Ζιοψη Αγωνιστες 1821

Αγωνιστές  του ΄21 στο χωριό Ζιόψη

Το χωριό Ζιόψη, του Δήμου Τυμφρηστού της επαρχίας Φθιώτιδος, πρώην Πατρατζικίου, κατά τη διάρκεια της επανάστασης του 1821, σύσσωμο  πήρε μέρος στον υπέρ ελευθερίας της πατρίδας αγώνα, με τους παρακάτω αναφερόμενους, στον παρατιθέμενο κατάλογο  αγωνιστών του:

Ασφαλώς, με τον αναφερόμενο κατάλογο,  δεν νομίζουμε ότι τελειώνει και η έρευνά μας. Καταγράψαμε 69 ονόματα αγωνιστών, εκ των οποίων: Ο  ένας τιμήθηκε με Αργυρό Αριστείο, ως αξιωματικός. Είκοσι επτά (27) τιμήθηκαν με χάλκινα, ως υπαξιωματικοί.  Είκοσι εννέα τιμήθηκαν με σιδερένια αριστεία, ως στρατιώτες και Δώδεκα, αριθ. 12, από αυτούς δεν χαρακτηρίζονται.  Οι τελευταίοι είναι κυρίως, των όσων έχουμε, τις αιτήσεις και τα πιστοποιητικά και κάποιοι που  δεν περιλαμβάνονται στους στρατιωτικούς καταλόγους ή, η έρευνά μας δεν τους ανακάλυψε ακόμη.

Η Συγκέντρωση των ονομάτων των αγωνιστών, μέσα από τον όγκο των στρατιωτικών καταλόγων και φακέλων των Γ. Α. Κ. , δεν είναι  μια εύκολη υπόθεση. Όταν μάλιστα τα ονόματα αυτών επαναλαμβάνονται, σε πολλούς από αυτούς (φακέλους),  από διάφορους οπλαρχηγούς, και  πολλές φορές χωρίς τα πατρώνυμα.

          Δεν διεκδικούμε το αλάθητο.  Τυχόν παραλήψεις και λάθη μας, ζητάμε τη επιείκεια σας.  Επικοινωνήστε  μαζί μας,  η Τοπική Ιστορία, θα γίνει καλύτερη.

Κατάλογος αγωνιστών του 1821  Ζιόψης

Αϋφαντής Ιωάννης κάτοικος Ζιόψη σιδερένιο. Είναι γραμμένος σε κατάλογο με α/α 43/6 Ιουνίου 1844 που στάλθηκε από τον Γ. Χατζηχρήστο επί υπουργίας Α. Λόντου  και φέρει την υπογραφή του I. Μακρυγιάννη. Προτείνεται για σιδερένιο “Κατάλογος των όσων έχουν δίκηον να λάβουσι αριστείον κατοικούντων εις την επαρχίαν Φθιώτιδος ως υπηρετήσαντες την πατρίδα στρατιωτικώς εις τον υπέρ ελευθερίας  αυτής αγώνα”  Πηγή: Αρχειομνήμων  Γ. Α. Κ. Αριστεία Φ. Φ287/1255024

Γεωργούλας Κώστας κάτοικος Ζιόψη Χάλκινο. Είναι γραμμένος σε κατάλογο με α/α 41 /6 Ιουνίου 1844, οποίος στάλθηκε από τον Γ. Χατζηχρήστο επί υπουργίας Ανδρέα  Λόντου   και φέρει την υπογραφή έγκρισης, του I. Μακργιάννη. Προτείνεται για σιδερένιο Κατάλογος των όσων έχουν δίκηον να λάβουσι αριστείον κατοικούντων εις την επαρχίαν Φθιώτιδος ως υπηρετήσαντες την πατρίδα στρατιωτικώς εις τον υπέρ ελευθερίας  αυτής αγώνα”  Πηγή: Αρχειομνήμων Γ. Α. Κ. Αριστεία Φ. Φ287]   /1255024

[Γοργαντόπουλος Μήτρος ή Γεωργαντόπουλος Μητζος κάτοικος Ζιόψη. Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο 8397/13-4-1844 και προτείνεται για χάλκινο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Ρόδιου, διαβιβάζει ταυτάριθμο κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Ο Δημήτριος Γεωργαντόπουλος  είναι γραμμένος στους καταλόγους τόσο του Γ. Αινιάνα όσο και σε άλλο κατάλογο, του Ευαγγέλη Κοντογιάννη. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία»  Φ. 284, Φ 286 και Φ. 287]

[Γιαβρόπουλος Γεώργιος κάτοικος Ζιόψη, σιδερένιο αριστείο. Είναι γραμμένος στον κατάλογο 1772/24-2-1844,  μαζί με άλλους 224 αγωνιστές  από διάφορα χωριά, ο ίδιος λαμβάνει σιδερένιο Αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. “Αριστεία” Φ 250, Φ 134]

 [Ευρόπουλος ή Ηβρόπουλος Γεώργιος ετών 50 κάτοικος Ζιόψης. Στις  18-7-1841, υπέβαλε ατομική αίτηση απονομής αριστείου καθώς και το πιστοποιητικό εκδουλεύσεων, προκειμένου αυτά να διαβιβασθούν αρμοδίως στις εξεταστικές επιτροπές αριστείων, ήτοι: Ελήφθη την 17ην Ιουλίου Αριθ Πρωτ. 1351

Προς τον Δήμαρχον Τυμφρηστού

Ο υποφαινόμενος γηόργιος ηβρόπουλος είμαι γένημα και θρέμα του χωρίου ζηόψης του δήμου Τυμφρηστού της επαρχίας Φθιώτιδος ετών 50. αναφέρομαι Κ Δήμαρχε ότι καθός σας είναι γνωστόν και ο υποφαινόμενος απαρχής του Ιερού αγώνος έλλαβον τα όπλα υπέρ της ανεξαρτησίας εος στρτιώτης και εος αξιωματικός υπό την οδηγίαν του Σπύρου και νηκολάκη κοντογιάννη έξη έτη με τον καραησκακι ένα έτος και γηόργον δράκο δυο έτη με τον μητζιον Κοντογιάννη 3 έτη, με τον καλτζάν ένα έτος με νάκον πανουργιάν ένα έτος και έλλαβον μέρος με τον Κοντογιάννην, ο υποφαινόμενος εβρέθην (δύο λέξεις δυσανάγνωστες)  δεν έλειψα απ’  όλας τας μάχας του ελληνικού κράτους, διεύθυνα έν μέρος εις τας εξαιταστικάς επιτροπάς έγκαιρα τας στρατιωτικάς μου εκδουλεύσεις και ότι πιστοποιητικά ήχον αλλά παρελπίδαν δεν ηδηνύθη να λάβο και ο υποφαινόμενος έστω και το σιδηρούν εθνόσημον  καθός και έγεινε με τους συναγωνιστές μου .

Δηό και αναφέρομαι προς υμάς κατά συνέπειαν της υπαριθ. 24  1/10 μαρτίου  Η διοίκηση της Β. ταύτης στρατιωτικής Γραμματείας ίνα ενεργήση το εκ του καθήκοντός της

Ο ευπειθέστατος δημότης

γηόργιος ηβρόπουλος    

Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία»  Φ 148]     /772886

[Γιαβρόπουλος Μήτρος κάτοικος  Ζιόψη Χάλκινο.  6-6-1844,  προτάθηκε από τον Γ. Χατζηχρήστο από Υπάτη για χάλκινο αριστείο, επί Υπουργίας Α .Λόντου,Κατάλογος των όσων έχουν δίκηον να λάβουσι αριστείον κατοικούντων εις την επαρχίαν Φθιώτιδος ως υπηρετήσαντες την πατρίδα στρατιωτικώς εις τον υπέρ ελευθερίας  αυτής αγώνα. Το σχετικό διαβιβαστικό φέρει την υπογραφή έγκρισης, του Ι. Μακρυγιάννη.  Πηγή: Κεντρική-Υπηρεσία  Γ. Α. Κ. “Αριστεία  Φ. 287] /1255024

[Γη(ε)ρόπουλος Κωστάκης κάτοικος Ζιόψη τιμήθηκε με σιδερένιο. Ονομαστικός κατάλογος αριθ. 830, από γραμματεία των στρατιωτικών προς Διοίκηση Ευρυτανίας προς χρήση της διανομής των αριστείων. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία»  Φ. 274] /1249510

[Γιαννογεωργος  κάτοικος Ζιόψη σιδερένιο (με επιφύλαξη το όνομα διορθωμένο) Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο 8397/13-4-1844 και προτείνεται για χάλκινο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Ρόδιου, διαβιβάζει ταυτάριθμο κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους  Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 286]                           /1254513

[Γιβρόπουλος Αποστόλης κάτοικος  Ζιόψη σιδερένιο. Ονομαστικός κατάλογος αριθ. 830, από γραμματεία των στρατιωτικών προς Διοίκηση Ευρυτανίας προς χρήση της διανομής των αριστείων. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 274]  /1249510

[Γόνης Γρηγόρης κάτοικος Ζιόψη Χάλκινο Είναι γραμμένος σε κατάλογο με α/α  40- 6-1844, o οποίος στάλθηκε από τον Γ. Χατζηχρήστο, επί υπουργίας Α. Λόντου.   Το διαβιβαστικό φέρει τηn υπογραφή του Ι. Μακρυγιάννη “Κατάλογος των όσων έχουν δίκηον να λάβουσι αριστείον κατοικούντων εις την επαρχίαν Φθιώτιδος ως υπηρετήσαντες την πατρίδα στρατιωτικώς εις τον υπέρ ελευθερίας  αυτής αγώνα”  Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. Φ287]  /1255024

[Γουγόπουλος Κώστας κάτοικος Ζιόψη, χάλκινο Είναι γραμμένος σε κατάλογο του Ε. Κοντογιάννη με α/α 606 μαζί με άλλους 623 Ρουμελιώτες αγωνιστές και συστήνεται για χάλκινο αριστείο. Το ίδιο με τον αγωνιστή Γρηγορόπουλο Κων/νο  Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ 286]    /1254523

[Γικογιώργος Γεώργιος κάτοικος  Ζιόψη στρατιώτης έλαβε σιδερένιο αριστείο. Είναι γραμμένος σε κατάλογο της Διοίκησης  Ευρυτανίας, ως στρατιώτης οροφλακής, Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ.174]

[Γρηγορόπουλος Κων/νος κάτοικος  Ζιόψη, προτάθηκε να τιμηθεί με σιδερένιο. Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο 8397/13-4-1844 και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Ρόδιου, διαβιβάζει ταυτάριθμο κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» .Φ. 284, Φ 286]]   /1253379,

[Δημόπουλος Θεοδόσιος από Ζιόψη υπαξιωματικός, προτείνεται για χάλκινο αριστείο. Με τον ονομαστικό κατάλογο 23-11-1843 των οπλαρχηγών: Χ, Περραιβό, Χ. Χατζηπέτρου, Β, Δυοβουνιώτη, προς τη Β. Γραμματεία των Στρατιωτικών, προτείνεται για Χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία».Φ196]                   /1230812

[Ζαρόπουλος Ιωάννης από Ζιόψη στρατιώτης,  προτείνεται και αμείβεται με σιδερένιο. Κατάλογος Νο 3466-10-3-1844, της Γραμματείας επί των στρατιωτικών, διαβιβάζεται  προς τον Δημήτριο Χατζίσκο με 100 ονόματα αγωνιστών του΄21 συνοδευόμενα με  τ’ ανάλογα σιδερένια αριστεία, διπλώματα και ταινίες, προκειμένου να διανεμηθούν στους προτεινόμενους αγωνιστές. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ272]

 [Ζαρόπουλος Χρήστος κάτοικος  Ζιόψη  στρατιώτης σιδερένιο. Το ίδιο με τον προηγούμενο, πιθανόν συγγενικό του πρόσωπο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία».Φ272]

[Ζαχόπουλος Ιωάννης κάτοικος Ζιόψη στρατιώτης τιμήθηκε με σιδερένιο. Το ίδιο με τους προηγούμενους: Χρήστο και  Ιωάννη Ζαρόπουλο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 272]

[Ζορφαφύρης ;;;; Ιωάννης  μήπως Ζωγραφίδης;; κάτοικος  Ζιόψη Χάλκινο. Είναι καταχωρημένος  σε κατάλογο του Γ. Χατζηχρήστου, 6 Ιουνίου 1844, οποίος στάλθηκε επί υπουργίας Α. Λόντου  και φέρει την υπογραφή έγκρισης, του Ι. Μακρυγιάννη. Πηγή: Αρχειομνήμων  Γ. Α. Κ. Αριστεία Φ. Φ287]    /1255024

[Θεοδωρόπουλος Γεώργιος κάτοικος  Ζιόψη στρατιώτης. Από τη έρευνα των ονομαστικών καταλόγων των αγωνιστών, είναι γραμμένος σε δύο από αυτούς, ήτοι Στον κατάλογο με αριθμό 3466 της Γραμματεία των στρατιωτικών 10 Μαρτίου 1844, ο οποίος διαβιβάζεται  προς τον πολιτευτή Δημήτριο Χατζίσκο για διανομή 100 σιδερένιων αριστείων σε ανάλογους αγωνιστές. Ενώ με τον Γ. Α. Κ 166 /6 Ιουνίου1844,  είναι γραμμένος με α/α 33/6 Ιουνίου 1844 και του απονέμεται το χάλκινο αριστείο , ο οποίος στάλθηκε από τον Γ. Χατζηχρήστο και εγκρίθηκε επί υπουργίας Α. Λόντου   και φέρει την υπογραφή του Ι. Μακρυγιάννη: Κατάλογος των όσων έχουν δίκηον να λάβουσι αριστείον κατοικούντων εις την επαρχίαν Φθιώτιδος ως υπηρετήσαντες την πατρίδα στρατιωτικώς εις τον υπέρ ελευθερίας  αυτής αγώνα”  Πηγή: Αρχειομνήμων  Γ. Α. Κ. Αριστεία Φ 272 και Φ. Φ287]               /1255024

[Θεοδωσόπουλος Ιωάννης κάτοικος  Ζιόψη ετών 32 στρατιώτης έλαβε σιδερένιο. Είναι γραμμένος στον κατάλογο Νο 18266/29-10-1843 με 46 σιδερά αριστεία,  ο οποίος απευθύνεται προς την Διοίκηση Φθιώτιδας για χρήση της διανομής διαφόρων αριστείων. 17/9βρίου 1841 απευθύνει ατομική επαναληπτική αίτηση απονομής αριστείου και πιστοποιητικό εκδουλεύσεων, προς το Δήμο Τυμφρηστού, αιτούμενος να ενεργήσει, ώστε να του αποδοθεί το αριστείο του.  Την πρώτη του αίτηση την υπέβαλε 1/13 Μαρτίου 1839, προς τη Βασιλική Γραμματεία  Ενώ σε αυτήν προς τον Δήμαρχο Τυμφρηστού, μεταξύ άλλων αναφέρει:.   «Ο υποφαινόμενος κάτοικος του χωρίου τούτου της επαρχίας Φθιώτιδος έχων ηλικίαν 32 ετών γεννηθής και ανατραφείς εις το χωρίον ζηόψη……….διευθύνον εν καιρώ όσα πιστοποιητικά των εκδουλεύσεών μου  Ιχον διά να λάβω και ο υποφαινόμενος το αριστείον μου καθώς και οι λυποί συναγωνισταίς μου,  αλλά παρ’ ελπίδα δεν εδυνήθην μέχρι της σήμερον συμορφούμενος δε με την υπό αριθ. 10874 και από 14 αυγούστου ε. ε. διαταγήν της Βασιλικής Γραμματείας, των στρατιωτικών, επαναλαμβάνω  και πάλιν να φέρω προς υμάς διά της παρούσης μου επισυνάπτων προς αυτήν πιστοποιητικόν των εκδουλευσεών μου υπογεγραμμένον παρά του αξ, αξιωματικών Μήτζο Κοντογιάννην και Ευαγγέλην Κοντογιάννην αντισυνταγματάρχου και παρακαλώ να διευθύνετε ταύτα διά της ανηκούσης οδού κατά των οδηγιών σας ίνα ενεκριθώσι τα δέοντα προς επιτυχίαν της δικαίας μου ταύτης αιτήσεώς μου και ευσεβάστως υποσημειούμαι

Εν Ζηόψη την 26 9βριο 1841

Ο ευπειθής δημότης και κάτοικος του χωρίου Ζηόψης

γηαννης θεοδωρόπουλος»

 Έλαβε μέρος στις μάχες:“Καλιακούδας, Αράχοβα με τον Γ. Δράκο, εις τον Άγιον Ηλία στα Σάλωνα, και πολέμησε γενναία..»  Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 134]               /1213200

[Θεοδωρόπουλος Κώστας κάτοικος Ζιόψη Αργυρό αριστείο ως αξιωματικός, Ενώ από τους τοπικούς οπλαρχηγούς προτείνεται για χάλκινο αριστείο. Στις 5 Ιουλίου 1844, φέρεται  γραμμένος σε κατάλογο του Υπουργείου των Στρατιωτικών με  31 ακόμη   αξιωματικούς και του χορηγείται Αργυρό ήτοι: Επί τη προτάσει του Ημετέρου Υπουργού των Στρατιωτικών αποφασίσαμεν και διατάξαμεν τα εξής

     Βον Ευαρεστούμεθα να χορηγήσωμεν το Αργυρόν αριστείον εις τα κάτωθεν σημειούμενα άτομα, άτινα εκπληρώσαντα τα καθήκοντα Αξιωματικού  έλαβον μερος ενεργητικόν εις τας μάχας του υπέρ της πατρίδος πολέμου”   Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία»  Φ.220 και 289]

[Θεοδωρόπουλος Χρήστος κάτοικος Ζιόψη στρατιώτης σιδερένιο. Είναι καταχωρημένος σε κατάλογο ονομαστικό αγωνιστών Νο /3466/10/3/1844  του Υπουργείου των στρατιωτικών, επί υπουργίας Ανδρέα Λόντου προς Δ. Χατζίσκο για χρήση της διανομής των σιδερένιων αριστείων σε 100 άτομα.   Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 272

[Θεοδωσίου Γιάννος κάτοικος Ζιόψη χάλκινο Είναι γραμμένος σε κατάλογο με α/α 49/6 Ιουνίου 1844, οποίος στάλθηκε από τον Γ. Χατζηχρήστο επί υπουργίας Α. Λόντου   και φέρει την υπογραφή έγκρισης,  του Μακρυγιάννη “Κατάλογος των όσων έχουν δίκηον να λάβουσι αριστείον κατοικούντων εις την επαρχίαν Φθιώτιδος ως υπηρετήσαντες την πατρίδα στρατιωτικώς εις τον υπέρ ελευθερίας  αυτής αγώνα”  Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. Φ287]      /1255024

[Καλύβας Γεώργιος κάτοικος Ζιόψη. Χάλκινο. Το 1836  ως στρατιώτης της οροφυλακής είναι γραμμένος σε κατάλογο και προτείνεται για σιδερένιο. Ο Γεώργιος Καλύβας  στις 8 Ιουνίου του 1839 από Ζιόψη ετών 35, υποβάλει, νέα επαναληπτική  ατομική  αίτηση   απονομής αριστείου, στην οποία μεταξύ άλλων αναφέρει: “….Υπηρέτησα την πατρίδα ως στρατιώτης και ως υπαξιωματικός υπό την οδηγίαν του ταγματάρχου Κώστα Βλάχου εις την πολιορκίαν του Μεσολγγίου, Δημ. Τζέλιου εις Βεντικόν,  Γ. Δράκον εις Άμφυσα, Πελοπόννησον και εις άλλα πολλά μέρη του εληνικού κράτους και επειδή εχρημάτισα υπό την οδηγίν του τριών ετών ,καθώς και με άλλων πολλών οπλαρχηγών,.. Διεύθυνα έγκαίρως εις τας εξαιταστικάς επί των στρατιωτικών εκδουλεύσεων επιτροπάς τα όσα πιστοποιητικά είχον αλλά απρ’ ελπίδα δεν ηδυνήθην και ο υποφαινόμενος ούτε το σιδηρούν εθνόσημον καθώς και οι λοιποί συναγωνιστές μου.

     Διό και ανφέρομαι προς υμάς….”

 Με τον κατάλογο 10554/6/6/ 1844, των οπλαρχηγών: Ε.  Κοντογιάννη και Γ Αινιάνα, ο οποίος  διαβιβάσθηκε προς επί των στρατιωτικών Γραμματεία, προτάθηκε για χάλκινο Αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών, στις 19-6-1844, εγκρίνει και διαβιβάζει τον κατάλογο προς τον Ε. Κοντογιάννη για χρήση της διανομής των 337 αριστείων στους  Τέλος, είναι γραμμένος σε κατάλογο 6 Ιουνίου 1844,ο οποίος στάλθηκε από τον Γ. Χατζηχρήστο επί υπουργίας Α. Λόντου   και φέρει την υπογραφή του Ι. Μακρυγιάννη.  Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ.171  Φ 284 Φ 286 και Φ. 287]                  /1254523, Φ.287125503.

[Κοντομήτρος Μήτρος κάτοικος Ζιόψη υπαξιωματικός, έλαβε χάλκινο αριστείο  Είναι γραμμένος σε στρατιωτικό κατάλογο  1772 ενώ προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Πηγή Αρχειομνήμων  Γ. Α. Κ. Αριστεία Φ. 171]

[Καπόπουλος Αθανάσιος (μήπως από Νεοχώρι;;) κάτοικος  Ζιόψη σιδερένιο στρατιώτης  Από τη έρευνα των ονομαστικών καταλόγων περιλαμβάνεται σε κατάλογο με αριθμό 3466 της Γραμματείας των στρατιωτικών 10 Μαρτίου 1844, ο οποίος διαβιβάζεται  προς τον πολιτευτή Δημήτριο Χατζίσκο για διανομή 100 σιδερένιων  αριστείων σε ανάλογους αγωνιστές. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία».  Φ 272]

[Κακογεώργιος Γεώργιος* από Ζιόψη Τυμφρηστού στρατιώτης. Είναι γραμμένος και στον κατάλογο Νο 1772/ 24 Φεβρυαρίου 1844 με 224 αγωνιστές προς πληρεξούσιο. Φθιώτιδος Ευαγγέλην Κοντογιάννη προς διανομή των αριστείων, διπλωμάτων και ταινιών. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία». Φ 250, Φ. 134]  /483 Βρίσκεται η αίτηση και το πιστοποιητικό της συμμετοχής του στον αγώνα, το οποίο μας πληροφορεί τις μάχες που έλαβε μέρος και με ποιους οπλαρχηγούς.

601 Κακογιωργος από Ζιόψη χάλκινο. Στις 10/4 1844 και  29/4/1844  με δύο διαβιβαστικά η επί των στρατιωτικών Γραμματεία της Επικρατείας, διαβιβάζει προς τον Γ. Αινιάνα δυο καταλόγους αγωνιστών α) Κατάλογο με 67 Χάλκινα και 337 σιδερένια β) Νο 8397  με   193 χάλκινα και 292 σιδηρένια και προς χρήση της διανομής στους αριστειούχους. Ο υποφαινόμενος λαμβάνει χάλκινο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία». Φ.284.

84 Κακογεώργος από  Ασπροπόταμο κάτοικος Ζιώψης (Ζιοτζι)χάλκινο. Ο ασπροποταμήτης οπλλαρχηγός Χ. Χατζηπέτρου στη διάρκεια της επανάστασης έδρασε στη Θεσσαλία και στη Φθιώτιδα, μετά την επανάσταση  εγκαταστάθηκε στη Φθιώτιδα, όπως και πολλοί από τους συμπατριώτες του. Στις 5 Ιουνίου 1844 συντάσσει ονομαστικό κατάλογο με 354 αγωνιστές προτείνοντας για αυτούς  134 χάλκινα αριστεία  και 220 σιδερένια . Με την ίδια ημερομηνία  το Υπουργείο των Στρατιωτικών με το το διαβιβαστικό 9181 αναφέρει: “Σας διευθύνομεν εσωκλείστως ονομαστικόν κατάλογον 354 αριστειούχων συσταθέντων παρ’ υμίν, με τ’  αιτούντα  234 χάλκινα και 220 σιδερά αριστεία, ταινίας και διπλώματα διά νατα διανείμεται στα ανήκοντα άτομα. !844  Αθήνα, Ο Υπουργός Π.Ι. Ρόδιος Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία». Φ 285]  Το ίδιο με τον αγωνιστή Αναστάσιο Καρκάνη

597 Κακογεώργος από Ζιόψη χάλκινο ομοίως ως άνω  Φ 286/1254523 του Ε. Κοντογιάννη με 210 Χάλκινα και 413 σιδηρά.

38 kακογεώργος από Ζιόψη Χάλκινο  «Κατάλογος των όσων έχουν δικηον να λάβουσι αριστείον κατοικούντων εις την επαρχίαν Φθιώτιδος ως υπηρετήσαντες την πατρίδα στρατιωτικός εις τον υπέρ ελευθερίας  αυτής αγώνα 6 Ιουνίου 1844.  Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία». Φ 286, Φ.287]

* Σημείωση: Ο αγωνιστής Κακογιώργος είναι γραμμένος στους περισσότερους καταλόγους που ερευνήθηκαν μέχρι τώρα. Εκτός  εάν πρόκειται περί συνωνυμίας, δεν έχουμε πατρώνυμο, ούτε το μικρό του όνομα, αναφέρεται μόνο  σε μία εγγραφή.

Επί πλέον υπάρχει η αίτηση και το πιστοποιητικό καθώς και το Διαβιβαστικό του Δημάρχου Τυμφρηστού του ανωτέρω αγωνιστή, τα οποία υπέβαλε ο ίδιος. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία». Φ 134]     /482,483, 484,485,  και 486

[Καλαντζόπουλος Κώστας κάτοικος Ζιόψη, τιμήθηκε με  Χάλκινο.  Είναι γραμμένος σε κατάλογο με α/α 18/ 6 Ιουνίου 1844, οποίος στάλθηκε από τον Γ. Χατζηχρήστο επί υπουργίας Α. Λόντου   και φέρει τη υπογραφή έγκρισης,  του Ι.  Μακρυγιάννη  Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ.286 και  Φ287]          /1255024

[Καραγιάννη (ο)ς  Γληγορης ή Γρηγόρης  κάτοικος Ζιόψη. Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο 8397/13-4-1844 και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Ρόδιου, διαβιβάζει ταυτάριθμο κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». 284, Φ 286 κι Φ. 287]              1253379

[Καρκάνης Αναστάσιος  κάτοικος  Ζιόψη. Προτάθηκε για σιδερένιο,  αλλά έλαβε το χάλκινο αριστείο, Πιθανόν καταγωγής από Ασπροπόταμο. Βρίσκεται καταχωρημένος σε ονομαστικό κατάλογο Νο 9181/ 31/5/1844, του Υπουργείου των στρατιωτικών προς τον Συνταγ Χρηστ Χατζηπέτρου, για χρήση της διανομής των 354 προτεινόμενων αριστείων στους αγωνιστές από τον ίδιον, συνοδευόμενα με τις ανάλογες ταινίες και διπλώματα. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 285, Φ.286 και 287]           /1253850

 [Καρκάνης Αναστάσιος κάτοικος Ζιόψη Χάλκινο;; Κατάλογος των όσων έχουν δίκηον να λάβουσι αριστείον κατοικούντων εις την επαρχίαν Φθιώτιδος ως υπηρετήσαντες την πατρίδα στρατιωτικώς εις τον υπέρ ελευθερίας  αυτής αγώνα. 6 Ιουνίου 1844 Πιθανό είναι το ίδιο πρόσωπο με τον προηγούμενο. . Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 287]            /1255024

[Καρκάνης Τόλης κάτοικος Ζιόψη στρατιώτης σιδερένιο. Είναι καταχωρημένος στον κατάλογο Νο 1806/21/2/1844, με 91 αγωνιστές, προς την Διοίκηση Φθιώτιδας για χρήση της διανομής  χάλκινων και σιδερένιων αριστείων. επί υπουργίας Α, Λόντου. Ο υποφαινόμενος, έλαβε το σιδερένιο αριστείο,  διά μέσω του Δ. Χατζίσκου, κατάλογος νο 3466/10-3-1844 . Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 251, Φ. 272]

[Καρκάνης* Γεώργιος κάτοικος Ζιόψη. Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο 8397/13-4-1844 και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Ρόδιου, διαβιβάζει ταυτάριθμο κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. * Ο υποφαινόμενος στον Φ. 284/  με α/α  609, αναφέρεται, μάλλον ως  Γεώργιος, Καραγγάγνης  Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ 286] 1253381

[Καρκάνης Γληγόρης κάτοικος  Ζιόψη προτάθηκε και έλαβε Χάλκινο αριστείο. Τ Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας, Π.Ι. Ρόδιου, διαβιβάζει ταυτάριθμο κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους  δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία»  Φ. 284, Φ 286]

[Καραγγάνης Γρηγόρης, κάτοικος Ζιόψη, δεν αποκλείεται να είναι ο προηγούμενος, εκτός αν υπάρχει ή υπήρχε, τέτοιο όνομα στο χωριό.

Καρκανόπουλος Ιωάννη κάτοικος Ζιόψη, σιδερένιο.  Είναι καταχωρημένος σε κατάλογο ονομαστικό αγωνιστών Νο /3466/10/3/1844  του Υπουργείου των στρατιωτικών, επί υπουργίας Ανδρέα Λόντου, προς Δ. Χατζίσκο για χρήση της διανομής των σιδερένιων αριστείων σε 100 άτομα.   Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία “Αριστεία” Φ. 272]

Ο υποφαινόμενος, ένα δεν είναι ο  ίδιος με τον επόμενο Ιωάννη Καρκάνη του Δ.  Τότε θα είναι συγγενικό του πρόσωπο, χωρίς πατρώνυμο.

[Καρκάνης Ιωάννης  Δ. Είναι γραμμένος και ως Καρκανόπουλος Γιάννος κάτοικος Ζιόψη. Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας, Π.Ι. Ρόδιου, διαβιβάζει ταυτάριθμο κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους  δικαιούχους. Και μέσω του Δ. Χατζίσκου φαίνεται γραμμένος για σιδερένιο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία»  Φ. 284, Φ 286 και  Φ272]    1253379

[Καρανόπουλος ή Καρκανόπουλος; Γιάννης* κάτοικος  Ζιόψη, σιδερένιο.  Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο 8397/13-4-1844 και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου, διαβιβάζει ταυτάριθμο κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία»  Φ. 284, Φ 286]

ομοίως ως άνω Φ 286/1254523 του Ε. Κοντογιάννη με 210 Χάλκινα και 413 σιδηρά

  •  Μάλλον πρόκειται για τον Καρκάνη Γιάννη ή Καρκανόπουλο, διότι ο Καραγιαννοπουλος  εμφανίζεται μόνο στον ένα κατάλογο και δη σε αυτόν του Υπουργείου με τον οποίο διαβιβάζει τα αριστεία για διανομή, Πιθανολογείται ότι κάποιο λάθος έγινε κατά την αντιγραφή.

[Καραγιανόπουλος Γιανν* κάτοικος Ζιόψη. Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο 8397/13-4-1844 και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π.Ι. Ρόδιου, διαβιβάζει ταυτάριθμο κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία»  Φ. 284, Φ 286]

[Κατζιανάκη* ή Κατζιάνος Κώστας κάτοικος Ζιόψη προτάθηκε και έλαβε το Χάλκινο. Η υποβληθείσα ατομική αίτηση και το πιστοποιητικό που υπέβαλε προς τη Δημαρχία Τυμφρηστού το 1841 τον φέρει ως Κώστα Κατζιάνου (Φ. 134/508, 509 και 510 Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας, Π.Ι. Ρόδιου, διαβιβάζει ταυτάριθμο κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 171, Φ. 284, Φ 286]  

  • Σημείωση: Ο Κώστας Κατσανακης ή Κατσινάκης ¨η Κατζιανάκης ή Κατσιάνος, είναι γραμμένος σε πολλούς στρατιωτικούς καταλόγους όπως: των Φακέλων Φ.250/ 1242507/ ως Κώστας Κατσινάκης, στον  Φ 284/1253381 ως Κωστας Κατζιανάκη,  στον Φ286/1254513 /Κώστας Κατσιανάκης, Φ286/ 1254523 την δεύτερη φορά, ως Κώστας Κατζιανάκης και στον Φ287/1255024 ως Κώστας Κατζιανάκης κ. ά. Δείτε στο τέλος του καταλόγου τις διάφορες εγγραφές, Δεν αποκλείεται να πρόκειται για συνωνυμίες

[Κατζιανάκης χαράλαμπος κάτοικος  Ζιόψη Χάλκινο. 6-6-1844,  προτάθηκε από τον Γ. Χατζηχρήστο από Υπάτη για Χάλκινο αριστείο, επί Υπουργίας,  Ανδρέα .Λόντου,  Το σχετικό διαβιβαστικό φέρει την υπογραφή έγκρισης, του Ι. Μακρυγιάννη.  Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ.287]        /1255024

[Κορέλος  ή Κορέλλης  Δημήτριος κάτοικος  Ζιόψη ετών 38 σιδερένιο.  Φέρεται γραμμένος σε κατάλογο  υπό αριθμό18266/29-10-1843, με άλλους 46 αγωνιστές για σιδερένιο αριστείο

Επανέρχεται με  επαναληπτική  αίτηση απονομής αριστείου  και πιστοποιητικό εκδουλεύσεων του προς το Δήμαρχο Τυμφρηστού, αφού με την πρώτη, την οποία υπέβαλε,  κατά το έτος  1839, εκφράζοντας τα παράπονά του, όπως αναφέρει. Στην αίτησή του αναφέρει. Ήτοι: Είμαι  Γέννημα και θρέμμα  εις το χωρίον  ζίόψης ετών τριάκοντα επτά, αναφέρομαι Κύριε Δήμαρχε, ότι, καθώς σας είναι γνωστό και ο υποφαινόμενος απ’ αρχής του Ιερού αγώνος  έλαβα τα όπλα υπέρ της ανεξαρτησίας της φίλης πατρίδος, υπηρετήσας ως στρατιώτης και ως υπαξιωματικός υπό την οδηγίαν του Μητζου Κοντογιάννη, Γεωργίου Δράκου, και άλλων οπλαρχηγών. Διεύθυνα εγκαίρως εις τας εξεταστικάς επί των στρατιωτικών επιτροπάς, τα όσα πιστοποιητικά είχον, αλλά παρ’  ελπίδα δεν ηδυνήθην  να λάβω και ο υποφαινόμενος ούτε το σιδερούν εθνόσημον καθώς και οι λοιποί συναγωνιστές μου. Διό και αναφέρομαι προς υμάς, κατά  συνέπεια της υπ’ αριθ. 204 και από 1/13 Μαρτίου ειδοποίησιν της Βασιλικής επί των στρατιωτικών Γραμματείας, ίνα ενεργήσητε ο,τι εκ των καθηκόντων σας

Υποσημειούμαι ευσεβάστως

Διά  τον αγράμματον Δημτρ. Κορέλλη Υπογραφή (δυσανάγνωστη)

Παρευρέθη εις τας ακολούθους  μάχας “Καλιακούδας, Αράχοβας με τον Γ. Δράκο, εις τον Άγιον Ηλία στα Σάλωνα, και πολέμησε γενναία.. Το πιστοποιητικό του το υπογράφουν οι: Μ. και Ε Κοντογιάννη.  Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ 134]      /1213200/18266

[Κορομπύ(ο)λης  Γεώργιος κάτοικος  Ζιόψη. Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας, Π. Ι. Ρόδιου, διαβιβάζει ταυτάριθμο κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους.  Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 284, Φ 286]                                     1253379 /

[Κωστόπουλος Ιωάννης  κάτοικος  Ζιόψη σιδερένιο. . 6-6-1844,  προτάθηκε από τον Γ. Χατζηχρήστο από Υπάτη για σιδερένιο αριστείο, επί Υπουργίας, Ανδρέα .Λόντου,  Το σχετικό διαβιβαστικό φέρει την υπογραφή έγκρισης, του Ι. Μακρυγιάννη.  Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ.287      /           1255024

[Κωσταϊτζόπουλος ;;; κάτοικος  Ζιόψη Χάλκινο. . 6-6-1844,  προτάθηκε από τον Γ. Χατζηχρήστο από Υπάτη για Χάλκινο αριστείο, επί Υπουργίας, Ανδρέα .Λόντου,  Το σχετικό διαβιβαστικό φέρει την υπογραφή έγκρισης, του Ι. Μακρυγιάννη.  Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ.287]    1255024

[Λουτόπουλος Σπύρος κάτοικος Ζιόψη, Προτάθηκε και έλαβε χάλκινο. Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας, Π. Ι. Ρόδιου, διαβιβάζει ταυτάριθμο κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία, για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία»  Φ. 284, Φ 286 και 287]       /1255024]

[Μαγκλάρας Ι.  κάτοικος Ζιόψη σιδερένιο. Ονομαστικός κατάλογος αριθ. 830, από γραμματεία των στρατιωτικών προς Διοίκηση Ευρυτανίας προς χρήση της διανομής των αριστείων. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 274.]  1255024

[Μαγκλάρας  Ιωάννης κάτοικος  Ζιόψη Χάλκινο. Ο προηγούμενος  Μαγκλάρας Ι. είναι σε κατάλογο Ευρτάνων. Ενώ ο υποφαινόμενος είναι στον ίδιο κατάλογο με τον  Χαράλαμπο Κατζιανάκη με άλλους συντοπίτες του. Διαφέρει από τον προηγούμενο, μόνο, ως προς τη λήψη  του αριστείου. Δεν βρέθηκε άλλο στοιχείο διάκρισης.  Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία».  Φ 287]       /1255024

[Μαντζαφιλέρης Ιωάννης κάτοικος  Ζιόψη. Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 και προτείνεται για το σιδερένιο αριστείο .  Δεν εντοπίζεται στον ονοματικό ταυτάριθμο  κατάλογο του Υπουργείου των στρατιωτικών στα αποσταλέντα αριστεία , για διανομή. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία  «Αριστεία»  Φ 286]

/1254478

[Μεγαλ(ι)ός  Αθανάσιος από  Δαμάση  Θεσσαλίας ,στην αίτησή του αναφέρεται ως  Μεγαλίου Αθανάσιος κάτοικος Ζιώψης.  Κατά το 1834 υπέβαλε αίτηση και πιστοποιητικά απονομής αριστείου  στην τότε  συσταθείσα επιτροπή στη Λαμία. “Στις   26 Ιουλίου 1839 επανέρχεται προς τον  Δήμαρχο Τυμφρηστού με νέα αίτηση και πιστοποιητικό. Ο υποφαινόμενος καλούμενος Αθανάσιος Μαγαλίου, γεννημένος εις το χωρίον Δέμεσι της επαρχίας Δομινίων της Θεσσαλίας, ετών 35 νυν δε κατοικών εις το χωρίον ζιόψη του Δήμου Τυμφρηστού της επαρχίας Φθιώτιδος, αγωνισθείς καθ’ όλον το διάστημα του υπέρ της ανεξαρτησίας πολέμου υπό την άμεσιν  οδηγίαν των τότε οπλαρχηγών, Κιτζου Τζαβέλλα, και Χρηστοδούλου Χατζή πέτρου, λαβών παρ’ αυτών τα αποδεικτικά των στρατιωτικών μου εκδουλεύσεων μου …….ιδών δε ότι μέχρι τούδε το του Βασιλέως μου και της πατρίδος Βραβείον των εκδουλεύσεων  μου  , αναφέρομαι προς την Δημαρχίαν ταύτην συμφώνως  με την υπ’αριθ. 204: από 1/13Σεπτεμβρίου ε.ε. καταχωρηθείσαν εις το ελληνικόν Ταχυδρομείον Δηλοποίησιν της επί των Στρατιωτικών  Βασιλικής Γραμματείας, παρακαλώ υμάς  Κ. Δήμαρχε όπως ενεργήσετε δια της ανηκούσης οδού να λάβω το ανήκον αριστείον μου προς αμοιβή των στρατιωτικών  εκδουλεύσεων μου

Ο ευπειθέστατως

δια τον αγράμματον  αθανάσιον μεγαλίου, Χριστ. Μιχιοτόπουλος και αυτός  το σημιον του  +”

Τελικά στις 10/4/ 1844 ο υποφαινόμενος αγωνιστής είναι γραμμένος σε πολλούς στρατιωτικούς καταλόγους, τούτο συνέβαινε λόγω της βραδύτητα της διεκπεραίωσης των εγκρίσεων αλλά και πολλές φορές  οι απώλειες των εγγράφων. Έτσι πολλοί από τους αγωνιστές, απελπισμένοι καταφεύγαν σε άλλους εν ζωή οπλαρχηγούς.

Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 148, Φ 284 και Φ. 286] /7728870/1254519

[Μητόπουλος Κώστας κάτοικος  Ζιόψη σιδερένιο. Ονομαστικός κατάλογος αριθ. 830, από γραμματεία των στρατιωτικών προς Διοίκηση Ευρυτανίας προς χρήση της διανομής των αριστείων. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 274]         /1249510

[Μητζιόπουλος  Γεώργιος κάτοικος  Ζιόψη Χαλκούν.  6-6-1844,  προτάθηκε από τον Γ. Χατζηχρήστο από Υπάτη για Χάλκινο αριστείο, επί Υπουργίας, Ανδρέα Λόντου,  Το σχετικό διαβιβαστικό φέρει την υπογραφή έγκρισης, του Ι. Μακρυγιάννη.  Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ.287]     /1255024

[Μπένα(ο)ς;;Αθανάσιος κάτοικος  Ζιόψη σιδερένιο  . 6-6-1844,  προτάθηκε από τον Γ. Χατζηχρήστο από Υπάτη για σιδερένιο αριστείο, επί Υπουργίας, Ανδρέα Λόντου,  Το σχετικό διαβιβαστικό φέρει την υπογραφή έγκρισης, του Ι. Μακρυγιάννη.  Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ.287]    1255024

[Νυχτερίδας Νικόλαος κάτοικος Ζιόψη Χάλκινο 6-6-1844,  προτάθηκε από τον Γ. Χατζηχρήστο από Υπάτη για Χάλκινο αριστείο, επί Υπουργίας, Α. Λόντου,  Το σχετικό διαβιβαστικό φέρει την υπογραφή έγκρισης, του Ι. Μακρυγιάννη.  Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ.287]    1255024

[Οικονομήδης Γεώργιος κάτοικος  Ζιόψη Χάλκινο6-6-1844,  προτάθηκε από τον Γ. Χατζηχρήστο από Υπάτη για Χάλκινο αριστείο, επί Υπουργίας, Ανδρέα  Λόντου,  Το σχετικό διαβιβαστικό φέρει την υπογραφή έγκρισης, του Ι. Μακρυγιάννη.  Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ.287]

[Παπαδόπουλος Αντ. Κάτοικος  Ζιόψη σιδερένιο. Βρίσκεται σε ονομαστικό κατάλογο αριθ. 830, από γραμματεία των στρατιωτικών προς Διοίκηση Ευρυτανίας προς χρήση της διανομής των αριστείων Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία»  Φ. 274]                      /1249510

[Προβόπουλος Γεώργιος  κάτοικος Ζιόψη σιδερένιο Είναι γραμμένος σε κατάλογο 8397, του Ε.Κοντγιάννη και προτείνεται για σιδερένιο. Ενώ   ο Γεώργιος  Προβόπουλος  από Ζιόψη με πρόταση του Ψ, Χατζηρήστου  προτείνεται και λαμβάνει το  χάλκινο. Ήτοι: «Κατάλογος αγωνιστών “των όσων έχουν δικηον να λάβουσι αριστείον κατοικούντων εις την επαρχίαν Φθιώτιδος ως υπηρερτήσαντες την πατρίδα στρατιωτικώς εις τον υπέρ ελευθερίας  αυτής αγώνα 6 Ιουνίου 1844»Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία  «Αριστεία»  Φ.286/12544 και Φ287]          1255024

[Προβόπουλος Γιάννης ή Γιάννος κάτοικος  Ζιόψη. Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844, προτάθηκε και τιμήθηκε με το   χάλκινο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας, Π. Ι. Ρόδιου, διαβιβάζει ταυτάριθμο κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία  «Αριστεία»  Φ. 284, Φ 286]   /1253379,      

46 Ριντζιόνης Γρηγόρης κάτοικος Ζιόψη σιδερένιο από Ζιόψη με τον  κατάλογο του Φ.287 προτείνεται για σιδερένιο “των όσων έχουν δικηον να λάβουσι αριστείον κατοικούντων εις την επαρχίαν Φθιώτιδος ως υπηρερτήσαντες την πατρίδα στρατιωτικώς εις τον υπέρ ελευθερίας  αυτής αγώνα 6 Ιουνίου 1844.  Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ.286/1254477 και Φ. 287/1255024

[Σάης Γεώργιος , έλαβε σιδερένιο αριστείο κάτοικος  Ζιόψη σιδερένιο  φέρεται γραμμένος σε στρατιωτικό  κατάλογο “…των όσων έχουν δικηον να λάβουσι αριστείον κατοικούντων εις την επαρχίαν Φθιώτιδος ως υπηρερτήσαντες την πατρίδα στρατιωτικώς εις τον υπέρ ελευθερίας  αυτής αγώνα” 6 Ιουνίου 1844 Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική- Υπηρεσία «Αριστεία» Φ.286]      /1254477

[Στεφανής Γεώργιος κάτοικος  Ζιόψη στρατιώτης σιδερένιο. Η Γραμματεία των στρατιωτικών στις 10 Μαρτίου 1844, διαβιβάζει ονομαστικό κατάλογο αριθ. 3466 προς τον Δημήτριο Χατζίσκο με 100 ονόματα αγωνιστών του΄21  συνοδευόμενα με  τ’ ανάλογα σιδερένια αριστεία, διπλώματα και ταινίες, προκειμένου να διανεμηθούν στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική- Υπηρεσία «Αριστεία»  Φ272]  /248

[Στεφανής Κ. κάτοικος  Ζιόψη σιδερένιο. Ονομαστικός κατάλογος αριθ. 830, από γραμματεία των στρατιωτικών προς Διοίκηση Ευρυτανίας προς χρήση της διανομής των αριστείων. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 274/1249510

[Τσιαπόπουλος Καραγιάννης κάτοικος Ζιόψη σιδερένιο. Ονομαστικός κατάλογος αριθ. 830, από γραμματεία των στρατιωτικών προς Διοίκηση Ευρυτανίας προς χρήση της διανομής των αριστείων. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική- Υπηρεσία «Αριστεία»  Φ. 274] /1249510  Το ίδιο με τον αγωνιστή  Κ. Μητόπουλο.

[Χρυσικάκης (ή Χρηστικάκης;;) Ιωάννης κάτοικος Ζιόψη. Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 και προτάθηκε και τιμήθηκε με χάλκινο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας, Π.Ι. Ρόδιου, διαβιβάζει ταυτάριθμο κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική- Υπηρεσία «Αριστεία»  Φ. 284, Φ 286]

Προς Διερεύνηση

α/α  Κατσατάκης Κ  από Ζιόψη σιδερένιο. Είναι γραμμένος σε ονομαστική κατάσταση με α/α 439 “Κατάστασης  των όσων θα λάβουσι αριστεία του 1844 έτους” Υπογράφεται από τον  Ευαγγέλη Κοντογιάννη και συστήνει σε 623 αγωνιστές το είδος του αριστείου  Πηγή Αρχειομνήμων ΓΑΚ Αριστεία Φ 286/1254513 Πηγή Αρχειομνήμων ΓΑΚ Αριστεία Φ 286/1254513

α/α 147. Κατσινάκης Κώστας από Ζιόψη στρατιώτης  Είναι γραμμένος και στον κατάλογο Νο 1772/ με α/α 148 /24 Φεβραυαρίου 1844 με 224 αγωνιστές, ο οποίος στάλθηκε  προς πληρεξούσιον Φθιώτιδος Ευαγγέλην Κοντογιάννη, για διανομή των αριστείων, διπλωμάτων και ταινιών. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 250.

α/α 598 Κατζανάκης Κώστας από Ζιόψη χάλκινο όμοίως ως άνωΦ 286/1254523του Ε Κοντογιάννη με 210 Χάλκινα και 413 σιδηρά

α/α 29 Κατζιανάκης Κώστα από Ζιόψη Χάλκινο Φ 287Φ287/1255024  Κατάλογος των όσων έχουν δικηον να λάβουσι αριστείον κατοικούντων εις την επαρχίαν Φθιώτιδος ως υπηρερτήσαντες την πατρίδα στρατιωτικώς εις τον υπέρ ελευθερίας  αυτής αγώνα 6 Ιουνίου 1844