονομαστικό κατάλογο αγωνιστών, Νο 3466/10-3-1844 του Υπουργείου των στρατιωτικών, επί υπουργίας Ανδρέα Λόντου, ο οποίος διευθύνεται προς Δ. Χατζίσκο, για χρήση της διανομής των προτεινόμενων σιδερένιων αριστείων, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα Διπλώματα.  Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ 245, Φ. 272]

[Γουργιώτης Αποστόλης κάτοικος Υπάτη/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται με α/α 384  σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου, εγκρίνει και  διεύθυνε με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ 286]

[Γου(ρ)γιοτάκης Γεώργιος κάτοικος Υπάτη/ σιδερένιο. Στις 21-1-1843, ο Χρηστοδουλος Χατζηπέτρου και Δ, Χατζήσκος, διαβίβασαν προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της Επικρατείας ονομαστικό κατάλογο «…. ατόμων του Αγώνος εις την κατά την επαρχίαν Φθιώτιδος κατοίκων πλέον άξιοι διά να λάβωσι και φέρωσι κατά την εφεξής διάκρισιν…» :25 για αργυρά, 20 χάλκινα και 243 σιδερένια. Ο  υποφαινόμενος με α/α 130 στον κατάλογο, προτάθηκε για το σιδερένιο   αριστείο. Ενώ τον συναντάμε καταχωρημένο με α/α  17 σε ονομαστικό κατάλογο αγωνιστών, Νο 3466/10-3-1844 του Υπουργείου των στρατιωτικών, επί υπουργίας Ανδρέα Λόντου, ο οποίος διευθύνεται προς Δ. Χατζίσκο, για χρήση της διανομής των προτεινόμενων σιδερένιων αριστείων, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα Διπλώματα.  Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ 245, Φ. 272]

[Γουργιωτάκης Ευστάθιος  κάτοικος Υπάτη/σιδερένιο. Είναι καταχωρημένος με α/α 52  στον 6ο κατά σειρά  ονομαστικό κατάλογο αγωνιστών Νο 3466/10/3/1844 του Υπουργείου των στρατιωτικών, ο οποίος διευθύνθηκε επί υπουργίας Ανδρέα Λόντου, προς Δ. Χατζίσκο για χρήση της διανομής των σιδερένιων αριστείων, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα Διπλώματα σε 100 άτομα. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία “Αριστεία” Φ. 272] 

Γαμματικόπουλος Βλέπε  ΠαπαζαχαρίαςΙωάννης Ζαχαρίας

[Γρηγορίου Γούλας κάτοικος Υπάτη. Στις 13 Ιανουαρίου 1844, συμμετείχε στην επαναληπτική και ομαδική αίτηση, 30 συμπατριωτών του, καθώς και στην υποβολή ατομικού βεβαιωτικού πιστοποιητικού στις μάχες, αιτούμενος την έκδοση του αριστείου του, χάρις των εκδουλεύσεων του προς την πατρίδα. Η ομαδική αίτηση καθαρογραμμένη, είναι καταχωρημένη στη μερίδα του αγωνιστή, Αθ. Αγγέλη. Υπάρχει και το πιστοποιητικό του.  Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 245]

 [Δαΐκος Κωνσταντίνος κάτοικος Υπάτη/σιδερένιο/χάλκινο. Περιλαμβάνεται, με α/α 213, σε ονομαστικό κατάλογο 1772/24-2-1844, ο οποίος διαβιβάστηκε προς τον οπλαρχηγό Ε. Κοντογιάννη, για χρήση της Διανομής 244 σιδερένιων αριστείων στους δικαιούχους από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Ο Κωνσταντίνος Δάικος, δεν αποκλείεται να διαφώνησε με το σιδερένιο αριστείο και προσέφυγε στους πληρεξουσίους της Επαρχίας Πατρατζικίου: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης και τον συμπεριέλαβαν στον κατάλογο, Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844, με α/α 277 μαζί με άλλους 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά και τον πρότειναν για χάλκινο αριστείο. Διαβίβασαν τον κατάλογο προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών για έγκριση. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει, και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης των προτεινόμενων αριστείων. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. “Αριστεία” Φ 250,  Φ. 286]  

[Δασκαλόπουλος Αθανάσιος πιθανή καταγωγή, από τα υπόδουλα Άγραφα, κάτοικος Υπάτη/χάλκινο. Ο Αθανάσιος Δασκαλάκης ή Δασκαλόπουλος, υπέβαλε επαναληπτική αίτηση απονομής αριστείου και το βεβαιωτικό του πιστοποιητικό συμμετοχής στον αγώνα, υπέρ ανεξαρτησίας της πατρίδας. Το δε πιστοποιητικό του, το  υπογράφουν οι οπλαρχηγοί Μ. και Ε. Κοντογιάννης και επικυρώνεται για το γνήσιο των υπογραφών από τον Δημαρχιακό πάρεδρο Υπάτης, Κ. Ζαχαρόπουλο, το οποίο αναφέρει τα εξής: «Πιστοποιούμε οι υποφαινόμενοι ότι ο Αθανάσιος Δασκαλάκης εκ Παλαιοκάστρου Τυμφρηστού Φθιώτιδος κάτοικος ήδη της πόλεως Υπάτης, μόλις άρχισε ο υπέρ πατρίδας αγώνας πήρε τα όπλα στα χέρια  του και κινήθηκε κατά των εχθρών. Πρώτα κατατάχθηκε στο στρατόπεδο του Πατρατζικίου υπό την οδηγία υμών των υποφαινομένων Μήτζο Κοντογιάννη. Παραβρέθηκε και πολέμησε γενναία στις μάχες πολιορκία της πόλεως Υπάτης, της Γιαννιτσούς,Τζούκας,   με το οπλαρχηγό Ι Φραγκίστα. Με τον ίδιο παραβρέθηκε και πολέμησε στα Διπόταμα, Παλαιόκαστρο. Ακολούθως υπό την οδηγία του Αρχηγού αείμνηστου Καραϊσκάκη εις Αθήνας και Πειραιά και άλλες πολλές. Σε όλο το διάστημα του ιερού αγώνα, ξεπλήρωσε το προς την πατρίδα χρέος του εις όλη τη έκταση, ως τίμιος και πιστός στρατιώτης. Όθεν προς βεβαίωση δίδομε το παρόν μας, ίνα   τω  χρησιμοποιήσει όπου ανήκει»Εν Υπάτη 24/8βρίου 1844» Περιλαμβάνεται με α/α 11 σε ονομαστικό κατάλογο Αγραφιωτών «της δεδουλουμένης επαρχίας Αγράφων» Νο 4678/16-12-1843, οι οποίοι διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Συντάχθηκε και υπογράφεται από τους οπλαρχηγούς: Ν. Σταματελόπουλο, Γ. Δυοβουνιώτη, Διαμαντή Ολύμπιου, Νάκου Πανουριά, Δ. Σκυλοδήμο κ.ά. Ο κατάλογος διευθύνθηκε προς την επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της Επικρατείας και προτείνεται να τιμηθεί με χάλκινο αριστείο.  Το Υπουργείο των Στρατιωτικών, εγκρίνει και στις 7-5-1844 τον περιλαμβάνει, με α/α 9 , σε ονομαστικό κατάλογο Νο 7079/2 Μαΐου 1844, ο οποίος απευθύνεται προς τη Διοίκηση Φθιώτιδος με 208 ονόματα αγωνιστών για χρήση της διανομής των προτεινόμενων αριστείων σε Αγραφιώτες αγωνιστές, που διαμένουν σε διάφορες επαρχίες της Φθιώτιδας.  Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 93, Φ. 277, Φ.  283]

[Δασκαλόπουλος Αθανάσιος, πιθανή καταγωγή από Άγραφα κάτοικος Υπάτη/χάλκινο. Από Αγά υπέβαλε αίτηση απονομής αριστείου καθώς και πιστοποιητικό συμμετοχής στις μάχες, το οποίο υπογράφουν οι: Μ. και Νι. Κοντογιάννης και επικυρώνεται για το γνήσιο των υπογραφών από τον Δήμαρχο Σπερχειάδος, Γ. Ζουλούμη. Το οποίο μεταξύ άλλων αναφέρει: « Πιστοποιούμεν οι υποφαινόμενοι, ότι ο Αθανάσιος Δασκαλόπουλος Παλαιοκαστρίτης εκ  Παλαιοκάστρου του Δήμου Τυμφρηστού, κάτοικος ήδη της πόλεως Υπάτης του αυτού Δήμου της Φθιώτιδας. Ήταν αξιωματικός, έχοντας κοντά του υπό την οδηγία του στρατιώτες. Μετείχε από την  αρχή μέχρι τέλους  υπό τις οδηγίες του στρατηγού Μήτζιου και Ν, Κοντογιάννη. Παρευρέθη  στις μάχες:  Υπάτης δύο φορές,  Αετού, Οξιάς του Λιδορικίου, Άμπλιανης,  Γιαννιτσούς, Καλιακούδας, Καρπενήσι και αλλαχού [….]Όθεν προς βεβαίωση δίδομεν το παρόν μας, ίνα   τω  χρησιμοποιήσει όπου ανήκει. Εν Αγά 4 Ιανουαρίου 1844.». Επίσης αναφέρεται  σε ονομαστικό κατάλογο 212 Αγραφιωτών «της δεδουλουμένης επαρχίας Αγράφων» Νο 4678/16-12-1843, οι οποίοι διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Συντάχθηκε και υπογράφεται από τους οπλαρχηγούς: Ν. Σταματελόπουλο, Γ. Δυοβουνιώτη, Διαμαντή Ολύμπιου, Νάκου Πανουριά, Δ. Σκυλοδήμο κ.ά. Ο κατάλογος διευθύνθηκε προς την επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της Επικρατείας για έγκριση και προτείνεται να τιμηθεί με χάλκινο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών, εγκρίνει και στις 7-5-1844 τον περιλαμβάνει, με α/α 9 , σε ονομαστικό κατάλογο Νο 7079/7 Μαΐου 1844, ο οποίος απευθύνεται προς τη Διοίκηση Φθιώτιδος με 208 ονόματα αγωνιστών για χρήση της διανομής των προτεινόμενων αριστείων σε Αγραφιώτες αγωνιστές, που διαμένουν σε διάφορες επαρχίες της Φθιώτιδας. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 254, Φ. 277. Φ. 283] Οι δύο με το αυτό όνομα, Αθ. Δασκαλόπουλος, όλα συγκλίνουν ότι είναι ένα και το αυτό πρόσωπο με διαφορετικά πιστοποιητικά.

[Δασκαλόπουλον Δημήτριον  κάτοικος Υπάτη/Αργυρό. Είναι καταχωρημένος με α/α 26 σε ονομαστικό κατάλογο 70 αξιωματικών και με το παρακάτω Βασιλικό Διάταγμα το: «Υπουργείο  επί των Στρατιωτικών. Απόφασις 16/ Ιουνίου 1844:  Περί χορηγήσεως αργυρού Αριστείου σε 70 άτομα.

«Επί τη προτάσει του Ημετέρου Υπουργού των Στρατιωτικών αποφασίσαμεν και διατάττο μεν τα εξής:

Αον ευαρεστούμεθα να χορηγήσωμεν το Αργυρούν αριστείον εις τα κάτωθι σημειούμενα άτομα, άτινα εκπληρώσαντα καθήκοντα αξιωματικού έλαβον μέρος ενεργητικόν εις τα μάχας του υπέρ ανεξαρτησίας της Πατρίδος πολέμου.

            Βον εις τον Ημέτερον Υπουργόν των Στρατιωτικών ανατίθεται η εκτέλεσις του  παρόντος Διατάγματος» Αθήνα 22 Μαΐου 1844. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 220]

Φ. 174/6 Δεδούσης  Νικόλαος από Μαυρίλο κάτοικος Υπάτης/σιδερένιο. Είναι καταχωρημένο μαζί με άλλους  91 αγωνιστές σε κατάλογο Νο 1/Ιανουάριος  1843, για σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 174]

Δερβίσης. βλέπε Ντερβίσης

[Δημάκην Κωνσταντίνον κάτοικος Υπάτη/Αργυρό. κάτοικος Υπάτης/Αργυρό. Είναι καταχωρημένος με α/α 53 σε ονομαστικό κατάλογο 70 αξιωματικών και με το παρακάτω Βασιλικό Διάταγμα το: «Υπουργείο των επί των Στρατιωτικών. Απόφασις 16/ Ιουνίου 1844

Περί χορηγήσεως αργυρού Αριστείου σε 70 άτομα.

«Επί τη προτάσει του Ημετέρου Υπουργού των Στρατιωτικών αποφασίσαμεν και διατάττομεν τα εξής:

Αον ευαρεστούμεθα να χορηγήσωμεν το Αργυρούν αριστείον εις τα κάτωθι σημειούμενα άτομα, άτινα εκπληρώσαντα καθήκοντα αξιωματικού έλαβον μέρος ενεργητικόν εις τα μάχας του υπέρ ανεξαρτησίας της Πατρίδος πολέμου.

            Βον εις τον Ημέτερον Υπουργόν των Στρατιωτικών ανατίθεται η εκτέλεσις του  παρόντος Διατάγματος» Αθήνα 22 Μαΐου 1844. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 220]

[Δημητρέλος Θεόδωρος κάτοικος Υπάτη. Στις 13 Ιανουαρίου 1844, συμμετείχε στην επαναληπτική και ομαδική αίτηση, 30 συμπατριωτών του, καθώς και στην υποβολή ατομικού βεβαιωτικού πιστοποιητικού στις μάχες, αιτούμενος την έκδοση του αριστείου του, χάρις των εκδουλεύσεων του προς την πατρίδα. Η αίτηση καθαρογραμμένη, είναι καταχωρημένη στη μερίδα του αγωνιστή,  Αθ. Αγγέλη.  Το πιστοποιητικό συμμετοχής του στις μάχες, υπογράφεται από τους οπλαρχηγούς, Μ. και Ν. Κοντογιάννη και επικυρώνεται από το Δήμαρχο Σπερχειάδος, Γ. Ζουλούμη. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 245]

[Δημητρίου Αθ. κάτοικος Υπάτη//σιδερένιο. Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου, εγκρίνει και διεύθυνε με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Δεν αποκλείεται ο ίδιος να διαφώνησε με το σιδερένιο αριστείο και να κατέφυγε ξανά στους πληρεξουσίους της Φθιώτιδας: Αινιάν και Ε. Κοντογιάννη. Τον περιέλαβαν με α/α 330 στον κατάλογο 10554-6-6-1844 ο οποίος διαβιβάσθηκε προς επί των στρατιωτικών Γραμματεία, προτάθηκε να τιμηθεί με το χάλκινο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών, στις 19-6-1844, εγκρίνει τον παραπάνω κατάλογο, με υπογραφή Π. Ί. Ρόδιου επί του ιδίου καταλόγου και επιστρέφεται στους ιδίους, για χρήση της διανομής των 338 αριστείων στους προτεινόμενους.  Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ. 286. Φ. 286]

 [Δημητρίου Γεώργιος πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο κάτοικος Υπάτη/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται με α/α 226 σε ονομαστικό κατάλογο, Νο 9181/ Αθήνα 16/5/1844, με 354  Ασπροποταμήτες αγωνιστές.  Πιθανολογείται να  συντάχθηκε από τον Συνταγ Χρηστ Χατζηπέτρου, επίσης Ασπροποταμήτη. Προτάθηκε για σιδερένιο και ο κατάλογος διαβιβάσθηκε προς το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο για έγκριση. Το Υπουργείο, την 1η  Ιουνίου 1844 εγκρίνει και διαβιβάζει ταυτάριθμο κατάλογο, με τους 354 προτεινόμενους αγωνιστές για χρήση της διανομής των αριστείων στους δικαιούχους, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα διπλώματα. Τιμήθηκε με το προτεινόμενο σιδερένιο  αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 285 και Φ. 286]

[Δημητρίου Παναγιώτης κάτοικος Αβοράκι/χάλκινο. Περιλαμβάνεται με α/α 401 σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για χάλκινο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π.  Ι. Ρόδιου, εγκρίνει  και  διεύθυνε με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ 286]

[Διαμαντής Θεόδωρος κάτοικος Υπάτη/χάλκινο. Περιλαμβάνεται με  α/α 224 σε ονομαστικό κατάλογο με αριθμό 6836/28/4/1844, ο οποίος διευθύνθηκε από το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο, επί Υπουργίας Π .Ι. Ρόδιου, προς τον Συνταγματάρχη Χριστόδουλου Χατζηπέτρου, με 244 χάλκινα αριστεία για διανομή στους δικαιούχους, όπως αυτά είχαν προταθεί. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 282]

[Δράκον Θεόδωρον ή Θεοδωρή, κάτοικος Υπάτη/Αργυρό, «προύχων-Δημογέρων». Βρίσκεται καταχωρημένος με α/α 32 σε κατάλογο του Υπουργείου των Στρατιωτικών μαζί με άλλα 42 άτομα προύχοντες -Δημογέροντες από διάφορα χωριά και το Υπουργείο: «Επί τη προτάσσει της  ημετέρας επί την των Στρατιωτικών Γραμματείας της επικρατείας  ευαρεστούμεθα  να χορηγήσωμεν τ’ αργυρά αριστεία εις τα κάτωθι σημειούμενα άτομα, άτινα διατελέσαντα ως προύχοντες  και Δημογέροντες των χωρίων των εν καιρώ του υπέρ ανεξαρτησίας της Πατρίδος πολέμον, έλαβον ενερργητικόν εις α μάχας μέρος ως επικεφαλής των εγχωρίων των .   εις τ’ αρχεία Αθήνα την 31 Αυγούστου 1844» Για τον ίδιο έχουμε την επιβεβαίωση και από άλλο έγγραφο. Πηγή Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 276, Φ. 281] 

[Δροσόπουλος Δημήτριος κάτοικος Υπάτη. Στις 13 Ιανουαρίου 1844, συμμετείχε στην επαναληπτική και ομαδική αίτηση, 30 συμπατριωτών του, καθώς και στην υποβολή ατομικού βεβαιωτικού πιστοποιητικού στις μάχες, αιτούμενος την έκδοση του αριστείου του, χάρις των εκδουλεύσεων του προς την πατρίδα. Η αίτηση καθαρογραμμένη, είναι καταχωρημένη στη μερίδα του αγωνιστή, Αθ. Αγγέλη.   Το δε πιστοποιητικό του, το οποίο υπογράφουν οι οπλαρχηγοί Μ. και Ν. Κοντογιάννης και  επικυρώνεται για το γνήσιο των υπογραφών από το Δήμαρχο Σπερχειάδος Γ. Ζουλούμη, μεταξύ άλλων αναφέρει: «Πιστοποιούμεν οι υποφαινόμενοι ότι ο Δημήτριος Δροσόπουλος εκ της  πόλεως  Υπάτης της Φθιώτιδας. Υπηρέτησε την πατρίδα απ’ αρχής μέχρι τέλους του αγώνα. Υπό την οδηγίαν ημών των υποφαινομένων και άλλων οπλαρχηγών του αγώνος. Παραβρέθηκε  στις μάχες:  Υπάτης δύο φορές,  Γιαννιτζούς, Καλιακούδας και αλλαχού[….] ταύτα πάντα  γνωρίζονταις εκ του πλησιόν επαφύομεν  το παρόν μας, ίνα τω χρησιμεύσει ανήκοντως[…] Εν Αγά 8 Ιανουαρίου 1844.» Πηγή Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 245]

[Δροσόπουλος Κώστας κάτοικος Υπάτη. Στις 13 Ιανουαρίου 1844, συμμετείχε στην επαναληπτική και ομαδική αίτηση, 30 συμπατριωτών του, καθώς και στην υποβολή ατομικού βεβαιωτικού πιστοποιητικού στις μάχες, αιτούμενος την έκδοση του αριστείου του, χάρις των εκδουλεύσεων του προς την πατρίδα. Η αίτηση καθαρογραμμένη, είναι καταχωρημένη στη μερίδα του αγωνιστή, Αθ. Αγγέλη.  Το δε πιστοποιητικό του υπογράφεται από τους Μ. και Ν. Κοντογιάννη και επικυρώνεται από το Δήμαρχο Σπερχειάδος, Γ. Ζουλούμη. Εν Αγά 8 Ιανουαρίου 1844.» Πηγή Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 245]

[Δροσόπουλος Χρήστος κάτοικος Υπάτη/σιδερένιο. Το 1842 υπηρετεί ως στρατιώτης της Οροφυλακής  και του απονέμεται το σιδερένιο  αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 163/86]

[Ευγενικός Γιαννακός Πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο κάτοικος Υπάτη/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται με α/α 207 σε ονομαστικό κατάλογο, Νο 9181/ Αθήνα 16/5/1844, με 354  Ασπροποταμήτες αγωνιστές.  Πιθανολογείται να  συντάχθηκε από τον Συνταγ Χρηστ Χατζηπέτρου, επίσης Ασπροποταμήτη. Προτάθηκε για σιδερένιο αριστείο και ο κατάλογος διαβιβάσθηκε προς το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο για έγκριση. Το Υπουργείο, την 1η  Ιουνίου 1844 εγκρίνει, και διαβιβάζει ταυτάριθμο κατάλογο, με τους 354 προτεινόμενους αγωνιστές για χρήση της διανομής των αριστείων στους δικαιούχους, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα διπλώματα. Τιμήθηκε με το προτεινόμενο σιδερένιο  αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 285 και Φ. 286]

[Ευθυμίου Ιωάννης κάτοικος Υπάτη/χάλκινο. Στις 21-1-1843, ο Χρηστοδουλος Χατζηπέτρου και Δ, Χατζήσκος, διαβίβασαν προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της Επικρατείας ονομαστικό κατάλογο 1302«…. ατόμων του Αγώνος εις την κατά την επαρχίαν Φθιώτιδος κατοίκων πλέον άξιοι διά να λάβωσι και φέρωσι κατά την εφεξής διάκρισιν…» :25 για αργυρά, 20 χάλκινα και 243 σιδερένια. Ο  προτεινόμενος με α/α 28 στον κατάλογο,  προτάθηκε για το χάλκινο αριστείο. Ενώ στις 28-4-1844, περιλαμβάνεται με α/α 28 σε ονομαστικό κατάλογο με αριθμό 6836, ο οποίος διευθύνθηκε από το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο, επί Υπουργίας Π .Ι. Ρόδιου, προς τον Συνταγματάρχη Xρηστόδουλο Χατζηπέτρου, με 244 χάλκινα αριστεία για διανομή στους δικαιούχους, όπως αυτά είχαν προταθεί. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. “Αριστεία” Φ 245, Φ. 282]

100 [Ευσταθίου Δημήτριος πιθανή καταγωγή Θεσσαλία κάτοικος Υπάτη/χάλκινο. Είναι καταχωρημένος με α/α 80 σε  ονομαστικό κατάλογο  Νο 8045/30 Απριλίου 1844, ο οποίος αναφέρει: «Κατάλογος 205 Θεσσαλών Ελλήνων διαμενόντων εις διάφορες επαρχίες της Φθιώτιδος, εχόντων δικαίωμα Αριστείου. Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 284]

[Ευσταθείου Χρήστος κάτοικος Υπάτη/σιδερένιο. Στις 21-1-1843, ο Χρηστοδουλος Χατζηπέτρου και Δ, Χατζήσκος, διαβίβασαν προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της Επικρατείας ονομαστικό κατάλογο 1302 «…. ατόμων του Αγώνος εις την κατά την επαρχίαν Φθιώτιδος κατοίκων πλέον άξιοι διά να λάβωσι και φέρωσι κατά την εφεξής διάκρισιν…» :25 για αργυρά, 20 χάλκινα και 243 σιδερένια. Ο  υποφαινόμενος με α/α 141 στον κατάλογο, προτάθηκε για το σιδερένιο   αριστείο. Ενώ τον συναντάμε καταχωρημένο με α/α 29 σε ονομαστικό κατάλογο αγωνιστών, Νο 3466/10-3-1844 του Υπουργείου των στρατιωτικών, επί υπουργίας Ανδρέα Λόντου, ο οποίος διευθύνεται προς Δ. Χατζίσκο, για χρήση της διανομής των προτεινόμενων σιδερένιων αριστείων, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα Διπλώματα.  Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ 245, Φ. 272]

[Ζαχόπουλος Ιωάννης κάτοικος και δημότης  Υπάτη. Υπέβαλε επαναληπτική ατομική αίτηση απονομής αριστείου, καθώς και βεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμετοχής στις μάχες, στον υπέρ ανεξαρτησίας της πατρίδας αγώνα. Η αίτησή του υποβλήθηκε 9 Ιανουαρίου 1844, διά μέσου του Δήμου του, προς την επί των Στρατιωτικών Γραμματεία της Επικρατείας,  διά τα περαιτέρω και η οποία αναφέρει: Και κατά τον μήνα οκτώμβριο έδωσα, αναφορά μου των οπλαρχηγών υπό των οποίων τας διαταγάς διέπρεψα, εις τον Δήμαρχον υπάτης του οποίου είμαι Δημότης και κάτοικος της πόλεως ταύτης της επαρχίας Φθιώτιδος. ζητώντας δυνάμει των προς την Πατρίδα εκδουλεύσεών μου, διά το  από 20 Μαΐου/1 Ιουνίου 1834/ Υ Β. Διατάγματος, να μου δωθή το εθνόσημον αριστείον. Και επειδή μέχρι τούδε αποτέλεσμα δεν είδομεν, φαίνεται ίσως τα πρώτα ενδεικτικά μου να εχάθησαν και ως εκ τούτο ηναγκάσθην να  λάβω Νέο, των οποίων εσωκλείω εν τη παρούση μου και επικαλούμαι την   δικαιοσύνην του Κου Γραμματεέως, Ίνα δυνάμει των προς την Πατρίδα αρχαίων εκδουλεύσεών μου, ως καε τίποτε άλλο  δεν ανταμοίφθην από το Έθνος, να μην υστερηθώ και το Εθνόσημον.

            Πεποισμένος ότι θέλει εισακουσθή εις την δικαία μου ταύτην αίτησιν υποσημειούμαι με σέβας, Ο ευπειθέστατος γιαννάκης Ζαχόπουλος.» Το δε πιστοποιητικό του το οποίο υπογράφεται από το Μ. και Ν. Κοντογιάννη και επικυρώνεται από το Δήμαρχο Σπερχειάδος, μεταξύ άλλων αναφέρει: «Πιστοποιούμεν οι υποφαινόμενοι ότι ο Κ: Ιωάννης Ζαχόπουλος κάτοικος της πόλεως υπάτης και δημότης, της επαρχίας Φθιώτιδος, υπηρέτησε Στρατιωτικώς την   Πατρίδα απ’ αρχής της υπέρ ελευθερίας  αυτής αγώνα υπό την οδηγίαν μας, έδειξε άριστον διαγωγήν εις όλον το διάστημα, παραυρεθείς εις τα ενδόξους μάχας, της Καλιακούδας, εις τας δύο προσβολάς της Υπάτης, εις Ιμεραφέντη της Ναυπάκτου και εις τη έξοδον του Μεσολογγίου κατά του Κιουταχή προσβολήν της νυκτός. Γνωρίζονταις οι υποφαινόμενοι ταύτα πάντα εκ του πλησίον υπαφείομεν το παρόν μας προς αυτόν ίνα του χρησιμεύση ανηκόντος. Εν Αγά 6 Ιανουαρίου 1844.» Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ 245]Σημείωση:  Δεν αποκλείεται, ο Ζάχου Καραγιάννης που ακολουθεί να είναι ο ίδιος με τον παρόντα

[Ζάχου Καραγιάννης κάτοικος Υπάτη/χάλκινο. Περιλαμβάνεται με α/α 365 σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844, προς το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για χάλκινο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου, εγκρίνει και διεύθυνε με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ 286]  

[Ζήκος Γεώργιος κάτοικος Υπάτη/ σιδερένιο. Στις 21-1-1843, ο Χρηστοδουλος Χατζηπέτρου και Δ, Χατζήσκος, διαβίβασαν προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της Επικρατείας ονομαστικό κατάλογο 1302 «…. ατόμων του Αγώνος εις την κατά την επαρχίαν Φθιώτιδος κατοίκων πλέον άξιοι διά να λάβωσι και φέρωσι κατά την εφεξής διάκρισιν…» :25 για αργυρά, 20 χάλκινα και 243 σιδερένια. Ο  υποφαινόμενος με α/α 144 στον κατάλογο, προτάθηκε για το σιδερένιο   Αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. “Αριστεία” Φ 245].

[Ζούμπος Θεόδωρος Πιθανή καταγωγή από Aσπροπόταμο κάτοικος Υπάτη/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται με α/α 5 σε ονομαστικό κατάλογο, Νο 9181/ Αθήνα 16/5/1844, με 354  Ασπροποταμήτες αγωνιστές.  Πιθανολογείται να  συντάχθηκε από τον Συνταγματάρχη Χριστόδουλο Χατζηπέτρου, επίσης Ασπροποταμήτη. Προτάθηκε για σιδερένιο και ο κατάλογος διαβιβάσθηκε προς το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο για έγκριση. Το Υπουργείο την 1η  Ιουνίου 1844, εγκρίνει  και διαβιβάζει ταυτάριθμο κατάλογο, με τους 354 προτεινόμενους αγωνιστές για χρήση της διανομής των αριστείων στους δικαιούχους, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα διπλώματα. Τιμήθηκε με το προτεινόμενο σιδερένιο  αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 285 και Φ. 286]

[Ζώης Ευστάθιος πιθανή καταγωγή Θεσσαλία κάτοικος Υπάτης/χάλκινο. Είναι καταχωρημένος με α/α 82 σε  ονομαστικό κατάλογο  Νο 8045/30-4-1844, ο οποίος αναφέρει: «Κατάλογος 205 Θεσσαλών Ελλήνων διαμενόντων εις διάφορες επαρχίες της Φθιώτιδος, εχόντων δικαίωμα Αριστείου». Τιμήθηκε με χάλκινο αριστείο.  Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 284]

[Ζώτου Σωτήρης κάτοικος Υπάτη/σιδερένιο. Στις 21-1-1843, ο Χρηστοδουλος Χατζηπέτρου και Δ, Χατζήσκος, διαβίβασαν προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της Επικρατείας ονομαστικό κατάλογο 1302 «[….] ατόμων του Αγώνος εις την κατά την επαρχίαν Φθιώτιδος κατοίκων πλέον άξιοι διά να λάβωσι και φέρωσι κατά την εφεξής διάκρισιν…» :25 για αργυρά, 20 χάλκινα και 243 σιδερένια. Ο  υποφαινόμενος με α/α 126 στον κατάλογο, προτάθηκε για το σιδερένιο   αριστείο. Ενώ τον συναντάμε καταχωρημένο με α/α 13 σε ονομαστικό κατάλογο αγωνιστών, Νο 3466/10-3-1844 του Υπουργείου των στρατιωτικών, επί υπουργίας Ανδρέα Λόντου, ο οποίος διευθύνεται προς Δ. Χατζίσκο, για χρήση της διανομής των προτεινόμενων σιδερένιων αριστείων, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα Διπλώματα.  Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ 245, Φ. 272]

[Θανασιάς Νικόλαος κάτοικος Υπάτη/σιδερένιο. Στις 13 Ιανουαρίου 1844, συμμετείχε στην επαναληπτική και ομαδική αίτηση, 30 συμπατριωτών του, καθώς και στην υποβολή ατομικού βεβαιωτικού πιστοποιητικού στις μάχες, αιτούμενος την έκδοση του αριστείου του, χάρις των εκδουλεύσεων του προς την πατρίδα. Η αίτηση καθαρογραμμένη, είναι καταχωρημένη στη μερίδα του αγωνιστή, Αθ. Αγγέλη. Το δε πιστοποιητικό του μετξύ άλλων αναφέρει: « Πιστοποιούμεν οι υποφαινόμενοι ότι, ο Νικόλαος Θανασιάς εκ της  πόλεως Υπάτης της Φθιώτιδος υπηρέτησε την πατρίδα απ’ αρχής μέχρι τέλους υπό την οδηγίαν ημών και άλλων οπλαρχηγών του αγώνος. Παρευρέθηκε στις μάχες: δις εντός της Υπάτης,  Αετού, Γιαννιτσούς, Κρεμμύδι της Πελοποννήσου και αλλαχού[…] Εν Αγά 7 Ιανουαρίου 1844».  Υπογράφεται από τους Μ. και Ν. Κοντογιάννη και επικυρώνεται από το Δήμαρχο Σπερχειάδος  Γ. Ζουλούμη. Επίσης, τον συναντάμε  με α/α 31 σε κατάλογο ονομαστικό αγωνιστών Νο 3466/10/3/1844 του Υπουργείου των στρατιωτικών, ο οποίος διευθύνθηκε, επί υπουργίας Ανδρέα Λόντου, προς Δ. Χατζίσκο, για χρήση της διανομής των σιδερένιων αριστείων, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα Διπλώματα σε 100 άτομα. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 245, Φ. 272]    

[Θήκας Γεώργιος κάτοικος Υπάτη/σιδερένιο. Είναι καταχωρημένος με α/α 32 στον 6ο κατά σειρά  ονομαστικό κατάλογο αγωνιστών, Νο 3466/10/3/1844 του Υπουργείου των στρατιωτικών, ο οποίος  διευθύνθηκε επί υπουργίας Ανδρέα Λόντου προς Δ. Χατζίσκο, για χρήση της διανομής των σιδερένιων αριστείων, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα Διπλώματα σε 100 άτομα. Πιθανόν να προτάθηκε από τον ίδιον Δ. Χατζήσκο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 272]

[Ιερομνήμων Δημάκης κάτοικοςΥπάτη/Αργυρό, Φέρεται καταχωρημένος με α/α 3 μαζί με άλλους βαθμοφόρούς.Στις παρατηρήσεις του καταλόγου σημειώνεται: πιστοποιείται παρά διαφόρων οπλαρχηγών ότι φέρων επισημότητα εις τον Στρατόν.  Κατά το πιστοποιητικόν του παρευρεθείς εις τας μάχας επικεφαλής στρατιωτών και επιφορτισθείς την διαφρόντισιν του στρατοπέδου, δεν δυνάμεθα ειμή να τον θεωρήσωμεν ως επίσημον μεταξύ των συναγωνιστών του, και επομένως άξιον της απολαβής του αργυρού αριστείου Αθήνα την.. Μαΐου 1833. Πηγή: Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 179]

[Ιωάννου Λουκάς κάτοικος Υπάτη/σιδερένιο. Είναι με α/α 8 σε ονομαστικό  κατάλογο Νο 12064/21-9-1843, της Διοίκησης Φθιώτιδος, μαζί με άλλους 34 αγωνιστές και τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Επίσης Περιλαμβάνεται με α/α 56 σε ιδιόχειρο σημείωμα-κατάλογο, χωρίς καταγωγή και διαμονή, του παρακάτω αναφερομένου οπλαρχηγού, ο oποίος διαβιβάστηκε, στις 6/9βρίου 1843, προς την επί των Στρατιωτικών Γραμματεία της Επικρατείας, με την εξής επικεφαλίδα: “Κατάλογος των όσων υπαξιωματικών και Στρατιωτών υπηρέτησαν καθ’ όλον το διάστημα του Ιερού αγώνος υπό την οδηγίαν του Συνταγματάρχη  Χρ. Χατζηπέτρου, και υστερούνται εισέτι»  Ο ίδιος πιθανόν να διαφώνησε με το παραπάνω αριστείο και να έκανε ένσταση. Οπότε στις 21-1-1843, ο Χρηστοδουλος Χατζηπέτρου και Δ, Χατζήσκος, τον συμπεριέλαβαν με α/α 29 σε ονομαστικό κατάλογο 1302, τον οποίον που συνέταξαν και  διαβίβασαν προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της Επικρατείας, προτείνοντας  τον  για  χάλκινο αριστείο. Ενώ στις 28-4-1844, σύμφωνα με τα παραπάνω, περιλαμβάνεται με α/α 18 σε ονομαστικό κατάλογο με αριθμό 6836, ο οποίος διευθύνθηκε, από το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο,  προς τον Συνταγματάρχη Xρηστόδουλο Χατζηπέτρου, με 244 χάλκινα αριστεία για διανομή στους δικαιούχους, όπως αυτά είχαν προταθεί. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 134, Φ. 192,  245, Φ. 282]

[Καζάσης Ιωάννης κάτοικος Υπάτη/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται με α/α  378 σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου, εγκρίνει και  διεύθυνε με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ 286]

[Καθάριος Ιωάννης  κάτοικος Υπάτης/σιδερένιο. Είναι καταχωρημένος σε ονομαστικό κατάλογο Νο. 103/14/7βρίου 1841, προς Διοίκηση Φθιώτιδος και τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 79]

[Καθάριος Παναγιώτης   κάτοικος Υπάτη/σιδερένιο. Ο ονομαστικός κατάλογος της Διοίκησης Φθιώτιδας Νο 1/6 1843, τον περιλαμβάνει με α/α 7.  μαζί με άλλους 23 αγωνιστές, οι οποίοι προτείνονται από το  Συνταγματάρχη Χριστόδουλος Χατζηπέτρου για σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 192]

[Κάκης Γεώργιος κάτοικος Υπάτη/χάλκινο. Περιλαμβάνεται με α/α 227 σε ονομαστικό κατάλογο με αριθμό 6836/28/4/1844, ο οποίος διευθύνθηκε, από το, επί των Στρατιωτικών Υπουργείο, επί Υπουργίας Π .Ι. Ρόδιου, προς τον Συνταγματάρχη Χριστόδουλου Χατζηπέτρου, με 244 χάλκινα αριστεία για διανομή στους δικαιούχους, όπως αυτά είχαν προταθεί. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 282]

[Καμνιέτης Ευθύμιος κάτοικος Υπάτη/χάλκινο. Περιλαμβάνεται με α/α 230 σε ονομαστικό κατάλογο με αριθμό 6836/28/4/1844, διευθύνθηκε από το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο, επί Υπουργίας Π .Ι. Ρόδιου, προς τον Συνταγματάρχη Χριστόδουλου Χατζηπέτρου, με 244 χάλκινα αριστεία για χρήση της διανομή στους δικαιούχους, όπως αυτά είχαν προταθεί. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 282]

[Κο(α)ντάς Κώστας κάτοικος Υπάτη/σιδερένιο. Στις 21-1-1843, ο Χρηστόδουλος Χατζηπέτρου και Δ, Χατζήσκος, διαβίβασαν προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της Επικρατείας ονομαστικό κατάλογο «…. ατόμων του Αγώνος εις την κατά την επαρχίαν Φθιώτιδος κατοίκων πλέον άξιοι διά να λάβωσι και φέρωσι κατά την εφεξής διάκρισιν…» :25 για αργυρά, 20 χάλκινα και 243 σιδερένια. Ο  υποφαινόμενος με α/α 137 στον κατάλογο, προτάθηκε για το σιδερένιο   Αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. “Αριστεία” Φ 245].

[Καμπριτζαγεωργόπουλος Ευσταθ. πιθανή καταγωγή Θεσσαλία κάτοικος Υπάτη/χάλκινο. Είναι καταχωρημένος με α/α 77 σε  ονομαστικό κατάλογο  Νο 8045/30 Απριλίου 1844, «…205 Θεσσαλών Ελλήνων διαμενόντων εις διάφορες επαρχίες της Φθιώτιδος, εχόντων δικαίωμα Αριστείου. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 284

[Καντζούρας Γιάννης  κάτοικος Υπάτη/σιδερένιο. Είναι καταχωρημένος με α/α 53 στον 6ο κατά σειρά  ονομαστικό κατάλογο αγωνιστών, Νο 3466/10/3/1844 του Υπουργείου των στρατιωτικών, ο οποίος  διευθύνθηκε επί υπουργίας Ανδρέα Λόντου προς Δ. Χατζίσκο, για χρήση της διανομής των σιδερένιων αριστείων, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα Διπλώματα σε 100 άτομα. Πιθανόν να προτάθηκε από τον ίδιον Δ. Χατζήσκο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία “Αριστεία” Φ. 272]

[Καραγιάνης Μήτρος Φαλ(φ)άιτης πιθανή καταγωγή Θεσσαλία κάτοικος Υπάτη/χάλκινο. Είναι καταχωρημένος με α/α 106 σε  ονομαστικό κατάλογο  Νο 8045/30-4-1844, ο οποίος αναφέρει: «Κατάλογος 205 Θεσσαλών Ελλήνων διαμενόντων εις διάφορες επαρχίες της Φθιώτιδος, εχόντων δικαίωμα Αριστείου». Τιμήθηκε με χάλκινο αριστείο.  Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 284]

[Καραγιαννόπουλος Ζαχαρί κάτοικος Υπάτη/Χάλκινο Ονομαστικός κατάλογος αγωνιστών Νο 830/ Μάρτιος 1844 του Υπουργείου των Στρατιωτικών προς Διοίκηση Ευρυτανίας για χρήση της διανομής στους δικαιούχους. Ο υποφαινόμενος με α/α 28 στον κατάλογο, τιμήθηκε με χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία “Αριστεία” Φ. 274] 

[Καραγκούνης Αναστάσιος κάτοικος Υπάτη//σιδερένιο. Περιλαμβάνεται με α/α 410 σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844, προς το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου εγκρίνει και  διεύθυνε με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ 286]

[Καρακλής Θεόδωρος Πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο κάτοικος Υπάτη/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται με α/α 213 σε ονομαστικό κατάλογο, Νο 9181/ Αθήνα 16/5/1844, με 354  Ασπροποταμήτες αγωνιστές.  Πιθανολογείται να  συντάχθηκε από τον Συνταγ. Χρηστ Χατζηπέτρου, επίσης Ασπροποταμήτη. Προτάθηκε για σιδερένιο και ο κατάλογος διαβιβάσθηκε προς το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο για έγκριση. Το Υπουργείο, την 1η  Ιουνίου 1844 εγκρίνει, και διαβιβάζει ταυτάριθμο κατάλογο, με τους 354 προτεινόμενους αγωνιστές για χρήση της διανομής των αριστείων στους δικαιούχους, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα διπλώματα. Τιμήθηκε με το προτεινόμενο σιδερένιο  αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 285 και Φ. 286]

[Καρανικόλα Δήμος κάτοικος Υπάτη/σιδερένιο. Στις 13 Ιανουαρίου 1844, συμμετείχε στην επαναληπτική και ομαδική αίτηση, 30 συμπατριωτών του, καθώς και στην υποβολή ατομικού βεβαιωτικού πιστοποιητικού στις μάχες, αιτούμενος την έκδοση του αριστείου του, χάρις των εκδουλεύσεων του προς την πατρίδα. Η αίτηση καθαρογραμμένη, είναι καταχωρημένη στη μερίδα του αγωνιστή, Αθ. Αγγέλη.   Παραθέτουμε περίληψη του βεβαιωτικού πιστοποιητικού του συμμετοχής στις μάχες, υπέρ της ανεξαρτησίας της πατρίδας πόλεμο. Το υπογράφουν οι οπλαρχηγοί: Μ. και Ν. Κοντογιάννης και επικυρώνεται για το γνήσιο των υπογραφών. Ο Δήμαρχος Σπερχειάδος, Γ. Ζουλούμης. Ήτοι: Πιστοποιούμεν οι υποφαινόμενοι εν συνείδησή  ότι ο Καρανικόλας κάτοικος της πόλεως  Υπάτης της Φθιώτιδας. Υπηρέτησε την πατρίδα  απ’ αρχής μέχρι τέλους υπό την οδηγίαν ημών και άλλων οπλαρχηγών του αγώνος. Παρευρέθηκε στις  μάχες: Δις εντός της Υπάτης,  Αετού,  Γιαννιτσούς,   Κρεμμύδι Πελοποννήσου και αλλαχού[….]. Εν Αγά 9 Ιανουαρίου 1844»  Περιλαμβάνεται με α/α 411 σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου διεύθυνε, με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 245, Φ. 284, Φ 286]

[Καραμπερόπολος Δημήτριος κάτοικος Υπάτη. Κατέθεσε, 12-1-1844, ατομική επαναληπτική αίτηση, απονομής αριστείου, δια μέσου  του Δήμο Υπάτης, καθώς και υποβολή ατομικού βεβαιωτικού πιστοποιητικού συμμετοχής  στις μάχες. Με την παράκληση αυτά να διευθυνθούν προς την επί των Στρατιωτικών Γραμματεία της Επικρατείας, για την έκδοση του αριστείου του, χάριν των εκδουλεύσεων του προς την πατρίδα.    Το δε  πιστοποιητικό του, αναφέρει: «Δια του παρόντος, πιστοποιούμεν οι υποφαινόμενοι, ότι, ο Δημήτριος Καραμπερόπουλος κάτοικος Υπάτης[…] έλαβε μέρος στις μάχες, δις εις της Υπάτης,  εις Οξειάν λοιδορικίου, εις την Καλιακούδα, εις το Κρεμίδι της Πελοπονήσου και την έξοδον του Μεσολογγίου κατά του Κιουταχή, υπό τας διαταγάς ημών και άλλων οπλαρχηγών. […]  Εν Αγά 6 Ιανουαρίου 1844». Υπογράφεται από τους οπλαρχηγούς, Μ. και Ν. Κοντογιάννη και επικυρώνεται από το Δήμαρχο Καλλιαίων Κατσόγιαννο Παπαναγιώτου. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 245]

[Καραχάλιο θεοδωρή Πιθανή καταγωγή από Aσπροπόταμο κάτοικος Υπάτη/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται με α/α 214 σε ονομαστικό κατάλογο, Νο 9181/ Αθήνα 16/5/1844, με 354  Ασπροποταμήτες αγωνιστές.  Πιθανολογείται να  συντάχθηκε από τον Συνταγ Χρηστ Χατζηπέτρου, επίσης Ασπροποταμήτη. Προτάθηκε για σιδερένιο και ο κατάλογος διαβιβάσθηκε προς το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο για έγκριση. Το Υπουργείο, την 1η  Ιουνίου 1844 εγκρίνει, και διαβιβάζει ταυτάριθμο κατάλογο, με τους 354 προτεινόμενους αγωνιστές για χρήση της διανομής των αριστείων στους δικαιούχους, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα διπλώματα. Τιμήθηκε με το προτεινόμενο σιδερένιο  αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 285 και Φ. 286]

[Κατσαδούρος Γεώργιος κάτοικος Υπάτη/σιδερένιο. Είναι καταχωρημένος με α/α 6 σε ονομαστικό κατάλογο Νο. 103/14/7βρίου 1841, προς Διοίκηση Φθιώτιδος και τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 79]

[Κατσαδούρος Δημήτριος κάτοικος Υπάτη/σιδερένιο Είναι καταχωρημένος με α/α 7 σε ονομαστικό κατάλογο Νο. 103/14/7βρίου 1841, προς Διοίκηση Φθιώτιδος και τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 79]

[Κατζάλος Χρηστόδουλος κάτοικος Υπάτη/χάλκινο. Περιλαμβάνεται με α/α 106 σε ονομαστικό κατάλογο με αριθμό 6836/28/4/1844, ο οποίος διευθύνθηκε από το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο, επί Υπουργίας Π .Ι. Ρόδιου, προς τον Συνταγματάρχη Χριστόδουλου Χατζηπέτρου, με 244 χάλκινα αριστεία για διανομή στους δικαιούχους, όπως αυτά είχαν προταθεί. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 282]

[Κατζιανός Γεώργιος κάτοικος Υπάτη/χάλκινο. Περιλαμβάνεται με α/α 69 σε ονομαστικό κατάλογο με αριθμό 6836/28/4/1844, ο οποίος διευθύνθηκε από το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο, επί Υπουργίας Π .Ι. Ρόδιου, προς τον Συνταγματάρχη Xρηστόδουλο Χατζηπέτρου, με 244 χάλκινα αριστεία για διανομή στους δικαιούχους, όπως αυτά είχαν προταθεί. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 282]

[Κατσίμαρος ή Κατσίγκαρος;;; Δ. κάτοικος Υπάτη//σιδερένιο. Περιλαμβάνεται με α/α 408 σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη Νο. 8397/13-4-1844, προς το,  Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου, εγκρίνει και διεύθυνε με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ 286]

[Κατσίμπρας Γεώργιος. κάτοικος Υπάτη/ σιδερένιο. Περιλαμβάνεται με α/α 202 σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π.  Ι. Ρόδιου, εγκρίνει και διαβίβασε με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ 286]

[Κατσογιαννόπουλος Δρόσος κάτοικος Υπάτη//σιδερένιο. Στις 13 Ιανουαρίου 1844, συμμετείχε στην επαναληπτική και ομαδική αίτηση, 30 συμπατριωτών του, καθώς και στην υποβολή ατομικού βεβαιωτικού πιστοποιητικού στις μάχες, αιτούμενος την έκδοση του αριστείου του, χάρις των εκδουλεύσεων του προς την πατρίδα. Η αίτηση καθαρογραμμένη, είναι καταχωρημένη στη μερίδα του αγωνιστή, Αθ. Αγγέλη.  Το δε πιστοποιητικό του, το οποίο υπογράφουν οι οπλαρχηγοί Μ. και Ν. Κοντογιάννης και  επικυρώνεται για το γνήσιο των υπογραφών από το Δήμαρχο Σπερχειάδος Γ. Ζουλούμη, μεταξύ άλλων αναφέρει: «Πιστοποιούμεν οι υποφαινόμενοι ότι ο Κύριος  Δρόσος Κατζογιαννόπουλος  εκ της πόλεως  Υπάτης της Φθιώτιδας [….] Υπηρέτησε την πατρίδα απ’ αρχής μέχρι τέλους υπό την οδηγίαν ημών και άλλων τότε οπλαρχηγών. Παρευρέθη στις μάχες: δις εντός της Υπάτης, Αετού, Γιαννιτσούς, Άμπλιανης,  Καλιακούδα,  Κριμύδι της Πελοποννήσου και αλλαχού[…] Οι υποφαινόμενοι επαφύωμεν προς αυτόν το παρόν μας ίνα του χρησιμεύση όθεν ανήκει. Εν Αγά 8 Ιανουαρίου 1844» Περιλαμβάνεται με α/α 405 σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου, εγκρίνει και  διεύθυνε με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 254, Φ. 284, Φ 286]  

[Καφριμάνης Γεώργιος   κάτοικος Υπάτη/χάλκινο. Στις 21-1-1843, ο Χρηστοδουλος Χατζηπέτρου και Δ, Χατζήσκος, διαβίβασαν προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της Επικρατείας ονομαστικό κατάλογο 1302«…. ατόμων του Αγώνος εις την κατά την επαρχίαν Φθιώτιδος κατοίκων πλέον άξιοι διά να λάβωσι και φέρωσι κατά την εφεξής διάκρισιν…» :25 για αργυρά, 20 χάλκινα και 243 σιδερένια. Ο  προτεινόμενος με α/α 33 στον κατάλογο,  προτάθηκε για το χάλκινο αριστείο. Ενώ στις 28-4-1844, περιλαμβάνεται με α/α 24 σε ονομαστικό κατάλογο με αριθμό 6836, ο οποίος διευθύνθηκε από το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο, επί Υπουργίας Π .Ι. Ρόδιου, προς τον Συνταγματάρχη Xριστόδουλο Χατζηπέτρου, με 244 χάλκινα αριστεία για διανομή στους δικαιούχους, όπως αυτά είχαν προταθεί. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. “Αριστεία” Φ 245, Φ. 282]

[Καψάλης Χρηστόδουλος  από Γοργιανη κάτοικος Υπάτη/ συστήνεται για σιδερένιο. Ο ονομαστικός κατάλογος της Διοίκησης Φθιώτιδας Νο 1/6 1843, τον περιλαμβάνει μαζί με άλλους 23 αγωνιστές, οι οποίοι προτείνονται από το  Συνταγματάρχη Χριστόδουλος Χατζηπέτρου για σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 192]

[Κιατίτζας Χρήστος κάτοικος Υπάτη/χάλκινο. Περιλαμβάνεται με α/α 112 σε ονομαστικό κατάλογο με αριθμό 6836/28/4/1844, ο οποίος διευθύνθηκε από το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο, επί Υπουργίας Π .Ι. Ρόδιου, προς τον Συνταγματάρχη Χριστόδουλου Χατζηπέτρου, με 244 χάλκινα αριστεία για διανομή στους δικαιούχους, όπως αυτά είχαν προταθεί. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 282]

[Κοκκ(ι)όπουλος;; ή Κοκκινόπουλος Κωνσταντίνος  κάτοικος Υπάτη/σιδερένιο/χάλκινο. Περιλαμβάνεται με α/α 33 σε ονομαστικό κατάλογο αγωνιστών, Νο 6086- 15- Απριλίου 1844, από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας, ο οποίος διευθύνεται από το Υπουργείο των στρατιωτικών, προς τη Διοίκηση, για διανομή των αριστείων.  Επίσης ο ίδιος, αναφέρεται με α/α 275 και  στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει, και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης των προτεινόμενων αριστείων. Ο υποφαινόμενος προτάθηκε και τιμήθηκε με το χάλκινο αριστείο Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 280. Φ. 286]

[Κοκκινόπουλος Νικόλαος κάτοικος Υπάτη/χάλκινο. Αναφέρεται με α/α 276  στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8-3-1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών, με σημείωση επί του καταλόγου «εγκρίνεται», και επέστρεψε  τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης των προτεινόμενων αριστείων. Ο υποφαινόμενος προτάθηκε και τιμήθηκε με το χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία». Φ. 286]

[Κοκοσιάνος Πολύζος κάτοικος Υπάτη/σιδερένιο. Στις 21-1-1843, ο Χρηστοδουλος Χατζηπέτρου και Δ, Χατζήσκος, διαβίβασαν προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της Επικρατείας ονομαστικό κατάλογο 1302 «…. ατόμων του Αγώνος εις την κατά την επαρχίαν Φθιώτιδος κατοίκων πλέον άξιοι διά να λάβωσι και φέρωσι κατά την εφεξής διάκρισιν…» :25 για αργυρά, 20 χάλκινα και 243 σιδερένια. Ο  υποφαινόμενος με α/α 132 στον κατάλογο, προτάθηκε για το σιδερένιο   αριστείο. Ενώ τον συναντάμε καταχωρημένο με α/α 19 σε ονομαστικό κατάλογο αγωνιστών, Νο 3466/10-3-1844 του Υπουργείου των στρατιωτικών, επί υπουργίας Ανδρέα Λόντου, ο οποίος διευθύνεται προς Δ. Χατζίσκο, για χρήση της διανομής των προτεινόμενων σιδερένιων αριστείων, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα Διπλώματα.  Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ 245, Φ. 272]

 [Κολοκοτρώνης Ιωάννης  κάτοικος Υπάτη/Αργυρό.  Στις 8 Μαρίου 1844, οι οπλαρχηγοί Γ. Δυοβουνιώτης, Νάκος Πανοριάς και Δ Χατζίσκος, κατάρτισαν ονομαστικό κατάλογο αγωνιστών-προκρίτων, με αριθμό Νο 606  και τον διαβίβασαν προς την επί των Στρατιωτικών Γραμματεία της Επικρατείας, προτείνοντας  για τον προαναφερόμενο να τιμηθεί με το Αργυρό αριστείο, αφού μέχρι σήμερα δεν αξιώθηκε να το λάβει, όπως αναφέρουν. Πηγή: Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 230]

[Κοντογεώργος Γρηγοράκης Πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο κάτοικος Υπάτη/χάλκινο. Περιλαμβάνεται με α/α 7 σε ονομαστικό κατάλογο, Νο 9181/ Αθήνα 16/5/1844, με 354  Ασπροποταμήτες αγωνιστές.  Πιθανολογείται να  συντάχθηκε από τον Συνταγ Χρηστ Χατζηπέτρου, επίσης Ασπροποταμήτης. Προτάθηκε για χάλκινο και ο κατάλογος διαβιβάσθηκε προς το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο για έγκριση. Το Υπουργείο, την 1η  Ιουνίου 1844, εγκρίνει και διαβιβάζει ταυτάριθμο κατάλογο, με τους 354 προτεινόμενους αγωνιστές για χρήση της διανομής των αριστείων στους δικαιούχους, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα διπλώματα. Τιμήθηκε με το προτεινόμενο χάλκινο  αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 285 και Φ. 286]

[Κοντοδήμου Αποστόλης κάτοικος Υπάτη/χάλκινο. Περιλαμβάνεται με α/α 375 σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για χάλκινο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου, εγκρίνει και  διεύθυνε με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: εγκρίνει  210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ 286]

[Κοντυλάκος κάτοικος Υπάτη/χάλκινο. Περιλαμβάνεται με α/α 228 σε ονομαστικό κατάλογο με αριθμό 6836/28/4/1844, ο οποίος  διευθύνθηκε από το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο, επί Υπουργίας Π .Ι. Ρόδιου, προς τον Συνταγματάρχη Χριστόδουλου Χατζηπέτρου, με 244 χάλκινα αριστεία για διανομή στους δικαιούχους, όπως αυτά είχαν προταθεί. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 282]

[Κοπανίτης Κώστ. κάτοικος Υπάτη/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται με α/α 540  σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου εγκρίνει και  διεύθυνε με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ 286]

[Κορκόβελος Γεώργιος Καψιώτης κατάγεται από το Δήμο Τυμφρηστού, νυν δε κάτοικος και Δημότης του Δήμου Υπάτης της Φθιώτιδος. Κατέθεσε αίτηση απονομής αριστείου, καθώς και πιστοποιητικό συμμετοχής στις μάχες, το οποίο υπογράφουν οι: Μ. και Ν. Κοντογιάννη και επικυρώνεται από το το Δήμαρχο Σπερχειάδος, Γ. Ζουλούμηκαι μεταξύ άλλων αναφέρει: Υπηρέτησε την πατρίδα ως στρατιωτικός απ’ αρχής του υπέρ ελευθερίας αυτής αγώνος, μέχρι τέλους. Διετέλεσεν υπό τας διαταγάς του Μ. και Ν. Κοντογιάννη, παρευρεθείς εις τας  μάχας κατά των εχθρών, εις Υπάτην, εις Αετόν, εις Γιαννιττζού, εις Οξιάν λοιδορικίου , εις Άμπλιανην, εις Σάλωνα, εις Καλιακούδα Καρπενησίου κααι αλλαχού[….] ταύτα πάντα γνωρίζοντες οι υποφαινόμενοι υπαφύωμεν προς αυτόν το παρόν μας, διά να του χρησημεύση όθεν ανήκει Εν Αγά 4 Ιανουαρίου 1844» Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 245]

[Κορκότζελος Ιωάννης Ν. πιθανή καταγωγή Θεσσαλία κάτοικος Υπάτη/χάλκινο. Είναι καταχωρημένος με α/α 185 σε  ονομαστικό κατάλογο  Νο 8045/30 Απριλίου 1844, «…205 Θεσσαλών Ελλήνων διαμενόντων εις διάφορες επαρχίες της Φθιώτιδος, εχόντων δικαίωμα Αριστείου. Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 284]

[Κοτσίλης Κώστας κάτοικος Υπάτη/χάλκινο. Περιλαμβάνεται με 371 σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για χάλκινο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου εκρίνει και  διεύθυνε, με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ 286]

[Κουκοβίστας Κώστας κάτοικος Υπάτη/σιδερένιο. Αναφέρεται με α/α 61 σε ονομαστικό κατάλογος με αριθμό 6836/28/4/1844, ο οπίος  διευθύνθηκε από το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο, επί υπουργίας Π .Ι. Ρόδιου, προς τον Συνταγματάρχη Xρηστόδουλο Χατζηπέτρου, με 234 σιδερένια αριστεία για διανομή στους δικαιούχους, όπως αυτά είχαν προταθεί. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 282]

[Κουτής ή Κοντής;;Κώστας κάτοικος Υπάτη/σιδερένιο. Είναι καταχωρημένος με α/α 24 στον 6ο κατά σειρά  ονομαστικό κατάλογο αγωνιστών, Νο 3466/10/3/1844 του Υπουργείου των στρατιωτικών, ο οποίος  διευθύνθηκε επί υπουργίας Ανδρέα Λόντου, προς Δ. Χατζήσκο για χρήση της διανομής των σιδερένιων αριστείων, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα Διπλώματα σε 100 άτομα. Πιθανόν να προτάθηκε από τον ίδιον Δ. Χατζήσκο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία “Αριστεία” Φ. 272]

[Κοντής Κώστας[2] κάτοικος Υπάτη/χάλκινο. Περιλαμβάνεται με α/α 110 σε ονομαστικό κατάλογο με αριθμό 6836/28/4/1844, διευθύνθηκε από το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο, επί Υπουργίας Π .Ι. Ρόδιου, προς τον Συνταγματάρχη Χριστόδουλου Χατζηπέτρου, με 244 χάλκινα αριστεία για διανομή στους δικαιούχους, όπως αυτά είχαν προταθεί. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 282]

[Κουκούσης Σπύρος κάτοικος Υπάτη. Στις 13 Ιανουαρίου 1844, συμμετείχε στην επαναληπτική και ομαδική αίτηση, 30 συμπατριωτών του, καθώς και στην υποβολή ατομικού βεβαιωτικού πιστοποιητικού στις μάχες, αιτούμενος την έκδοση του αριστείου του, χάρις των εκδουλεύσεων του προς την πατρίδα. Η αίτηση καθαρογραμμένη, είναι καταχωρημένη στη μερίδα του αγωνιστή, Αθ. Αγγέλη. Υπάρχει και το πιστοποιητικό του.  Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 245]

[Κούτρα Σπύρο Πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο κάτοικος Υπάτη/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται με α/α 222 σε ονομαστικό κατάλογο, Νο 9181/ Αθήνα 16/5/1844, με 354  Ασπροποταμήτες αγωνιστές.  Πιθανολογείται να  συντάχθηκε από τον Συνταγ Χρηστ Χατζηπέτρου, επίσης Ασπροποταμήτη. Προτάθηκε για σιδερένιο και ο κατάλογος διαβιβάσθηκε προς το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο για έγκριση. Το Υπουργείο, την 1η  Ιουνίου 1844 εγκρίνει, και διαβιβάζει ταυτάριθμο κατάλογο, με τους 354 προτεινόμενους αγωνιστές για χρήση της διανομής των αριστείων στους δικαιούχους, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα διπλώματα. Τιμήθηκε με το προτεινόμενο σιδερένιο  αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 285 και Φ. 286]

[Κουτζοράκης Κώστας Πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο κάτοικος Υπάτη/χάλκινο. Περιλαμβάνεται με α/α 6 σε ονομαστικό κατάλογο, Νο 9181/ Αθήνα 16/5/1844, με 354  Ασπροποταμήτες αγωνιστές.  Συντάχθηκε από τον Συνταγ Χρηστ Χατζηπέτρου, επίσης Ασπροποταμήτης. Προτάθηκε για χάλκινο και ο κατάλογος διαβιβάσθηκε προς το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο για έγκριση. Το Υπουργείο την 1η  Ιουνίου 1844, εγκρίνει και διαβιβάζει ταυτάριθμο κατάλογο, με τους 354 προτεινόμενους αγωνιστές για χρήση της διανομής των αριστείων στους δικαιούχους, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα διπλώματα. Τιμήθηκε με το προτεινόμενο χάλκινο  αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 285 και Φ. 286]

[Κουτζοχύλη  (Κουτσοχύλη) Χρήστος κάτοικος Υπάτη/χάλκινο. Περιλαμβάνεται με α/α 111 σε ονομαστικό κατάλογο με αριθμό 6836/28/4/1844 που διευθύνθηκε, από το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο, επί Υπουργίας Π .Ι. Ρόδιου, προς τον Συνταγματάρχη Χριστόδουλου Χατζηπέτρου με 244 χάλκινα αριστεία για διανομή στους δικαιούχους, όπως αυτά είχαν προταθεί. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 282]

[Κουφιώτη Αθ. κάτοικος Υπάτη//σιδερένιο. Περιλαμβάνεται με α/α 413 σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π.  Ι. Ρόδιου, εγκρίνει και διεύθυνε με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ 286

ουφιοτόπουλος Αθανάσιος[3] κάτοικος Υπάτη/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται με α/α 390 σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου, εγκρίνει και διεύθυνε με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ 286] Είναι καταχωρημένος στον ίδιο κατάλογο με τον Αθαν. Κουφιώτη, πιθανόν να είναι διπλή εγγραφή, άλλως, θα πρόκειται για συγγενικό άτομο.

[Κουφιώτη Ιω. κάτοικος Υπάτη/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται με α/α 412 σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π. Ι.  Ρόδιου, εγκρίνει κα  διεύθυνε με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ 286]

[Κραβαρίτην Αναγνώστη κάτοικος Υπάτη/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται με α/α 197 σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για χάλκινο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π.  Ι. Ρόδιου, εγκρίνει και διαβίβασε με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ 286]

[Κραβαρίτης Αναστάσιος. κάτοικος Υπάτη/ σιδερένιο. Περιλαμβάνεται με α/α 203 σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π.  Ι. Ρόδιου, εγκρίνει και  διαβίβασε με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ 286]

[Κριαρόπουλος Γιάννης κάτοικος Υπάτη/χάλκινο. Στις 21-1-1843, ο Χρηστοδουλος Χατζηπέτρου και Δ, Χατζήσκος, διαβίβασαν προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της Επικρατείας ονομαστικό κατάλογο 1302«…. ατόμων του Αγώνος εις την κατά την επαρχίαν Φθιώτιδος κατοίκων πλέον άξιοι διά να λάβωσι και φέρωσι κατά την εφεξής διάκρισιν…» :25 για αργυρά, 20 χάλκινα και 243 σιδερένια. Ο  προτεινόμενος με α/α 34 στον κατάλογο,  προτάθηκε για το χάλκινο αριστείο. Ενώ στις 28-4-1844, περιλαμβάνεται με α/α 23 σε ονομαστικό κατάλογο με αριθμό 6836, ο οποίος διευθύνθηκε από το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο, επί Υπουργίας Π .Ι. Ρόδιου, προς τον Συνταγματάρχη Xρηστόδουλο Χατζηπέτρου, με 244 χάλκινα αριστεία για διανομή στους δικαιούχους, όπως αυτά είχαν προταθεί. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. “Αριστεία” Φ 245, Φ. 282]

[Κυριαζόπουλος Γεώργιος Αθαν κάτοικος Υπάτη/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται με α/α 272 σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου εγκρίνει και διεύθυνε με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ 286]

[Κυρίτσης Γεώργιος κάτοικος Υπάτη/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται με α/α 385 σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π .Ι. Ρόδιου, εγκρίνει και  διεύθυνε με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ 286]

[Κώνστα Αναγνώστη ή Αναγνώστου Κωνστα;;; πιθανή καταγωγή, από τα υπόδουλα Άγραφα, κάτοικος Υπάτη/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται με α/α 74 σε ονομαστικό κατάλογο 212 Αγραφιωτών «της δεδουλουμένης επαρχίας Αγράφων» Νο 4678/16-12-1843, οι οποίοι διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Συντάχθηκε και υπογράφεται από τους οπλαρχηγούς: Ν. Σταματελόπουλο, Γ. Δυοβουνιώτη, Διαμαντή Ολύμπιου, Νάκου Πανουριά, Δ. Σκυλοδήμο κ.ά. Ο κατάλογος διευθύνθηκε προς την επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της Επικρατείας και προτείνεται να τιμηθεί με σιδερένιο αριστείο.  Το Υπουργείο των Στρατιωτικών, στις 7-5-1844 τον περιλαμβάνει, με α/α 71, σε ονομαστικό κατάλογο Νο 7079/, ο οποίος απευθύνεται προς τη Διοίκηση Φθιώτιδος με 208 ονόματα αγωνιστών για χρήση της διανομής των προτεινόμενων αριστείων σε Αγραφιώτες αγωνιστές, που διαμένουν σε διάφορες επαρχίες της Φθιώτιδας.  Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 277, Φ.  283]

[Κωνστογιάννης Φαλ(φ)άιτης;;; πιθανή καταγωγή Θεσσαλία κάτοικος Υπάτη/χάλκινο. Είναι καταχωρημένος με α/α 107 σε  ονομαστικό κατάλογο  Νο 8045/30-4-1844, ο οποίος αναφέρει: «Κατάλογος 205 Θεσσαλών Ελλήνων διαμενόντων εις διάφορες επαρχίες της Φθιώτιδος, εχόντων δικαίωμα Αριστείου». Τιμήθηκε με χάλκινο αριστείο.  Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 284]

[Κωνσταντινίδην Αθανάσιον Πιθανή καταγωγή από Κλεπά  κάτοικος Υπάτη/Αργυρό. Είναι καταχωρημένος με α/α 9 σε ονομαστικό κατάλογο 70 αξιωματικών και με το παρακάτω Βασιλικό Διάταγμα το: «Υπουργείο  επί των Στρατιωτικών. Απόφασις 16/ Ιουνίου 1844:  Περί χορηγήσεως αργυρού Αριστείου σε 70 άτομα.

«Επί τη προτάσει του Ημετέρου Υπουργού των Στρατιωτικών αποφασίσαμεν και διατάττομεν τα εξής:

Αον ευαρεστούμεθα να χορηγήσωμεν το Αργυρούν αριστείον εις τα κάτωθι σημειούμενα άτομα, άτινα εκπληρώσαντα καθήκοντα αξιωματικού έλαβον μέρος ενεργητικόν εις τα μάχας του υπέρ ανεξαρτησίας της Πατρίδος πολέμου.

            Βον εις τον Ημέτερον Υπουργόν των Στρατιωτικών ανατίθεται η εκτέλεσις του  παρόντος Διατάγματος» Αθήνα 22 Μαΐου 1844. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 220]

[Κώνσταντίνου Νικόλαος πιθανή καταγωγή, από τα υπόδουλα Άγραφα, κάτοικος Υπάτη/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται με α/α 75 σε ονομαστικό κατάλογο 212 Αγραφιωτών «της δεδουλουμένης επαρχίας Αγράφων» Νο 4678/16-12-1843, οι οποίοι διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Συντάχθηκε και υπογράφεται από τους οπλαρχηγούς: Ν. Σταματελόπουλο, Γ. Δυοβουνιώτη, Διαμαντή Ολύμπιου, Νάκου Πανουριά, Δ. Σκυλοδήμο κ.ά. Ο κατάλογος διευθύνθηκε προς την επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της Επικρατείας και προτείνεται να τιμηθεί με σιδερένιο αριστείο.  Το Υπουργείο των Στρατιωτικών, στις 7-5-1844 τον περιλαμβάνει, με α/α 69, σε ονομαστικό κατάλογο Νο 7079/, ο οποίος απευθύνεται προς τη Διοίκηση Φθιώτιδος με 208 ονόματα αγωνιστών για χρήση της διανομής των προτεινόμενων αριστείων σε Αγραφιώτες αγωνιστές, που διαμένουν σε διάφορες επαρχίες της Φθιώτιδας.  Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 277, Φ.  283]

[Κωνσταντινόπουλος Κυρίτσης πιθανή καταγωγή, από τα υπόδουλα Άγραφα, κάτοικος Υπάτη/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται με α/α 79 σε ονομαστικό κατάλογο 212 Αγραφιωτών «της δεδουλουμένης επαρχίας Αγράφων» Νο 4678/16-12-1843, οι οποίοι διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Συντάχθηκε και υπογράφεται από τους οπλαρχηγούς: Ν. Σταματελόπουλο, Γ. Δυοβουνιώτη, Διαμαντή Ολύμπιου, Νάκου Πανουριά, Δ. Σκυλοδήμο κ.ά. Ο κατάλογος διευθύνθηκε προς την επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της Επικρατείας και προτείνεται να τιμηθεί με σιδερένιο αριστείο.  Το Υπουργείο των Στρατιωτικών, στις 7-5-1844 τον περιλαμβάνει, με α/α 75, σε ονομαστικό κατάλογο Νο 7079/, ο οποίος απευθύνεται προς τη Διοίκηση Φθιώτιδος με 208 ονόματα αγωνιστών για χρήση της διανομής των προτεινόμενων αριστείων σε Αγραφιώτες αγωνιστές, που διαμένουν σε διάφορες επαρχίες της Φθιώτιδας.  Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 277, Φ.  283]

[Λαγόν Κώστα κάτοικος Υπάτη/Αργυρό. Είναι καταχωρημένος με α/α 32 σε ονομαστικό κατάλογο 70 αξιωματικών και με το παρακάτω Βασιλικό Διάταγμα το: «Υπουργείο των επί των Στρατιωτικών. Απόφασις 16/ Ιουνίου 1844:   

Περί χορηγήσεως αργυρού Αριστείου σε 70 άτομα.

«Επί τη προτάσει του Ημετέρου Υπουργού των Στρατιωτικών αποφασίσαμεν και διατάττο μεν τα εξής:

Αον ευαρεστούμεθα να χορηγήσωμεν το Αργυρούν αριστείον εις τα κάτωθι σημειούμενα άτομα, άτινα εκπληρώσαντα καθήκοντα αξιωματικού έλαβον μέρος ενεργητικόν εις τα μάχας του υπέρ ανεξαρτησίας της Πατρίδος πολέμου.

            Βον εις τον Ημέτερον Υπουργόν των Στρατιωτικών ανατίθεται η εκτέλεσις του  παρόντος Διατάγματος» Αθήνα 22 Μαΐου 1844. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 220]

 [Λαλιώτου Ιωάννη Αθαν. κάτοικος Υπάτη/σιδερένιο. Κατέθεσε, 12-1-1844, ατομική επαναληπτική αίτηση, απονομής αριστείου, δια μέσου  του Δήμο Υπάτης, καθώς και υποβολή ατομικού βεβαιωτικού πιστοποιητικού συμμετοχής  στις μάχες. Με την παράκληση αυτά να διευθυνθούν προς την επί των Στρατιωτικών Γραμματεία της Επικρατείας, για την έκδοση του αριστείου του, χάριν των εκδουλεύσεων του προς την πατρίδα.    Το δε  πιστοποιητικό του, αναφέρει: «Δια του παρόντος, πιστοποιούμεν οι υποφαινόμενοι, ότι, ο Ιωάννης Αθανασίου Λαλιώτης κάτοικος Υπάτης[…] έλαβε μέρος στις μάχες, εις τας δύο προσβολάς της Υπάτης εις την έξοδον του Μεσολογγίου κατά του Κιουταχή, εις Αράχοβα και Μεραφέντη της Ναυπάκτου μετά ταύτα εις την εκστρατεία υπό τον αείμνηστο Καραϊσκάκη εις Αθήνας. Εν Αγά 6 Ιανουαρίου 1844. Υπογράφεται από τους οπλαρχηγούς, Μ. και Ν. Κοντογιάννη και επικυρώνεται από το Δήμαρχο Καλλιαίων Κατσόγιαννο Παπαναγιώτου.  Επίσης  περιλαμβάνεται με α/α 543 σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π.  Ι. Ρόδιου, εγκρίνει και διεύθυνε με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ 286]

[Λαμπρουζόπουλος Γεώργιος κάτοικος Υπάτη/χάλκινο Περιλαμβάνεται με α/α 340 σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844ν ο οποίος διαβιβασθηκε προς το  Υπουργείο των Στρατιωτικών και προτείνεται για χάλκινο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου εγκρίνει και διεύθυνε με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ 286]

[Λαμπρουζόπουλος Σπύρος κάτοικος Υπάτη/χάλκινο. Περιλαμβάνεται με α/α 369 σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844, ο οποίος διευθύνθηκε προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών και προτείνεται για χάλκινο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου εγκρίνει και  διεύθυνε με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ 286]

[Λιάπης Γεώργιος κάτοικος Υπάτη/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται με α/α 193 σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844, ο οποίος στάλθηκε  προς το  Υπουργείο των Στρατιωτικών, για έγκριση, προτάθηκε για σιδερένιο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π.  Ι. Ρόδιου εγκρίνει και  διαβίβασε με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ 286] 1253373

[Λαxτάρας Δημήτριος ή Λακτάρας, κάτοικος Υπάτη/χάλκινο. Στις 8 Μαρίου 1844, οι οπλαρχηγοί Γ. Δυοβουνιώτης, Νάκος Πανοριάς και Δ Χατζίσκος, κατάρτισαν ονομαστικό κατάλογο αγωνιστών-προκρίτων, με αριθμό 606 και τον διαβίβασαν προς την επί των Στρατιωτικών Γραμματεία της Επικρατείας, πρότειναν για τον προαναφερόμενο το χάλκινο αριστείο, αφού μέχρι σήμερα δεν αξιώθηκε να το λάβει. Στη συνέχεια ο ίδιος, περιλαμβάνεται με α/α 15 σε ονομαστικό κατάλογο με αριθμό 6836/28/4/1844, ο οποίος από το Υπουργείο των Στρατιωτικών επί Υπουργίας Π .Ι. Ρόδιου, διαβιβάσθηκε προς τον Συνταγματάρχη Xρηστόδουλο Χατζηπέτρου, με 244 χάλκινα αριστεία για διανομή στους δικαιούχους, όπως αυτά είχαν προταθεί. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 230, Φ. 282]

[Λιάσκαν ή Λιασκάκης Γεώργιο κάτοικος Υπάτη/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται με α/α 194 σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844, ο οποίος στάλθηκε  προς το  Υπουργείο των Στρατιωτικών για έγκριση, προτάθηκε για σιδερένιο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου εγκρίνει και διαβίβασε με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ 286]

[Λογοθέτου Γεώργιος  κάτοικος Υπάτη/χάλκινο. Περιλαμβάνεται με α/α 19 σε ονομαστικό κατάλογο με αριθμό 6836/28/4/1844, ο οποίος διευθύνθηκε από το Υπουργείο  των Στρατιωτικών, επί Υπουργίας Π .Ι. Ρόδιου, προς τον Συνταγματάρχη Xρηστόδουλο Χατζηπέτρου, με 244 χάλκινα αριστεία για διανομή στους δικαιούχους, όπως αυτά είχαν προταθεί. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 282]

 [Λυμπόπουλος (μήπως Λαμπρόπουλος;;)Γεώργιος κάτοικος Υπάτη /χάλκινο. Αναφέρεται με α/α 272  στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8-3-1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών, με σημείωση επί του καταλόγου «εγκρίνεται», και επέστρεψε  τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης των προτεινόμενων αριστείων. Ο υποφαινόμενος προτάθηκε και τιμήθηκε με το χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία». Φ. 286]

 [Μακρύς Γιάννης Πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο κάτοικος Υπάτη/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται με α/α 215 σε ονομαστικό κατάλογο, Νο 9181/ Αθήνα 16/5/1844, με 354  Ασπροποταμήτες αγωνιστές.  Πιθανολογείται να  συντάχθηκε από τον Συνταγ Χρηστ Χατζηπέτρου, επίσης Ασπροποταμήτης. Προτάθηκε για σιδερένιο και ο κατάλογος διαβιβάσθηκε προς το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο για έγκριση. Το Υπουργείο, την 1η  Ιουνίου 1844 εγκρίνει, και διαβιβάζει ταυτάριθμο κατάλογο, με τους 354 προτεινόμενους αγωνιστές για χρήση της διανομής των αριστείων στους δικαιούχους, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα διπλώματα. Τιμήθηκε με το προτεινόμενο σιδερένιο  αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 285 και Φ. 286]

[Μι(α)λαγιάννης Σταμούλης πιθανή καταγωγή Θεσσαλία κάτοικος Υπάτη/χάλκινο. Είναι καταχωρημένος με α/α 83 σε  ονομαστικό κατάλογο  Νο 8045/30-4-1844, ο οποίος αναφέρει: «Κατάλογος 205 Θεσσαλών Ελλήνων διαμενόντων εις διάφορες επαρχίες της Φθιώτιδος, εχόντων δικαίωμα Αριστείου». Τιμήθηκε με χάλκινο αριστείο.  Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 284]

 [Μαμαλούκας Γεώργιος κάτοικος Υπάτη/σιδερένιο. Είναι καταχωρημένος  με α/α 26 σε κατάλογο ονομαστικό αγωνιστών Νο 3466/10/3/1844 του Υπουργείου των στρατιωτικών, διευθύνθηκε, επί υπουργίας Ανδρέα Λόντου, προς Δ. Χατζίσκο, για χρήση της διανομής των σιδερένιων αριστείων, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα Διπλώματα σε 100 άτομα. Αλλά ο ίδιος,  περιλαμβάνεται επίσης με α/α 47 και σε ονομαστικό κατάλογο αγωνιστών, Νο 6086- 15-4-1844, από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Ο κατάλογος διαβιβάσθηκε από το Υπουργείο των στρατιωτικών, προς τη Διοίκηση, για διανομή των αριστείων. Φαίνεται να λαμβάνει το ίδιο αριστείο  Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία “Αριστεία” Φ. 272. Φ. 280

[Μαμαλκόπουλος Γεώργιος κάτοικος Υπάτη/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται με α/α 391 σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς το  Υπουργείο των Στρατιωτικών  και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π.  Ι. Ρόδιου εγκρίνει και διεύθυνε με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ 286]Δεν αποκλείεται ο Μαμαλκόπυλος Γ. να  είναι το ίδιο πρόσωπο με τον Μαμαλούκα Γεώργιο

[Μαμαλούκας Γιαννάκης κάτοικος Υπάτη/σιδερένιο. Στις 21-1-1843, ο Χρηστόδουλος Χατζηπέτρου και Δ, Χατζήσκος, διαβίβασαν προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της Επικρατείας ονομαστικό κατάλογο «…. ατόμων του Αγώνος εις την κατά την επαρχίαν Φθιώτιδος κατοίκων πλέον άξιοι διά να λάβωσι και φέρωσι κατά την εφεξής διάκρισιν…» :25 για αργυρά, 20 χάλκινα και 243 σιδερένια. Ο  υποφαινόμενος με α/α 138 στον κατάλογο, προτάθηκε για το σιδερένιο   αριστείο. Ενώ τον συναντάμε καταχωρημένο με α/α 25 σε ονομαστικό κατάλογο αγωνιστών, Νο 3466/10-3-1844 του Υπουργείου των στρατιωτικών, επί υπουργίας Ανδρέα Λόντου, ο οποίος διευθύνεται προς Δ. Χατζίσκο, για χρήση της διανομής των προτεινόμενων σιδερένιων αριστείων, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα Διπλώματα.  Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ 245, Φ. 272] [Μαμαλούκας Ιωάννης κάτοικος Υπάτη/χάλκινο. Πιθανόν να είναι ο ίδιος με τον Γιαννάκη και να διαφώνησε με το σιδερένιο αριστείο και να κατέφυγε ξανά στους πληρεξουσίους . Τον περιέλαβαν με α/α 260  στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8-3-1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και διαβίβασαν τον κατάλογο  προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών για έγκρισή. Το Υπουργείο  των Στρατιωτικών, με σημείωση επί του καταλόγου «εγκρίνεται», και επέστρεψε  τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης των προτεινόμενων αριστείων. Ο υποφαινόμενος προτάθηκε και τιμήθηκε με το χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία». Φ. 286]

[Μαμουνόπουλος Δημήτριος πιθανή καταγωγή, από τα υπόδουλα Άγραφα, κάτοικος Υπάτη/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται με α/α 76 σε ονομαστικό κατάλογο 212 Αγραφιωτών «της δεδουλουμένης επαρχίας Αγράφων» Νο 4678/16-12-1843, οι οποίοι διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Συντάχθηκε και υπογράφεται από τους οπλαρχηγούς: Ν. Σταματελόπουλο, Γ. Δυοβουνιώτη, Διαμαντή Ολύμπιου, Νάκου Πανουριά, Δ. Σκυλοδήμο κ.ά. Ο κατάλογος διευθύνθηκε προς την επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της Επικρατείας και προτείνεται να τιμηθεί με σιδερένιο αριστείο.  Το Υπουργείο των Στρατιωτικών, στις 7-5-1844 τον περιλαμβάνει, με α/α 73, σε ονομαστικό κατάλογο Νο 7079/, ο οποίος απευθύνεται προς τη Διοίκηση Φθιώτιδος με 208 ονόματα αγωνιστών για χρήση της διανομής των προτεινόμενων αριστείων σε Αγραφιώτες αγωνιστές, που διαμένουν σε διάφορες επαρχίες της Φθιώτιδας.  Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 277, Φ.  283]

[Μάνδαλον Γιαννούλαν πιθανή καταγωγή από Ασπροπότμο, κάτοικος Υπάτη/Αργυρό, «προύχων-Δημογέρων». Βρίσκεται καταχωρημένος με α/α 22 σε κατάλογο του Υπουργείου των Στρατιωτικών μαζί με άλλα 44 άτομα προύχοντες και Δημογέροντες από διάφορα χωριά και το Υπουργείο των Στρατιωτικών τον τίμησε με Αργυρό αριστείο, ήτοι: «Επί τη προτάσσει της  ημετέρας επι την των Στρατιωτικών Γραμματείας της επικρατείας  ευαρεστούμεθα  να χορηγήσωμεν τ’ αργυρά αριστεία εις τα κάτωθι σημειούμενα άτομα, άτινα διατελέσαντα ως προύχοντες  και Δημογέροντες των χωρίων των εν καιρώ του υπέρ ανεξαρτησίας της Πατρίδος πόλεμον, έλαβον ενερργητικόν εις α μάχας μέρος ως επικεφαλής των εγχωρίων των .    Αθήνα την 31 Αυγούστου 1844»  Πηγή Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 277]

[Μάνθος Αναγνώστης του Δημητρίου από  Υπάτη της Φθιώτιδας. Στις 13 Ιανουαρίου 1844, συμμετείχε στην επαναληπτική και ομαδική αίτηση, 30 συμπατριωτών του, καθώς και στην υποβολή ατομικού βεβαιωτικού πιστοποιητικού στις μάχες, αιτούμενος την έκδοση του αριστείου του, χάρις των εκδουλεύσεων του προς την πατρίδα. Η αίτηση καθαρογραμμένη, είναι καταχωρημένη στη μερίδα του αγωνιστή,  Αθ. Αγγέλη.  Το πιστοποιητικό του το υπογράφουν οι: Μ. και Ν. Κοντογιάννης  και επικυρώνεται για το γνήσιο των υπογραφών από το Δήμαρχο Σπερχειάδος Γ. Ζουλούμη, το οποίο μεταξύ άλλων αναφέρει:  « Ο κύριος   Αναγνώστης Μάνθος κάτοικος της πόλεως Υπάτης της Φθιώτιδος. Υπηρέτησε την πατρίδα απ’ αρχής της επαναστάσεως  μέχρι τέλους υπό την οδηγίαν  ημών των υποφαινομένων και άλλων οπλαρχηγών του αγώνα. Παρευρέθη  στις μάχες: δις εντός της Υπάτης, εις Αετόν, εις την της  Γιαννιτσούς, εις  Κρεμμύδι της Πελοποννήσου και αλλαχού[….]Εν Αγά 9 Ιανουαρίου 1844».   Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 254]

[Μανιώτης Κώστας Πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο κάτοικος Υπάτη/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται με α/α 218 σε ονομαστικό κατάλογο, Νο 9181/ Αθήνα 16/5/1844, με 354  Ασπροποταμήτες αγωνιστές.  Πιθανολογείται να  συντάχθηκε από τον Συνταγματάρχη Χρηστ Χατζηπέτρου, επίσης Ασπροποταμήτης . Προτάθηκε για σιδερένιο και ο κατάλογος διαβιβάσθηκε προς το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο για έγκριση. Το Υπουργείο, την 1η  Ιουνίου 1844 εγκρίνει, και διαβιβάζει ταυτάριθμο κατάλογο, με τους 354 προτεινόμενους αγωνιστές για χρήση της διανομής των αριστείων στους δικαιούχους, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα διπλώματα. Τιμήθηκε με το προτεινόμενο σιδερένιο  αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 285 και Φ. 286]

[Μαργαρίτην Γεώργιον κάτοικος Υπάτη/Αργυρό, «προύχων-Δημογέρων». Περιλαμβάνεται με α/α 2 σε ονομαστικό κατάλογο με άλλους 42 αξιωματούχους, προύχοντες -Δημογέροντες, από διάφορα χωριά της Φθιώτιδος, οι οποίοι τιμήθηκαν με το Αργυρό Αριστείο. ΄Ήτοι: “Γραμματεία Στρατιωτικών.  Απόφασις/13 Μαρτίου και:«Επί τη προτάσσει της  ημετέρας επί την των Στρατιωτικών Γραμματείας της επικρατείας  ευαρεστούμεθα  να χορηγήσωμεν τ’ αργυρά αριστεία εις τα κάτωθι σημειούμενα άτομα, άτινα διατελέσαντα ως προύχοντες  και Δημογέροντες των χωρίων των εν καιρώ του υπέρ ανεξαρτησίας της Πατρίδος πόλεμον, έλαβον ενερργητικόν εις α μάχας μέρος ως επι  κεφαλής των εγχωρίων των .   εις τ’ αρχεία Αθήνα την 31 Αυγούστου 1844» Πηγή Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 276, Φ .281]

[Μαργαρίτου Δημήτριος Πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο κάτοικος Υπάτη/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται με α/α 212 σε ονομαστικό κατάλογο, Νο 9181/ Αθήνα 16/5/1844, με 354  Ασπροποταμήτες αγωνιστές.  Πιθανολογείται να  συντάχθηκε από τον Συνταγ Χρηστ Χατζηπέτρου, επίσης Ασπροποταμήτης. Προτάθηκε για σιδερένιο και ο κατάλογος διαβιβάσθηκε προς το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο για έγκριση. Το Υπουργείο, την 1η  Ιουνίου 1844 εγκρίνει, και διαβιβάζει ταυτάριθμο κατάλογο, με τους 354 προτεινόμενους αγωνιστές για χρήση της διανομής των αριστείων στους δικαιούχους, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα διπλώματα. Τιμήθηκε με το προτεινόμενο σιδερένιο  αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 285 και Φ. 286]

[Μαργαρίτης Ιωάννης Β κάτοικος Υπάτη/χάλκινο. Περιλαμβάνεται με α/α 109 σε ονομαστικό κατάλογο με αριθμό 6836/28/4/1844, ο οποίο; διευθύνθηκε από το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο, επί Υπουργίας Π .Ι. Ρόδιου, προς τον Συνταγματάρχη Χριστόδουλου Χατζηπέτρου, με 244 χάλκινα αριστεία για διανομή στους δικαιούχους, όπως αυτά είχαν προταθεί. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 282]

[Μάρτυρας Δημήτριος κάτοικος Υπάτη/χάλκινο. Αναφέρεται με α/α 279  στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8-3-1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών, με σημείωση επί του καταλόγου «εγκρίνεται», και επέστρεψε  τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης των προτεινόμενων αριστείων. Ο υποφαινόμενος προτάθηκε και τιμήθηκε με το χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία». Φ. 286]

[Μυξαΐτης ή Μεξιαΐτης Αθανάσιος κατάγεται από το Μεξιάτες Φθιώτιδος, διαμονή Υπάτη/σιδερένιο. Είναι σε κατάλογο της Διοίκησης Φθιώτιδος, προς χρήση της διαναομής των συννμμένων αριστείων στους δικαιούχους, τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 134]

[Μερισιοτόπουλος Βασίλειος Χρήστος πιθανή καταγωγή, από τα υπόδουλα Άγραφα, κάτοικος Υπάτη/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται με α/α 80 σε ονομαστικό κατάλογο 212 Αγραφιωτών «…της δεδουλουμένης επαρχίας Αγράφων» Νο 4678/16-12-1843, οι οποίοι διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Συντάχθηκε και υπογράφεται από τους οπλαρχηγούς: Ν. Σταματελόπουλο, Γ. Δυοβουνιώτη, Διαμαντή Ολύμπιου, Νάκου Πανουριά, Δ. Σκυλοδήμο κ.ά. Ο κατάλογος διευθύνθηκε προς την επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της Επικρατείας και προτείνεται να τιμηθεί με σιδερένιο αριστείο.  Το Υπουργείο των Στρατιωτικών, στις 7-5-1844 τον περιλαμβάνει, με α/α 76, σε ονομαστικό κατάλογο Νο 7079/, ο οποίος απευθύνεται προς τη Διοίκηση Φθιώτιδος με 208 ονόματα αγωνιστών για χρήση της διανομής των προτεινόμενων αριστείων σε Αγραφιώτες αγωνιστές, που διαμένουν σε διάφορες επαρχίες της Φθιώτιδας.  Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 277, Φ.  283]

[Μηλιόνης Δημήτριος κάτοικος Υπάτη/χάλκινο. Αναφέρεται με α/α 278  στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8-3-1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών, με σημείωση επί του καταλόγου «εγκρίνεται», και επέστρεψε  τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης των προτεινόμενων αριστείων. Ο υποφαινόμενος προτάθηκε και τιμήθηκε με το χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία». Φ. 286]

[Μιχε)λή Κώστα, πιθανή καταγωγή από Aσπροπόταμο κάτοικος Υπάτη/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται με α/α 228 σε ονομαστικό κατάλογο, Νο 9181/ Αθήνα 16/5/1844, με 354  Ασπροποταμήτες αγωνιστές.  Πιθανολογείται να  συντάχθηκε από τον Συνταγ Χρηστ Χατζηπέτρου, επίσης Ασπροποταμήτης. Προτάθηκε για σιδερένιο και ο κατάλογος διαβιβάσθηκε προς το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο για έγκριση. Το Υπουργείο, την 1η  Ιουνίου 1844 εγκρίνει, και διαβιβάζει ταυτάριθμο κατάλογο, με τους 354 προτεινόμενους αγωνιστές για χρήση της διανομής των αριστείων στους δικαιούχους, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα διπλώματα. Τιμήθηκε με το προτεινόμενο σιδερένιο  αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 285 και Φ. 286]

Μουζιάκο(α)ς Δημήτριος κάτοικος Υπάτη/χάλκινο. Περιλαμβάνεται με α/α 10 σε ονομαστικό κατάλογο με αριθμό 6836/28/4/1844, ο οποίος διευθύνθηκε από το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο, επί Υπουργίας Π .Ι. Ρόδιου, προς τον Συνταγματάρχη Xρηστόδουλου Χατζηπέτρου, με 244 χάλκινα αριστεία για διανομή στους δικαιούχους, όπως αυτά είχαν προταθεί. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 282]

[Μπάκκας Νίκος πιθανή καταγωγή Θεσσαλία κάτοικος Υπάτης/χάλκινο. Είναι καταχωρημένος με α/α 121 σε  ονομαστικό κατάλογο  Νο 8045/30-4-1844, ο οποίος αναφέρει: «Κατάλογος 205 Θεσσαλών Ελλήνων διαμενόντων εις διάφορες επαρχίες της Φθιώτιδος, εχόντων δικαίωμα Αριστείου». Τιμήθηκε με χάλκινο αριστείο.  Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 284]

[Μπακα(τ)σούλας Δημητ κάτοικος Υπάτη/χάλκινο. Περιλαμβάνεται με α/α 399 σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για χάλκινο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου εγκρίνει και διεύθυνε, με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ 286]

[Μπακα(τ)σούλας Κώστας κάτοικος Υπάτη/χάλκινο. Περιλαμβάνεται με α/α 398 σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών και προτείνεται για χάλκινο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου εγκρίνει και διεύθυνε, με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ 286]

[Μπαλαντάς Γεώργιος κάτοικος Υπάτη/σιδερένιο. Είναι καταχωρημένος με α/α 12 στον 6ο κατά σειρά  ονομαστικό κατάλογο αγωνιστών, Νο 3466/10/3/1844 του Υπουργείου των στρατιωτικών, ο οποίος  διευθύνθηκε επί υπουργίας Ανδρέα Λόντου προς Δ. Χατζίσκο, για χρήση της διανομής των σιδερένιων αριστείων, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα Διπλώματα σε 100 άτομα. Πιθανόν να προτάθηκε από τον ίδιον Δ. Χατζήσκο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία “Αριστεία” Φ. 272]

[Μπαλατζάκης Αναστάσιος Πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο κάτοικος Υπάτη/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται με α/α 211 σε ονομαστικό κατάλογο, Νο 9181/ Αθήνα 16/5/1844, με 354  Ασπροποταμήτες αγωνιστές.  Πιθανολογείται να  συντάχθηκε από τον Συνταγ Χρηστ Χατζηπέτρου, επίσης Ασπροποταμήτη. Προτάθηκε για σιδερένιο και ο κατάλογος διαβιβάσθηκε προς το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο για έγκριση. Το Υπουργείο, την 1η  Ιουνίου 1844 εγκρίνει, και διαβιβάζει ταυτάριθμο κατάλογο, με τους 354 προτεινόμενους αγωνιστές για χρήση της διανομής των αριστείων στους δικαιούχους, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα διπλώματα. Τιμήθηκε με το προτεινόμενο σιδερένιο  αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 285 και Φ. 286]

Μπαλάφας Γεώργιος Ανθυπολοχαγός κάτοικος Υπάτη/Αργυρό.  Στις 21-1-1843, ο Χρηστοδουλος Χατζηπέτρου και Δ, Χατζήσκος, διαβίβασαν προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της Επικρατείας ονομαστικό κατάλογο 1302«…. ατόμων του Αγώνος εις την κατά την επαρχίαν Φθιώτιδος κατοίκων πλέον άξιοι διά να λάβωσι και φέρωσι κατά την εφεξής διάκρισιν…» :25 για αργυρά, 20 χάλκινα και 243 σιδερένια. Ο Γ, Μ, με/α/α 7 στον στρατιωτικό κατάλογο προτάθηκε για το Αργυρό αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών στις 11 Μαΐου 1844, εγκρίνει και  τον περιλαμβάνει σε ονομαστικό κατάλογο με άλλους 44 αξιωματικούς από διάφορα χωριά. Ήτοι: “Γραμματεία Στρατιωτικών.  Απόφασις/11 Μαρτίου 1844

            Επί τη προτάσσει της Ημετέρας  επί των Στρατιωτικών Γραμματεία, ευαρεστούμεθα να χορηγήσωμεν  τ’ αργυρά αριστεία εις τα κάτωθι σημειούμενα άτομα, άτινα διατελέσαντα ως προύχοντες και δημογέροντες των χωρίων των  εν καιρώ του υπέρ ανξαρτησίας της πατρίδος πολέμου. Έλαβον ενεργητικόν εις τας μάχας μέρος  επί κεφαλής των εγχωρίων των. Αθήνα τη 13 Μαρτίου 1844. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. “Αριστεία” Φ 245, Φ. 281]

[Μπαλταδώρος Γώργιος  Υπάτη/σιδερένιο/ Αργυρό. Περιλαμβάνεται με α/α 26 σε ονομαστικό κατάλογο Νο 18266/30/9βρίου 1843, του Υπουργείου των Στρατιωτικών, προς Διοίκηση Φθιώτιδος με 46 αριστειούχους σιδερένιων αριστείων, συνοδευόμενα με τα διπλώματα και τις ταινίες, για  χρήση της Διανομής  στους δικαιούχους. Ο ίδιος, φαίνεται πως διαφώνησε με το παραπάνω αριστείο και πιθανόν να κατέφυγε εκ νέου  στην επί των Στρατιωτικών Βασιλίκη Γραμματεία της Επικρατείας και το Υπουργείο των Στρατιωτικών τον συμπεριέλαβε με α/α 26 μαζί με άλλα 42 άτομα, προύχοντες -Δημογέροντες, από διάφορα χωριά, ήτοι: «Υπουργείο των Στρατιωτικών. Απόφασις/13 Μαρτίου

            Επί τη προτάσσει της Ημετέρας  επί των Στρατιωτικών Γραμματεία, ευαρεστούμεθα να χορηγήσωμεν  τ’ αργυρά αριστεία εις τα κάτωθι σημειούμενα άτομα, άτινα διατελέσαντα ως προύχοντες και δημογέροντες των χωρίων των  εν καιρώ του υπέρ ανεξαρτησίας της πατρίδος πολέμου. Έλαβον ενεργητικόν εις τας μάχας μέρος  επί κεφαλής των εγχωρίων των. Αθήνα τη 13 Μαρτίου 1844.  Πηγή: Γ.Α.Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 134. Φ. 277. Φ. 281]

Μπαλταδώρος Κώστας Δημητ. κάτοικος Υπάτη/χάλκινο. Περιλαμβάνεται με α/α 396 σε ονομαστικό κατάλογο, του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών και προτείνεται για χάλκινο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου εγκρίνει και διεύθυνε με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ 286]

 [Μπατζος Σπύρος Πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο κάτοικος Υπάτη/χάλκινο. Περιλαμβάνεται με α/α 1 σε ονομαστικό κατάλογο, Νο 9181/ Αθήνα 16/5/1844, με 354  Ασπροποταμήτες αγωνιστές.  Πιθανολογείται να  συντάχθηκε από τον Συνταγματάρχη Χρηστ Χατζηπέτρου, επίσης Ασπροποταμήτη. Προτάθηκε για χάλκινο και ο κατάλογος διαβιβάσθηκε προς το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο για έγκριση. Το Υπουργείο, την 1η  Ιουνίου 1844 εγκρίνει, και διαβιβάζει ταυτάριθμο κατάλογο, με τους 354 προτεινόμενους αγωνιστές για χρήση της διανομής των αριστείων στους δικαιούχους, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα διπλώματα. Τιμήθηκε με το προτεινόμενο χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 285 και Φ. 286]

[Μπορότης Γιάνης κάτοικος  Υπάτη/χάλκινο.  Περιλαμβάνεται με α/α 329 στον κατάλογο 10554-6-6-1844, των οπλαρχηγών: Ε. Κοντογιάννη και Γ Αινιάν, ο οποίος διαβιβάσθηκε προς επί των στρατιωτικών Γραμματεία και προτάθηκε να τιμηθεί με το χάλκινο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών, στις 19-6-1844, εγκρίνει τον παραπάνω κατάλογο, με υπογραφή Π. Ί. Ρόδιου επί του ιδίου καταλόγου και επιστρέφεται στους ιδίους, για χρήση της διανομής των 338 αριστείων στους προτεινόμενους. Πηγή: Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 286]

[Μπορέτης ή Μπορότης Μήτρος  κάτοικος Υπάτη/σιδερένιο/ χάλκινο. Ο ονομαστικός  κατάλογος Νο. 10/28-10-1843 τον περιλαμβάνει με α/α 24, μαζί με άλλους 30 αγωνιστές και φέρεται να τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο.

Από Αγά τον Ιανουάριο του 1844 υπέβαλε  εκ νέου αίτηση απονομής αριστείου, καθώς και βεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμετοχής στις μάχες. Το πιστοποιητικό του το υπογράφουν οι: Μ. και Ν. Κοντογιάννης και επικυρώνεται για το γνήσιο των υπογραφών από το Δήμαρχο Σπερχειάδος Γ. Ζουλούμη, το οποίο μεταξύ  άλλων αναφέρει:  « Πιστοποιούμεν οι υποφαινόμενοι ότι ο Κ: Δημήτριος κάτοικος της πόλεως Υπάτης της Φθιώτιδος υπηρέτησε  την πατρίδα απ’ αρχής της επαναστάσεως μέχρι τέλους. υπό την οδηγίαν ημών των υποφαινομένων και άλλων τότε οπλαρχηγών του αγώνος. Παρευρέθη  στις μάχες: δις εντός της Υπάτης,  Αετού, Γιαννιτσούς, Κρεμμύδι της Πελοποννήσου και αλλαχού[..…] Εν Αγά 4 Ιανουαρίου 1844». Στις 15 Απριλίου 1844, αναφέρεται με α/α 19 σε ονομαστικό κατάλογο αγωνιστών, με αριθμό 6086,  από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας, ο οποίος διευθύνεται από το Υπουργείο των στρατιωτικών, προς τη Διοίκηση Φθιώτιδας, για χρήση της διανομής των σημειούμενων αριστείων. Ο Ν. Μ τιμήθηκε με χάλκινο. Πηγή: Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 191, 254, Φ. 280]

[Μπορότης Κωστάκης  κάτοικος Υπάτη/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται με α/α 32  σε ονομαστικό κατάλογο αγωνιστών, Νο 6086- 15- Απριλίου 1844, από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας, ο οποίος διευθύνεται από το Υπουργείο των στρατιωτικών, προς τη Διοίκηση, για διανομή των αριστείων. Ο Κ. Μ τιμήθηκε με σιδερένιο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία “Αριστεία” Φ. 280]

Μπαρότης ή Μπορότης Νικόλαος, κάτοικος Υπάτη της Φθιώτιδας. Την ίδια ημερομηνία, πιθανόν με τον αδελφό του Δημήτριο. υπέβαλε αίτηση απονομής αριστείο και πιστοποιητικό συμμετοχής στον υπέρ ανεξαρτησίας της πατρίδας αγώνα.   το πιστοποιητικό πανομοιότυπο με αυτό του Δ. Μπορότη, ήτοι« Πιστοποιούμεν οι υποφαινόμενοι ότι ο Κ: Δημήτριος εκ της πόλεως Υπάτης της Φθιώτιδος υπηρέτησε  την πατρίδα απ’ αρχής της επαναστάσεως μέχρι τέλους. υπό την οδηγίαν ημών των υποφαινομένων και άλλων τότε οπλαρχηγών του αγώνος. Παρευρέθη  στις μάχες: δις εντός της Υπάτης,  Αετού, Γιαννιτσούς, Κρεμμύδι της Πελοποννήσου και αλλαχού[..…] Εν Αγά 4 Ιανουαρίου 1844». Υπογράφεται από τους Μ. και Ν. Κοντογιάννη και επικυρώνεται  από το Δήμαρχο Σπερχειάδος  Γ. Ζουλούμη. . Πηγή: Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 254]   Το ίδιο όνομα είναι και στη Χομίργιανη

[Μπρασιώτης Σπύρο Χ κάτοικος Υπάτη/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται με α/α 403 σε ονομαστικό κατάλογο, του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου εγκρίνει και διεύθυνε με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ 286]

[Μπρόφαν Νικόλαον  κάτοικος Υπάτη/Αργυρό «προύχων-Δημογέρων». Έλαβε μέρος στην επανάσταση από την αρχή ως το τέλος. Πολέμησε κοντά στους οπλαρχηγούς: Θ. Γρίβα, Χρ. Χατζηπέτρου,  Γ.  Μπακόλα, ως Μπουλουξής, είχε πάντα μαζί αρκετά παλικάρια. Πήρε μέρος στις μάχες: Κομπότι, Πέτα, Άρτα, Αράχοβα, Μεσολόγγι κ. ά.  Βρίσκεται καταχωρημένος με α/α 38 σε κατάλογο του Υπουργείου των Στρατιωτικών μαζί με άλλα 44 άτομα προύχοντες -Δημογέροντες, από διάφορα χωριά και με απόφαση του  Υπουργείου των Στρατιωτικών: «Επί τη προτάσσει της  ημετέρας επί την των Στρατιωτικών Γραμματείας της επικρατείας  ευαρεστούμεθα  να χορηγήσωμεν τ’ αργυρά αριστεία εις τα κάτωθι σημειούμενα άτομα, άτινα διατελέσαντα ως προύχοντες  και Δημογέροντες των χωρίων των εν καιρώ του υπέρ ανεξαρτησίας της Πατρίδος πόλεμον, έλαβον ενερργητικόν εις τας μάχας μέρος ως επικεφαλής των εγχωρίων των .    Αθήνα την 31 Αυγούστου 1844»  Πηγή Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 277,  Φ. 281]  

[Μυλωνάς Αδάμης  πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο κάτοικος Υπάτης/σιδερένιο/ χάλκινο. Βρίσκεται σε κατάλογο Νο 12064/21-9-1843, της Διοίκησης Φθιώτιδος με α/α 9, μαζί με άλλους 34 αγωνιστές και τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Το ίδιο όνομα, περιλαμβάνεται σε ιδιόχειρο σημείωμα-κατάλογο, χωρίς καταγωγή και διαμονή, με ημερομηνία  6/9βρίου 1843, προς την επί των Στρατιωτικών Γραμματεία της Επικρατείας, με την εξής επικεφαλίδα: “Κατάλογος των όσων υπαξιωματικών και Στρατιωτών υπηρέτησαν καθ’ όλον το διάστημα του Ιερού αγώνος υπό την οδηγίαν του Συνταγματάρχη Χρ. Χατζηπέτρου, και υστερούνται εισέτι». Τον υποφαινόμενο τον πρότεινε  να λάβει το χάλκινο αριστείο.  Στις 28-4-1844, αναφέρεται  σε ονομαστικό κατάλογο με αριθμό 6836, ο οποίος διευθύνθηκε από το Υπουργείο των Στρατιωτικών, επί Υπουργίας Π .Ι. Ρόδιου, προς τον Συνταγματάρχη Xριστόδουλο  Χατζηπέτρου, με 244 χάλκινα αριστεία για διανομή στους δικαιούχους, όπως αυτά είχαν προταθεί Πηγή: Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 134, Φ. 187, Φ 192, Φ. 245,  Φ. 282] 

[Μυλωνας Βασίλειος του Αλεξ. Κάτοικος Υπάτη/Αργυρό: Γραμματεία Στρατιωτικών.

Περί Αριστείου του Β. Α. Μυλωνά. Προς τον Διοικητήν Φθιώτιδος

            Παρακαλείσθε να κοινοποιήσητε εις τον Βασίλειον Αλεξ. Μυλωναν κάτοικον Υπάτης προς απάντησιν της περί αριστείου αίτησίν του, ότι διά να δυνηθώμεν να λάβομεν υπόψιν της περί ού ο λόγος αίτησίν του απαιτείται πρώτον να διαβιβάση δι’ υμών προς την Γραμματείαν ταύτην τα πρωτότυπα Διπλώματα του βαθμού του, τα οποία είχε λάβη παρά των προλαβουσών Κυβερνήσεων.

            Εν Αθήναις  τη 30 Μαρτίου 1839

Στις 6 Ιουνίου 1841/ με το υπό αριθ.14532 , η επί των Στρατιωτικών  Γραμματεία απαντά,

Περί αριστείου , προς Διοίκηση Φθιώτιδος

Το εσώκλειστον Αργυρούν αριστείον ταινίαν και κοινοποίησιν, να εγχειρίσητε εις τον Κύριον Αλέξιον Μυλωνάν[4] εκ του χωρίου Χαλκιοπούλο και διαμένοντα εις Υπάτην επί αποδείξεως παραλαβής την οποίαν να διατηρήσητε εις τα Αρχεία σας Αθήναι 9/21 Μαρτίου 1841 Πηγή: Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Ψηφιακές Συλλογές]

[Μυλωνάς Κύρκος Πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο, κάτοικος Υπάτη/χάλκινο. Στις 21-1-1843, ο Χριστόδουλος Χατζηπέτρου και Δ, Χατζήσκος, διαβίβασαν προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της Επικρατείας ονομαστικό κατάλογο 1302«…. ατόμων του Αγώνος εις την κατά την επαρχίαν Φθιώτιδος κατοίκων πλέον άξιοι διά να λάβωσι και φέρωσι κατά την εφεξής διάκρισιν…» :25 για αργυρά, 20 χάλκινα και 243 σιδερένια. Ο  προτεινόμενος με α/α 30 στον κατάλογο,  προτάθηκε για το χάλκινο αριστείο. Ενώ στις 28-4-1844, περιλαμβάνεται με α/α 20 σε ονομαστικό κατάλογο με αριθμό 6836, ο οποίος διευθύνθηκε από το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο, επί Υπουργίας Π .Ι. Ρόδιου, προς τον Συνταγματάρχη Xρηστόδουλο Χατζηπέτρου, με 244 χάλκινα αριστεία για διανομή στους δικαιούχους, όπως αυτά είχαν προταθεί. Αναφέρεται επίσης ως  σε ιδιόχειρο σημείωμα κατάλογο, χωρίς καταγωγή, του παρακάτω αναφερομένου οπλαρχηγού, ο οποίος διαβιβάστηκε, στις 6/9βρίου 1843, προς την επί των Στρατιωτικών Γραμματεία της Επικρατείας, με την εξής επικεφαλίδα: “Κατάλογος των όσων υπαξιωματικών και Στρατιωτών υπηρέτησαν καθ’ όλον το διάστημα του Ιερού αγώνος υπό την οδηγίαν του Συνταγματάρχη Χρ. Χατζηπέτρου, και υστερούνται εισέτι»  και προτείνεται να λάβει το χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία»] Φ. 134, Φ. 187, Φ 192, Φ. 245,  Φ. 282] 

[Μυτσιοπουλος* Δήμ. κάτοικος Υπάτη/ σιδερένιο. Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844,  ο οποίος διαβιβάστηκε, προς το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π.  Ι. Ρόδιου εγκρίνει και  επέστρεψε  με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. * Με επιφύλαξη το επώνυμο διορθωμένο!. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ. 286]

[Μυστόπουλος* ή Μυτζόπουλος Γεώργιος κάτοικος Υπάτη/ σιδερένιο. Περιλαμβάνεται με α/α 221 σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου εγκρίνει, και διαβίβασε με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. * Με επιφύλαξη το επώνυμο, μπορεί να είναι συγγενικό πρόσωπο με τον προηγούμενο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ 286]

[ΜωραΐτηςΑθανάσιος κάτοικος Υπάτη/χάλκινο. Κατέθεσε, 12-1-1844, ατομική επαναληπτική αίτηση, απονομής αριστείου, δια μέσου  του Δήμο Υπάτης, καθώς και υποβολή ατομικού βεβαιωτικού πιστοποιητικού συμμετοχής  στις μάχες. Με την παράκληση αυτά να διευθυνθούν προς την επί των Στρατιωτικών Γραμματεία της Επικρατείας, για την έκδοση του αριστείου του, χάριν των εκδουλεύσεων του προς την πατρίδα.    Το δε  πιστοποιητικό του, αναφέρει: «Δια του παρόντος, πιστοποιούμεν οι υποφαινόμενοι, ότι, ο Αθανάσιος Μωραΐτης κάτοικος Υπάτης[…] έλαβε μέρος στις μάχες, εις τας δύο προσβολάς της Υπάτης εις την, Αετόν, εις την έξοδον του Μεσολογγίου κατά του Κιουταχή, μετά ταύτα εις την εκστρατεία υπό τον αείμνηστο Καραϊσκάκη εις Αθήνας. Εν Αγά 6 Ιανουαρίου 1844. Υπογράφεται από τους οπλαρχηγούς, Μ. και Ν. Κοντογιάννη και επικυρώνεται από το Δήμαρχο Σπερχειάδος, Γ. Ζουλούμη.  Περιλαμβάνεται με α/α  395 σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για χάλκινο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου εγκρίνει και  διεύθυνε με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ 286]

[Νικολάου Ανδρέας κάτοικος Υπάτη//σιδερένιο. Περιλαμβάνεται με α/α 406 σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου εγκρίνει και διεύθυνε με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ 286]

[Νικολάου Αναγ κάτοικος Υπάτη/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται με α/α 389 σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου εγκρίνει και  διεύθυνε με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ 286]

[Νικολάου Πολύμερος κάτοικος Υπάτης/σιδερένιο . Ο ονομαστικός  κατάλογος Νο. 10/28-10-1843 τον περιλαμβάνει με α/α 22, μαζί με άλλους 30 αγωνιστές και φέρεται να τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 191]

[Νικολόπουλος Κώστας  κάτοικος Υπάτη/σιδερένιο. Ο ονομαστικός κατάλογος της Διοίκησης Φθιώτιδας Νο 1/6 1843, τον περιλαμβάνει με α/α 8 μαζί με άλλους 23 αγωνιστές, οι οποίοι προτείνονται από το  Συνταγματάρχη Χριστόδουλος Χατζηπέτρου για σιδερένιο αριστείο.   . Πηγή: Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 192]

[Νοταρίδης Νικόλαος Γ.   κάτοικος Υπάτη/σιδερένιο. Ο ονομαστικός κατάλογος της Διοίκησης Φθιώτιδας Νο 1/6 1843, τον περιλαμβάνει με α/α 10 μαζί με άλλους 23 αγωνιστές, οι οποίοι προτείνονται από το  Συνταγματάρχη Χριστόδουλος Χατζηπέτρου για σιδερένιο αριστείο.   Πηγή: Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 192]

[Νουμακόπουλον Γεώργιον  εξ Υπάτη/Αργυρό, «προύχων-Δημογέρων». Βρίσκεται καταχωρημένος με α/α 27 σε κατάλογο του Υπουργείου των Στρατιωτικών μαζί με άλλα 42 άτομα προύχοντες -Δημογέροντες, από διάφορα χωριά και: «Επί τη προτάσσει της  ημετέρας επί την των Στρατιωτικών Γραμματείας της επικρατείας  ευαρεστούμεθα  να χορηγήσωμεν τ’ αργυρά αριστεία εις τα κάτωθι σημειούμενα άτομα, άτινα διατελέσαντα ως προύχοντες  και Δημογέροντες των χωρίων των εν καιρώ του υπέρ ανεξαρτησίας της Πατρίδος πόλεμον, έλαβον ενερργητικόν εις α μάχας μέρος ως επι  κεφαλής των εγχωρίων των .   εις τ’ αρχεία Αθήνα την 31 Αυγούστου 1844»  Πηγή Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 276]

[Ντάσκος ή Ντάσκας Γιάννης  κάτοικος Υπάτη/σιδερένιο. Είναι καταχωρημένος με α/α 56 στον 6ο κατά σειρά  ονομαστικό κατάλογο αγωνιστών, Νο 3466/10/3/1844 του Υπουργείου των στρατιωτικών, ο οποίος  διευθύνθηκε, επί υπουργίας Ανδρέα Λόντου, προς Δ. Χατζίσκο, για χρήση της διανομής των σιδερένιων αριστείων, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα Διπλώματα σε 100 άτομα. Πιθανόν να προτάθηκε από τον ίδιον Δ. Χατζήσκο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία “Αριστεία” Φ. 272]

[Ντερβίσης Χρήστος Πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο κάτοικος Υπάτη/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται με α/α 209 σε ονομαστικό κατάλογο, Νο 9181/ Αθήνα 16/5/1844, με 354  Ασπροποταμήτες αγωνιστές.  Πιθανολογείται να  συντάχθηκε από τον Συνταγματάρχη Χρηστ, Χατζηπέτρου, επίσης Ασπροποταμήτης. Προτάθηκε για σιδερένιο και ο κατάλογος διαβιβάσθηκε προς το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο για έγκριση. Το Υπουργείο, την 1η  Ιουνίου 1844 εγκρίνει, και διαβιβάζει ταυτάριθμο κατάλογο, με τους 354 προτεινόμενους αγωνιστές για χρήση της διανομής των αριστείων στους δικαιούχους, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα διπλώματα. Τιμήθηκε με το προτεινόμενο σιδερένιο  αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 285 και Φ. 286]

[Ντόσκας ή Ντόκας;;Χρήστος κάτοικος Υπάτη/σιδερένιο. Στις 21-1-1843, ο Χρηστοδουλος Χατζηπέτρου και Δ, Χατζήσκος, διαβίβασαν προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της Επικρατείας ονομαστικό κατάλογο «…. ατόμων του Αγώνος εις την κατά την επαρχίαν Φθιώτιδος κατοίκων πλέον άξιοι διά να λάβωσι και φέρωσι κατά την εφεξής διάκρισιν…» :25 για αργυρά, 20 χάλκινα και 243 σιδερένια. Ο  υποφαινόμενος με α/α 135 στον κατάλογο, προτάθηκε για το σιδερένιο   αριστείο. Ενώ τον συναντάμε καταχωρημένο με α/α 22 σε ονομαστικό κατάλογο αγωνιστών, Νο 3466/10-3-1844 του Υπουργείου των στρατιωτικών, επί υπουργίας Ανδρέα Λόντου, ο οποίος διευθύνεται προς Δ. Χατζίσκο, για χρήση της διανομής των προτεινόμενων σιδερένιων αριστείων, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα Διπλώματα.  Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ 245, Φ. 272]

[Ντουρμουσόπουλος Χρήστος από Μαυρίλο κάτοικος Υπάτη/σιδερένιο. Ο ονομαστικός κατάλογος της Διοίκησης Φθιώτιδας Νο 1/6 1843, τον περιλαμβάνει με α/α 1 μαζί με άλλους 23 αγωνιστές, οι οποίοι προτείνονται από το  Συνταγματάρχη Χριστόδουλος Χατζηπέτρου για σιδερένιο αριστείο.   Πηγή: Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 192] Είναι καταχωρημένος και στο Μαυρίλο.

[Ντρόλιας Γεώργιος κάτοικος Υπάτη. Έλαβε μέρος στη μεγάλη επανάσταση υπό την οδηγία του οπλαρχηγού  Ανδρίστου Σαφάκα, ως απλός στρατιώτης, τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία»]

[Ξανθόπουλος Βασίλειος κάτοικος Υπάτη Φθιώτιδος.  «Πιστοποιώ ο υποφαινόμενος ότι ο Κ: Βασίλειος Ξανθόπουλος κάτοικος της πόλεως Υπάτης [….]  Χρημάτισε υπό την οδηγίαν μου ως απλός στρατιώτης από το έτος 1821 μέχρι το 1825. Παραβρέθηκε σε εκείνη την εποχή,  στις μάχες: της Υπάτης, της  Γιαννιτσούς, εις το Παλαιόκαστρο, εις Άμπλιανη, εις Οξιάν λοιδορικίου και άλλες τις οποίες δια το σύντομον παραλείπουμεν. Μετά ακολούθησε τον Νικηταρά, μέχρι της συστάσεως του Ελληνικού κράτους επί Καποδίστρια. Οπότε επανήλθε στις διαταγές μου με τον βαθμό του λοχία και έμεινε μέχρι της διαλύσεως των στρατευμάτων. Υπογραφή Ν. Κοντογιάννης Αντισυνταγματάρχης Εν  Ναύπλιω 23 Οκτωβρίου 1841. Επικύρωση υπογραφής στο Ναύπλιο 1η  9βρίου 1841. Από την αλληλογραφία που υπάρχει στο φάκελό του, προκύπτει ότι ό Ξανθόπουλος έκανε έφεση στα δικαστήρια του Ναυπλίου για να κερδίσει την αναγνώριση του Αριστείου του. Εκεί κατατέθηκε καιδεύτερο πιστοποιητικό, το οποίο αναφέρεται και σε άλλες μάχες, όπως:  Τριπολιτσάς, Αράχοβας, Φοντάνας.  Πηγή: Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 105]

 [Ξηρομερίτης Ανδρέας  κάτοικος Υπάτη/χάλκινο/ Αργυρό. προύχοντας Δημογέροντας. Περιλαμβάνεται με α/α 28 σε ονομαστικό κατάλογο,  στις 23-11-1843 των οπλαρχηγών: Χριστφορου Περραιβό, Χριστόδουλου  Χατζηπέτρου, Γ. Δυοβουνιώτη, ο οποίος στάλθηκε προς τη Β. Γραμματεία των Στρατιωτικών και προτάθηκε για να λάβει το χάλκινο  αριστείο. Λεπτομέρειες για το εισηγητικό σημείωμα στη μερίδα του αγωνιστή Αρβανίτη Μήτσο του Γ.  Ο ίδιος, βρίσκεται καταχωρημένος με α/α 33 σε κατάλογο του Υπουργείου των Στρατιωτικών μαζί με άλλα 44 άτομα. προύχωντες -Δημογέροντες από διάφορα χωριά και:  «Επί τη προτάσσει της  ημετέρας επί  των Στρατιωτικών Γραμματείας της επικρατείας  ευαρεστούμεθα  να χορηγήσωμεν τ’ αργυρά αριστεία εις τα κάτωθι σημειούμενα άτομα, άτινα διατελέσαντα ως προύχοντες  και Δημογέροντες των χωρίων των εν καιρώ του υπέρ ανεξαρτησίας της Πατρίδος πόλεμον, έλαβον ενερργητικόν εις α μάχας μέρος ως επικεφαλής των εγχωρίων των .    Αθήνα την 31 Αυγούστου 1844»  Δεν αποκλείεται να έκανε ένσταση για το χάλκινο αριστείο και ως Δημογέροντας και αγωνιστής να του χορηγήθηκε το Αργυρό.  Πηγή Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 196, Φ. 277, Φ. 281]

[Ξηρομερίτης Νικόλαος κάτοικος Υπάτη/σιδερένιο. Στις 21-1-1843, ο Χρηστοδουλος Χατζηπέτρου και Δ, Χατζήσκος, διαβίβασαν προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της Επικρατείας ονομαστικό κατάλογο «…. ατόμων του Αγώνος εις την κατά την επαρχίαν Φθιώτιδος κατοίκων πλέον άξιοι διά να λάβωσι και φέρωσι κατά την εφεξής διάκρισιν…» :25 για αργυρά, 20 χάλκινα και 243 σιδερένια. Ο  υποφαινόμενος με α/α 136 στον κατάλογο, προτάθηκε για το σιδερένιο   Αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών εγκρίνει και με τον κατάλογο-διαβιβαστικό  Νο 3466/10/3/1844,  προς τον Δ. Χατζήσκο, τον περιλαμβάνει με α/α 23  και του απονέμεται το προτεινόμενο σιδερένιο αριστείο  Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. “Αριστεία” Φ 245, Φ. 272]  

[Ξηροτύρης Ανδρέας  κάτοικος Υπάτη/χάλκινο. Στις 8 Μαρίου 1844, οι οπλαρχηγοί Γ. Δυοβουνιώτης, Νάκος Πανοριάς και Δ Χατζήσκος, με τον υπό αριθμό Νο 606 ονομαστικό κατάλογο αγωνιστών-προκρίτων- προς την επί των Στρατιωτικών Γραμματεία της Επικρατείας,  τον περιλαμβάνουν με α/α 4 και τον πρότειναν για το χάλκινο αριστείο, αφού μέχρι σήμερα δεν αξιώθηκε να το λάβει. Πηγή: Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 230] 

[Οικονόμου Παπαθάνος-  ονομάζονταν και Οικονομόπουλος Γεωργάκη κάτοικος Υπάτη/Αργυρό;  Πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο. Στις 21-1-1843, ο Χρηστόδουλος Χατζηπέτρου και Δ, Χατζήσκος, διαβίβασαν προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της Επικρατείας ονομαστικό κατάλογο Νο 1302«…. ατόμων του Αγώνος εις την κατά την επαρχίαν Φθιώτιδος κατοίκων πλέον άξιοι διά να λάβωσι και φέρωσι κατά την εφεξής διάκρισιν…» :25 για αργυρά, 20 χάλκινα και 243 σιδερένια. Ο  υποφαινόμενος, με α/α 21στον κατάλογο,  προτάθηκε για το Αργυρό αριστείο. Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει βρεθεί κάτι σχετικό, ότι το έλαβε. Επίσης είναι γραμμένος με α/α 17 σε κατάλογο προκρίτων με αριθμό  606/8-3-1844, των οπλαρχηγών: Γ. Δυοβουνιώτης, Νάκος Πανοριάς και Δ Χατζήσκος, ως Οικονομόπουλος Γεωργάκης, ο οποίος διευθύνθηκε προς την επί των Στρατιωτικών Γραμματεία της Επικρατείας για έγκριση, προτάθηκε επίσης για το Αργυρό αριστείο.  Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ 245]

Φ 220/68 Ορθοδοξόπουλος Γεώργιος  κάτοικος Αθηνών, πιθανόν από Υπάτη/Αργυρό, με επιφύλαξη η καταχώρηση. «Υπουργείο των επί των Στρατιωτικών.

Περί χορηγήσεως αργυρού Αριστείου σε 70 άτομα. Απόφασις 16/ Ιουνίου 1844

«Επί τη προτάσει του Ημετέρου Υπουργού των Στρατιωτικών αποφασίσαμεν και διατάττο μεν τα εξής:

Αον ευαρεστούμεθα να χορηγήσωμεν το Αργυρούν αριστείον εις τα κάτωθι σημειούμενα άτομα, άτινα εκπληρώσαντα καθήκοντα αξιωματικού έλαβον μέρος ενεργητικόν εις τα μάχας του υπέρ ανεξαρτησίας της Πατρίδος πόλέμου.

            Βον εις τον Ημέτερον Υπουργόν των Στρατιωτικών ανατίθεται η εκτέλεσις του  παρόντος Διατάγματος» Αθήνα 22 Μαΐου 1844. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 220]

[Παγουρτζόπουλος Δημήτριος κατάγεται από το Παλαιόκαστρο Τυμφργστού, διαμονή Υπάτη/σιδερένιο. Είναι σε κατάλογο της Διοίκησης Φθιώτιδος, προς χρήση της διαναομής των συννμμένων αριστείων στους δικαιούχους, τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 134]

[Παγουρτζόπουλος Ιωάννης  καταγωγή  από Υπάτη με διαμονή Αθήνα, Είναι καταχωρημένος με α/α 7 σε ονομαστικό κατάλογο  αγωνιστών της Αττικής, ο οποίος είναι κατάλογος που διαβιβάστηκε προς την επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία για έγκριση των σημειωμένων αριστείων. Ο Ι. Π. προτείνεται για το σιδερένια αριστείο. .   Πηγή: Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 169]

[Παγουρτζόπουλον Κωνστ [5] κάτοικος Υπάτη/Αργυρό. Είναι καταχωρημένος με α/α 11 σε ονομαστικό κατάλογο 70 αξιωματικών και με το παρακάτω Βασιλικό Διάταγμα το: «Υπουργείο  επί των Στρατιωτικών. Απόφασις 16/ Ιουνίου 1844:   

Περί χορηγήσεως αργυρού Αριστείου σε 70 άτομα.

«Επί τη προτάσει του Ημετέρου Υπουργού των Στρατιωτικών αποφασίσαμεν και διατάττομεν τα εξής:

Αον ευαρεστούμεθα να χορηγήσωμεν το Αργυρούν αριστείον εις τα κάτωθι σημειούμενα άτομα, άτινα εκπληρώσαντα καθήκοντα αξιωματικού έλαβον μέρος ενεργητικόν εις τα μάχας του υπέρ ανεξαρτησίας της Πατρίδος πολέμου.

            Βον εις τον Ημέτερον Υπουργόν των Στρατιωτικών ανατίθεται η εκτέλεσις του  παρόντος Διατάγματος» Αθήνα 22 Μαΐου 1844. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 220].

[Παγωνόπουλος Γεώργιος κάτοικος Υπάτη/σιδερένιο. Αναφέρεται με α/α 264  στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8-3-1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης, με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών για έγκριση. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών, με σημείωση επί του καταλόγου «εγκρίνεται», και επέστρεψε  τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης των προτεινόμενων αριστείων. Ο υποφαινόμενος προτάθηκε και τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία». Φ. 286]

[Παγωνόπουλος Νικόλαος κάτοικος Υπάτη/ σιδερένιο. Στις 21-1-1843, ο Χρηστοδουλος Χατζηπέτρου και Δ, Χατζήσκος, διαβίβασαν προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της Επικρατείας ονομαστικό κατάλογο «…. ατόμων του Αγώνος εις την κατά την επαρχίαν Φθιώτιδος κατοίκων πλέον άξιοι διά να λάβωσι και φέρωσι κατά την εφεξής διάκρισιν…» :25 για αργυρά, 20 χάλκινα και 243 σιδερένια. Ο  υποφαινόμενος με α/α 134 στον κατάλογο, προτάθηκε για το σιδερένιο   αριστείο. Ενώ τον συναντάμε καταχωρημένο με α/α 21 σε ονομαστικό κατάλογο αγωνιστών, Νο 3466/10-3-1844 του Υπουργείου των στρατιωτικών, επί υπουργίας Ανδρέα Λόντου, ο οποίος διευθύνεται προς Δ. Χατζίσκο, για χρήση της διανομής των προτεινόμενων σιδερένιων αριστείων, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα Διπλώματα.  Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ 245, Φ. 272]  Φ. 286/262

Παγωνόπουλος Νικόλαος κάτοικος Υπάτη/χάλκινο. Αναφέρεται με α/α 262 στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8-3-1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών, με σημείωση επί του καταλόγου «εγκρίνεται», και επέστρεψε  τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης των προτεινόμενων αριστείων. Ο υποφαινόμενος προτάθηκε και τιμήθηκε με το χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία». Φ. 286]

[Παλαντάς Γεώργιος.  κάτοικος Υπάτη/ σιδερένιο. Στις 21-1-1843, ο Χρηστόδουλος Χατζηπέτρου και Δ, Χατζήσκος, διαβίβασαν προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της Επικρατείας ονομαστικό κατάλογο «…. ατόμων του Αγώνος εις την κατά την επαρχίαν Φθιώτιδος κατοίκων πλέον άξιοι διά να λάβωσι και φέρωσι κατά την εφεξής διάκρισιν…» :25 για αργυρά, 20 χάλκινα και 243 σιδερένια. Ο  υποφαινόμενος με α/α 125 στον κατάλογο, προτάθηκε για το σιδερένιο   Αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. “Αριστεία” Φ 245].

Παλαντάς Ιωάννης του Κ. κάτοικος Υπάτη/χάλκινο. Υπέβαλε αίτηση απονομής αριστείου, καθώς και βεβαιωτικό πιστοποιητικό στις μάχες: […] Υπηρέτησε την πατρίδα απ’ αρχής  μέχρι τέλους υπό την οδηγίαν ημών και άλλων οπλαρχηγών του αγώνος. Παρευρέθη  στις μάχες: Δις εντός της Υπάτης, Αετού, Γιαννιτσούς, Κρεμίδι της Πελοποννήσου και αλλαχού. Το παραπάνω πιστοποιητικό υπογράφεται από τους Μ και Ν Κοντογιάννη και επικυρώνεται από το Δήμαρχο Σπερχειάδος  Γ, Ζουλούμη Εν Αγά 7 Ιανουαρίου 1844. Στη συνέχεια, αναφέρεται, με α/α 265  στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι πληρεξούσιοι Φθιώτιδας: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490, τον πρότειναν για σιδερένιο αριστείο και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο των στρατιωτικών, εγκρίνει, με υπογραφή επί του καταλόγου  και τον επιστρέφει  στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης των προτεινόμενων αριστείων. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 254, Φ. 286]    

αλαντάς Κώστας κάτοικος Υπάτη/σιδερένιο. Πιθανόν πατέρας του Γιάννη.  Αναφέρεται με α/α 263  στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8-3-1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών για έγκριση. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών, με σημείωση επί του καταλόγου «εγκρίνεται», και επέστρεψε  τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης των προτεινόμενων αριστείων. Ο υποφαινόμενος προτάθηκε και τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία». Φ. 286]

 [Παλάντας Σπύρος  κάτοικος Υπάτη/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται με α/α 584 σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844, προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου εγκρίνει και διεύθυνε, με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Δεν αποκλείεται ο ίδιος να διαφώνησε με το σιδερένιο αριστείο που του χορηγήθηκε και να έκανε ένσταση ή κατέφυγε στους πληρεξουσίους Φθιώτιδας: Γ. Αινιάν και Ε. Κοντογιάννη, οι οποίοι τον συμπεριέλαβαν σε νέο ονομαστικό κατάλογο,  Νο 10554-6-6-1844, με τον οποίον φαίνεται, πως προτάθηκε και τελικά τιμήθηκε με το χάλκινο Αριστείο  Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ. 286, Φ. 286]

[Παναγιωτόπουλο Αθανάσιον   κάτοικος Υπάτη/Αργυρό. Είναι καταχωρημένος με α/α 40 σε ονομαστικό κατάλογο-Διάταγμα μαζί με άλλους 42 αριστειούχους και το: Υπουργείο  Στρατιωτικών 22 Μαΐου  1844

Περί χορηγήσεως αργυρού Αριστείου εις 42 άτομα.

 «Επί τη προτάσει του Ημετέρου Υπουργού των Στρατιωτικών αποφασίσαμεν και διατάττομεν τα εξής:

Αον ευαρεστούμεθα να χορηγήσωμεν το Αργυρούν αριστείον εις τα κάτωθι σημειούμενα άτομα, άτινα εκπληρώσαντα καθήκοντα αξιωματικού έλαβον μέρος ενεργητικόν εις τα μάχας του υπέρ ανεξαρτησίας της Πατρίδος πόλέμου.

            Βον εις τον Ημέτερον Υπουργόν των Στρατιωτικών ανατίθεται η εκτέλεσις του  παρόντος Διατάγματος» Αθήνα 24 Μαΐου 1844. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 220].

 [Παναγιώτου Νικόλαον κάτοικος Υπάτη/Αργυρό. Αναφέρεται με α/α 66 σε ονομαστικό κατάλογο μαζί με άλλους 70 αξιωματικούς του αγώνα και το:«Υπουργείο των επί των Στρατιωτικών.

Περί χορηγήσεως αργυρού Αριστείου σε 70 άτομα. Απόφασις 16/ Ιουνίου 1844

«Επί τη προτάσει του Ημετέρου Υπουργού των Στρατιωτικών αποφασίσαμεν και διατάττο μεν τα εξής:

Αον ευαρεστούμεθα να χορηγήσωμεν το Αργυρούν αριστείον εις τα κάτωθι σημειούμενα άτομα, άτινα εκπληρώσαντα καθήκοντα αξιωματικού έλαβον μέρος ενεργητικόν εις τα μάχας του υπέρ ανεξαρτησίας της Πατρίδος πολέμου.

            Βον εις τον Ημέτερον Υπουργόν των Στρατιωτικών ανατίθεται η εκτέλεσις του  παρόντος Διατάγματος» Αθήνα 22 Μαΐου 1844. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 220]

[Παναγιωτόπουλος Σπυρίδων κάτοικος  Υπάτη/σιδερένιο.  Περιλαμβάνεται στον κατάλογο 10554-6-6-1844, μαζί με τον προηγούμενο αγωνιστή. των οπλαρχηγών: Ε. Κοντογιάννη και Γ Αινιάν, ο οποίος διαβιβάσθηκε προς επί των στρατιωτικών Γραμματεία, προτάθηκε να τιμηθεί με το χάλκινο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών, στις 19-6-1844, εγκρίνει τον παραπάνω κατάλογο, με υπογραφή Π. Ί. Ρόδιου επί του ιδίου καταλόγου και τον επιστρέφεται στους ιδίους, για χρήση της διανομής των 338 αριστείων στους προτεινόμενους. Πηγή: Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 286]

[Παναγιωτόπουλος Κώστας κάτοικος  Υπάτη/σιδερένιο.  Περιλαμβάνεται με α/α 320  στον κατάλογο 10554-6-6-1844, μαζί με τον προηγούμενο αγωνιστή. των οπλαρχηγών: Ε. Κοντογιάννη και Γ Αινιάν, ο οποίος διαβιβάσθηκε προς επί των στρατιωτικών Γραμματεία, προτάθηκε να τιμηθεί με το χάλκινο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών, στις 19-6-1844, εγκρίνει τον παραπάνω κατάλογο, με υπογραφή Π. Ί. Ρόδιου επί του ιδίου καταλόγου και επιστρέφεται στους ιδίους, για χρήση της διανομής των 338 αριστείων στους προτεινόμενους. Πηγή: Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 286]

[Πανόπουλος Γεώργιος κάτοικος Υπάτη/ χάλκινο. Περιλαμβάνεται με α/α 39 σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για χάλκινο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου διευθύνθηκε,, με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ 286]1253307

[Πανόπουλος Ιωάννης κάτοικος Υπάτη, για περισσότερα στα «Φθιωτικά Χρονικά» Λαμία 1986. Αφιέρωμα στην Υπάτη] Το 1839 έστειλε την παρακάτω επιστολή  προς τον Όθωνα.

«Αίτησις του Ιωάννη Πανόπουλου κατοίκου της Υπάτης,

περί κατατάξεως τουμ και υιού του Γεωργίου εις την σειράν των υποτρόπων

Εν Υπάτη την 1η Μαΐου 1839

Μεγαλειότατε

Ο υποφαινόμενος χρηματίσας Στρατιωτικός από αρχής εις τον υπέρ ανεξαρτησίας αγώνος, με τον βαθμόν του αξιωματικού, διατελών ως υπασπιστής υπό τους οπλαρχηγούς Οδυσέα ανδρίτσου, Ιωάννη Γκούρα, και του ήδη αντισυνταγματάρχου Ιωάννου Ρούκη, είμαι καταχωρημένος και εις τα Μητρώα των κατά καιρών Στρατιωτιών επιτροπων, Μολονότι απέδειξα δια πολλών Πιστοποιητικών τας εκδουλεύσεις μου, δεν ηξιώθην την ανήκουσαν αμοιβήν και μην έχω κανέναν πόρον ζωής, διότι ως αρτισύστατος εις τον Δήμον της Υπάτης δεν ηδυνήθην εισέτι να κάμω ανάλογα κτήματα ίανα εξ αυτών ειμπορέσω να θρέψω την πολυάριθμον οικογένειά μου η οποία είναι από δέκα ψυχάς και ως επί το πλείστον συγκειται από κάρα ανηλίκους, αλλ’ ούτε δύναμαι να δώσω προς αυτάς και προς τους υιούς μου, ανάλογον ανατροφήν παιδείας, ένεκα της τωρινής ενδείας μυυ, ως γείνεται δήλον από το επισυνημμένον πιστοποιητικόν Υπάτης.

            Τούτο ένεκα προστρέχω εις την ευσπλαχνίαν και δικαιωσύνην της Α: Μ: Παρακαλών θερμώς προς αμοιβήν των προς την πατρίδα εκδουλεύσεών μου  και δια των θυσιών των οιπίων έκαμον εις τη πατρκήν μο πλουσίαν περιουσίαν εις τον Ιερόν αγώνα, να ευδοκήση  του αν αποκατασταθή ο μεγαλύτερος υιός μου Γεώργιος εις την Σχολήν των υποτρόφων εις Αθήνα.

            Αφιερώνω την αιτησίν μου ταύτην υπό την ευμένειαν της Βασιλικής χαριτος πεποιπθής ότι θέλει εισακουσθώ εις μίαν τοιαύτην δικαίαν αιτησίν μου υποσημειούμαι της Υμετέρας Β. μεγαλειότητος υποκλεινέστατος Δούλος και πιστός υπήκουος

Ιωάννης Πανόπουλος

[Πανόπουλος Κώστας κάτοικος Υπάτη, για περισσότερα στα «Φθιωτικά Χρονικά» Λαμία 1986. Αφιέρωμα στην Υπάτη]

[Πανταζής Αθανάσιος κάτοικος Καράλι Υπάτη/σιδερένιο. Είναι καταχωρημένος με α/α 23 στον 4ο κατά σειρά  ονομαστικό κατάλογο αγωνιστών Νο 3466/10/3/1844 του Υπουργείου των στρατιωτικών, διευθύνθηκε επί υπουργίας Ανδρέα Λόντου προς Δ. Χατζίσκο, για χρήση της διανομής των σιδερένιων αριστείων, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα Διπλώματα σε 100 άτομα. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία “Αριστεία” Φ. 272]

[Πανταζής Αποστόλης κάτοικος Καράλι  Υπάτης/σιδερένιο Είναι καταχωρημένος με 24 στον 4ο κατά σειρά  ονομαστικό κατάλογο αγωνιστών Νο 3466/10/3/1844 του Υπουργείου των στρατιωτικών, διευθύνθηκε επί υπουργίας Ανδρέα Λόντου προς Δ. Χατζίσκο, για χρήση της διανομής των σιδερένιων αριστείων, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα Διπλώματα σε 100 άτομα. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία “Αριστεία” Φ. 272]

[Παπαγιάννης Ζαχαρίας ή Γραμματικόπουλος  καταγωγή από Μαρίλο, κάτοικος Υπάτη/Αργυρό. Περιλαμβάνεται με α/α 5 σε ονομαστικό κατάλογο  στις 23-11-1843 των οπλαρχηγών: Χριστόφορο, Περραιβό, Χριστόδουλο. Χατζηπέτρου, Γ. Δυοβουνιώτη, προς τη Βασιλική. Γραμματεία των Στρατιωτικών και προτάθηκε να τιμηθεί με το αργυρό αριστείο. Το Μάρτη του 1844, το Υπουργείο των Στρατιωτικών τον περιλαμβάνει με 42 ακόμα άτομα, προύχοντες και Δημογέροντες , από διάφορα χωριά της Φθιώτιδος και ύστερα από πρόταση της Βασιλικής Γραμματείας. ‘Ητοι:  . Απόφασις/11 Μαρτίου 1844

            Επί τη προτάσσει της Ημετέρας  επί των Στρατιωτικών Γραμματεία, ευαρεστούμεθα να χορηγήσωμεν  τ’ αργυρά αριστεία εις τα κάτωθι σημειούμενα άτομα, άτινα διατελέσαντα ως προύχοντες και δημογέροντες των χωρίων των  εν καιρώ του υπέρ ανεξαρτησίας της πατρίδος πολέμου. Έλαβον ενεργητικόν εις τας μάχας μέρος  επί κεφαλής των εγχωρίων των. Αθήνα τη 13 Μαρτίου 1844. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 190, Φ. 196,  Φ. 281. Φ. 287] 1252089

Για να δείτε το ιστορικό του ⇒ΕΔΩ

απαγιαννόπουλος Θεόδωρος Πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο κάτοικος Υπάτη/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται με α/α 225 σε ονομαστικό κατάλογο, Νο 9181/ Αθήνα 16/5/1844, με 354  Ασπροποταμήτες αγωνιστές.  Πιθανολογείται να  συντάχθηκε από τον Συνταγ Χρηστ Χατζηπέτρου, επίσης Ασπροποταμήτη. Προτάθηκε για σιδερένιο και ο κατάλογος διαβιβάσθηκε προς το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο για έγκριση. Το Υπουργείο, την 1η  Ιουνίου 1844 εγκρίνει, και διαβιβάζει ταυτάριθμο κατάλογο, με τους 354 προτεινόμενους αγωνιστές για χρήση της διανομής των αριστείων στους δικαιούχους, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα διπλώματα. Τιμήθηκε με το προτεινόμενο σιδερένιο  αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 285 και Φ. 286]

απαγιαννόπουλος Κωνσταντίνοςς Πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο κάτοικος Υπάτη/χάλκινο. Περιλαμβάνεται με α/α 4 σε ονομαστικό κατάλογο, Νο 9181/ Αθήνα 16/5/1844, με 354  Ασπροποταμήτες αγωνιστές.  Πιθανολογείται να  συντάχθηκε από τον Συνταγ Χρηστ Χατζηπέτρου, επίσης Ασπροποταμήτη. Προτάθηκε για χάλκινο και ο κατάλογος διαβιβάσθηκε προς το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο για έγκριση. Το Υπουργείο, την 1η  Ιουνίου 1844 εγκρίνει, και διαβιβάζει ταυτάριθμο κατάλογο, με τους 354 προτεινόμενους αγωνιστές για χρήση της διανομής των αριστείων στους δικαιούχους, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα διπλώματα. Τιμήθηκε με το προτεινόμενο χάλκινο  αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 285 και Φ. 286]

[Παππαζαχαρόπουλος Κωνσταντίνος, κάτοικος  Υπάτη Φθιώτιδας. Στις 13 Ιανουαρίου 1844, συμμετείχε στην επαναληπτική και ομαδική αίτηση, 30 συμπατριωτών του, καθώς και στην υποβολή ατομικού βεβαιωτικού πιστοποιητικού στις μάχες, αιτούμενος την έκδοση του αριστείου του, χάρις των εκδουλεύσεων του προς την πατρίδα. Η αίτηση καθαρογραμμένη, είναι καταχωρημένη στη μερίδα του αγωνιστή,  Αθ. Αγγέλη.  Το πιστοποιητικό συμμετοχής του στις μάχες, υπογράφεται από τους οπλαρχηγούς, Μ. και Ν. Κοντογιάννη και επικυρώνεται από το Δήμαρχο Σπερχειάδος, Γ. Ζουλούμη, το οποίο και παραθέτουμε: «Πιατποιούμεν οι υποφαινόμενοι ότι ο Κ: Κωνσταντίνος Παπαζαχαρόπουλος κάτοικος της πόλεως Υπάτης της Φθιώτιδος υπηρέτησε την πατρίδα στρατιωτικά απ’ αρχής του υπέρ ανεξαρτησίας αυτής αγώνα, μέχρι τέλους, υπό την οδηγίαν ημών και άλλων οπλαρχηγών του αγώνος. Παρευρέθη εις τας  στις μάχας: Δις εντός της Υπάτης,  Αετού, Γιαννιτσούς,  Κρεμμύδι της Πελοποννήσου και αλλού […] Εν Αγά του Δήμου Σπερχειάδος 7 Ιανουαρίου 1844».   Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ 245]

[Παπαθάνασίου Παναγιώτης κάτοικος Υπάτη/χάλκινο. Περιλαμβάνεται με α/α  108 σε ονομαστικό κατάλογο με αριθμό 6836/28/4/1844, διευθύνθηκε από το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο, επί Υπουργίας Π .Ι. Ρόδιου, προς τον Συνταγματάρχη Χριστόδουλου Χατζηπέτρου, με 244 χάλκινα αριστεία για διανομή στους δικαιούχους, όπως αυτά είχαν προταθεί. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 282]

[Παπαθανασόπουλος Γεώργιος Πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο κάτοικος Υπάτη/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται με α/α 227 σε ονομαστικό κατάλογο, Νο 9181/ Αθήνα 16/5/1844, με 354  Ασπροποταμήτες αγωνιστές.  Πιθανολογείται να  συντάχθηκε από τον Συνταγ Χρηστ Χατζηπέτρου, επίσης Ασπροποταμήτη. Προτάθηκε για σιδερένιο και ο κατάλογος διαβιβάσθηκε προς το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο για έγκριση. Το Υπουργείο, την 1η  Ιουνίου 1844 εγκρίνει, και διαβιβάζει ταυτάριθμο κατάλογο, με τους 354 προτεινόμενους αγωνιστές για χρήση της διανομής των αριστείων στους δικαιούχους, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα διπλώματα. Τιμήθηκε με το προτεινόμενο σιδερένιο  αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 285 και Φ. 286]

[Παπαθανασόπουλος Ιωάννης κάτοικος Υπάτη/χάλκινο. «Αριθ. Πρωτ: 401, Εν Υπάτη 19 Μαΐου 1839.  Προς το Δημαρχείου Υπάτης

            Συμφώνως με τη έννοιαν της υπό αριθμόν 24 δηλοποιήσεως της επί των Στρατιωτικών Βασ. Γραμματείας της Επικρατείας, αναφέρω ο υποφαινόμενος Ιωάννης Ππαπαθανασόπουλος ετών 38 γεννηθείς εις το χωρίον Κολοβάτες του Δήμου Αμφίσης, της επαρχίας Παρνασίδος, ήδη δημότης του Δήμου Υπάτης της επαρχίας Φθιώτιδος, παλαιός του αγώνος στρατιωτικός, ήχον τον βαθμόν του υπολοχαγού εις την τετάρτην χιλιαρχίαν την Διοικουμένην υπό του τότε χιλιάρχου Γεωργίου Δυοβουνιώτη, επειδή εέδωσα εγκαίρως εις την εν Ναυπλείω Στρατιωτικήν επιτροπήν, ως αξιωματικός, τα διπλώματα και λοιπά πιστοποιητικά των διαφόρων οπλαρχηγών περί των εκδουλεύσεων μου έγγαρφα, καθώς και εις υπό τον Κ. Τζώρτζη προεδρευομένη Στρατιωτικήν επιτροπήν αλλ’ επειδή δεν έλαβα εισέτι τον ανήκον Αργυρόν αριστείον, διά τούτο παρακαλώ το Δημαρχείον τούτον να διευθύνη την παρούσαν μου προς την Βασ. Διοίκησιν Φθιώτιδος, όπως ενεργηθή, το παρά της διαληφυθείσης υπό αριθμό 204 Δηλοποιήσεως διακελευσμένα. Ο ευπειθέστατος  Δημότης. Ιωάννης Παπαθανασόπουλος». Ο Πάρεδρος του Δήμου Υπάτης, αυθημερόν διαβιβάζει, ήτοι:

« 10 Μαΐου 1839/ αριθ. Πρωτ: 406/325,

Προς την Βασ. Διοίκησιν Φθιώτιδος.  Διευθύνοντες εγκλείστως την περί αριστείων αίτησιν του συνδημότου μας Ιωάννου Παπαθανασόπουλου, συμφώνως με την έννοιαν της υπό αριθ. 3,032 Διαταγής της επί των Στρατιωτικών Β. Γραμματείας αναφέρομεν ότι ούτος είναι καλής διαγωγής και δεν εκαταδικάσθη επί πλημμελήματι προνοουμένου παρά του άρθρου 32 του Ποινικού Νόμου, και ότι εις τον Δήμον τούτον, δεν υπάρχουσιν  άλλοι, έχοντες το επώνυμον του αναφερομένου.

            Διευθύνομεν όθεν την αίτησιν του υποφαινομένου, προς την Β. ταύτην όπου ανήκει διά τα περαιτέρω.

                                    Ευπειθέστατος: Παυθέντος του Δημάρχου Υπάτης

Ο πάρεδρος Α. Ξηρομερίτης»

Ο ίδιος, περιλαμβάνεται με α/α 22 σε ονομαστικό κατάλογο  στις 23-11-1843 των οπλαρχηγών: Χρ, Περραιβό, Χρ. Χατζηπέτρου, Γ. Δυοβουνιώτη, προς τη Β. Γραμματεία των Στρατιωτικών και προτάθηκε για να λάβει το χάλκινο  αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 196] Δεν βρέθηκε κάτι σχετικό με την απόδοση του αριστείο του.

[Παπαποστόλου Γεώργιος πιθανή καταγωγή, από τα υπόδουλα Άγραφα, κάτοικος Υπάτη/χάλκινο. Περιλαμβάνεται με α/α 10 σε ονομαστικό κατάλογο 212 Αγραφιωτών «της δεδουλουμένης επαρχίας Αγράφων» Νο 4678/16-12-1843, οι οποίοι διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Συντάχθηκε και υπογράφεται από τους οπλαρχηγούς: Ν. Σταματελόπουλο, Γ. Δυοβουνιώτη, Διαμαντή Ολύμπιου, Νάκου Πανουριά, Δ. Σκυλοδήμο κ.ά. Ο κατάλογος διευθύνθηκε προς την επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της Επικρατείας και προτείνεται να τιμηθεί με χάλκινο αριστείο.  Το Υπουργείο των Στρατιωτικών, στις 7-5-1844 τον περιλαμβάνει, με α/α 10, σε ονομαστικό κατάλογο Νο 7079/, ο οποίος απευθύνεται προς τη Διοίκηση Φθιώτιδος με 208 ονόματα αγωνιστών για χρήση της διανομής των προτεινόμενων αριστείων σε Αγραφιώτες αγωνιστές, που διαμένουν σε διάφορες επαρχίες της Φθιώτιδας.  Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 277, Φ.  283]

 [Παπαϊωάννου Αποστόλης κάτοικος Υπάτη/χάλκινο. Περιλαμβάνεται με α/α 107 σε ονομαστικό κατάλογο με αριθμό 6836/28/4/1844, διευθύνθηκε από το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο, επί Υπουργίας Π .Ι. Ρόδιου, προς τον Συνταγματάρχη Χριστόδουλου Χατζηπέτρου, με 244 χάλκινα αριστεία για διανομή στους δικαιούχους, όπως αυτά είχαν προταθεί. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 282][Παπαϊωάννου Αποστόλης κάτοικος Υπάτη/χάλκινο. Περιλαμβάνεται με α/α 229  σε ονομαστικό κατάλογο με αριθμό 6836/28/4/1844, διευθύνθηκε από το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο, επί Υπουργίας Π .Ι. Ρόδιου, προς τον Συνταγματάρχη Χριστόδουλου Χατζηπέτρου, με 244 χάλκινα αριστεία για διανομή στους δικαιούχους, όπως αυτά είχαν προταθεί. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 282]Είναι γραμμένος στον ίδιο κατάλογο με τον προηγούμενο

[Παπακυριαζόπουλος Δημήτριος κάτοικος Υπάτη. Κατέθεσε, 2-1-1844, ατομική επαναληπτική αίτηση, απονομής αριστείου, δια μέσου  του Δήμο Υπάτης, καθώς και υποβολή ατομικού βεβαιωτικού πιστοποιητικού συμμετοχής  στις μάχες. Με την παράκληση αυτά να διευθυνθούν προς την επί των Στρατιωτικών Γραμματεία της Επικρατείας, για την έκδοση του αριστείου του, χάριν των εκδουλεύσεων του προς την πατρίδα.    Το δε  πιστοποιητικό του, αναφέρει: «Δια του παρόντος, πιστοποιούμεν οι υποφαινόμενοι, ότι, ο Κ:  Δημήτριος Παπακυριαζόπουλος κάτοικος Υπάτης[…] έλαβε μέρος εις τας μάχες κατά των εχθρών, εις τας δύο προσβολάς της Υπάτης εις  Αετόν,  εις  την Οξειάν του Λοιδορικίου, εις την έξοδον του Μεσολογγίου, εις Άμφισσα Σαλώνων, εις Καλιακούδα Καρπενησίου, εις το Κρεμίδι της Πελοποννήσου και αλλαχου. Διετέλεσεν υπό τας διαταγάς ημών και άλλων οπλαρχηγών[…]   Εν Αγά 8 Ιανουαρίου 1844. Υπογράφεται από τους οπλαρχηγούς, Μ. και Ν. Κοντογιάννη και επικυρώνεται από το Δήμαρχο Καλλιαίων, Κατσόγιαννο Παπαναγιώτου. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 245]

[Παπακυρτζόπουλος Οδυσέας  Κ κάτοικος Υπάτη/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται, με α/α 542, σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π .Ι. Ρόδιου εγκρίνει και διεύθυνε με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ 286]

[Παπανικολάου Γεώργιος κάτοικος Υπάτη/ σιδερένιο. Περιλαμβάνεται με α/α 219 σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π.  Ι. Ρόδιου διαβίβασε με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ 286]Παπανικολάου Γεώργιος κάτοικος Υπάτη//σιδερένιο. Περιλαμβάνεται με α/α 417, σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου διεύθυνε, με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ 286] Είναι διπλοεγγεγραμμένος και στους 4 καταλόγους, τόσο ως προτεινόμενος, όσο και ως τιμώμενος.

[Παπαντζήμας Δημήτριος κάτοικος Υπάτη/χάλκινο Ονομαστικός κατάλογος αγωνιστών Νο 830/ Μάρτιος 1844 του Υπουργείου των Στρατιωτικών προς Διοίκηση Ευρυτανίας για χρήση της διανομής στους δικαιούχους. Ο υποφαινόμενος με α/α 30 στον κατάλογο, τιμήθηκε με χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 274] 

[Παπάρας Κων/νος από Κούτζενα Ασπροποτάμου, κάτοικος Υπάτης/Χάλκινο, Στις παρατηρήσεις του καταλόγου αναφέρει: «Φέρει δίπλωμα υποχιλιαρχίας». Τιμήθηκε με χάλκινο αριστείο, είναι καταχωρημένος σε κατάλογο μαζί με τον Δημάκη Ιερομνήμωνα  ο οποίος εστάλη από το Υπ. Των Στρατιωτικών  προς τους βουλευτάς Φθιώτιδος Κους: Δ. Χατζίσκον και  Γ. Γαρδίκην.  Πηγή : Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 303]

[Παπαρδώνης Δημήτριος πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο κάτοικος Υπάτη/ Αργυρό. Ηταν ιατροχειρουργός, πηρε μέρος στην επανάσταση κάτω από τις διαταγές του Στουρνάρη και του Χτιστόδουλου Χατζηπέτρου, τους λίγους στρατιώτες που είχε μαζί του τους πλήρωνε με δικά του έξοδα. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 230]

[Παπαρούπας Αναγν.. κάτοικος Υπάτη/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται με α/α 206, σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844, προς το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου διαβίβασε με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ 286]

[Παπαρρόδου Λάσκαρης κάτοικος Υπάτη/σιδερένιο/χάλκινο. Ο κατάλογος 10/28-10-1843 μαζί με άλλους 30 αγωνιστές,  τον περιλαμβάνει με α/α 15 για σιδερένιο αριστείο. Ενώ Περιλαμβάνεται σε ιδιόχειρο κατάλογο, χωρίς καταγωγή και διαμονή, του παρακάτω αναφερομένου οπλαρχηγού, ο οποίος διαβιβάστηκε, στις 6/9βρίου 1843, προς την επί των Στρατιωτικών Γραμματεία της Επικραετίας, με την εξής επικεφαλίδα: “Κατάλογος των όσων υπαξιωματικών και Στρατιωτών υπηρέτησαν καθ’ όλον το διάστημα του Ιερού αγώνος υπό την οδηγίαν του Συνταγματάρχου Χρ. Χατζηπέτρου, και υστερούνται εισέτι»  και προτείνεται να λάβει το χάλκινο αριστείο. Ενώ, Στις 21-1-1843, ο Χρηστόδουλος Χατζηπέτρου και Δ, Χατζήσκος, διαβίβασαν προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της Επικρατείας ονομαστικό κατάλογο Νο 1302«[….] ατόμων του Αγώνος εις την κατά την επαρχίαν Φθιώτιδος κατοίκων πλέον άξιοι διά να λάβωσι και φέρωσι κατά την εφεξής διάκρισιν…» :25 για αργυρά, 20 χάλκινα και 243 σιδερένια. Ο  Λάσκαρης Παπαρρόδου,  με α/α 6 στον κατάλογο προτάθηκε για το Αργυρό αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 134, Φ 191, Φ. 245]

[Παπαποστόλου Ιω κάτοικος Μεξιάτες//χάλκινο. Περιλαμβάνεται με α/α 419 σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για χάλκινο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου, εγκρίνει και διεύθυνε  με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ 286]

Παππασταμούλη Δήμον κάτοικος Υπάτη/Αργυρό, προύχοντας Δημογέροντας. Περιλαμβάνεται με α/α 22 σε ονομαστικό κατάλογο με άλλους 44 αξιωματούχους από διάφορα χωριά, οι οποίοι τιμήθηκαν με το Αργυρό Αριστείο. ΄Ήτοι: “Γραμματεία Στρατιωτικών .Απόφασις/11 Μαρτίου 1844

            Επί τη προτάσσει της Ημετέρας  επί των Στρατιωτικών Γραμματεία, ευαρεστούμεθα να χορηγήσωμεν  τ’ αργυρά αριστεία εις τα κάτωθι σημειούμενα άτομα, άτινα διατελέσαντα ως προύχοντες και δημογέροντες των χωρίων των  εν καιρώ του υπέρ ανξαρτησίας της πατρίδος πολέμου. Έλαβον ενεργητικόν εις τας μάχας μέρος  επί κεφαλής των εγχωρίων των. Αθήνα τη 13 Μαρτίου 1844. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία “Αριστεία” Φ. 281]

[Παπαφύλου Θύμιος κάτοικος Υπάτη/σιδερένιο. Ο ονομαστικός κατάλογος με αριθμό 6836/28/4/1844, διευθύνθηκε από το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο, επί υπουργίας Π .Ι. Ρόδιου, προς τον Συνταγματάρχη Xριστόδουλο Χατζηπέτρου, με 234 σιδερένια αριστεία για διανομή στους δικαιούχους, όπως αυτά είχαν προταθεί. Ο υποφαινόμενος είναι καταχωρημένος με α/α 59 στον κατάλογο και τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 282]

[Παυλίδης Γεώργιος κάτοικος Υπάτη/χάλκινο. Περιλαμβάνεται με α/α 368 σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για χάλκινο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π.  Ι. Ρόδιου διεύθυνε, με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ 286]

[Πέτσας ή Πέτσος ;;Δ κάτοικος Υπάτη//σιδερένιο. Περιλαμβάνεται, με α/α 409, σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου εγκρίνει και διεύθυνε, με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ 286]

Περδικόπουλος Γεώργιος, από  Υπάτη  Φθιώτιδας, Στις 13 Ιανουαρίου 1844, συμμετείχε στην επαναληπτική και ομαδική αίτηση, 30 συμπατριωτών του, καθώς και στην υποβολή ατομικού βεβαιωτικού πιστοποιητικού στις μάχες, αιτούμενος την έκδοση του αριστείου του, χάρις των εκδουλεύσεων του προς την πατρίδα. Η αίτηση καθαρογραμμένη, είναι καταχωρημένη στη μερίδα του αγωνιστή, Αθ. Αγγέλη.   Το πιστοποιητικό του, υπογράφεται από τους Μ και Ν Κοντογιάννη και επικυρώνεται  από το Δήμαρχο Σπερχειάδος  Γ. Ζουλούμη. Το οποίο μεταξύ άλλων αναφέρει. « Πιστοποιούμεν οι υποφαινόμενοι ότι ο Κ: Γεώργιος Περδικόπουλος εκ της πόλεως Υπάτης    υπηρέτησε την πατρίδα στρατιωτικά  μέχρι τέλους του αγώνα υπό την οδηγίαν ημών και άλλων οπλαρχηγών. Παραβρέθηκε   στις μάχες: Δις εντός της Υπάτης,  Αετού,  Γιαννιτσούς,  Κρεμμύδι της Πελοποννήσου και αλλού. Εν Αγά 6 Ιανουαρίου 1844. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία»  Φ 254] 

[Περδικόπουλος Παναγιώτης κάτοικος Υπάτη/σιδερένιο. Είναι καταχωρημένος με α/α 8  σε ονομαστικό κατάλογο Νο. 103/14/7βρίου 1841, προς Διοίκηση Φθιώτιδος και τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 79]

[Πιπιρίγκος Αθανάσιος κάτοικος Υπάτη/σιδερένιο. [Πιθανόν από Χομίργιανη[Περιλαμβάνεται με α/α 392 σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844, προς το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου εγκρίνει και διεύθυνε, με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ 286]

[Πλάκας Γεώργιος κάτοικος Υπάτη/σιδερένιο. Αναφέρεται με α/α 268  στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8-3-1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών, με σημείωση επί του καταλόγου «εγκρίνεται», και επέστρεψε  τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης των προτεινόμενων αριστείων. Ο υποφαινόμενος προτάθηκε και τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία». Φ. 286]

[Πλαχούρας Ζιώγα κάτοικος Υπάτη. Υπέβαλε αίτηση απονομής αριστείου και βεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμετοχής στις μάχες, στο υπέρ ελευθερίας της πατρίδας αγώνα. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 242]

[Πολυζώης Ιωάννης  κάτοικος Υπάτη//σιδερένιο. Περιλαμβάνεται με α/α 407 σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου, εγκρίνει και διεύθυνεμε ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ 286]

[Πολυζωϊδη Δημήτριον  κάτοικος Υπάτη/Αργυρό. Είναι καταχωρημένος με α/α 38 σε ονομαστικό κατάλογο-Διάταγμα μαζί με άλλους 42 αριστειούχους και το: Υπουργείο  Στρατιωτικών 22  Μαΐου  1844

Περί χορηγήσεως αργυρού Αριστείου εις 42 άτομα.

 «Επί τη προτάσει του Ημετέρου Υπουργού των Στρατιωτικών αποφασίσαμεν και διατάττομεν τα εξής:

Αον ευαρεστούμεθα να χορηγήσωμεν το Αργυρούν αριστείον εις τα κάτωθι σημειούμενα άτομα, άτινα εκπληρώσαντα καθήκοντα αξιωματικού έλαβον μέρος ενεργητικόν εις τα μάχας του υπέρ ανεξαρτησίας της Πατρίδος πολέμου.

            Βον εις τον Ημέτερον Υπουργόν των Στρατιωτικών ανατίθεται η εκτέλεσις του  παρόντος Διατάγματος» Αθήνα 24 Μαΐου 1844. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 220].

[Πολυζωΐδης Ιωάννης κατάγεται από το Μαυρίλο κάτοικος Υπάτη/σιδερένιο/ Αργυρό. Ο ονομαστικός κατάλογος της Διοίκησης Φθιώτιδας Νο 1/6 1843, τον περιλαμβάνει μαζί με άλλους 23 αγωνιστές, οι οποίοι προτείνονται από το  Συνταγματάρχη Χριστόδουλος Χατζηπέτρου για σιδερένιο αριστείο. Ο Ιωάννης  Πολυζωϊδης  καταγωγή Μαυρίλο κάτοικος Υπάτη, ανέπτυξε σημαντική πολεμική δράση και ως Μπουλουξής είχε υπό την οδηγία του και άλλους μαζί του. Είναι καταχωρημένος με α/α 26 σε ονομαστικό κατάλογο-Διάταγμα μαζί με άλλους 42 αριστειούχους και το: Υπουργείο  Στρατιωτικών 22 Μαΐου  1844

Περί χορηγήσεως αργυρού Αριστείου εις 42 άτομα.

 «Επί τη προτάσει του Ημετέρου Υπουργού των Στρατιωτικών αποφασίσαμεν και διατάττο μεν τα εξής:

Αον ευαρεστούμεθα να χορηγήσωμεν το Αργυρούν αριστείον εις τα κάτωθι σημειούμενα άτομα, άτινα εκπληρώσαντα καθήκοντα αξιωματικού έλαβον μέρος ενεργητικόν εις τα μάχας του υπέρ ανεξαρτησίας της Πατρίδος πόλέμου.

            Βον εις τον Ημέτερον Υπουργόν των Στρατιωτικών ανατίθεται η εκτέλεσις του  παρόντος Διατάγματος» Αθήνα 24 Μαΐου 1844. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 192 Φ. 220]   

Πολυζωϊδη Νικόλαον κάτοικος Υπάτη/Αργυρό. Είναι καταχωρημένος με α/α 39 σε ονομαστικό κατάλογο-Διάταγμα μαζί με άλλους 42 αριστειούχους και το: Υπουργείο  Στρατιωτικών 22 Μαΐου  1844

Περί χορηγήσεως αργυρού Αριστείου εις 42 άτομα.

 «Επί τη προτάσει του Ημετέρου Υπουργού των Στρατιωτικών αποφασίσαμεν και διατάττο μεν τα εξής:

Αον ευαρεστούμεθα να χορηγήσωμεν το Αργυρούν αριστείον εις τα κάτωθι σημειούμενα άτομα, άτινα εκπληρώσαντα καθήκοντα αξιωματικού έλαβον μέρος ενεργητικόν εις τα μάχας του υπέρ ανεξαρτησίας της Πατρίδος πόλέμου.

            Βον εις τον Ημέτερον Υπουργόν των Στρατιωτικών ανατίθεται η εκτέλεσις του  παρόντος Διατάγματος» Αθήνα 24 Μαΐου 1844. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 220].

[Πολυμερόπουλος Γιαννούλης κάτοικος Υπάτη/σιδερένιο/ χάλκινο Περιλαμβάνεται με α/α 380 σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Ενώ ο Γιαννούλης Πολυμερόπουλος κάτοικος περιλαμβάνεται με α/α 105 σε ονομαστικό κατάλογο με αριθμό 6836/28/4/1844, ο οποίος διευθύνθηκε από το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο, επί Υπουργίας Π .Ι. Ρόδιου, προς τον Συνταγματάρχη Xρηστόδουλου Χατζηπέτρου, με 244 χάλκινα αριστεία για διανομή στους δικαιούχους, όπως αυτά είχαν προταθεί. Τελικά φαίνεται να τιμήθηκε με το χάλκινο αριστείο ύστερα από προσφυγή. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 282, Φ. 284] 

[Πολυμερόπουλος Γεώργιος κάτοικος Υπάτη/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται με α/α 381 σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου εγκρίνει και διεύθυνε, με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ 286]

[Πολίτης Κώστας κάτοικος Υπάτη/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται με α/α 382 σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου εγκρίνει και  διεύθυνε, με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ 286]

[Παρδα (ο)κάκης;; Δήμος. κάτοικος Υπάτη/ σιδερένιο. Περιλαμβάνεταιμε α/α 200 σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844, προς το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου εγκρίνει και διαβίβασε με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ 286]

[Ράπτης Δρόσος κάτοικος Υπάτη/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται με α/α 387 σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844, προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου εγκρίνει και διεύθυνε με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους.  Πηγή:  Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ 286

[Ρουντόπουλος Γεώργιος κάτοικος Υπάτη/χάλκινο. Αναφέρεται με α/α 261 στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8-3-1844, τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών, με σημείωση επί του καταλόγου «εγκρίνεται», και επέστρεψε  τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης των προτεινόμενων αριστείων. Ο υποφαινόμενος προτάθηκε και τιμήθηκε με το χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία». Φ. 286]

[Σαΐδας ή Σαΐδης Αθαν. κάτοικος Υπάτη/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται με α/α 218 σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844, προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου εγκρίνει και διαβίβασε με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ 286]

[Σακάς Ιωάνν κάτοικος Υπάτη/σιδερένιο. .( Ο 2ος  κατάλογος το τον έχει ως κάτοικο Δμνίστας) Περιλαμβάνεται με α/α 213  σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π.  Ι. Ρόδιου εγκρίνει και  διαβίβασε με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ 286]

[Σαλωνήτης Ηλίας  κάτοικος Υπάτη/σιδερένιο/χάλκινο. Περιλαμβάνεται με α/α 45 σε ονομαστικό κατάλογο Νο 18266/30/9βρίου 1843, του Υπουργείου των Στρατιωτικών, προς Διοίκηση Φθιώτιδος με 46 αριστειούχους σιδερένιων αριστείων, συνοδευόμενα με τα διπλώματα και τις ταινίες, για  χρήση της Διανομής  στους δικαιούχους.    Επίσης Περιλαμβάνεται σε ιδιόχειρο κατάλογο, χωρίς καταγωγή, του παρακάτω αναφερομένου οπλαρχηγού, ο οποίος διαβιβάστηκε, στις 6/9βρίου 1843, προς την επί των Στρατιωτικών Γραμματεία της Επικρατείας, με την εξής επικεφαλίδα: “Κατάλογος των όσων υπαξιωματικών και Στρατιωτών υπηρέτησαν καθ’ όλον το διάστημα του Ιερού αγώνος υπό την οδηγίαν του Συνταγματάρχου Χρ. Χατζηπέτρου, και υστερούνται εισέτι»  και προτείνεται να λάβει το χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ.  134, Φ 192]

[Σαλωνιτόπουλος Αλέξιος  Ν.  κάτοικος Υπάτη/ σιδερένιο. Στις 21-1-1843, ο Χρηστοδουλος Χατζηπέτρου και Δ, Χατζήσκος, διαβίβασαν προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της Επικρατείας ονομαστικό κατάλογο «…. ατόμων του Αγώνος εις την κατά την επαρχίαν Φθιώτιδος κατοίκων πλέον άξιοι διά να λάβωσι και φέρωσι κατά την εφεξής διάκρισιν…» :25 για αργυρά, 20 χάλκινα και 243 σιδερένια. Ο  υποφαινόμενος με α/α 124 στον κατάλογο, προτάθηκε για το σιδερένιο   αριστείο. Ενώ τον συναντάμε καταχωρημένο με α/α 11 σε ονομαστικό κατάλογο αγωνιστών, Νο 3466/10-3-1844 του Υπουργείου των στρατιωτικών, επί υπουργίας Ανδρέα Λόντου, ο οποίος διευθύνεται προς Δ. Χατζίσκο, για χρήση της διανομής των προτεινόμενων σιδερένιων αριστείων, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα Διπλώματα.  Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ 245, Φ. 272]

[Σαλωνιτόπουλος Ιωάννης Ν. κάτοικος Υπάτη/ σιδερένιο. Στις 21-1-1843, ο Χρηστόδουλος Χατζηπέτρου και Δ, Χατζήσκος, διαβίβασαν προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της Επικρατείας ονομαστικό κατάλογο «…. ατόμων του Αγώνος εις την κατά την επαρχίαν Φθιώτιδος κατοίκων πλέον άξιοι διά να λάβωσι και φέρωσι κατά την εφεξής διάκρισιν…» :25 για αργυρά, 20 χάλκινα και 243 σιδερένια. Ο  υποφαινόμενος με α/α 123 στον κατάλογο, προτάθηκε για το σιδερένιο   αριστείο. Ενώ τον συναντάμε καταχωρημένο με α/α 10 σε ονομαστικό κατάλογο αγωνιστών, Νο 3466/10-3-1844 του Υπουργείου των στρατιωτικών, επί υπουργίας Ανδρέα Λόντου, ο οποίος διευθύνεται προς Δ. Χατζίσκο, για χρήση της διανομής των προτεινόμενων σιδερένιων αριστείων, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα Διπλώματα.  Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ 245, Φ. 272]

[Σανιδας Κότζης πιθανή καταγωγή Θεσσαλία κάτοικος Υπάτη/χάλκινο. Είναι καταχωρημένος με α/α 122 σε  ονομαστικό κατάλογο  Νο 8045/30-4-1844, ο οποίος αναφέρει: «Κατάλογος 205 Θεσσαλών Ελλήνων διαμενόντων εις διάφορες επαρχίες της Φθιώτιδος, εχόντων δικαίωμα Αριστείου». Τιμήθηκε με χάλκινο αριστείο.  Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 284]

[Σιγκούρης Αθανάσιος  κάτοικος Υπάτη/σιδερένιο. Στις 21-1-1843, ο Χρηστοδουλος Χατζηπέτρου και Δ, Χατζήσκος, διαβίβασαν προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της Επικρατείας ονομαστικό κατάλογο «…. ατόμων του Αγώνος εις την κατά την επαρχίαν Φθιώτιδος κατοίκων πλέον άξιοι διά να λάβωσι και φέρωσι κατά την εφεξής διάκρισιν…» :25 για αργυρά, 20 χάλκινα και 243 σιδερένια. Ο  υποφαινόμενος με α/α 121 στον κατάλογο, προτάθηκε για το σιδερένιο   αριστείο. Ενώ τον συναντάμε καταχωρημένο με α/α 9 σε ονομαστικό κατάλογο αγωνιστών, Νο 3466/10-3-1844 του Υπουργείου των στρατιωτικών, επί υπουργίας Ανδρέα Λόντου, ο οποίος διευθύνεται προς Δ. Χατζίσκο, για χρήση της διανομής των προτεινόμενων σιδερένιων αριστείων, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα Διπλώματα.  Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ 245, Φ. 272]

[Συγκούρης  Δημήτριος κάτοικος Υπάτη/χάλκινο. Αναφέρεται με α/α 259  στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8-3-1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών, με σημείωση επί του καταλόγου «εγκρίνεται», και επέστρεψε  τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης των προτεινόμενων αριστείων. Ο υποφαινόμενος προτάθηκε και τιμήθηκε με το χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία». Φ. 286]

[Σιγκούρης Νικόλαος  κάτοικος Υπάτη/σιδερένιο/ χάλκινο. Στις 21-1-1843, ο Χρηστοδουλος Χατζηπέτρου και Δ, Χατζήσκος, διαβίβασαν προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της Επικρατείας ονομαστικό κατάλογο «…. ατόμων του Αγώνος εις την κατά την επαρχίαν Φθιώτιδος κατοίκων πλέον άξιοι διά να λάβωσι και φέρωσι κατά την εφεξής διάκρισιν…» :25 για αργυρά, 20 χάλκινα και 243 σιδερένια. Ο  υποφα